Üst kuruldaki uzman yardımcısı da 375'e göre maaş almayacak

Üst kuruldaki uzman yardımcısı da 375'e göre maaş almayacak
23 Şubat 2016 Salı 16:33

Anayasa Mahkemesi 375 sayılı KHK'nın ek 11. maddesinin (ç) beninde yer alan düzenlemenin, davaya bakmakta olan mahkemede uygulama olanağı bulunmadığından, iptal istemini reddetmişti. Mahkeme kararının gerekçesi bugün açıklandı.Anayasa Mahkemesi, uzman yardımcılarının uzmanlar gibi değerlendirilebileceğine bu nedenle de uzman yardımcılarının ek 11. maddenin (b) fıkrası kapsamında bulunduğuna karar verdi. Anayasa Mahkemesi daha önce (b) fıkrasında yer alan "uzman"

ibaresinin iptaline karar vermişti. Bu nedenle, üst kuruldaki personel de 375 sayılı KHK'ya göre değil eski sisteme göre maaş alacak.

İŞTE MAHKEME KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2016/6

Karar Sayısı : 2016/7

Karar Tarihi: 10.2.2016

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: İstanbul 11. İdare Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye

11.10.2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin 1. maddesiyle eklenen

ek 11. maddenin birinci fıkrasının, 12.7.2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun

73. maddesiyle değiştirilen (ç) bendinin Anayasamın 10., 49. ve 55. maddelerine

aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

OLAY: Sermaye Piyasası Kurulunda 15.1.2012 tarihinden sonra uzman yardımcısı

olarak göreve başlayan davacının, bu tarihten önce işe başlayan aynı unvan ve

görevdeki kişilerle mali haklarının eşitlenmesi için yaptığı başvurunun reddi

işleminin iptali talebiyle açılan davada, davacının Anayasaya aykırılık iddiasını

ciddi bulan Mahkeme, itiraz konusu kuralın iptali için başvurmuştur.

I- İPTALİ İSTENİLEN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KURALI

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemin (KHK) ek 11. maddesinin itiraz konusu kuralın da yer aldığı ilgili bölümleri şöyledir:

"Ek Madde 11- (Ek: 11/10/201 l-KHK-666/1 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

ç) (Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.) (b) ve (c) bentlerinde yer alan idarelerde istihdam edilen personelden anılan bentlerde emsali belirlenmemiş olan personele, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kar payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı, ilgili kurumun önerisi Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek emsali Devlet memuruna ilgili mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez. Emsal alınacak memur unvanlarının tespitinde, kadro veya pozisyon unvanları ile ifa ettikleri görevler itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki aynı veya benzer görevlerin aynı veya benzer kadro, unvan veya derecesi dikkate alınır.

Diğer mevzuatın bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz. "

II- İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında, başvuru kararı ve ekleri, Raportör Volkan HAS tarafından hazırlanan ilk inceleme raporu, itiraz konusu KHK hükmü, dayanılan Anayasa kuralları ile bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

2. Anayasa'nın 152. ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 40. maddelerine göre, bir davaya bakmakta olan mahkeme, o dava sebebiyle uygulanacak bir kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasa'ya aykırı görmesi halinde veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, bu hükmün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmaya yetkilidir. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi için, elinde yöntemince açılmış ve mahkemenin görevine giren bir davanın bulunması, iptali istenen kuralın da o davada uygulanacak olması gerekir. Uygulanacak kural ise bakılmakta olan davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardır.

3. İtiraz yoluna başvuran Mahkeme, 375 sayılı KHK'ye 11.10.2011 tarihli ve

666 sayılı KHK'nin 1. maddesiyle eklenen ek 11. maddenin birinci fıkrasının,

12.7.2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanun'un 73. maddesiyle değiştirilen (ç) bendinin

iptalini talep etmiştir. İtiraz konusu bentte, bendin yer aldığı fıkranın

(b) ve (c) bentlerinde yer alan idarelerde istihdam edilen personelden anılan

bentlerde emsali belirlenmemiş olan personele, ilgili mevzuatı uyarınca

ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye,

fazla çalışma ücreti, kar payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer

ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi

ödemelerin bir aylık toplam net tutarının, ilgili kurumun önerisi Devlet Personel

Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca

belirlenecek emsali Devlet memuruna ilgili mevzuatında kadrosuna bağlı olarak

mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin

bir aylık toplam net tutarını geçemeyeceği, emsal alınacak memur unvanlarının

tespitinde, kadro veya pozisyon unvanları ile ifa ettikleri görevler itibarıyla

657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki aynı veya benzer görevlerin

aynı veya benzer kadro, unvan veya derecesinin dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

4. Aynı fıkranın (b) bendinde ise, 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı

Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta

Fonunun kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan uzmanlara

ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim,

zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kar payı ve her ne ad altında

olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan

bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarının; uzman unvanlı

meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı

olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen

ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemeyeceği öngörülmüş olup, bentte

yer alan "...uzman..." ibareleri, Anayasa Mahkemesinin 3.12.2015 tarihli

ve E.2015/101, K.2015/111 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

5. Uzmanlığın, uzman yardımcılığı ile başlaması, uzman yardımcılığının; uzmanlığın

ön aşamasını oluşturması, mali ve özlük haklarının belirlenmesinde uzmanların

mali ve özlük haklarının esas alınması, geçici bir statü olması nedenleriyle

söz konusu fıkranın (b) bendinde yer alan "...uzman..." ibaresi, uzman yardımcıları

hakkında da uygulanacak kural niteliğindedir. Nitekim Anayasa Mahkemesi

de 3.12.2015 tarihli ve E.2015/101, K.2015/111 sayılı kararında itiraz yoluna

başvuran Mahkemenin bakmakta olduğu davada uzman yardımcısı olan davacı hakkında

(b) bendinde yer alan "...uzman..." ibarelerini uygulanacak kural niteliğinde

görerek anılan ibarelerin esasının incelenmesine ve devamında da iptaline karar

vermiştir.

6. İtiraz yoluna başvuran Mahkemenin bakmakta olduğu davada da davacının uzman yardımcısı olması, (ç) bendinin sadece fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan idarelerde istihdam edilen personelden anılan bentlerde emsali belirlenmemiş olan personel hakkında uygulanabilecek olması, buna karşılık uzman yardımcıları hakkında uygulanacak kuralın, (b) bendinde "...uzman... " ibarelerine yer verilmek suretiyle (b) bendi olarak belirlenmesi ve anılan ibarelerin de Anayasa Mahkemesinin 3.12.2015 tarihli ve E.2015/101, K.2015/111 sayılı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle itiraz konusu KHK'nin ek 11. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi davada uygulanacak kural değildir. Bu nedenle, itiraz konusu kurala ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir.

III-HÜKÜM

27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye 11.10.2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin 1. maddesiyle eklenen ek 11. maddenin birinci fıkrasının, 12.7.2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanun'un 73. maddesiyle değiştirilen (ç) bendinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu bende ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 10.2.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.