2016'da Milli Eğitim Bakanlığı Kaç Memur Alacak Belli Oldu!

2016'da Kaç Memur Alınacak Belli Oldu..

2016'da Milli Eğitim Bakanlığı Kaç Memur Alacak Belli Oldu!
05 Ocak 2016 Salı 09:20

Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Toplam 905 Kontenjan verildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na 30 Bin Kontenjan verildi. Yükseköğretim Kurumlarına toplam 545 kontenjan verildi.

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet
Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

18/12/2015 tarihli ve 6654 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 51.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

Atama izin sayılarının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,

657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

2015 yılında verilmiş bulunan atama izinleri dâhilinde 31/12/2015 tarihi itibarıyla;

Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,

Açıktan yapılacak atamalarda
sınav ilanı yapılan,

Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen, ve 2015 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemlerinin, 2015 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2016 yılında tamamlanabilmesi,

Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında, 2016 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (
KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerektiğinden, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmaması,

3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamaların ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen atama izin sayılarına ilave edilerek atama yapılan kurumlara tahsis edilmiş sayılması,

Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dâhil edilmemesi,

Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla;

657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde 2’ sine kadar olanını kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda bu sayının (1) adet, olmak üzere tesbiti, (Daire Başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile
kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalarda yüzde 2 oranı uygulanmaz.)

Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dâhilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi, hususları arz ve teklif olunur.

Süleyman SOYLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

(I) SAYILI CETVEL

2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM GEÇİCİ BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

1
ADALET BAKANLIĞI 20

2 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 10

3 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 10

4 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 20

5 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 10

6 ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2

7 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2

8 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI 2

9 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ 2

10 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 10

11 BASIN-YAYIN VE EN
FORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10

12 BAŞBAKANLIK 20

13 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 20

14 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 20

15 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 3

16 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 20

17 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 10

18 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2

19 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10

20 DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 10

21 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10

22 DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3

23 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 20

24 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 10

25 DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 3

26 DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 3

27 EKONOMİ BAKANLIĞI 15

28 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10

29 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 15

30 GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 3

31 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 10

32 GENÇLİK VE
SPOR BAKANLIĞI 20

33 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 20

34 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10

35 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 20

36 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI 10

37 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 10

38 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 20

39 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 10

40 KALKINMA BAKANLIĞI 20

41 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 10

42 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 5

43 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10

44 KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 3

45 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 20

46 M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI 3

47 MALİYE BAKANLIĞI 20

48 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10

49 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10

50 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 30.000

51 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10

52 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 20

53 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10

54 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 20

55 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 10

56 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 10

57 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 60

58 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 10

59 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 10

60 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 10

61 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3

62 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 10

63 SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10

64 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10

65 TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 10

66 TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 2

67 TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI 10

68 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 10

69 TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2

70 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 3

71 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI 10

72 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI 5

73 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 10

74 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10

75 TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2

76 TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI 5

77 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 20

78 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI 2

79 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10

80 YARGITAY BAŞKANLIĞI 10

81 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI 5

82 YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 10

83 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10

84 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 10

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.