Hatalı Ödeme Memurdan Geri Alınırken, Faiz de Alınır mı?

Hatalı Ödeme Memurdan Geri Alınırken, Faiz de Alınır mı?
06 Haziran 2016 Pazartesi 09:51

Danıştay Beşinci Dairesi oyçokluğuyla, hatalı yapılan atama nedeniyle fazladan

yapılan maaş ödemelerinin geri alınabileceği; ancak faiz istenemeyeceğine karar

verdi.

Kararda, açık hata kapsamında yapılan ödemelere yasal faiz hükmedileceğine

yönelik herhangi bir mevzuat hükmünün bulunmadığına dikkat çekildi

İşte Mahkeme kararı

T.C.

DANIŞTAY

Beşinci Daire

Esas No -.2012/9592 Karar No: 2015/6248

Özeti: Hatalı yapılan atama nedeniyle fazladan yapılan maaş ödemelerinin

geri alınabileceği; ancak faiz istenemeyeceği hakkında.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava; davacının ... Belediyesinde itfaiye amiri olarak görev yapmakta

iken veznedar kadrosuna atanmasına ilişkin 06.09.2011 tarih ve

177-1749 sayılı işlem ile usulsüz atanması nedeniyle daha önce görev

yaptığı birimde aldığı maaş ile alması gereken maaş arasındaki fark olan 1.435,89

TL'nin yasal faiziyle birlikte ödemesinin istenilmesine ilişkin 30.09.2011

tarih ve 409 sayılı işlemin, 06.09.2011 tarihinden geriye yönelik 60 günlük

süreye ilişkin kısmı hariç olmak üzere, iptali istemiyle açılmıştır.

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 27.04.2012 günlü, E:2011/1379, K:2012/333

sayılı kararla, davacının itfaiye amirliği kadrosuna atandığı dönemde yürürlükte

olan Belediye İtfaiye Yönetmeliği uyarınca itfaiye amiri olabilmek için görevde

yükselme sınavına katılmak ve lise ve dengi okulları mezunları için 4 yıl itfaiye

çavuşu olarak çalışmak gerektiği, davacının ise görevde yükselme sınavına katılmadığı

ve 4 yıl itfaiye çavuşu olarak görev yapmadığı anlaşıldığından, davacının itfaiye

amiri olarak atanmasının geri alınarak yeniden veznedar kadrosuna atanmasına

ilişkin 06.09.2011 tarih ve 177/1749 sayılı işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı

gerekçesiyle anılan işlemin iptali isteminin reddine; öte yandan, davacının

atandığı görevi fiilen yürüttüğü gibi hatalı ödemenin yapılmasında gerçek dışı

beyanı ya da hilesinin bulunduğundan da söz edilemeyeceği göz önüne alındığında,

davacıya ödenen miktarın, Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 22.12.1973

gün ve E: 1968/68; K.1973/14 sayılı kararı uyarınca ancak geri alma işleminin

tesis edildiği tarihten geriye dönük altmış güne yönelik istenebileceği dikkate

alındığında, fazladan ödenen miktarın yasal faiziyle birlikte istenilmesine

ilişkin 30.09.2011 tarihli ve 409 sayılı işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı

gerekçesiyle işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Taraflarca, anılan İdare Mahkemesi kararının aleyhlerine olan bölümlerinin

temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının .. Belediye Başkanlığında veznedar

olarak görev yapmakta iken, 12.01.2007 tarih ve 2007/21 sayılı işlemle belediye

başkan yardımcılığına atandığı, 13.02.2007 tarihinde anılan görelinden istifa

etmesi ve durumuna uygun başka bir kadroya atamasının yapılmasını istemesi üzerine,

13.02.2007 tarih ve 2007/46 sayılı işlemle itfaiye amirliğine atandığı, içişleri

Bakanlığı Mahalli idareler Kontrolörlüğünün 28.06.2010 tarih ve 118/30 sayılı

denetim raporunda, davacının itfaiye amirliğine kadrosuna yapılan atamasının

hukuka aykırı olduğunun belirtilmesi üzerine, .. Belediye Başkanlığının 06.09.2011

tarih ve 177-1749 sayılı işlemi ile davacının İtfaiye Amirliğine yapılan atamasının

iptal edildiği ve veznedar kadrosuna atandığı ve .. Belediye Başkanlığının 30.09.2011

tarih ve 409 .sayılı işlemiyle de 12.01.2007 tarihinden 06.09.2011 tarihine

kadar fazladan ödenen 1.435,89 -TL'nin davacıdan istenilmesi üzerine bu işlemlerin

iptali istemiyle temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İdare Mahkemesi Kararının, dava konusu 06.09.2011 tarih ve 177- 1749 sayılı

işlemin iptali isteminin reddine yönelik kısmı açısından;

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek

bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde

belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkün olup, davacı tarafından

öne sürülen hususlar Mahkeme kararının 06.09.2011 tarih ve 177-1749 saydı işlemin

iptali isteminin reddine yönelik kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte

görülmemiştir.

İdare Mahkemesi Kararının, dava konusu 30.9.2011 tarih ve 409 sayılı işlemin

fazladan ödenen 1.435,89 TL'nin davacıdan istenilmesine yönelik kısmının iptaline

yönelik kısmına gelince;

Anayasanın 2. maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri arasında gösterilen "Hukuk

Devleti" ilkesi Devlet ya da millet adına yetki kullanan tüm organ, kuruluş

ve birimlerin bu üke içinde hareket etmelerini zorunlu kdmakta; bu bağlamda

yürütme organı ve idarenin tüm işlem ve eylemlerini hukuka uygun olarak kurması

ve yapması gerekmektedir. Kamu hizmetinin yürütülmesinde ve yasalarla verilen

görevlerin yerine getirilmesinde idarenin kamu yararı amacına ulaşabümesinin,

ancak bu koşullarla olanaklı olduğu açıktır. Buna göre, idarenin işlemlerindeki

hukuka aykırılıkları düzeltmek, bu tür işlemlerle ortaya çıkan hukuk ihlallerini

ortadan kaldırarak hukuka uygun bir düzeni sağlamak zorunda olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu kapsamda idarelerin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı ve hilesi

hallerinde süre aranmaksızın bütün işlemlerini geri alabileceği kuşkusuzdur.

Davacının mevzuata aykırı bir şekilde, koşullarını taşımadığı İtfaiye Amirliği

kadrosuna atanması açık hata kapsamında bulunmaktadır. Bu nedenle

İdare tarafından, davacının İtfaiye Amirliği kadrosuna yapılan ataması ile İtfaiye

Amirliği kadrosuna atanması nedeniyle davacıya ödenen maaş ile önceki görev

yaptığı veznedarlık kadrosunda alması gereken maaş arasındaki farkın her zaman

geri alınabileceği göz önüne alındığında, davacıya fazladan ödenen 1.435,89-TL'nin

geri istenilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

İdare Mahkemesi Kararının, dava konusu 30.09.2011 tarih ve 409 sayılı işlemin,

fazladan ödenen 1.435,89 TL'ye yasal faiz uygulanmasının iptaline yönelik

kısmına gelince;

Davacıdan fazladan ödenen miktarın istenilmesi mümkün ise de, yasal faiz istenebilmesinin,

geri alınma işleminin davacıya tebliğinden sonra, verilen süre içinde ödenmemesi

halinde mümkün olduğu, öte yandan açık hata kapsamında yapılan ödemelere

yasal faiz hükmedileceğine yönelik herhangi bir mevzuat hükmünün bulunmadığı

dikkate alındığında; davacıdan geri istenilen miktara yasal faiz uygulanmasında

hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin reddi ile Eskişehir 1. İdare

Mahkemesi'nce verilen 27.04.2012 günlü, E:2011 /1379, K:2012/333 sayılı kararımn,

dava konusu 06.09.2011 tarih ve 177-1749 sayılı işlemin iptali isteminin reddine

yönelik kısmının onanmasına, davalı idare temyiz isteminin kısmen kabulü ile

kararın dava konusu 30.09.2011 tarih ve 409 sayılı işlemin, hatalı yapılan ödemelerin

geri istenilmesine ilişkin kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun

49'uncu maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, davalı idarenin temyiz

isteminin kısmen reddi ile kararın dava konusu 30.09.2011 tarih ve 409 saydı

işlemin hatalı yapılan ödemelere yasal faiz uygulanmasına yönelik kısmının onanmasına,

aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen

hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen

Mahkemeye gönderilmesine, 09.06.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

X- Hukuka aykırı idari işlemler, herhangi bir koşulla ve süreyle bağlı olmaksızın

idarece her zaman geriye alınabilir, iptal edilebilir.

Bu şekilde geri alınmış veya iptal edilmiş işlemler nedeniyle ilgililerine

yapılmış fazla ödemeler varsa, bunlar da geri alınabilir.

Zira kararda bahsi geçen İçtihadı Birleştirme Kararı, yalnızca hatalı terfi

ve intibak işlemiyle ilgilidir. Bu içtihadın başka konulara uygulanması isabetli

değildir.

Kararın onama kısımlarına gerekçe ve esas yönünden karşıyım.

KARŞI OY

XX- İdare Mahkemesi kararının 30.09.2011 tarih ve 409 sayılı işlemin iptaline

yönelik bölümünün de hukuka uygun olması nedeniyle anılan kısmın onanması gerektiği

düşüncesiyle karara karşıyım.


Etiketler; #

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.