Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)

40 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği, 13 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)
13 Nisan 2016 Çarşamba 09:10

13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 29683

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

HARCIRAH KANUNU

GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 40)

Amaç ve

kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı 2016 Yılı Merkezi Yönetim

Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelin dipnotunda yer alan "6245 sayılı

Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini

için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı,

(d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü

için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için

gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları

gündeliklerinin % 40'ı esas alınır." hükmü uyarınca Harcırah Kanunu

kapsamında bulunanlara 1/4/2016 tarihinden itibaren ödenecek konaklama

bedellerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamenin 10 uncu maddesine ve 9/3/2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelin dipnotunda yer

alan hükme dayanılarak hazırlanmıştır.

Konaklama

giderleri

MADDE 3 - (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü

maddesinin (d) fıkrasındaki; "Bu Kanun hükümlerine göre gündelik

ödenenlerden ( (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde

yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini

aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin

tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir." hükmünde yer alan; "...ve her

defasında on gün ile sınırlı olmak..." ibaresi Anayasa Mahkemesinin

25/11/2015 tarihli ve Esas No: 2015/13, Karar No: 2015/108 sayılı Kararı

ile Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiş ve söz konusu Karar

15/12/2015 tarihli ve 29563 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli

(H) işaretli cetvelin I. maddesinin dipnotunda da; "6245 sayılı Harcırah

Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için

ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d)

fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için

gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için

gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları

gündeliklerinin % 40'ı esas alınır."

hükmü yer almaktadır.

(3) Anayasa Mahkemesinin söz konusu Kararının

yürürlüğe girmesi ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H)

işaretli cetvelin I. maddesinin dipnotunda yapılan düzenleme sonucunda,

yurtiçinde memuriyet mahalli dışında bir yere geçici görevle gönderilenlere

konaklama giderinin ödenmesi konusunda ortaya çıkabilecek tereddütlerin

giderilebilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki

açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

(4) 6245 sayılı Kanunun "Geçici görev gündeliğinin verilebileceği

azami süre" başlıklı 42 nci maddesinde;

"Geçici bir görev ile başka bir yere

gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre

verilen gündelikler:

a) Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde,

aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam,

takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.

......."

hükmüne yer verilerek, yurt içinde geçici bir

görevle başka bir yere gönderilenlere, geçici görev gündeliğinin verileceği

azami süreler belirlenmiş bulunmaktadır.

(5) Aynı Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasında

yer alan "Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ..." ifadesinden de

anlaşılacağı üzere, geçici görevle başka bir yere gönderilenlere gündelik

ödendiği sürece konaklama giderinin ödenmesi gerekmekte olup, gündelik

ödenmeyen günler için konaklama giderinin de ödenmesine imkan

bulunmamaktadır. Dolayısıyla, geçici görevle memuriyet mahalli dışına

gönderilenlere söz konusu (d) fıkrasına göre konaklama giderinin

ödenmesinde, 42 nci maddede belirtilen, yurtiçi gündeliklerin verileceği

azami sürelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

(6) Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve

açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, 1/4/2016 tarihinden itibaren,

yurtiçinde memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmelerde;

-6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b)

fıkrasına göre, ilgililerin gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı kadar

konaklama gideri ödenmesi,

-Söz konusu 33 üncü maddenin (d) fıkrasına göre

ise, görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı

miktarı kadar, takip eden 80 gün için gündeliklerinin %50'si kadar,

müteakip 90 gün için de gündeliklerinin 2/3'ünün %40'ı kadar konaklama

gideri ödenmesi, 180 günü aşan günler için ise konaklama gideri ödenmemesi,

gerekmektedir.

(7) Örneğin, aylık/kadro derecesi 2 olan ve 2016

Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelde yurtiçi

gündeliği 35,24 TL olarak belirlenen bir memurun yurtiçinde memuriyet

mahalli dışında bir yere 1/4/2016 tarihinden itibaren 200 gün süre ile

geçici görevle gönderilmesi halinde söz konusu personele 6245 sayılı

Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasına göre ödenecek konaklama gideri

aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

-Görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliğinin %50

artırımlı miktarı olan 52,86 TL,

52,86 x 10 = 528,60 TL

-Takip eden 80 gün için gündeliğinin %50'si olan

17,62 TL,

17,62 x 80 = 1.409,60 TL

-Müteakip 90 gün için de gündeliğinin 2/3'ünün

%40'ı olan 9,39 TL,

9,39 x 90 = 845,10 TL

olmak üzere toplam olarak 2.783,30 TL tutarında

konaklama gideri ödenmesi gerekmektedir.

1/1/2016-1/4/2016

dönemi konaklama gideri

MADDE 4 - (1) Anayasa Mahkemesi kararlarında kazanılmış hak

kavramının hukukun en belirsiz, uygulama sahası çok dar, genel hukuksal

durumlarda konu edilemeyen bir kavram olduğu belirtilerek, 4/11/2003

tarihli ve 25279 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10/4/2003 tarihli ve

E.2002/112, K.2003/33 sayılı Kararında "Kazanılmış haklara saygı ilkesi

hukukun genel ilkeleri ve hukuk devleti kavramı içerisinde yer alır. Bu

ilkenin temel amacı ise bireylerin hukuk güvenliğini sağlamaktır." denilmiş

ve 5/12/1989 tarihli ve 20363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21/6/1989

tarihli ve E.1988/34, K.1989/26 sayılı Kararında da "Devlet faaliyetlerinin hukuk kurallarına

uygun olması, kazanılmış haklara saygı duyulmasını gerektirir. Ancak,

kazanılmış bir haktan sözedilebilmesi için bu hakkın yeni yasadan önce

yürürlükte olan kurallara göre bütün sonuçlarıyla eylemli biçimde elde

edilmiş olması gerekir." hükmüne yer verilmiştir.

(2) Diğer taraftan anılan Mahkeme kişilere hak

sağlayıcı nitelikte yeni olanaklar getiren kanun hükümlerinin geriye

yürümesine hukuki bir engel görmemekle birlikte, 24/2/2004 tarihli ve 25383

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8/10/2003 tarihli ve E.2003/31, K.2003/87

sayılı Kararında ise "Yasalar kamu yararı ve kamu düzeninin gerektirdiği

kimi ayrıksı durumlar dışında ilke olarak yürürlük tarihlerinden sonraki

olay, işlem ve eylemlere uygulanmak üzere çıkarılırlar. Geçmiş, yeni

çıkarılan bir yasanın etki alanı dışında kalır. Sonradan yürürlüğe giren

yasaların geçmiş ve kesin nitelik kazanmış hukuksal durumlara etkili

olmaması hukukun genel ilkelerindendir.... İlgililer bakımından mali bir

külfet öngören söz konusu kuralların geçmişe etkili olacak şekilde

yürürlüğe konulması hukuk güvenliğini zedelediğinden, Anayasanın 2.

maddesinde öngörülen hukuk devleti ilkesine aykırı" olacağı belirtilmiştir.

(3) Bu çerçevede, Anayasa Mahkemesinin 25/11/2015

tarihli ve Esas No: 2015/13, Karar No: 2015/108 sayılı Kararı ve 18/12/2015

tarihli ve 6654 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun 3

üncü maddesi gereğince 1/1/2016-1/4/2016 tarihleri arasında yürürlükte

bulunan 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H)

işaretli cetvelin dipnotundaki hükme göre gündeliklerin %50 artırımlı

tutarı esas alınarak ödenmiş bulunan konaklama giderlerinin kişilerden geri

alınmaması ve geri alma işlemlerinin başlatılmış olması halinde de

işlemlerin iptal edilmesi gerekmektedir.

(4) 1/4/2016 tarihinden sonraki işlemlerin ise

yukarıda belirtildiği üzere 2016 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H)

işaretli cetvelin dipnotundaki yer alan hükme göre yapılması gerekmektedir.

Konut

kiralamaları

MADDE 5 - (1) Anayasa Mahkemesinin 25/11/2015 tarihli ve

Esas No: 2015/13, Karar No: 2015/108 sayılı Kararı ile 6245 sayılı Kanunun

33 üncü maddesinin (d) fıkrasında yer alan konaklama giderinin ödenmesine

ilişkin 10 günlük süre sınırlamasının kaldırıldığı hususu dikkate

alındığında, yurt içinde memuriyet mahalli dışında bir yere geçici görevle

gönderilenlerin, geçici görevle gönderildikleri yerlerde yatacak yer

sağlamak üzere özel şahıslardan kiraladıkları evler ile pansiyonlara

(ticari işletmelere dahil olanlar hariç) ödedikleri ücretler, kira

sözleşmesi ile birlikte 31/12/2005 tarihli ve 26040 3 üncü mükerrer sayılı

Resmi Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde

belirtilen şekil ve esaslara göre düzenlenecek "harcama pusulası" ve ödemeye

ilişkin "banka makbuzu" ile belgelendirmeleri halinde, aşağıda belirtilen

koşullara da uymak şartıyla, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 2016 Yılı

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelin I. maddesinin

dipnotunda belirtilen esas ve miktar dikkate alınarak ödenecektir.

(2) Harcama pusulaları ve banka makbuzları (dekont)

aylık dönemler itibarıyla düzenlenecektir.

(3) Ortak kiralamalarda harcama pusulaları ve banka

makbuzları geçici görevle gönderilenler için ayrı ayrı kendi ödedikleri

tutarlar üzerinden düzenlenecektir.

(4) Konaklama yerinden yararlanan geçici görevle

gönderilenlerin sayısının birden fazla olması halinde tümünün ismi ve

unvanı sözleşmede ayrı ayrı yer alacaktır. Kira sözleşmesi konuttan

yararlananların sayısı kadar düzenlenebilecek veya düzenlenen kira

sözleşmesi geçici olarak görevlendirilen kişi sayısı kadar çoğaltılıp

tasdik edilmek suretiyle ibraz edilecektir.

(5) Kira sözleşmelerinde kiranın başladığı tarih

ile kira bitim tarihinin yanı sıra kiralama süresi gün olarak da belirtilecektir.

İlgili kişinin görevlendirilen yerde ikamet ettiği günler dikkate alınarak

ödeme yapılacaktır.

(6) Kira sözleşmelerinin asılları ilk yolluk

bildirimine eklenecektir. Kalınan sürede birden fazla yolluk bildirimi

düzenlendiği takdirde sonraki bildirimlere kira sözleşmelerinin tasdik

edilmiş fotokopileri eklenecektir.

Yürürlük

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ hükümleri 1/4/2016 tarihinden

itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


Etiketler; #

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.