Öğle Tatilinde Öğretmene Nöbet Tutma Görevi Verilemez

Tam gün eğitim-öğretim yapan ilkokul ve ortaokullarda 26.07.2014 gün ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Öncesi ve İlköğretim

Öğle Tatilinde Öğretmene Nöbet Tutma Görevi Verilemez

Kamuajans.com - Bu sorun bazı okullarda geçici çözümlerle çözülse de yakıcı bir sorundur, öğretmenlerin ruh ve beden sağlığını tehdit eden sorunlardan biridir, aynı zamanda öğretmenler ile okul yöneticilerini de karşı karşıya getirdiğinden çalışma barışını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'na yazı yazdık.

EĞİTİM-SEN

Sayı: 2017/800/

Konu: Öğle tatilinde nöbet hk. 20.11.2017MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA

ANKARA

Tam gün eğitim-öğretim yapan ilkokul ve ortaokullarda 26.07.2014 gün ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Nöbet görevi" başlıklı 44.maddesinin 8.fıkrası uyarınca nöbetçi öğretmenlere öğle tatilinde temel ihtiyaçlarını karşılaması için dinlenme hakkı tanınmamaktadır. Bu sorun bazı okullarda geçici çözümlerle çözülse de yakıcı bir sorundur, öğretmenlerin ruh ve beden sağlığını tehdit eden sorunlardan biridir, aynı zamanda öğretmenler ile okul yöneticilerini de karşı karşıya getirdiğinden çalışma barışını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Tam gün eğitim-öğretim yapılan ilk ve ortaokullarda nöbetçi öğretmenlere dinlenme hakkı tanımayan söz konusu yönetmelik hükmü 657 sayılı yasanın "Çalışma saatleri" başlıklı 99.maddesi ve "Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti" başlıklı 100.maddelerince kamu emekçilerine öğle dinlenme hakkı tanıyan hükümlerine aykırıdır. Aynı şekilde Anayasa'nın 17.maddesinde angaryanın yasak olduğu, 50.maddesinde dinlenmenin çalışanların hakkı olarak güvenceye bağlandığı, Anayasa’nın 12.maddesinde herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere ve 17.maddesinde herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığına koruma hakkına sahip olduğu; 49.maddesinde devletin çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruma görevi olduğu; 56.maddesinde devletin herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak görevinin bulunduğu öngörülmüştür. Bu bakımdan söz konusu yönetmelik hükmü normlar hiyerarşisine göre açıkça hukuka aykırıdır. Yine söz konusu yönetmelik hükmü iç hukuk hükmündeki Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin "Adil ve uygun işte çalışma şartları" başlıklı 7.maddesinin, Cebri veya Mecburi Çalıştırma Hakkındaki 29 sayılı İLO Sözleşmesinin ve dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 4.maddesinin de ihlalidir. Anayasa'nın 90/son maddesi temel hak ve özgürlüklere ilişkin konularda yasalarla çeliştiğinde iç hukuk hükmündeki uluslararası sözleşmelerin uygulanacağını kurala bağlanmıştır.

Bu bağlamda söz konusu yasa, Anayasa ve iç hukuk hükmündeki uluslararası sözleşmeler dikkate alındığında anılan yönetmelik hükmünün değiştirilmesi için ivedi biçimde gerekli çalışmaların başlatılmasını talep ediyoruz. 20.11.2017

GENEL SEKRETER

Keskin Bayındır 

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2017, 10:00YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması