Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM

BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD

VERME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme

Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Kurum: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her

derece ve türdeki okul, merkez, pansiyon, uygulama oteli, hizmetiçi eğitim enstitüsü, olgunlaşma enstitüsü ile

sosyal tesisleri,

ç) Merkez: Mesleki ve teknik eğitim, mesleki

eğitim, bilim ve sanat, rehberlik ve araştırma, halk eğitimi ile ölçme

değerlendirme merkezlerini,"

MADDE 2 -

Aynı Yönetmeliğin 4 üncü

maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Hizmetiçi eğitim

enstitüleri ve ölçme değerlendirme merkezleri ilgili genel müdürlüğün

teklifi üzerine Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci

fıkrasının (c) bendinde yer alan "50 m," ibaresinden sonra gelmek üzere

"alkollü içkilerin satışının yapıldığı yerler ve" ibaresi eklenmiş, (ç)

bendinde yer alan "mutfak/yemekhane/kantin/kafeterya" ibaresi

"kantin/kafeterya" olarak değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan "zümre öğretmenler

odası" ibaresinden sonra gelmek üzere ",tasarım-beceri atölyesi" ibaresi

ile (h) bendinde yer alan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine,"

ibaresinden sonra gelmek üzere "3/7/2017 tarihli

ve 30113 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar

Yönetmeliğine, 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Otopark Yönetmeliğine," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü ve dördüncü fıkralarında

yer alan "görsel sanatlar atölyesi," ibareleri "görsel sanatlar atölyesi

ve/veya" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 -

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları ile altıncı

fıkrasının (d) bendinin birinci, ikinci ve dördüncü alt bentleri aşağıdaki

şekilde, ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "ile" ibaresi "ve/veya"

şeklinde değiştirilmiştir.

"(1) Anadolu lisesi

açılabilmesi için; okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 5.000

veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri ile birlikte en az 10.000

ya da 9 uncu sınıfa kayıt olacak en az 2 şube mevcudunda öğrenci olması,

binada en az 8 derslik, görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği

bulunması gerekir. Okulun açılması; ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı

olarak Bakanlıkça yapılır."

"(5) Anadolu imam hatip lisesi

açılabilmesi için; okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 5.000

veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri ile birlikte en az 10.000ya da 9 uncu sınıfa kayıt olacak en az 2 şube mevcudunda öğrenci olması,

binada en az 8 derslik, öğretim binası içinde veya bahçesinde uygulama

mescidi ya da mescit yerinin olması, geleneksel/görsel sanatlar atölyesi

ve/veya müsiki/müzik dersliği bulunması gerekir. Okulun açılması; ihtiyaca binaen valilik teklifine

bağlı olarak Bakanlıkça yapılır."

"1) İl/ilçe milli eğitim

müdürlüklerince, okul bünyesinde uygulanacak alanların her biri ile ilgili

orta ve büyük ölçekli işletmeler ve/veya bu işletmelerin temsilcisi olan

kurum ve kuruluşlarla ve ihtiyaç duyulduğunda ilgili İŞKUR İl Müdürlüğü ile

öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve stajı, mezuniyet sonrası

istihdamları, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, eğitim ortamlarının

iyileştirilmesi ve benzeri konuları içeren en az on yıl süreli iş birliği

protokolünün veya protokollerinin yapılmış olması,

2) Öğretim programı, öğretmen kaynağı, atölye

donanımı ve benzeri özellikler bakımından birbiriyle ilişkili en fazla üç

alanda program uygulaması,"

"4) Aynı ilde ikinci bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılabilmesi için okulun açılacağı ilin

toplam nüfusunun en az 2.000.000 olması, nüfusu 2.000.000'dan

fazla olan illerde ikiden fazla okul açılabilmesi için her 1.000.000 nüfusa

karşılık yalnızca bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi

açılabilmesi,"

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin madde başlığı

"Hizmetiçi eğitim enstitüsü ve ölçme

değerlendirme merkezi" şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasındaki

"Öğretmen akademisi ve hizmetiçi" ve ikinci

fıkrasındaki "Konaklamalı olarak açılacak öğretmen akademisi ve hizmetiçi" ibareleri "Hizmetiçi"

şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Ölçme değerlendirme merkezi açılabilmesi için;

a) Açılacak yerin il merkezi ya da büyükşehir

statüsündeki illerin en az 100.000 nüfuslu ilçelerinden birinde olması,

b) Açılacak merkezlerde arşiv, baskı makinesi ve

optik okuma odası, çalışma odası, soru redaksiyon odası ve toplantı salonu

bulunması,

gerekir."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Okul bahçesinde yeterli alan olmaması

durumunda ortaöğretim pansiyonlarının okul binasına en fazla 1000 m

uzaklıkta olması ve özel eğitim kurumları okul pansiyonu hariç diğer okul

pansiyonlarının en az 100 öğrenci kapasiteli olması gerekir. Bu kapasitenin

tamamı kız, tamamı erkek veya kullanım alanları ayrı olacak şekilde kız ve

erkek öğrenciler için kullanılabilir."

MADDE 8 -

Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) İl milli eğitim komisyonu kararı ve valilik

teklifi üzerine Bakanlığa bildirilen okul ad değişikliği, Bakanlıkça

onaylanıp MEBBİS Modülü'nde işlenmeden okul/kurum adında değişiklik

yapılamaz."

MADDE 9 -

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 10 - Bu

Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 07:20YORUM EKLE
YORUMLAR
Recai ŞAHİN
Recai ŞAHİN - 3 ay Önce

personel meb haber den ricamdır bildireceğim konuyu haber yapınız!
Ortaokullardan imam hatip ortaokuluna dönüşen okullarda öğretmen ve idareciler norm fazlası olmuş durumdalar. Daha önce böyle bir sıkıntı olmamasına rağmen 2018-2019 yılında dönüşen tüm okullarda bu sorun mevcuttur. İl ve ilçe mem lere sorduk ancak hiçbir netice alamadık. Okul dönüşecek diye onlarca hatta yüzlerce öğretmen mağdur oldu/olacak. Lütfen bunun düzelmesi için çaba gösteriniz. Tüm personel meb haber ekibine Teşekkürler eşekkür

SIRADAKİ HABER

izmit escort

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması