Daire başkanı ve altı kadrolar, üst kademe yöneticisi sayılmayacak

Daire başkanı ve altı kadrolar, üst kademe yöneticisi sayılmayacak

703 sayılı KHK'ya göre, daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadroları,

üst kademe yöneticisi sayılmayacak.

Daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına atamada daha önce 10

yıl hizmet şartı aranıyordu. Yeni KHK düzenlemesine göre 5 yıl yeterli olacak.

Diğer taraftan, daire başkanı üstü kadrolar üst kademe yöneticisi sayıldı

ve bu kadrolara süreli olarak atama yapılacak.

İŞTE KHK'DA YER ALAN HÜKÜMLER

MADDE 172- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

b) 68 inci maddesinin (B) bendinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde

öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan

daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda

bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak

uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış

hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır."

EK MADDE 35- Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine

atanabilmek için Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen şartları taşımak

gerekir.

Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklar için

aranan hizmet süresinin hesabında, dört yıllık yükseköğrenim gördükten sonra

kamu kurum ve kuruluşlarında, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla

uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak fiilen çalışılan

sürelerin tamamı dikkate alınır.

(3) Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevleri ile yurtdışı teşkilatındaki

sürekli görevlere, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan şartları taşımak

kaydıyla 657 sayılı Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece

yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın atama yapılabilir. Ancak

bu şekilde atanmış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki diğer herhangi bir

kadro, pozisyon ve göreve atanma veya kamuda herhangi bir statüde çalışma açısından

kazanılmış hak teşkil etmez. Bu fıkraya göre açıktan atananlardan görevi sona

erenlerin veya görevden alınanların memuriyetle ilişikleri kesilir.

Cumhurbaşkanınca süreli atanan üst kademe kamu yöneticileri,

ilgili kanunlarda öngörülen görevden alma gerekçeleri yanında kurumsal hedeflere

ulaşılamaması nedeniyle de süreleri tamamlanmadan görevlerinden alınabilirler.

Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının taşra teşkilatının

il ve bölge müdürü kadro veya pozisyonları hariç, üst kademe kamu yöneticisi

kadro, pozisyon ve görevlerine Cumhurbaşkanı onayı ile atananlar hakkında Cumhurbaşkanlığı

kararnamesinde yer alan şartlar dışında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

Üçüncü fıkra uyarınca atananlar, atandıkları kadro veya pozisyonlar için ilgili

mevzuatında öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan, 657 sayılı Kanununkademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın,

aynı usül ve esaslar dahilinde yararlanırlar. Bu suretle üst dereceli kadrolara

atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her üç yıl

derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak aylık derecelerinin yükselmesinde

dikkate alınır. Ancak atandıkları kadro dereceleri, başka görevlere atanma halinde

kazanılmış hak sayılmaz.Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlar, atandıkları

kadro, pozisyon ve görevlerde 657 sayılı Kanunun ve diğer kanunların sözleşmeli

personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli

olarak da çalıştırılabilir. Sözleşme taban ve tavan ücretleri; kurum ve

kuruluşlar, unvanlar, yapılan hizmetin güçlüğü, sorumluluğu ve riskleri, iş

yoğunluğu, çalışma şartları, hizmet yerinin sosyo-ekonomik durumu ve coğrafi

özellikleri ile hizmete ve hizmet yerine ilişkin olarak, aynı kadro, pozisyon

ve görevlerde bulunmakta olan emsallerine; emsalinin bulunmaması durumunda da

benzer kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlara göre farklılıkları ayrı ayrı

veya birlikte dikkate alınarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Sözleşme

ücreti, taban ve tavan ücretleri aralığında sözleşme imzalamakla yetkili kılınan

makam tarafından belirlenir.

Kamu görevlisi olmayanlar arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro,

pozisyon ve görevlerine atananlardan görevleri sona eren veya görevden alınanlara

tazminat ödenip ödenmemesi ve tazminat miktarı ile buna ilişkin diğer hususlar

Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Kamu görevlileri arasından, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine

atananlardan görev süresi sona erenler veya görevden alınanlar Cumhurbaşkanınca;

a) Yönetici kadroları dışında daha önce bulundukları veya öğrenim durumları

itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara,

b) Denetim elemanı ya da uzman kadro veya pozisyonlara,

c) Araştırmacı veya uygun görülecek diğer kadro ve pozisyonlara,

atanırlar. Atama yapılıncaya kadar bunların görev yaptıkları, kadro, pozisyon

veya görevlere ilişkin almakta oldukları her türlü ödemeler görev yaptıkları

kurum tarafından yapılır. Bu şekilde atanacaklar için uygun boş kadro veya pozisyon

bulunmaması halinde, söz konusu kadro veya pozisyonlar başka bir işleme gerek

kalmaksızın, ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili

bölümlerine eklenmiş sayılır.

Bu maddede belirtilen üst kademe kamu yöneticiliğine atananların, görev sürelerinin

sona erdiği veya görevden alındıkları tarihte emeklilik aylığı bağlanmasına

hak kazanmış olmaları şartıyla, ikinci fıkrada belirtilen kadro veya pozisyonlara

atanmak yerine yaş haddini beklemeksizin emekli olmaları durumunda, emeklilik

ikramiyeleri hizmet süreleri dikkate alınarak yüzde elli fazlasına kadar ödenebilir.

Bu oran Cumhurbaşkanınca arttırılabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul

ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Bu madde hükümleri, atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin

soruşturması sonucunda görevden almanlar hakkında uygulanmaz.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 02:20YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması