Fazladan ödeme alan müdüre hangi durumlarda ceza verilmez?

Danıştay, mevzuatın açık ve net olmadığı durumlarda, fazladan ödeme alan amire verilen disiplin cezasını iptal etti

Fazladan ödeme alan müdüre hangi durumlarda ceza verilmez?
05 Nisan 2016 Salı 09:07

MEB'de yaşanan olayda bir ilçe milli eğitim müdürlüğüne görevlendirilen öğretmen

kendisine haftada 7 saat ek ders tahakkuk ettirmiştir.

Ancak daha sonra yapılan incelemede, ortada asaleten veya vekaletn bir görevlendirme

olmadığı tespiti yapılmış ve müdür vekiline kınama cezası verilmiştir.

Danıştay 12. Dairesi yaptığı incelemede, mevzuatın açık ve net olmadığı durumlarda

amirlere kusur atfedilerek ceza verilemeyeceğini belirtmiş ve verlen cezanın

iptaline karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

E. 2012/8606

K. 2016/96

T. 20.01.2016

İstemin Özeti : .. İdare Mahkemesince verilen 14/03/2012 tarihli ve E:2011/3576;

K:2012/1782 sayılı kararın, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; ... ili, ... ilçesi, ... İlköğretim Okulu'nda matematik öğretmeni olarak

görev yapan davacının, .. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde müdür vekili olarak

görev yaptığı 2009 Şubat ayından 2010 Şubat ayına kadar şahsına haftalık 7 saat

fazla ek ders ücreti tahakkuk ettirdiğinden bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (a) alt bendi uyarınca

kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işleme yaptığı itirazın reddine

dair 15.03.2011 tarihli ve 499-1980 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; davacının ilçe milli eğitim müdürlüğü görevini asaleten

ya da vekaleten yürütmediği, daha önce ... İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak

görev yapan şahsın istifa etmesi nedeniyle 16.12.2008 tarihli Kaymakamlık

oluru ile görevlendirme yoluyla bu görevi yürüttüğü, Milli Eğitim

Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın

Ek 1. maddesinde belirtilen ek ders ücretinin ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne

asaleten ya da vekaleten atananlara ödenmesi gerektiği anlaşıldığından, 2009

Şubat ayından 2010 Şubat ayına kadar haftalık 7 saat fazla ek ders ücretini

kusurlu olarak tahakkuk ettiren davacının cezalandırılmasına ilişkin dava konusu

işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen

incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (B)

bendinin (a) alt bendinde; "Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında

yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine

getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması

ve bakımından kusurlu davranmak" fiili, kınama cezasını gerektiren fiil

ve haller arasında sayılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, .. ili, .. ilçesi, .. İlköğretim Okulu'nda matematik

öğretmeni olarak görev yapan davacının "... İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde

müdür vekili olarak görev yaptığı 2009 Şubat ile 2010 Şubat ayı arasında harcama

yetkilisi olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanununca kendisine verilmiş

olan görevi tam olarak yerine getirmediği, kendisine ve diğer yöneticilere 7

saat fazla ek ders ücretini kusurlu olarak tahakkuk ettirip ödenmesini sağladığı"

iddiasıyla hakkında yapılan soruşturma sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici

ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16. maddesi uyarınca

görevlendirme yoluyla yöneticilik yapan öğretmenlere haftada 18 saat ek ders

ücreti tahakkuk ettirilmesi gerekirken 25 saat ek ders ücreti tahakkuk ettirildiğinin

tespit edildiği, harcama yetkilisi olarak davacının kendisine ve diğer yöneticilere

haftalık 7 saat fazla ek ders ücretini kusurlu olarak tahakkuk ettirip ödenmesini

sağladığı gerekçesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin

birinci fıkrasının (B) bendinin (a) alt bendi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılması

yolunda getirilen teklife istinaden kınama cezası ile cezalandırılmasına karar

verildiği, bu cezaya yapılan itirazın dava konusu işlemle reddi üzerine bakılan

davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlığa konu olayda; ilçe milli eğitim müdürü olarak görevlendirilen davacının,

harcama yetkilisi olarak kendisine ve diğer yöneticilere haftada 18 saat ek

ders ücreti tahakkuk ettirmesi gerekirken 25 saat ek ders ücreti tahakkuk ettirdiğinden

bahisle kınama cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmakta ise de, uyuşmazlığın

çözümü için öncelikle ilçe milli eğitim müdürü ile şube müdürlerine ödenmesi

gereken ek ders ücretlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Bakanlar Kurulu'nun 01.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı kararı ile kabul

edilen ve 16.12.2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine

İlişkin Karar'ın "Geçici Görevlendirme" başlıklı 21. maddesinin birinci

fıkrasında: "Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam,

taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca

verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa

verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen

yönetici ve öğretmenlere; 16 ncı maddede belirtilen görevler ile izinli ve raporlu

olunan süreler hariç olmak üzere, görevlendirmeye ilişkin onay tarihinden itibaren,

Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler

için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla,

yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil haftada 18 saat ek ders ücreti kadrolarının

bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı,

unvanı, görev süresi ve yapacağı görev ile diğer hususlar belirtilir."

kuralına yer verilmiş; 23.01.2009 tarihli ve 27119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

yayımı tarihinde yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın

5. maddesi ile ana kararın 21. maddesi yürürlükten kaldırılarak 16. maddeye

eklenen ikinci fıkra ile "Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili

kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı

uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler

ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı

ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki

görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni

bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de

dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte

kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve

başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar

ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak

onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve

görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden

yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez.

Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında

geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez."

kuralı getirilmiştir.

Öte yandan, anılan kararın (23.01.2009 tarihli R.G) 4. maddesiyle 2006 tarihli

Bakanlar Kurulu kararına Ek-1. madde eklenmiş ve maddede: "İl milli eğitim

müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlerine haftada 10 saat,

ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat

daha ek ders ücreti ödenir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Bakılan olayda, davacının ilçe milli eğitim müdürlüğü görevini asaleten ya

da vekaleten yürütmediği, daha önce .. İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev

yapan şahsın istifa etmesi nedeniyle 16.12.2008 tarihli Kaymakamlık oluru ile

görevlendirme yoluyla bu görevi yürüttüğü, idarenin savunmasına göre yukarıda

anılan Bakanlar Kurulu Kararı'nın Ek 1. maddesinde belirtilen ek ders ücretinin

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne asaleten ya da vekaleten atananlara ödenmesi

gerektiği, değişiklikten önce asaleten ya da vekaleten atananlara sadece

15 saat ek ders ücreti ödendiği; geçici görevlendirme ile görevlendirilen

öğretmen kadrolarında bulunanlara ise hem ek ödeme, hem de 18 saat ek ders ücreti

ödendiğinden aradaki farkı gidermek amacıyla Ek 1. maddenin düzenlendiği;

ancak anılan yasal düzenlemede bu hususun açık bir şekilde belirtilmediği anlaşılmaktadır.

Bu duruma göre; her ne kadar davacı harcama yetkilisi olarak kendisine ve diğer

yöneticilere haftalık 7 saat fazla ek ders ücreti tahakkuk ettirip ödenmesini

sağlamış ise de; bu konudaki yasal düzenlemenin çok açık ve net olmaması

nedeniyle yorum gerektirdiği, Ek 1. maddenin ek ders niteliğinde ücret

ödenebileceği şeklinde yanlış yorumlanması sonucu davacıya disiplin yönünden

bir kusur atfedilemeyeceği açık olduğundan, kınama cezası ile cezalandırılmasına

ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen İdare

Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının

bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine,

bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi

yolu açık olmak üzere 20.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Etiketler; #

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.