Norm kadro güncellemesinde dikkat edilecek hususlar

Norm kadro güncellemesinde dikkat edilecek hususlar
20 Nisan 2016 Çarşamba 09:19

NORM KADRO GÜNCELLEMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Norm Kadro Yönetmeliğinin 26. Maddesinde,"Eğitim kurumlarının norm

kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde

değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro

sayıları Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde yeniden belirlenir. Yeni açılan

eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim

kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir."Hükme bağlanmış

bulunmaktadır. 18/04/2016 tarih ve 4327904 sayılı norm kadro veri

girişi bilgilendirmesi hakkındaki yazı

Yönetmelik ile söz konusu

yazının ilgili mercilerce incelenerek iş ve işlemlerin bu doğrultuda yapılması

gerekmektedir.

Eğitim

kurumlarının sistemdeki mevcut norm kadro

kriterlerinde oluşan değişikliklerin

güncellenmesi yapılmak üzere İl Milli Eğitim

Müdürlüklerindeki MEBBİS

yöneticilerine20 Nisan 2016 tarihinde MEBBİS modülünde yer

alan Norm Kadro Modülünde işlem yapma yetkisi verilmiştir. MEBBİS

yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması

gerekmektedir.

Eğitim Kurum Müdürlüklerinin Veri Girişi Yapma Tarihleri

20/04/2016-21/04/2016

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri

22/04/2016-25/04/2016

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri

26/04/2016-01/05/2016

Sistemin Kontrol ve Onaylama Tarihi

02/05/2016-16/05/2016 
Mesai Bitimi

 

Yönetmeliğin 24üncü maddesinde; "Eğitim kurumlarının

yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı

esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli

eğitim müdürlüğünün sıralı teklifi üzerine belirlenir." hükmü çerçevesinde yukarıdaki

iş takvimi doğrultusunda eğitim

kurumlarına ait bilgilerin sisteme tam ve doğru olarak süresi içerisinde

girilmesi önem arz etmektedir. Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolara

yapılan atamalarda doğacak hatalardan eğitim kurumları müdürleri ile il ve ilçe milli eğitim

müdürlükleri sorumlu tutulacaktır.

Merkeze Bağlı Taşra

Teşkilatı içerisinde yer alan eğitim kurumları, Bilim Sanat Merkezleri, Halk

Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları, İl ve İlçe Milli Eğitim

Müdürlükleri, Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlükleri, Turizm Eğitim

Merkezleri ile Olgunlaşma Enstitülerinin norm kadrolarında değişiklik

yapılmaması için veri girişine açılmamıştır.

A) Eğitim kurumu

yöneticilerinin norm kadro güncellenmesinde dikkat etmesi gereken hususlar:

 

1. Danıştay kararı

doğrultusunda bağımsız anaokullarına öğrenci sayısına bakılmaksızın bir rehber

öğretmen norm kadrosu belirlemesi yapılmış olup, güncellemede de bu doğrultuda

işlem yapılması,

2. Danıştay kararı

doğrultusunda özel eğitim anaokullarında zihinsel engelli öğrencilere yönelik

açılan sınıflarda bir misli okulöncesi öğretmeni norm kadrosu artırılarak

belirleme yapılmış olup, güncellemede Mebbis veri

tabanında yer alan Norm Kadro Modülü Kurum Bilgileri ekranına yeni eklenen ana

uygulama sütununa öğrenci açılımlarının girilmesi,

3. Danıştay kararı

doğrultusunda özel eğitim kurumlarına öğrenci sayısı 25 ve daha fazla olanlara

1, öğrenci sayısının 100 ve 100'ün katlarına ulaşması halinde her defasında 1

rehber öğretmen norm kadrosu belirlemesi yapılmış olup, güncellemede de bu

doğrultuda işlem yapılması,

4. Yatılı ve pansiyon

özelliği tanımlaması yapılan eğitim kurumlarında yatılı ve pansiyonun bağlı

bulunduğu eğitim kurumuna bu özelliğinin işlenmesi, birden fazla eğitim

kurumuna hizmet veren yatılı ve pansiyonlarda ise diğer eğitim kurumlarına bu

özelliğin işlenmemesi ve yönetici normu istenmemesi,

5. Talim ve Terbiye Kurulu

Başkanlığının 9 sayılı Kurul Kararına (20/02/2014 tarihindeki yapılan

değişiklikler dikkate alınarak) göre işlem yapılması (tıklayınız),

6. Alan bazlı ders yükünün

hesabında öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ders saatlerinin dikkate

alınmaması,

7. Açık öğretim

öğrencilerinin örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim

kapsamındaki haftalık ders saatleri, norma esas ders yükü hesabına dahil

edilmemesi,

8. Özel Eğitim kurumlarının

norm kadro belirlemesi öğrenci sayısı, şube sayısı ve engel durumu esas

alınarak yapıldığından; öğrenci sayıları ekranında öğrenci ve şube sayısı

ayrıca kurum bilgileri ekranında da bu bilgilerin açılımının eksiksiz ve doğru

olarak işlenmesi,

9. Teknoloji ve Tasarım alanı

ders yükünün, Tebliğler dergisinde yayımlanan 21/03/2006 tarih ve 24 sayılı

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kurul Kararı ile kabul edilen

"Uygulama Esasları"(tıklayınız) başlığındaki açıklamalar doğrultusunda

hesaplanması,

10.Norm bilgileri ekranında

yöneticilerin girmiş olduğu ders saatleri belirlenirken, yöneticinin gireceği

ders saati yöneticinin gireceği ders saati sütununa, yöneticinin gireceği ders

yükü düşüldükten sonra kalan ders saatinin norma esas ders saati sütununa

işlenmesi,

11.Yöneticilerin gireceği

ders yüklerinin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda gösterilmesi,

yöneticilerin gireceği ders saati sütununa; alanları ile aylık karşılığı

okutabileceği dersler dışında herhangi bir alanda ders saati yazılmaması,

kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında görev yapan yöneticilerin geçici

görev yaptığı eğitim kurumuna herhangi bir alanda ders saati yazılmaması

12.Rehberlik ve araştırma

merkezlerinin yönetici, rehberlik alanı öğretmeni ve alan bazlı öğretmen norm

kadrolarının tam ve doğru olarak belirlenmesi ve rehberlik araştırma

merkezlerinin hizmet verdiği ilçelerin kontrol edilmesi,

13.Norm Kadro Yönetmeliği

doğrultusunda; Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şeflerine norm kadro verilmesi

söz konusu olmayıp normun içindeki öğretmene verilen ek bir görev olduğundan

Başkanlığımızdan yazışmayla ayrıca kadro talep edilmemesi gerekmektedir. Söz

konusu işlemin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve

Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuar Şefliklerine İlişkin Yönerge

doğrultusunda belirlemesinin yapılarak Norm Modülü'ndeki kurum bilgileri

ekranına alan/bölüm, atölye ve laboratuvar sayılarının tam ve doğru olarak girilmesinin

sağlanması ve görevlendirmelerinde bu sayılara göre yapılması, gerekmektedir.

B)İl/ İlçe Milli

Eğitim Müdürlüklerinin norm kadro güncellenmesinde dikkat etmesi gereken

hususlar:

1. Aynı binada faaliyet

gösteren farklı derece ve türdeki ayrı kurum kodları ile açılan eğitim

kurumları ile aynı bahçede faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki ayrı

kurum kodları ile açılan özel eğitim kurumlarının, tespitinin yapılarak söz

konusu kurumların, Norm Modülündeki Kurum Bilgileri ekranında yeni oluşturulan

alanda (müdür normu verilecek kurum) ile aynı binada faaliyet

gösteren öğrenci sayısı en fazla olan kurumun ilişkilendirilmesi,

2. Aynı binada faaliyet

gösteren farklı derece ve türdeki ayrı kurum kodları ile açılan eğitim

kurumları ile aynı bahçede faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki ayrı

kurum kodları ile açılan özel eğitim kurumlarından yalnızca öğrenci

sayısı en fazla olana bir müdür norm kadrosu verilmesi,

3. Özel eğitim kurumları

hariç olmak üzere, yatılı ve pansiyonlu eğitim kurumları ile müdür yardımcısı

norm kadro sayısı 6 olan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmesi,

4. Özel eğitim kurumları

hariç olmak üzere aynı binada farklı kurum kodları ile açılan eğitim

kurumlarının müdür yardımcısı norm kadroları, eğitim kurumlarının öğrenci sayıları

birbirinden bağımsız olarak değerlendirilerek ayrı ayrı belirlenmesi,

Aynı bina veya bahçede faklı kurum kodları ile açılan özel eğitim kurumlarına

verilecek müdür yardımcısı norm kadrosu bu eğitim kurumlarının toplam öğrenci

sayısı dikkate alınarak belirlenecektir. Bu eğitim kurumlarına verilecek müdür yardımcısı norm kadrosu müdür norm

kadrosu verilen eğitim kurumu ile ilişkilendirilmesi,

5. Fen Liseleri, Sosyal

Bilimler Lisesi, Özel Eğitim Okulları ve Yatılı Bölge Ortaokullarının bağımsız

olması ve hiçbir şekilde eğitim bölgelerine bağlanmaması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen Eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının öğretmen

norm kadro belirlenmesinde eğitim bölgesi dikkate alınması, gerekmektedir.

C)Norm

Modülü Kurum Bilgileri ekranındaki bilgi başlıklarının tam ve doğru olarak

doldurulması, her kutucuğun bir unvanda personel atamasını etkilediği, bilgi girilmeyen

kutucuktan dolayı atama yapılamayacağı ve personel eksikliğinden dolayı

yaşayacakları sıkıntıların tamamen İl, İlçe ve eğitim kurumu müdürlüklerine ait

olacağının bilinmesi gerekmektedir.

Ç)Norm

kadro güncelleme işlemlerinin sonuçlanmasına müteakip; Bakanlığımızca onaylanan

Norm Kadro Tespit Çizelgelerinin DYS ortamında gönderildikten sonra çıktıları

alınarak 15 gün içerisinde Milli Eğitim Müdürlüklerince, ilgili eğitim kurum

müdürlüklerine gönderilmesi ve norm kadro tespit onayı cetvellerinin eğitim

kurumu müdürlüklerince saklanması gerekmektedir.

D)Güncelleme

sürecinin bitiminden sonra ilgi yönetmeliğin 26 ncı

maddesinin 2 nci fıkrasında; "yeni açılan eğitim kurumları ile yeni

derslik/şube açılan veya kapatılan eğitim kurumlarının norm kadroları süre

aranmaksızın belirlenir." hükmünden hareketle bu maddede belirtilen işlemler

dışındaki norm kadro taleplerin Bakanlığımıza gönderilmemesi gerekmektedir.

M.E.Merkezleri norm güncelleme yazısı

Norm kadro güncelleme işlemleri başlıyor

Öğretmenler, normlarına sahip çıkmalı


Etiketler; #

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.