Taşınır Mal Yönetmeliğinde değişiklik

Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Taşınır Mal Yönetmeliğinde değişiklik
22 Nisan 2016 Cuma 12:02

Ekli "Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/2/2016 tarihli ve 1452 sayılı yazısı üzerine, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14 /3/2016 tarihinde kararlaş-tırılmıştır.

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Ambar: Kamu idarelerine ait taşınırların kullanıma verilinceye kadar veya

kullanımdan iade edildiğinde muhafaza edildiği yeri,

b) Bakanlık: Maliye Bakanlığım,

c) Dayanıklı taşınırlar: Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen tesis,

makine ve cihazlar ile taşıtlar ve demirbaşları,

ç) Demirbaşlar: Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye

tabi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri

ile kod numaralan Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 255 hesap detayında yer

alan taşımdan,

d) Gerçeğe uygun değer: Piyasa koşullannda muvazaasız bir işlemde bilgili ve

istekli taraflar arasında bir varlığın el değiştirmesi veya bir borcun ödenmesi

için belirlenen tutan,

e) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama

yetkisi bulunan merkez birimi ile ödenek gönderme belgesiyle harcama yetkisi

verilen merkez dışı birimi,

f) Harcama yetkilisi: Harcama biriminin en üst yöneticisini,

g) Hurda: Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve

fiziki nedenlerle almış amaçları doğrultusunda kullanılması imkanı kalmayan

ya da tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında

yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile üretim sırasında elde

edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçalan,

ğ) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

h) Makine ve cihazlar: Çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin

(B) bölümü 253 hesap detayında yer alan, üretim ve hizmet amacıyla kullanılan

her türlü makine, cihaz ve aletleri,

ı) Mali hizmetler birimi: Kanunun 60 mcı maddesinde sayılan görevleri yapan

birimi,

i) Sanal ambar: Tesis kapsamındaki taşınırların yalnızca elektronik ortamda

takip edilebilmesi amacıyla oluşturulan ambarı,

j) Taşımr: Çeşitleri ile kod numaralan Taşınır Kod Listesinin (A) ve (B) bölümlerinde

gösterilen taşınırları,

k) Taşınır I inci düzey detay kodu: Taşımr Kod Listesinde gösterilen taşınır

hesap kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu,

l) Taşımr II nci düzey detay kodu: Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır

I inci düzey detay kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu,

m) Taşımr hesap kodu: 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu

Karan ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçeve hesap

planında yer alan ve taşımnn kaydedildiği ilgili hesap kodunu,

n) Taşımr kayıt yetkilisi: Taşımdan teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda

muhafaza eden, kullamcılanna ve kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte

belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri

düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşımr kontrol

yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,

o) Taşınır kodu: Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşımr hesap kodu

ile taşımr I ve II nci düzey detay kodu ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden

oluşan kodu,

ö) Taşınır konsolide görevlisi: Kamu idaresinin taşınır kayıt yetkilisinden

aldığı harcama birimi taşımr hesaplarım konsolide ederek taşımr hesap cetvellerini

hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşımr konsolide görevlisine vermekle

sorumlu olan görevlileri,

p) Taşımr kontrol yetkilisi: Taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt

ve işlemler ile düzenlediği belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara

uygunluğunu kontrol eden, Harcama Birimi Taşımr Mal Yönetim Hesabı Cetvelini

imzalayan ve bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,

r) Taşıtlar: Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılanlar ile özel amaçlı kullanımlar

için muhtelif cihazlarla donatılmış bulunan ve çeşitleri ile kod numaraları

Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 254 hesap detaymda gösterilen taşıtları,

s) Tesis: Bir makine veya cihazın ürettiği enerjiyi, sesi, görüntüyü ve benzerini

ileten, dağıtan veya bir makine veya cihazın gördüğü işi uzağa taşıyan ya da

uzaktaki verileri toplayan, kaydeden makine veya cihazlar arasındaki düzeni

sağlayan, birbiriyle entegre makine ve cihazlardan oluşan, gerektiğinde başka

yere taşınabilen ve kullanılamaz hale gelene kadar sanal ambar kayıtlarında

takip edilen, çeşitleri ile kod numaralan Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü

253 hesap detaymda yer alan sistemleri,

ş) Tüketim malzemeleri: Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı

sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen

veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen, çeşitleri ile

kod numaralan Taşımr Kod Listesinin (A) bölümü 150 hesap detaymda yer alan malzemeleri,

t) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığında bakam,

diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi, belediyelerde

belediye başkamın,

ifade eder."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer

alan "Zimmetle teslim edilen" ibaresi "Kamu görevlilerinin kullanımına verilen"

şeklinde ve aynı maddenin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun

olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte

belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını

sağlamaktan sorumludur. Harcama yetkilileri taşımr kayıtlarının bu Yönetmelik

hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır mal yönetim hesabımn hazırlanması

sorumluluğunu taşınır kayıt yetkilileri ve taşımr kontrol yetkilileri aracılığıyla

yerine getirir."

"(6) Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin

kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan

kamu zararı, değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek gerçeğe uygun

değer üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

Ortak kullanım alanına tahsis edilen dayanıklı taşınırlarda meydana gelen kamu

zararı ise zararın oluşmasmda kasıt, kusur veya ihmali olanlardan tahsil edilir."

MADDE 3- Aym Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

"Taşınır kayıt yetkilileri ve taşmır kontrol yetkilileri

MADDE 6- (1) Taşınır kayıt yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet

veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte

belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel

arasından görevlendirilir. Dış temsilciliklerde taşınır kayıt yetkilileri misyon

şefleri tarafından görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde

birden fazla taşınır kayıt yetkilisi görevlendirilebilir. Kamu idarelerince

ihtiyaç duyulması halinde birden fazla harcama biriminin taşınır kayıtları harcama

birimleri itibarıyla ayrı ayrı tutulmak kaydıyla, bir taşınır kayıt yetkilisi

tarafından yürütülebilir.

(2) Taşımr kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, taşınır kayıt yetkilisinin

yapmış olduğu kayıt ve işlemleri kontrol etmek üzere yardımcılarından veya bunların

bir alt kademesindeki yöneticileri arasından görevlendirilir. Personel yetersizliği

nedeniyle taşınır kontrol yetkilisi görevlendirilemeyen harcama birimlerinde

ise bu görev harcama yetkilisi tarafından yerine getirilir.

(3) Taşınır kontrol yetkilisi ile taşımr kayıt yetkilisi görevi aym kişide

birleşemez.

(4) Taşınır kayıt yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins

ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen

ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim

almak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan

sonra yapılabilen sarf malzemeleri hariç olmak üzere, bunların kesin kabulü

yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlan tutmak, bunlara ilişkin

belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi

halinde konsolide görevlisine göndermek.

ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşımrlan ilgililere teslim

etmek.

d) Taşınırlara yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere

karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

e) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları

harcama yetkilisine bildirmek.

f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen

asgari stok seviyesinin altma düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek,

sayımlarım yapmak ve yaptırmak.

ğ) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabım hazırlamak ve harcama yetkilisine

sunulmak üzere taşımr kontrol yetkilisine teslim etmek.

ı) Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana

gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak.

i) Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak.

(5) Taşımr kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Taşınır kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin

mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.

b) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama

yetkilisine sunmak.

(6) Taşımr kayıt yetkilileri ile taşımr kontrol yetkilileri, düzenledikleri

ve imzaladıkları belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı

birlikte sorumludur."

MADDE 4- Aym Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7- (1) Kamu idaresinin taşımr hesaplarını kurumsal sınıflandırmanın

II nci, mahalli idarelerde ise kurumsal sınıflandırmanın III üncü düzeyi itibarıyla

birleştirmek ve üst yönetici adına idare Taşmır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap

Cetveli ile İdare Taşımr Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvelini hazırlamak üzere

merkezde mali hizmetler birimi yöneticisine bağlı konsolide görevlisi belirlenir.

(2) Kurumsal sınıflandırmanın III üncü ve IV üncü düzeyinde tanımlanan merkez

harcama birimlerinin taşımr hesaplarının, varsa taşra birimleri taşınır hesaplarıyla

birleştirilmesi için; mali hizmetler biriminin talebi veya harcama yetkilisinin

gerekli görmesi üzerine merkez harcama birimlerinde konsolide görevlisi görevlendirilir.

(3) Mali hizmetler birimince gerek görülmesi halinde ilçe, il veya bölge teşkilatlarında

da konsolide görevlisi ilçe, il veya bölge teşkilatının en üst yöneticileri

tarafından görevlendirilir.

(4) Taşımr kayıt ve işlemlerini bu amaçla oluşturulan bilişim sistemlerinde

yürüten kamu idarelerinde; düzenlenecek İdare Taşımr Mal Yönetimi Ayrıntılı

Hesap Cetveli ile İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvelinin hazırlanmasına

esas teşkil eden cetvel ve raporlar ile kurumsal sınıflandırmanın III üncü ve

IV üncü düzeyinde sınıflandırılan merkez harcama birimlerince ihtiyaç duyulan

Taşımr Hesap Cetveli, gerektiğinde konsolide görevlilerince sistemden alınır,

merkez harcama birimlerinden veya taşradaki konsolide görevlilerinden ayrıca

belge ortamında Taşınır Hesap Cetveli istenmez."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a)

bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "Makine" ibaresi "Tesis, makine",

(f) bendinde yer alan "taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri" ibaresi "taşımr

kayıt yetkilileri", (ğ) bendinde yer alan "taşımr kayıt ve kontrol yetkililerinin"

ibaresi "taşımr kayıt yetkililerinin", (h) bendinde yer alan "harcama biriminin

taşınır yönetim hesabının" ibaresi "harcama biriminin taşınır mal yönetim hesabının"

ve "taşımr kayıt ve kontrol yetkilisi" ibaresi "taşımr kayıt yetkilisi", (h)

ve (ı) bentlerinde yer alan "Harcama Birimi Taşımr Yönetim Hesabı Cetveli" ibareleri

"Harcama Birimi Taşımr Mal Yönetim Hesabı Cetveli", (i) bendinde yer alan "Taşınır

Kesin Hesap Cetveli" ibaresi "İdare Taşımr Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli"

ve "taşınır kesin hesabının" ibaresi "taşınır mal yönetim hesabının", (j) bendinde

yer alan "Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli" ibaresi "İdare Taşımr Mal Yönetim

Hesabı İcmal Cetveli" ve "taşınır kesin hesabının" ibaresi "taşınır mal yönetim

hesabının" şeklinde ve (b), (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

ve aym fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"b) Taşınır Teslim Belgesi (Örnek: 6; 6/A): Taşımr Kod Listesinin (B) bölümünde

gösterilen kara taşıtları ve iş makinelerinin bunları sürekli olarak kullanacak

personele verilmesinde 6 örnek numaralı Taşımr Teslim Belgesi düzenlenir. Bu

belge, vardiya usulü çalışılan yerlerde kullanılan kara taşıtları ve iş makineleri

için işyerinde koordinasyonu sağlayan sorumlu yönetici adına düzenlenir. Sorumlu

yönetici, kendisine teslim edilen taşıt veya iş makinesi ile kullanıcısını ayrıca

tutulacak kayıtlarda izler. Demirbaş, makine ve cihazların kamu görevlilerinin

kullanımına verilmesinde ise 6/A örnek numaralı Taşınır Teslim Belgesi düzenlenir."

"ç) Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örnek: 8): Bu Liste, Taşımr Kod Listesinin

(B) bölümünde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, geçit, atölye, garaj

ve servislere tahsis edilenler için düzenlenir. Bunlar için Taşımr Teslim Belgesi

düzenlenmez. Liste, istek yapan birim yetkilisi ve/veya varsa ortak kullanım

alanı sorumlusu tarafından imzalanır."

"e) Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı (Örnek: 10): Bu Tutanak, taşınırın

kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması veya sayımda

noksan çıkması; yıpranma, kırılma veya bozulma ya da teknik ve fiziki nedenlerle

kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya ayrılması ile canlı taşınırların

ölmesi gibi nedenlerle kayıtlardan çıkarılmasını sağlamak amacıyla iki nüsha

olarak düzenlenir. Tutanak, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek en

az üç kişiden oluşan komisyonca imzalanır ve harcama yetkilisi tarafından onaylanır.

Tutanağın bir nüshası, çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen Taşınır İşlem

Fişine, ikinci nüshası muhasebe birimine gönderilecek Taşınır İşlem Fişine eklenir.

Bu bent kapsamında kayıtlardan çıkarılan taşınırların miktarı, kayıtlı değeri,

toplam tutarı ve çıkarılma nedenlerini gösteren rapor, kurumsal sınıflandırmanın

III üncü ve

IV üncü düzeyinde sınıflandırılan merkez harcama birimlerinde yetkilendirilen

taşınır kayıt yetkilisi tarafından II nci düzey detay kodu itibarıyla sistemden

alınarak, takip eden yılın ilk ayı içerisinde merkez harcama birimi yetkilisine,

mali hizmetler birimince idare bazında alınacak konsolide rapor ise üst yöneticiye

sunulur."

"1) Tesis Bileşenleri Cetveli (Örnek: 19): Tesis olarak kayıtlara alınacak

taşınırları oluşturan ana bileşenler bu belgede cins ve özellikleri itibarıyla

ayrı ayrı gösterilir."

MADDE 6- Aym Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer

alan "bilgisayar ortamında" ibaresi "elektronik ortamda" şeklinde değiştirilmiş

ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Elektronik ortamda düzenlenen defter, belge ve cetvellerde gerekli görülmesi

halinde ilave sütun ve satır açılabilir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Kamu idarelerince satmalma suretiyle edinilen binalarla birlikte teslim

alman ancak binanın bütünleyici unsurlarından olmayan taşınır kapsamındaki tesisler

ile diğer büro makine ve malzemeleri, varsa belgesinde gösterilen bedeli, böyle

bir belge yoksa komisyonca tespit edilen gerçeğe uygun değeri üzerinden envanter

işlem seçeneğiyle taşımr kayıtlarına alınır."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Kullanıma verilen dayanıklı taşınırlardan, herhangi bir nedenle ilgililerince

iade edilenler için Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. Bu taşınırların kullanıma

verilmelerinde düzenlenmiş olan Taşınır Teslim Belgesi, taşınırın geri alındığına

ilişkin ilgili bölümü imzalanarak kişiye geri verilir ve kayıtlar buna göre

güncellenir."

MADDE 9- Aym Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

"iç imkanlarla üretilen taşınırlar ile kazı veya müsadere yoluyla edinilen

taşınırların giriş işlemleri

MADDE 21- (1) Aşağıda belirtildiği şekilde edinilen taşınırlar, değer tespit

komisyonu tarafından belirlenecek gerçeğe uygun değer üzerinden Taşınır İşlem

Fişi düzenlenerek giriş kaydedilir:

a) Kamu idarelerinin kendi kullanımları için iç imkanlarıyla üretilen taşınırlar.

b) Kamu idarelerinin mülkiyetindeki arazilerde yetiştirilen ağaçlardan üretilen

ekonomik değere sahip kereste, odun, meyve gibi ürünler.

c) Kamu idaresince yaptırılan arkeolojik kazılarda bulunan etnografık eser

veya diğer taşınırlardan ilgili mevzuatına göre müzelerde sergilenen taşınırlar.

ç) Mahkeme kararıyla müsaderesine karar verilenler ile idari yaptırımla mülkiyeti

kamuya geçirilmesi kesinleşen taşınırlar.

(2) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen taşınırlardan kullanılamayacaklar

kayda alınmaksızın ilgili mevzuatında belirlendiği şekilde tasfiye edilir."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin başlığı "Dayanıklı taşınırların

kullanıma verilmesi", birinci fıkrasında yer alan "Taşıt" ibaresi "Tesis, taşıt",

birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "Zimmet Fişi" ibareleri "Taşımr Teslim

Belgesi", dördüncü fıkrasında yer alan "Zimmet Fişine" ibaresi "Taşımr Teslim

Belgesine" ve "zimmetle" ibaresi "Taşımr Teslim Belgesiyle" şeklinde ve aym

maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Taşınırlar; oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi

ortak kullanım alanlarına Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenmek ve istek

yapan birim yetkilisinin ve/veya varsa ortak kullanım alanı sorumlusunun imzası

alınmak suretiyle verilir."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aym maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(1) Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki

nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği

ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen

taşınırlar, biri işin uzmanı olmak kaydıyla harcama yetkilisinin belirleyeceği

en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Yeterli sayı veya

nitelikte personel bulunmaması halinde komisyonlar diğer kamu idarelerinden

talep edilecek üyelerin katılımıyla oluşturulabilir."

"(4) Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlar harcama yetkilisinin onayı

ile kayıtlardan çıkarılır."

"(7) İlgili mevzuatı gereğince, kasko sigortası yaptırılmış taşıt ve iş makineleri

ile ekipmanın risk sonrası hurdaya ayrılarak kayıtlardan çıkarılması durumunda

hurdası, kasko sigortası genel şartlarına dayanılarak sigorta şirketine verilebilir.

Bu durumda rizikonun gerçekleşmesi anındaki gerçeğe uygun değeri sigorta şirketinden

tahsil edilir."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Taşınır kayıt yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin muhasebe kayıtlarında

ilgili stok ve maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan; satmalına

suretiyle edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen

Taşımr İşlem Fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine

gönderilir. Diğer şekillerde edinilen taşınırların girişleri ve maddi duran

varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları için düzenlenen Taşımr İşlem

Fişlerinin birer nüshasmm, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde

ve her durumda mali yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.

Ancak aym muhasebe biriminden hizmet alan, aym kamu idaresinin harcama birimleri

arasında yapılan taşınır devirlerinde, devreden harcama birimince düzenlenen

Taşımr İşlem Fişi muhasebe birimine gönderilmez."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer

alan "taşınır kayıt kontrol yetkililerinin" ibaresi "taşımr kayıt yetkililerinin",

ikinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan "taşımr kayıt ve kontrol yetkilisinin"

ibareleri "taşımr kayıt yetkilisinin", dördüncü fıkrasında yer alan "taşınır

kayıt ve kontrol yetkilisince" ibaresi "taşımr kayıt yetkilisince", dokuzuncu

fıkrasında yer alan "taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi" ibaresi "taşınır kayıt

yetkilisi" şeklinde ve aym maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Ambar sayım işlemleri tamamlandıktan sonra oda, büro, bölüm, geçit, salon,

atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar Dayanıklı

Taşınırlar Listeleri esas alınarak sayılır ve sayım sonuçları Sayım Tutanağında

gösterilir. Kullanım amacıyla kamu görevlilerine taşınır teslim belgesiyle verilmiş

olan taşınırlar için, sayım yapılmaksızın Sayım Tutanağımn "Kayıtlara Göre Kişilere

Verilen Miktar" sütunundaki bilgiler dikkate alınır."

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

"Taşınır mal yönetim hesabı

MADDE 34- (1) Taşınır mal yönetim hesabı, Kanunun kaynakların kullanılması

ve yönetilmesi konusunda harcama birimi ve harcama yetkililerine yüklediği sorumluluğun

gereği olarak taşınır kayıt ve işlemlerinin usulüne uygun yapılıp yapılmadığının

harcama yetkilisi tarafından kontrol ve denetimine esas olmak üzere taşınır

kayıt yetkilisi tarafından harcama birimleri itibarıyla hazırlanır ve taşınır

kontrol yetkilisince kayıt ve belgeler ile mali tablolara uygunluğu kontrol

edilerek imzalanır. Taşınır mal yönetim hesabında; önceki yıldan devredilen,

yılı içinde giren, çıkan ve ertesi yıla devredilen taşınırlar ile yılsonu sayımında

bulunan fazla ve noksanlar gösterilir.

(2) Taşımr mal yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur:

a) Yılsonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı.

b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli.

c) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli; müze ve kütüphane olarak

faaliyet gösteren harcama birimlerinde Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli.

ç) Yılsonu itibarıyla en son düzenlenen Taşımr İşlem Fişinin sıra numarasını

gösterir tutanak.

(3) Taşınır mal yönetim hesabı, taşınır kayıt yetkililerince aşağıdaki şekilde

hazırlanır:

a) Sayım Kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline dayanılarak

ilgisine göre Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli, Müze Yönetim

Hesabı Cetveli veya Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde

tarihi veya sanat değeri olan taşınırlar ile kütüphane materyalleri bulunan

kamu idareleri, gerekli görülmesi halinde söz konusu cetvellerden ilgili olanını

ayrıca düzenleyebilirler.

b) (a) bendine göre düzenlenen ve taşımr kontrol yetkilisi tarafından da imzalanan

cetveller muhasebe kayıtlama uygunluğu yönünden kontrol edilerek onaylanmak

üzere muhasebe yetkilisine gönderilir. Taşınır işlemleri ile muhasebe işlemleri

elektronik ortamda ilişkilendirilerek yürütülen sistemlerde onaylama işlemi,

sistem üzerinden elektronik ortamda da yapılabilir.

e) Muhasebe yetkilisince muhasebe kayıtlarına uygunluğu onaylanan cetvellerin

ekine Taşımr Sayım ve Döküm Cetveli ile varsa sayımda noksan ve/veya fazla bulunanların

çıkış ve/veya girişine ilişkin Taşımr işlem Fişleri eklenir ve bir dosya halinde

harcama yetkilisine sunulur.

ç) Taşınır mal yönetim hesabı; harcama yetkilisince, taşınır kayıt ve işlemlerinin

usulüne uygun yapıldığı anlaşıldıktan, Harcama Birimi Taşımr Mal Yönetim Hesabı

Cetvelinin Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu görüldükten sonra onaylanır.

Yetkili mercilerce istenildiğinde ibraz edilmek veya gönderilmek üzere harcama

biriminde, yurt dışı teşkilatının taşımr mal yönetim hesabı ise merkez teşkilatında

muhafaza edilir."

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

"İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile icmal cetveli

MADDE 35- (1) Merkezdeki taşınır konsolide görevlilerince; dış temsilcilikler

ile merkez ve taşra harcama birimleri itibarıyla düzenlenen harcama birimi taşımr

mal yönetim hesabı cetvelleri öncelikle I inci düzey detay kodu itibarıyla ayrı

ayrı birleştirilmek suretiyle idare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli,

taşınır hesap grupları itibarıyla birleştirilmek suretiyle de İdare Taşımr Mal

Yönetim Hesabı İcmal Cetveli hazırlanır.

(2) İdare Taşımr Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ile İdare Taşımr Mal

Yönetim Hesabı İcmal Cetvelinin ilgililerce imzalanmış nüshası idarenin kesin

hesabına eklenir."

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin başlığı "Harcama birimi

ve ambarların kodlanması", ikinci fıkrasında yer alan "taşınır kayıt ve kontrol

yetkilileri" ibaresi "taşınır kayıt yetkilileri" şeklinde değiştirilmiş ve aym

maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17- Aym Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç),

(d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Taşımr mal yönetim hesabımn elektronik ortamda alınmasına ilişkin düzenlemeleri

yapmaya,

d) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınır kayıt ve işlemlerini

Bakanlıkça uygulanan ve yönetilen merkezi bilişim ve yönetim sistemleri üzerinden

yaptırmaya veya idarelerin yönettiği bilişim sistemleri üzerinden taşınır işlemlerine

ilişkin bilgileri entegrasyon suretiyle almaya, bunlara ilişkin usul ve esasları

belirlemeye,"

"f) Harcama yetkililerinin onayı ile harcama birimleri ve diğer kamu idarelerine

devredilecek taşınırlar ile satışı yapılacaklar için tutar belirlemeye,"

MADDE 18- Aym Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Atıflar

EK MADDE 2- (1) Diğer mevzuatta taşımr kayıt ve kontrol yetkilisine yapılan

atıflar taşımr kayıt yetkilisine, taşımr kesin hesabına yapılan atıflar idare

taşımr mal yönetimi hesabma yapılmış sayılır."

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin;

a) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Harcama Birimi Taşımr Yönetim

Hesabı Cetvelinde" ibaresi "Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelinde",

aym maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı

Cetvellerini" ibaresi "Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvellerini"

şeklinde,

b) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "taşımr kayıt ve kontrol yetkilisinin"

ibaresi "taşımr kayıt yetkilisinin", 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, 24

üncü maddesinin ikinci fıkrasında ve 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer

alan "taşımr kayıt ve kontrol yetkilisine" ibareleri "taşımr kayıt yetkilisine",

33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "taşımr kayıt ve kontrol yetkilileri"

ibareleri "taşımr kayıt yetkilileri", aym maddenin ikinci ve beşinci fıkralarında

yer alan "taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin" ibareleri "taşımr kayıt yetkililerinin",

16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "taşımr kayıt kontrol yetkilisi"

İle 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "taşınır kayıt ve kontrol

yetkilisi" ibareleri "taşımr kayıt yetkilisi" şeklinde,

c) Yedinci Bölümünün başlığı "Taşınır Mal Hesapları ve Cetvelleri" şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 20- Aym Yönetmeliğin ekleri, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/3/2016 tarihinden

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür.

Eki için tıklayınız.


Etiketler; #

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.