Danıştay,Mal bildirimi ve zamanaşımı süresinin başladığına karar verdi.

Danıştay,Mal bildirimi ve zamanaşımı süresinin başladığına karar verdi.

Bir Genel Müdür yardımcısı 16/10/2003 tarihinde iktisap ettiği bir taşınmazı

11/01/2005 tarihinde idaye mal bildirimi ile beyan etmiştir. İdare ise 4,5 ay

sonra yani 20/05/2005 tarihinde soruşturma başlatmış ve zamanında mal beyanı

vermemekten "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası vermiştir.

Bu olayda net olarak zamanaşımı bulunmaktadır. zira 657 sayılı kanunun 127.

maddesine göre idare disipline konu fiili öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde

disiplin soruşturmasına başlamalıdır. Ancak idare mahkemesi, "belirtilen

sürenin, ceza verme yetkisini kaldıran bir niteliğinin bulunmadığı, aksine disiplin

amiri ve kurullarını kısa sürede karar vermeye zorlayıcı nitelikte olduğu, bu

sürenin dışında karar verilmesinin, disiplin cezasını kusurlandırıcı bir durum

olamayacağı, sadece ilgili amir veya kurulun görevini belli süre içinde yapmaması

nedeniyle sorumluluğunun doğacağı," gerekçeleriyle cezayı uygun bulmuş,

Danıştay'ın kararı bozmasına rağmen idare mahkemesi verdiği kararda ısrar etmiştir.

Dosyayı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay'ın verdiği kararın

doğru olduğunu ve zamanaşımı süresinin mal bildiriminin idareye verildiği tarihten

itibaren başlayacağına, idarenin mal bildirimini aldığı tarihten itibaren fiili

öğrenmiş sayılacağına karar vermiştir.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU

E. 2013/4925

K. 2015/2809

T. 17.06.2015

İstemin Özeti : Ankara 10. İdare Mahkemesince verilen 25/02/2009 günlü, E:2009/219,

K:2009/269 sayılı ısrar kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 20/02/2013

günlü, E:2009/993, K:2013/569 sayılı kararı ile onanması üzerine bu karara karşı,

davacı karar düzeltme isteminde bulunmaktadır.

Savunmanın Özeti : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Mustafa Şişaneci

Düşüncesi : Karar düzeltme isteminin kabulü ile ısrar kararının Daire kararı

doğrultusunda bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, 2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca davacının karar düzeltme istemi kabul

edilerek Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 20/02/2013 günlü, E:2009/993,

K:2013/569 sayılı kararı kaldırılıp işin gereği düşünüldü:

Dava; davalı idarede ...Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının,

yasal süresi içinde mal bildiriminde bulunmadığından bahisle 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu'nun 125/D-j maddesi uyarınca brüt aylığından 1/4 oranında kesinti

yapılmak suretiyle uygulanmak üzere bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması

cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 16/05/2006 günlü, E:2006/56, K:2006/1410 sayılı

kararıyla; babası adına kayıtlı bir gayrimenkulün 9/55 hissesinin 16/10/2003

tarihinde davacı adına tescil edildiği, ancak bu hissenin davacı tarafından

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yoksuzluklarla Mücadele

Kanunu'nun 6. maddesi ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik'in

10. maddesi uyarınca 1 aylık süre içerisinde beyan edilmediği sabit olduğundan,

bu fiil nedeniyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı

gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Bu karar, karar düzeltme aşamasında, Danıştay Onikinci Dairesi'nin 17/12/2008

günlü, E:2007/5058, K:2008/6951 sayılı kararıyla; davacının,...'deki 2761 ada,

4 parselde bulunan 9/55 arsa hissesini 16/10/2003 tarihinde babasından satış

yolunda iktisap etmesi sonrasında 1 aylık kanuni sürede mal bildiriminde bulunmadığı

belirtilerek disiplin cezası verme yoluna gidilmiş ise de, soruşturma raporunda

da belirtildiği üzere, davacının söz konusu gayrimenkulü 11/01/2005 tarihinde

verdiği mal bildirimiyle davalı idareye beyan etmiş olması, buna karşılık disiplin

soruşturmasının yaklaşık 4,5 ay sonra 20/05/2005 tarihinde başlatılmış olması

nedeniyle, 657 sayılı Yasa'nın 127. maddesinde kademe ilerlemesinin

durdurulması cezası verilmesi için öngörülen 1 aylık disiplin soruşturması zamanaşımı

süresinin geçirilmiş olduğunun anlaşıldığı; 657 sayılı Kanunun 127. maddesinde

düzenlenen ve ilgililer bakımından güvence niteliği taşıyan zamanaşımı süreleri

kamu düzenine ilişkin olmaları nedeniyle disiplin soruşturmasını açmaya yetkili

amirlerce uyulması zorunlu olan süreler olduğundan, kademe ilerlemesinin durdurulmasıcezası için anılan Kanunda öngörülmüş olan 1 aylık zamanaşımı süresi geçirildikten

sonra yapılan disiplin soruşturması esas alınarak verilen disiplin cezasında

hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesi, bozma

kararına uymayarak ve 657 sayılı Kanunun 127. maddesinde belirtilen sürenin,

ceza verme yetkisini kaldıran bir niteliğinin bulunmadığı, aksine disiplin amiri

ve kurullarını kısa sürede karar vermeye zorlayıcı nitelikte olduğu, bu sürenin

dışında karar verilmesinin, disiplin cezasını kusurlandırıcı bir durum olamayacağı,

sadece ilgili amir veya kurulun görevini belli süre içinde yapmaması nedeniyle

sorumluluğunun doğacağı, nitekim Danıştay içtihatlarının da bu yönde olduğu,

öte yandan Danıştay 12. Dairesi'nin bozma kararında, davacının, söz konusu gayrimenkulü

11/01/2005 tarihinde verdiği mal bildirimiyle davalı idareye beyan ettiği belirtilerek,

davalı idarece söz konusu fiilin bu tarihte öğrenildiği kabul edilerek zamanaşımı

süresi bu tarihten itibaren başlatılmış ise de, davalı idarenin yetkili birimlerince

bu konuda araştırma yapılmaksızın, fiilin, bildirimin yapıldığı aynı günde öğrenildiğini

kabul etmenin hukuken kabul edilmesinin mümkün olmadığını da gerekçeye ekleyerek,

davanın reddine ilişkin ilk kararında ısrar etmiştir.

Davacı, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 25/02/2009 günlü, E:2009/219, K:2009/269

sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Yasa'nın zamanaşımı başlıklı 127. maddesinde; bu Kanunun 125. maddesinde

sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin

öğrenildiği tarihten itibaren uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin

durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, memurluktan

çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde

disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğrayacağı hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; davacı hakkında 20/05/2005 günlü, 319 sayılı Bakanlık

olur'u ile 4 başlık altında belirtilen hususlarla ilgili olarak disiplin soruşturması

başlatıldığı, soruşturma sonucunda; davacının ...parselde bulunan arsayı 16/02/2001

tarihinde, ... bulunan babasına ait 9/55 oranındaki arsa hissesini 16/10/2003

tarihinde iktisap etmesine karşın 11/01/2005 ve 03/03/2005 tarihlerinde vermiş

olduğu mal bildirimlerinde beyan ettiği, bu durumda 3628 sayılı Kanunun 6/d

maddesi ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesine

göre 1 ay içinde beyan etmediği, 16/02/2001 tarihinde temellük ettiği 785. ada

24. parselde bulunan arsa yönünden fiil tarihinden itibaren 2 yıllık zamanaşımı

süresi geçtiğinden ceza verilmesinin mümkün olmadığı, buna karşılık diğer arsa

hissesi yönünden süresinde mal bildiriminde bulunmaması nedeniyle davacının

657 sayılı Yasanın 125/D-j maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiği sonucuna

ulaşılarak davacının bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası

ile cezalandırıldığı görülmektedir.

Olayda, davalı idare tarafından, davacının ... bulunan 9/55 arsa hissesini

16/10/2003 tarihinde babasından satış yolunda iktisap etmesi sonrasında 1 aylık

kanuni sürede mal bildiriminde bulunmadığı belirtilerek disiplin cezası verme

yoluna gidilmiş ise de, soruşturma raporunda da belirtildiği üzere davacının

söz konusu gayrimenkulü 11/01/2005 tarihinde verdiği mal bildirimiyle davalı

idareye beyan etmiş olması, buna karşılık disiplin soruşturmasının yaklaşık

4,5 ay sonra 20/05/2005 tarihinde başlatılmış olması karşısında, olayda 657

sayılı Yasa'nın 127. maddesinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için

öngörülen 1 aylık zamanaşımı süresinin geçirilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 657 sayılı Yasa'nın zamanaşımı başlıklı 127. maddesinde düzenlenen

ve ilgililer bakımından güvence niteliği taşıyan zamanaşımı süreleri kamu düzenine

ilişkin olmaları nedeniyle disiplin soruşturmasını açmaya yetkili amirlerce

uyulması zorunlu olan süreler olduğundan, kademe ilerlemesinin durdurulması

cezası için anılan Yasa'da öngörülmüş olan 1 aylık zamanaşımı süresi geçirildikten

sonra yapılan disiplin soruşturması esas alınarak davacıya verilen disiplin

cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşılmış olup davanın reddi yolunda verilen

İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Ankara 10. İdare

Mahkemesince verilen 25/02/2009 günlü, E:2009/219, K:2009/269 sayılı ısrar kararının

BOZULMASINA, kararın tebliğ tarihini izleyen 15(onbeş) gün içinde karar düzeltme

yolu açık olmak üzere, 17.06.2015 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Ankara 10. İdare Mahkemesince

verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz

nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından,

temyiz isteminin reddi ile temyize konu kararın onanması gerektiği oyuyla, karara

katılmıyoruz.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması