Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği değişti

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği değişti

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği değişti
20 Nisan 2016 Çarşamba 11:32

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 29690

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,

Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve

kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik yükseköğretim kurumlarında

yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan

lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenler.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasına dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 -

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi

Giriş Sınavını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını,

verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan

kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ç) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel

esaslar

MADDE 4 -

(1) Yüksek lisans programı, tezli

ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi

enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ile

yükseköğretim kurumlarının yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans

programları arasında geçişe izin hususları senatolar tarafından çıkarılan

yönetmelikle düzenlenir.

(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine

yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda

bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı

olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü

uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının

açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi

ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının

yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak

protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim

Kurulu tarafından belirlenir.

Başvuru

ve kabul

MADDE 5 - (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için

adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde senato tarafından

belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları

gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki

anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci

kabulünde, yükseköğretim kurumları ALES puanı aramayabilir, ALES puanı

istenildiği takdirde taban puan senatolar tarafından belirlenir.

(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların

başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne

kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime

öğrenci kabulüne dair diğer hususlar senato tarafından belirlenir.

(4) Yükseköğretim kurumları yüksek lisans

programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği gibi ALES

puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel

değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir.

Tezli

yüksek lisans programı

MADDE 6 - (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin

bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi

derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir

krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez

çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı

veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir

eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer

dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120

AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen

dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi,

lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden

seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve

enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında

verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü

öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 7 - (1) Tezli yüksek lisans programının süresi

bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp

yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı

yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan

kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre

içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini

yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız

olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile

ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce

mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler senato tarafından kabul

edilen yönetmelikle belirlenir.

Tez

danışmanı atanması

MADDE 8 - (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna

kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç

ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu

enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere

sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen

niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde üniversite senatosunun

belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka

bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez

çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda

atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından en az doktora

derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek

lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 9 - (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan

bir öğrenci, elde ettiği sonuçları senato tarafından belirlenen yazım

kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve

düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini

tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna

ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu

teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri

üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti

halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim

kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve

ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü

yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az

biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim

üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı

jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin

istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım

kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin

nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı

aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine

teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi

tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen

soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez

hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar

enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün

içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin

yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci

en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden

savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen

öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması

halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve

benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek

lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 10

- (1) Tez sınavında başarılı olmak

ve senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da

sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez

sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim

eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli

yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde

teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine

getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,

öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde

ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde

öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın

Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi

anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan

ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı

öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek

lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve

faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz

yüksek lisans programı

MADDE 11

- (1) Tezsiz yüksek lisans

programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin

uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz

krediden ve 90 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi

dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem

projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya

rapor vermek zorundadır. Dönem projesi

dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans

öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden

seçilebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre

tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü

öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 12

- (1) Tezsiz yüksek lisans

programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt

olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her

dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en

çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı

tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Danışman

atanması

MADDE 13

- (1) Tezsiz yüksek lisans

programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders

seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir

öğretim üyesi veya ilgili senato tarafından belirlenen niteliklere sahip

doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın

sonuna kadar belirler.

Diploma

MADDE 14

- (1) Kredili derslerini ve dönem

projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması

verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde

öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın

Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler,

başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için

belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek

lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans

programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek

lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora

Programı

Genel

esaslar

MADDE 15

- (1) Doktora programı, öğrenciye

bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir

bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere

ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi

ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir

eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla en az yedi ders,

seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az

240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez

önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden

oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer

yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans

derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle

kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora

kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak

açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir

yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine

getirmesi gerekir.

Başvuru

ve kabul

MADDE 16

- (1) Doktora programına

başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları

ve ALES'ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak

koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları

gerekir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık

fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına

veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında

kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES'ten başvurduğu

programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından

belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına

başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya

muadili bir puan olması ve ALES'ten başvurduğu programın puan türünde 80

puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES puanına

sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa

kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel

değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle

başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu

değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne

dair diğer hususlar ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle

belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli

lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne

kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı senato tarafından belirlenir.

Yükseköğretim kurumu yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer

puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve

konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde

ALES puanı aranmaz. Ancak üniversite senatosunun kararı ile ALES puanı

aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan senato tarafından

belirlenir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri

dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil

sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil

sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen

uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması

zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre

gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına

başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50

puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek Tıpta

Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES'in

sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla senato kararı ile

belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların

ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri

mezunlarının lisans derecesine) ve ALES'in sayısal puan türünde 55 puandan

az olmamak koşuluyla senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip

olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında

temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7;

klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile

çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci

kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans

ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya

mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar

ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans

mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası

standart sınavlar ve benzeri) ilgili senato tarafından düzenlenen

yönetmelikle belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına

öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul

edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası

yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği

kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir

puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların

özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları

tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az

olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı senato

tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız temel tıp puanı veya

ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Süre

MADDE 17

- (1) Doktora programı, bilimsel

hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul

edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden

başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın

sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi

ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört

yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri

başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul

edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı

yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya

yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan

öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik

sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez

çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna

kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına

başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez

çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara

tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer

şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek

lisans diploması verilir.

Tez

danışmanı atanması

MADDE 18

- (1) Enstitü anabilim/anasanat

dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversite kadrosunda bulunan bir

tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu

ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi

enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin

programı içinde ne zaman atanacağı senato tarafından kabul edilen

yönetmelikte belirtilir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın

sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği

niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim

kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde

üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim

kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman

olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez

yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi

yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez

danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite

kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik

sınavı

MADDE 19

- (1) Yeterlik sınavı, derslerini

ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar

ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup

olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik

sınavına girer.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği

senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Ancak yüksek lisans

derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi

ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar

yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat

dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından

onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve

yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve

değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi

kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim

üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili

yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri

altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim

elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan

dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki

bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava

alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında yükseköğretim

kurumunun yönetmeliklerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin

yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin

başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar,

enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç

gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci

başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava

alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile

ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını

başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi

miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını

isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri

başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul

edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans

programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları senato

tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Tez

izleme komitesi

MADDE 20

- (1) Yeterlik sınavında başarılı

bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme

komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur.

Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve

dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda

ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki

dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü

yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez

önerisi savunması

MADDE 21

- (1) Doktora yeterlik sınavını

başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın

amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme

komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili

yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine

dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez

önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar

verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red

yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla

bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir

danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez

izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen

öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı

ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada

da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez

izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa

olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en

az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana

kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma

planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya

başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya

aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu

ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti

olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız

sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora

tezinin sonuçlandırılması

MADDE 22

- (1) Doktora programındaki bir

öğrenci, elde ettiği sonuçları senato tarafından kabul edilen yazım

kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme

verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak

danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile

birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin

intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir.

Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile

birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az

üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu

onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan

öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak

üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup

olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı

olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez

danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine

teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi

tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu

izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim

elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin

katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri

dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya

düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak

değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez

sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi

başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği

kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay

içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden

savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu

ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan

tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü

fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora

diploması

MADDE 23

- (1) Tez çalışmasını tamamlayan

öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman,

tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü

ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye

gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer

koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç

kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili

enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora

diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim

süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen

öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik

haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği

kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü

anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından

onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı

tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden

itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda,

bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta

Yeterlik Programı

Genel

esaslar

MADDE 24

- (1) Sanatta yeterlik çalışması,

özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında

ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir

yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans

derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir

eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla en az yedi ders,

uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar

olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul

edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders,

uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar

olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu

onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden

yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki,

lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders

seçilebilir.

Başvuru

ve kabul

MADDE 25

- (1) Sanatta yeterlik çalışmasına

başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip

olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile

diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek

lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55

puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde

en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek

ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına

başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya

muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak

olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek

lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi

sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile

başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta

yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart

sınavlar ve benzeri diğer belgeler senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde,

anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi

yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil

sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen

uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması

zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre

gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir.

(4) ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne

kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı senato tarafından belirlenir.

Yükseköğretim kurumu yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer

puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak

enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin

anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri

uygulanır.

Süre

MADDE 26

- (1) Sanatta yeterlik programını

tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans

derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin

verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına

bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl,

lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama

süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili

dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla

tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not

ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği

kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile

bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını

birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna

kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına

başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları

yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı

olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman

atanması

MADDE 27

- (1) Enstitü anabilim/anasanat

dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak kendi üniversite

kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman

ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser,

temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri

enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğrencinin

programı içinde ne zaman atanacağı ilgili senato tarafından kabul edilen

yönetmelikle belirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna

kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden

fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı

atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış

en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı

üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip

kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri ilgili senato tarafından

belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip

öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta

yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 28

- (1) Tez hazırlayan öğrenci elde

ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını

açıklayan ve belgeleyen metni ilgili senato tarafından kabul edilen yazım

kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser,

temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından

önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte

öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin

savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim

eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu

alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir

intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez

enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan

öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman,

tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir

ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye

gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu

onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından

öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy

hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın

oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez

danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin

kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde

toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının

sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim

elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan

dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri,

dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser,

temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen

öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili

enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız

bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç

altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden

savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik

çalışması kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği

kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş

olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik

çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 26 ncı maddenin

dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta

yeterlik diploması

MADDE 29

- (1) Sanatta yeterlik

çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre

alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında

yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer

koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç

kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye

teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması

almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini

en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci

koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik

haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden

itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik

ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son

Hükümler

Bilimsel

hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 30

- (1) Yüksek lisans ve doktora

programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans

derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı

alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul

edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından

almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini

gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu

dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen

derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir

öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun

onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam,

ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders

tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar senato tarafından kabul edilen

yönetmelikle belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre

en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem

izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin

ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora

programı sürelerine dahil edilmez.

Özel

öğrenci kabulü

MADDE 31

- (1) Bir yükseköğretim kurumu

mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak

isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile

lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik

ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp

süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar

öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu

konudaki diğer hükümler senato tarafından kabul edilen yönetmelikle

belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak

aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen

dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50'sini geçemez.

Yatay

geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 32

- (1) Yükseköğretim kurumu

içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı

tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş

yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgili

senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

Lisansüstü

programlara kayıt

MADDE 33

- (1) Lisansüstü programlara kabul

edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için gerekli koşullar senato

tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

Programlar,

sınavlar ve değerlendirme

MADDE 34

- (1) Enstitü anabilim/anasanat

dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun

olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve

benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları üniversite

senatoları tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile

ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin

açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği,

ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine

enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya

Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi

ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre

belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak

yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenen AKTS kredisine

göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir

yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık

uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin

kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden

öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders

saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli

çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak yükseköğretim kurumlarının

senatoları tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri

hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders

sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders

tekrarı ve diğer esaslar senato tarafından kabul edilen yönetmelikle

belirlenir.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve

yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında

verilmesi zorunludur.

(6) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler

içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına,

öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi

tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya

program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(7) Yükseköğretim kurumlarınca, öğrencinin herhangi

bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı

koşulları belirlenebilir.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını

ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak

yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli

biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda

farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da

yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının

oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya

elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin

ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Diğer

hükümler

MADDE 35

- (1) Yüksek lisans ve doktora

programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans

programlarından mezun olanların başvurabileceği, yükseköğretim kurumlarının

senatoları tarafından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda

Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu kararı ile

belirlenebilir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin

tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların

lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, yükseköğretim

kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

(3) Yükseköğretim kurumları öğrenci kabul

edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvurma koşullarını, son

başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz

konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(4) Yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Kurulu

tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları rektörlüğünün

bulunduğu il dışında sürdüremez.

(5) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü

programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve

esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalarına

ilişkin esaslar, gerekli hallerde Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı

anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(7) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya

eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık

Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Yürürlükten

kaldırılan yönetmelik

MADDE 36

- (1) 1/7/1996 tarihli ve 22683

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş

hükümleri

GEÇİCİ

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelikle

getirilmiş hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş süreler yönetmeliğin

yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren başlar.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı

anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 35

inci maddenin altıncı fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans

programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına

başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 37

- (1) Bu Yönetmelik yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38

- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini

Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.


Etiketler; #

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.