Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 6)

6 Seri Nolu Kamu Personeli Genel Tebliği, 13 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 6)
13 Nisan 2016 Çarşamba 09:06

13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 29683

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet

Personel Başkanlığı)'ndan:

KAMU PERSONELİ

GENEL TEBLİĞİ

(Seri No: 6)

10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda

yapılan değişiklikler sonrası, doğum

ve evlat edinme sebebiyle verilecek izinlerin kullanımında kamu kurum ve

kuruluşları arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki

açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

I. DOĞUM

SEBEBİYLE VERİLECEK İZİNLER

A) Analık

İzni

657 sayılı Kanunun 29/1/2016

tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 104 üncü maddesinin (A)

fıkrasında, "Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta

olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık

izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık

izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz

hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip

raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya

kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora

dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine

eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin

kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen

doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih

arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya

doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği

üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir...." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun değişik 104 üncü maddesinin (A)

fıkrası çerçevesinde verilecek analık izninin uygulanmasına ilişkin

açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

1) Analık

izni süresi

a) Memura beklenen doğum tarihinden önce sekiz ve

doğum yapmasından sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta

süreyle analık izni verilecektir.

b) Çoğul gebeliklerde (ikiz, üçüz, ...) doğum

öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki haftalık bir süre daha ilave

edilecektir. Böylece, çoğul gebeliklerde doğumdan önceki analık izni süresi

on haftadır.

2) Analık

izninin kullanımı

a) Annenin ölüm hali hariç analık izninden sadece

kadın memur yararlanır.

b) Analık izninin kesintisiz kullanılması

gerektiğinden, bu izin kısım kısım kullanılamaz.

3) Doğum

sonrası analık izni süresine eklenebilecek süreler

a) Memur, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu

tabip raporu ile belgelendirmesi kaydıyla, isteği üzerine beklenen doğum

tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabilir.

b) Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya

kadar Kurumunda çalışmaya devam etmek isteyen memurun sağlık durumunun

çalışmaya uygun olduğuna dair tabip raporunu, doğum öncesi analık izin

süresinin başlangıcında Kuruma iletmesi zorunludur.

c) Memura beklenen doğum tarihinden önceki üç

haftaya kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğuna dair verilen tabip

raporu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli veya sözleşmesiz bir sağlık

hizmeti sunucusundan alınabilir.

ç) Memurun sadece tabip raporuna dayanarak doğumdan

önce Kurumunda fiilen çalıştığı süreler (tekil gebeliklerde azami beş

hafta, çoğul gebeliklerde azami yedi hafta)

doğum sonrası analık izni süresine eklenecektir. Sağlık durumunun

çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmeden bu süre içinde

Kurumunda çalışmaya devam eden memurun fiilen çalıştığı süreler doğum

sonrası analık izni süresine eklenmeyecektir.

d) Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya

kadar Kurumunda çalışabileceği tabip raporuyla onaylanan memurun bu süre

içinde kanuni izinlerini (hastalık izni, mazeret izni, yıllık izin

vb.) kullanması mümkündür. Ancak, bu

kanuni izin süreleri doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmeyecektir.

e) Her hal ve şartta memurun beklenen doğum

tarihinden önceki üç hafta içinde Kurumunda çalışması mümkün değildir.

4) Erken

doğum halinde analık izni

a) Beklenen doğum tarihinden önce doğum yapan

memurun, doğum yapmadan önce kullanamadığı doğum öncesi analık izni süresi,

doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecektir.

aa) Beklenen doğum tarihinden önce sekiz hafta süreli

analık iznine (çoğul gebeliklerde on hafta süreli analık iznine) ayrılan ve

bu süre içinde erken doğum yapan memurun, erken doğum sebebiyle

kullanamadığı doğum öncesi analık izni süresi, doğum sonrası analık izni

süresine ilave edilecektir.

ab) Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya

kadar Kurumunda fiilen çalışan kadın memurun, son üç haftalık doğum öncesi analık izni

süresi içinde erken doğum yapması halinde doğum öncesinde kullanamadığı

analık izni süresi, kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği süreler ile

birlikte, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecektir.

ac) Beklenen doğum tarihinden sekiz

hafta öncesinde doğum öncesi analık iznine (çoğul gebeliklerde on haftalık

analık iznine) ayrılmayarak, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğuna dair

tabip raporu almak suretiyle kurumunda fiilen çalışmaya devam eden kadın

memurun, bu süre içinde erken doğum yapması halinde, erken doğum sebebiyle

kullanamadığı doğum öncesi analık izni süresi ile birlikte kurumunda fiilen

çalışarak geçirdiği süreler doğum sonrası analık izni süresine ilave

edilecektir.

aç) Doğum öncesi analık izninin

başlaması gereken tarihten (tekil gebeliklerde 32 nci

haftadan-çoğul gebeliklerde ise 30 uncu haftadan) önce gerçekleşen

doğumlarda, erken doğum sebebiyle kullanılamayan sekiz haftalık doğum

öncesi analık izni süresi ile birlikte doğum tarihinden doğum öncesi analık

izninin başlaması gereken tarihe kadarki süre, doğum sonrası analık izni süresine ilave

edilecektir.

Örnek: Tekil

gebe olan memurun 29 uncu haftada doğum yapması halinde doğum öncesi analık

izninin başlaması gereken 32 nci haftaya kadarki

üç haftalık süre, erken doğum sebebiyle kullanılamayan sekiz haftalık doğum

öncesi analık izni süresi ile birlikte doğum sonrası analık izni süresine

ilave edilecektir. Böylece, memurun doğum sonrasında kullanacağı analık

izni süresi 19 hafta olacaktır.

b) Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken

tarihten önce doğum yapan ve 657 sayılı Kanunun 29/1/2016

tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 104 üncü maddesinin (A)

fıkrasının yürürlüğe girdiği 10/2/2016 tarihinde analık iznini kullanmakta

olan memurun doğum sonrası analık izni süresine, doğum tarihi ile doğum

öncesi analık izninin başladığı tarih arasındaki süre ilave edilecektir.

5) Geç

doğum halinde analık izni

a) Doğumun beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi

halinde, fazladan geçen süreler doğum sonrası analık izni süresinden

düşülmeyecektir.

6) Ölü

doğum halinde analık izni

a) Ölü doğum yapan memur, sağ doğum yapan memura verilen doğum

öncesi ve doğum sonrası analık izninden aynı şekilde yararlanacaktır.

b) Memurun düşük mü yoksa ölü doğum mu yaptığı

hususunda tabip tarafından verilen rapora göre karar verilecektir.

7)

Annenin ölümü halinde babaya verilecek izin

a) Doğumda veya doğum sonrasında analık izni

kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne

için öngörülen süre kadar izin verilecektir.

8) Aylıksız

izinde doğum yapan memurun analık izni

a) İlgili mevzuat gereğince aylıksız izin

kullanmakta olan hamile memura, isteği halinde aylıksız izninin kesilmesi

suretiyle göreve başlama şartı aranmaksızın, doğum öncesi ve doğum sonrası

analık izni verilecektir.

9) Doğum

öncesi sekiz ve doğum sonrası sekiz haftalık süre içinde Devlet memurluğuna

atanma halinde verilecek analık izni

a) Beklenen doğum tarihinden önceki sekiz haftalık

süre (çoğul gebeliklerde on haftalık süre) içinde Devlet memurluğuna atama

yapılan kişiye, göreve başlaması

kaydıyla doğum öncesi analık izni süresinin kalan kısmı ile doğum sonrası

analık izni kullandırılacaktır.

b) Doğumdan sonraki sekiz haftalık süre içinde

Devlet memurluğuna ataması yapılan kişiye, göreve başlaması kaydıyla sadece

sekiz haftalık doğum sonrası analık izni süresinin kalan kısmı

kullandırılacaktır.

10)

Öğretmenlere verilecek analık izni

a) Yaz tatili içinde beklenen doğum tarihinden önce

doğum yapan öğretmenin erken doğum sebebiyle kullanamadığı doğum öncesi

analık izin süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecektir.

b)

Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen ve fiilen çalışılması halinde

doğum sonrası analık izni süresine eklenebilen doğum öncesi beş haftalık

(çoğul gebeliklerde yedi haftalık) analık izin süresi, doğum sonrası analık

izni süresine ilave edilmeyecektir.

B) Süt

İzni

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (D)

fıkrasında, "Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık

izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat,

ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni

verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı

hususunda, kadın memurun tercihi esastır." hükmü yer almaktadır. Diğer

taraftan, aynı maddenin (F) fıkrasında doğum yapan memura süt izni verilmeksizin

belli şartlarla yarım gün izin hakkı tanınmıştır.

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrası

çerçevesinde doğum sebebiyle verilecek süt izninin uygulanmasına ilişkin

açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

1) Süt

izni talebi

a) Memur, doğum sonrası analık izni süresi

bitiminden itibaren yarım gün izin hakkından mı yoksa süt izninden mi

yararlanmak istediğini çalıştığı kurumuna dilekçe ile bildirecektir.

2) Süt

izni süresi

a) Memura, doğum sonrası analık izni süresinin

bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda

günde bir buçuk saat süt izni verilir.

b) Çoğul doğumlarda da süt izni süresi aynıdır.

3) Süt

izninin kullanımı

a) Süt izninden sadece kadın memur yararlanır.

b) Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç

kez kullanılacağı memur tarafından belirlenir.

c) Memur, süt izninden ve 657 sayılı Kanunun 104

üncü maddesinin (F) fıkrasında yer alan yarım gün izin hakkından aynı anda

yararlanamaz.

ç) Süt izninin, memurun çocuğunu emzirmesi için

günlük olarak kullanması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu izin

birleştirilerek sonraki günlerde kullanılamaz.

d) Süt iznini kullanmakta iken çocuğun ölümü

halinde memur bu iznin kalan süresini kullanamaz.

4) Yarım

gün izin hakkından süt iznine geçiş hali

a) Doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren

yarım gün izin kullanmayı tercih eden memur, yarım gün izin hakkından

faydalanmayı bırakıp süt izni kullanmayı talep etmesi halinde süt izni

süresinin kalan kısmı kadar bu izinden yararlanacaktır.

b) Doğum sonrası analık izni süresi bitiminden

itibaren yarım gün izin hakkını kullanmayı talep eden ve bu haktan

yararlanma süresi biten memur, süt izni süresinin kalan kısmı kadar bu

izinden yararlanacaktır.

5) Devlet

memurluğuna atanmadan önce doğum yapan kadın memurun süt izni

a) Devlet

memurluğuna atanmadan önce doğum yapan memur, doğumdan sonra sekiz haftalık

sürenin bitiminden itibaren süt izni süresinin kalan kısmı kadar bu izinden

yararlanacaktır.

C) Yarım

Gün İzin

29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun

104 üncü maddesine eklenen (F) fıkrasında, "Doğum sonrası analık izni

süresi sonunda kadın memur, isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla

analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci

doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay

süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda

bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan

sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu

süreler on iki ay olarak uygulanır... Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum

tarafından belirlenir." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun değişik 104 üncü maddesinin (F)

fıkrasında düzenlenen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden

itibaren kullanılabilecek yarım gün iznin uygulanmasına ilişkin

açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

1) Yarım

gün izin talebi

a) Doğum sonrası analık izni süresi bitiminden

itibaren yarım gün iznin kullanımı memurun dilekçe vererek talepte

bulunmasına bağlıdır. Söz konusu talep, çocuğun hayatta olması kaydıyla

kurumca yerine getirilir.

2) Yarım

gün izin süresi

a) Memurun yarım gün izin süresi, doğum sonrası analık izninin bitiminden

itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda

ise altı aydır.

b) Yarım gün izin süresinin tespitinde memurun

doğum yapması esas alınacak olup, bu süre memurun yaşayan çocuğunun

sayısına göre belirlenmeyecektir.

Örnek: Memurun ölü doğum yapmasını müteakip bir

çocuğunun doğması ve yarım gün izin talep tarihinde çocuğunun hayatta

olması halinde bu memurun yarım gün izin süresi dört aydır.

3) Yarım

gün iznin kullanımı

a) Yarım gün izin hakkından sadece kadın memur

yararlanır.

b) Yarım gün izin hakkından yararlanan memura

ayrıca süt izni verilmeyecektir.

c) Yarım gün izin hakkını kullanmakta iken çocuğun

ölümü halinde memur bu iznin kalan süresini kullanamaz.

ç) Memurun çalışacağı sürelerin başlangıç ve bitiş

saati kurumu tarafından belirlenecektir.

d) Yarım gün izin hakkından yararlanan memurun

günlük çalışma süresi, 657 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi uyarınca

belirlenen günlük çalışma süresinin yarısı kadardır.

e) Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren

hizmetlerde görev yapan ve yarım gün izin hakkından yararlanan memurun

çalışma şekli, haftalık yirmi saatlik çalışma süresinin dikkate alınması

suretiyle kurumlarınca düzenlenir.

4) Çoğul

doğumlarda yarım gün izin süresi

a) Çoğul (ikiz, üçüz,...) doğumlarda yarım gün izin süresine birer

ay ilave edilecektir.

Örnek: Memurun birinci doğumda ikiz çocuğunun

olması halinde yarım gün izin süresi üç aydır. Söz konusu memurun ikinci

doğumda tekrar ikiz çocuğunun olması halinde ise yarım izin süresi beş

aydır.

5)

Çocuğun engelliliği halinde yarım gün izin süresi

a) Çocuğun engelli doğması halinde yarım gün izin

süresi doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren on iki

aydır.

b) Doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun

engellilik durumunun tespiti halinde memurun yarım gün izin süresi, doğum

sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren on iki aylık sürenin

kalan kısmı kadardır.

6) Süt

izninden yarım gün izin hakkına geçiş hali

a) Doğum

sonrası analık izni süresinin bitiminden itibaren süt iznini kullanmayı

tercih eden memur, süt izninin kesilerek yarım gün izin hakkını talep

etmesi halinde yarım gün izin süresinin kalan kısmı kadar bu izin hakkından

yararlanacaktır.

7) Devlet

memurluğuna atanmadan önce doğum yapan memurun yarım gün izni

a) Doğum yaptıktan sonra Devlet memurluğuna ataması

yapılan kişi, çocuğunun hayatta olması kaydıyla yarım gün izin hakkını

talep edebilecektir. Ancak, bu memurun yarım gün izin süresi, doğum sonrası

sekiz haftalık sürenin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci

doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aylık sürenin kalan kısmı

kadardır.

8) 10/2/2016 tarihinden önce doğum yapan memurun yarım gün

izni

a) 657

sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı

Kanunla değiştirilen 104 üncü maddesinin (A) fıkrasının yürürlüğe girdiği

10/02/2016 tarihinde analık iznini kullanmakta olan memur, doğum sonrası analık izni süresinin

bitiminde yarım gün izin talep etme hakkına sahiptir.

b) 657 sayılı Kanunun 29/1/2016

tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 104 üncü maddesinin (A) fıkrasının

yürürlüğe girdiği 10/2/2016 tarihinden önce analık izni süresi bitmiş olan

ve yürürlük tarihi itibariyle süt iznini kullanmakta olan memur, analık

izni süresinin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda

dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aylık sürenin kalan kısmı kadar isteği

halinde yarım gün izin hakkından yararlanacaktır.

Ç) Doğum

Sebebiyle Verilecek Aylıksız İzin

657 sayılı Kanunun 29/1/2016

tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 108 inci maddesinin (B)

fıkrasında, "Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum

sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca

verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden

itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar

aylıksız izin verilir." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun değişik 108 inci maddesinin (B)

fıkrasında düzenlenen doğum sebebiyle verilecek aylıksız izne ilişkin

açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

1)

Aylıksız iznin süresi

a) Doğum yapan memur ile eşi doğum yapan memura

istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız

izin verilecektir.

2)

Aylıksız iznin kullanımı

a) Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin

başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izni süresinin veya yararlanılması

halinde 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (F) fıkrası uyarınca verilen

izin süresinin bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin

başlangıç tarihi ise doğum tarihidir.

b) Eşi doğum yapan memura, eşinin Devlet memuru

olup olmadığına bakılmaksızın isteği halinde yirmidört

aya kadar aylıksız izin verilecektir.

c) Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde,

doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin,

süreleri içerisinde her iki eşe aynı dönemde veya birbirini takip

edecek şekilde kullandırılması mümkündür.

ç) Doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin, yirmidört aylık sürenin aşılmaması kaydıyla, kısım kısım kullanılması mümkündür.

3)

Aylıksız izinde iken doğum yapan veya eşi doğum yapan memura doğum

sebebiyle aylıksız izin verilmesi

a) İlgili mevzuatı gereğince aylıksız izinli iken

doğum yapan memura, analık iznini kullanması halinde doğum sonrası analık

izninin bitiminden, analık iznini kullanmaması halinde ise doğumdan sonraki

sekiz haftalık sürenin bitiminden itibaren yirmi dört aylık sürenin

bitimini aşmayacak şekilde, göreve başlama şartı aranmaksızın talep ettiği

süre kadar aylıksız izin verilecektir.

b) İlgili mevzuatı gereğince aylıksız izinli iken

eşi doğum yapan memura, isteği halinde göreve başlama şartı aranmaksızın

doğum tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilecektir.

4) Ölü

doğum halinde aylıksız izin

a) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin, ölü doğum yapan memur ile eşi ölü doğum

yapan memura verilmeyecektir.

5) Devlet

memurluğuna atanmadan önce doğum yapan veya eşi doğum yapan memurun

aylıksız izni

a) Doğum yaptıktan sonra Devlet memurluğuna ataması

yapılan kişiye, göreve başlaması kaydıyla isteği üzerine doğum sonrası

sekiz haftalık sürenin veya yararlanması halinde yarım gün izin süresinin

bitiminden itibaren yirmi dört aylık sürenin bitimini aşmayacak şekilde,

aylıksız izin kullandırılacaktır.

b) Devlet memurluğuna atanmadan önce eşi doğum

yapan memura isteği halinde doğum tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar

aylıksız izin verilecektir.

6) 10/2/2016 tarihinden önce doğum yapan memurun aylıksız

izni

a) 657 sayılı Kanunun 29/1/2016

tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değişik 108 inci maddesinin (B) fıkrasının yürürlüğe

girdiği 10/2/2016 tarihinden önce doğum yapan kadın memurun, yarım gün izin

hakkından kalan süre kadar yararlanması halinde yirmi dört aylık aylıksız

iznin başlangıç tarihi yarım gün izin süresinin bitiş tarihi olarak belirlenecektir.

II- EVLAT

EDİNME HALİNDE VERİLECEK İZİNLER

A) Ortak

Açıklamalar

1) Evlat edinme sebebiyle verilecek izin

haklarından yararlanacak memurlar

a) Evlat edinme sebebiyle verilecek izin

haklarından;

- Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte

evlat edinen memurlar,

- Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu, münferit olarak

evlat edinen bekar veya evli memurlar,

- Memur olmayan eşin üç yaşını doldurmamış bir

çocuğu münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri

yararlanacaktır.

b) Evlat edinme sebebiyle izin haklarından yararlanmada

kadın veya erkek memur ayrımı gözetilmeyecektir.

B) Evlat Edinme Sebebiyle Verilecek Sekiz

Haftalık İzin

657 sayılı Kanunun 29/1/2016

tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 104 üncü maddesinin (A)

fıkrasında, "... Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya

münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit

olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği

tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık

kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da

uygulanır." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun değişik 104 üncü maddesinin (A)

fıkrasında düzenlenen evlat edinme sebebiyle verilecek sekiz haftalık izne

ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

1) Sekiz

haftalık iznin kullanımı

a) Bu iznin başlangıç tarihi çocuğun teslim

edildiği tarihtir. Ancak, evlatlık

kararı verilmeden önce çocuk fiilen teslim edilmiş ise iznin başlangıç

tarihi çocuğun fiilen teslim edildiği tarihtir.

b) Her iki eşin de memur olması ve üç yaşını

doldurmamış bir çocuğun birlikte evlat edinilmesi halinde bu izin hakkından

her iki eş de yararlanacaktır.

2) Devlet

memurluğuna atanmadan önce evlat edinme halinde verilecek sekiz haftalık

izin

a) Evlat edinilen çocuğun teslim edildiği tarihten

itibaren sekiz haftalık süre içinde Devlet memurluğuna ataması yapılan

kişiye, göreve başlaması kaydıyla

sekiz haftalık izin süresinin kalan kısmı kadar izin kullandırılacaktır.

3) Evlat

edinmelerin 10/2/2016 tarihinden önce gerçekleşmesi

halinde memurun sekiz haftalık izni

a) Evlat

edinmelerin 657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli

ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 104 üncü maddesinin (A) fıkrasının

yürürlüğe girdiği 10/2/2016 tarihinden önce gerçekleşmesi halinde bu

kapsamdaki memura evlat edinilen çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren

sekiz haftalık sürenin kalan kısmı kadar izin kullandırılacaktır.

C) Yarım

Gün İzin

29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun

104 üncü maddesine eklenen (F) fıkrasında "... Üç yaşını doldurmamış bir

çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur

olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de,

istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin

bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun

çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir." hükmü yer

almaktadır.

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (F)

fıkrasında düzenlenen evlat edinme sebebiyle yarım gün izne ilişkin açıklamalara

aşağıda yer verilmiştir:

1) Yarım

gün izin talebi

a) Evlat

edinmelerde, 657 sayılı Kanunun 104

üncü maddesinin (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık izin süresinin

bitiminden itibaren yarım gün iznin kullanımı memurun dilekçe vererek

talepte bulunmasına bağlıdır. Söz konusu talep, çocuğun hayatta olması

kaydıyla kurumunca yerine getirilir.

2) Yarım

gün iznin kullanımı

a) Evlat edinme sebebiyle yarım gün izin talep eden

memur, bu haktan doğum yapan memurun yarım gün izin kullanmasına ilişkin esaslar

çerçevesinde yararlanır.

b) Her iki eşin de memur olması ve üç yaşını

doldurmamış bir çocuğun birlikte evlat edinilmesi halinde yarım gün izin

hakkından istekleri halinde her iki eş de yararlanacaktır.

c) Yarım gün izin süresi, evlat edinilen çocuğun evlat edinen

kişinin kaçıncı çocuğu olduğu dikkate alınarak belirlenecektir. Çocuk sayısının

tespitinde öz veya evlatlık ayrımı gözetilmeyecektir.

Örnek: Bir sağ çocuğu olan memurun ölü doğum

yapmasını müteakip bir çocuğu evlat edinmesi ve talep tarihinde evlat

edinilen çocuğun hayatta olması halinde bu memurun yarım gün izin süresi

altı aydır.

3) Evlat

edinmelerin 10/2/2016 tarihinden önce

gerçekleşmesi halinde memurun yarım gün izni

a) Evlat

edinmelerin 657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli

ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 104 üncü maddesinin (F) fıkrasının

yürürlüğe girdiği 10/2/2016 tarihinden önce gerçekleşmesi durumunda bu

kapsamdaki memur, çocuğun teslim tarihinden itibaren sekiz haftalık sürenin

bitiminden başlayan yarım gün izin süresinin kalan kısmı kadar bu haktan

yararlanacaktır.

Ç) Evlat

Edinme Sebebiyle Verilecek Aylıksız izin

657 sayılı Kanunun 29/1/2016

tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 108 inci maddesinin (C)

fıkrasında, "Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit

olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat

edinmesi halinde memur olan eşlerine, 104 üncü maddenin (A) fıkrası

uyarınca verilen sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin (F) fıkrası

uyarınca izin kullanılması halinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri

üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki

eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini

izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun değişik 108 inci maddesinin (C)

fıkrasında düzenlenen evlat edinme sebebiyle verilecek aylıksız izne

ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

1)

Aylıksız iznin süresi

a) Evlat edinmelerde memura isteği üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilecektir.

2)

Aylıksız iznin kullanımı

a) Evlat edinmelerde verilecek aylıksız iznin

başlangıç tarihi, 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca

verilen sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin

kullanılması halinde bu iznin bitimidir.

b) Evlat edinme sebebiyle verilecek aylıksız iznin,

yirmidört aylık sürenin aşılmaması kaydıyla kısım

kısım kullanılması mümkündür.

c) Her iki eşin de memur olması ve üç yaşını

doldurmamış bir çocuğun birlikte evlat edinilmesi halinde aylıksız izin

süresi, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık

süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere

kullandırılabilir.

3) Devlet

memurluğuna atanmadan önce evlat edinme halinde verilecek aylıksız izin

a) Evlat

edinmelerin Devlet memurluğuna atanmadan önce gerçekleşmesi halinde bu

kapsamdaki memur, isteği üzerine evlat edinme sebebiyle verilecek aylıksız

izin hakkını kullanabilir. Bu iznin başlangıç tarihi, çocuğun teslim

edildiği tarihten itibaren sekiz haftalık sürenin veya yararlanılması

halinde yarım gün izin süresinin bitimidir.

4) Evlat

edinmelerin 10/2/2016 tarihinden önce

gerçekleşmesi halinde memurun aylıksız izni

a) Evlat edinmelerin 657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen

108 inci maddesinin (C) fıkrasının yürürlüğe girdiği 10/2/2016 tarihinden

önce gerçekleşmesi halinde bu kapsamdaki memurun yirmi dört aylık aylıksız

izin süresinin başlangıç tarihi, sekiz haftalık iznin kalan süre kadar

kullanılması halinde bu iznin bitiş tarihi, yarım gün izin hakkından kalan

süre kadar yararlanılması halinde ise yarım gün izin süresinin bitiş tarihi

olarak belirlenecektir.

III-

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞ

A) 15/4/2011 tarihli ve

27906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Seri Nolu

Kamu Personeli Genel Tebliğinin "Devlet Memurlarına Doğum Sebebiyle

Verilecek İzinler" başlıklı (A) Bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.


Etiketler; #

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.