sağlık bakanlığı eş durumu tayini

sağlık bakanlığı eş durumu tayini

1- EŞ DURUMUNDAN ASKER EŞİN BULUNDUĞU YERE GÖREVLENDİRME: Eş, hizmet durumu ve hizmet bölgesine bakılmaksızın asker eşin bulunduğu ile geçici görevlendirilebilecektir. Askerlik bitince eski görev yerine atanacaktır.

ŞIK HEMŞİRE FORMASI TAKIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Konuya ilişkin düzenleme şu şekildedir:

"MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Eşi muvazzaf askerlik hizmetinde olanlar, söz konusu hizmet süresi ile sınırlı olmak kaydıyla talepleri halindeeşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilirler."

"Üstteki üç fıkrada tanımlanan geçici görevlendirme şekilleri dışında da Bakanlık ve valilikler personelin herhangi bir suretle yerinde bulunmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle geçici görevlendirmeler yapabilir. Bakanlıkça 1, 2, 3 ve 4 üncü bölgelerin A ve B hizmet gruplarından ve bir mali yılda her seferinde üç ayı ve toplamda altı ayı geçmemek üzere, geçici görevlendirme yapılabilir. Valiliklerce, aynı personel için bir mali yılda yapılan üç aydan fazla geçici görevlendirmelerde Bakanlığın uygun görüşü alınır. Bu suretle yapılacak geçici görevlendirmelerde personel, fiilen çalıştığı yerin hizmet puanını alır. Ancak A hizmet grubu illere geçici görevlendirme yapılmaz. İl içinden yönetici kadrolarına yapılan görevlendirmelerde süre kaydı aranmaz."2- SAĞLIK ÖZRÜNDE HEMEN, EŞ DURUMU ÖZRÜNDE İSE MAKSİMUM 3 AY İÇİNDE NAKLEN TAYİN İSTENEBİLECEKTİR: Sağlık durumu özrü olanların bir yıl çalışma şartı kaldırılmıştır. Aynı şey eş durumu içinde geçerlidir. Ancak eş durumunda, önce nakil isteyen personelin yerine görevlendirme yapılmaya çalışılacak, bunun mümkün olmaması halinde en geç fiilen üç ay çalışma şartı aranacaktır. Fiilen üç ay çalışma şartı dendiği için alınacak rapor ve mazaret izinleri buna dahil değildir. Örneğin; ilk defa atanan personel gidip üç fiili olarak açlışacak daha sonra da eşin bulunduğu yere nakil isteyecektir.

Konuya ilişkin 14.9.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişilikler şu şekildedir:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 ? 15/2/2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

KALDIRILAN MADDE

Kura ile Atanan Personelin Görev Yeri Değişikliği
Madde 11 ?
Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşların kadrolarına kura ile atanan personel, atandıkları görev yerinde bir yıl çalışmadan herhangi bir mazereti olsa dahi (25/6/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde diğer kurumlarla yapılacak protokol hükümleri saklı kalmak kaydıyla) başka bir yere nakil talebinde bulunamaz.

 

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

14.09.2004 tarihli Resmi Gazetede yapılan değişiklik

MADDENİN YENİ HALİ

"Madde 30 ? Bu Yönetmeliğin 14(İlk Defa Atama), 15(Yeniden Atama), 16(Kurum İçi Naklen Atama), 17(Kurumlar Arası Naklen Atama), 22(Sınıf ve Unvan Değişikliği Nedeniyle Atama) ve 27 nci(Yeni Açılan Tesisler) maddelerine göre atanan personel, atandıkları ilde fiilen bir yıl çalışmadıkça başka bir yere atama talebinde bulunamaz.

Sağlık mazeretleri halinde bu süre aranmaz. Personelin eş durumu mazereti sebebiyle atanma talebinde bulunması halinde Bakanlık o personelin yerine başka personel planlar. Fiilen 3 ay çalışmasına rağmen, bu personelin yerine başka bir personelin atanması sağlanamazsa bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre işlem yapılır.

5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda fiilen 2 yıl çalışmayan personel, 1 inci hizmet bölgesi illerden birine mazeret durumları hariç atanma talebinde bulunamaz."

ŞIK HEMŞİRE FORMASI TAKIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
 

MADDENİN ESKİ HALİ

Müracaat Sınırlamaları
Madde 30-
 Bu yönetmeliğin 14(İlk Defa Atama), 15(Yeniden Atama), 16(Kurum İçi Naklen Atama), 22(Sınıf ve Unvan Değişikliği Nedeniyle Atama), 24(Hizmet Gereği Atamalar) ve 27 nci(Yeni Açılan Tesisler) maddelerine göre atanan personel, atandıkları ilde fiilen 1 yıl çalışmadıkça, başka bir yere atama talebinde bulunamaz.

5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda fiilen 2 yıl çalışmayan personel, 1 inci hizmet bölgesi illerden birine mazeret durumları hariç atanma talebinde bulunamaz.

3- AİLE BİRLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN KIDEMLİ EŞ, KIDEMSİZ EŞİN YERİNE ATANABİLİR: Yönetmeliğin daha önceki düzenlemesinde sadece kıdemsiz eş kıdemli eşin bulunduğu yere atanabilmekteydi. Ancak bunun mümkün olmaması halinde kıdemli eş kıdemsiz eşin bulunduğu yere de atanabilecektir.

Konuya ilişkin 14.9.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme şu şekildedir:

 

 

MADDE 8 ? Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde genel kaide kıdemli personele öncelik tanıyarak, her iki eş içinde D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğini sağlamaktır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması şöyledir; Merkez teşkilatı kadroları, il müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarda eşitlik halinde kıdem aylığına esas yılı ve terfi tarihi kıdemli olandır. Eğer kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il ise kıdemsiz eş bu il'e atanır. Aksi taktirde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundan olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa Bakanlık, her iki eş için D hizmet grubundan başlamak üzere uygun bir ilde aile birliğini sağlar. Ancak dönem tayini, kura ve sınav sonucu atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde personel dağılım cetveline göre münhal kadro bulunması halinde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır."4- SAĞLIK VE EŞ DURUMU MAZARETİ SONA ERENLER, C VE D İLLERİNDE İSE YERLERİNDE KALABİLECEK: Yönetmeliğe göre sağlık veya eş durumu özürlerinden dolayı yer değişikliği yapılan personel her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma mazeretinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca mazereti sona eren personel, ilk kurum içi naklen atama döneminde ilan edilecek boş kadrolara başvurur ve hizmet puanına göre ataması yapılır. Yapılan yeni değişiliğie göre, mazereti sona eren personel, bulunduğu il D ve C hizmet grubundaysa talebi halinde yerinde bırakılacaktır. Ancak bir yıl beklenmeden mazereti nedeniyle naklen atanan personel mazeretinin sona ermesi halinde eski görev yerine atanacaktır.

MADDE 7 ? Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Çalıştığı kurum bu belgeleri 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirmek zorundadır. Mazereti sona eren personel, bulunduğu il D ve C hizmet grubundaysa talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde ilk kurum içi naklen atama döneminde ilan edilecek boş kadrolara başvurur ve hizmet puanına göre ataması yapılır. Eğer bu yolla atama gerçekleştirilemez veya mazereti kabul edilmez veya ilgili personel gerekli belgeleri zamanında Bakanlığa sunmazsa, bu personel Bakanlıkça 6 ncı hizmet bölgesinden başlamak üzere durumuna uygun bir kadroya atanır. Ancak bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreyi doldurmadan mazereti nedeniyle naklen atanan personel mazeretinin sona ermesi halinde eski görev yerine atanır."

 

Bir Mazerete Dayanan Atamalar
Madde 18 - Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi halinde personel farklı hizmet bölgelerinin mazeret kadrolarına naklen atanabilir;
a) Sağlık durumu,
b) Eş durumu,
Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir. Münhal kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya il'e atama yapılamaz. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.

Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Çalıştığı kurum bu belgeleri 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirmek zorundadır. Mazereti sona eren personel, ilk kurum içi naklen atama döneminde ilan edilecek boş kadrolara başvurur ve hizmet puanına göre ataması yapılır. Eğer bu yolla atama gerçekleştirilemez veya mazereti kabul edilmez veya ilgili personel gerekli belgeleri zamanında Bakanlığa sunmazsa, bu personel Bakanlıkça 6 ncı hizmet bölgesinden başlamak üzere durumuna uygun bir kadroya atanır.SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNE GÖRE

1- SAĞLIK DURUMU ÖZRÜ

Sağlık Mazereti Nedeniyle Atama
Madde 19 - Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, tam teşekküllü resmi bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak atanırlar. Altı aydan kısa süreli tedavi gerektiren hastalıklar için geçici görevlendirme yapılabilir.

Başvuru sahibi müracaatında atanmak istediği ili belirtemez. Başvuru sahibi, sağlık kurulu raporunda yer alan teşhis ve tedavi imkânları ile sağlığını olumsuz etkileyen nedenlere göre, Bakanlıkça oluşturulan komisyonun sırasıyla D ve C grubunda belirleyeceği illerden birine, personel ihtiyacı, kadro imkânları göz önüne alınarak Bakanlık tarafından atanır. Eğer hastalığın tedavisi veya sağlığının olumsuz etkilenmemesi D ve C grubu illerde mümkün değilse önce B grubu iller, daha sonra A grubu iller değerlendirmeye alınır.

Sağlık kurulu raporları üzerinde birinci fıkradaki işlemlerin yapılabilmesi için; bu raporların Bakanlıkça belirlenmiş eğitim hastanelerinin veya hakem hastanelerin sağlık kurullarınca usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olması şarttır.

2- EŞ DURUMU ÖZRÜ

Eş Durumu Nedeniyle Atama
Madde 20 - Ayrı ayrı görev yerlerinde çalışan eşler, Bakanlıktan aile birliğinin sağlanmasını isteyebilirler. Bu talep üzerine Bakanlık, eşlerin aynı görev yerinde çalışmaları İçin gerekli tedbirleri alır.

Eş durumu nedeniyle personelin nakil talebinde bulunabilmesi için; Eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığı ve ilk defa veya naklen atandığı hizmet bölgesinde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığının belgelenmesi gerekmektedir.

(Değişik: 14.09.2004 tarihli Resmi Gazete) Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde genel kaide kıdemli personele öncelik tanıyarak, her iki eş içinde D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğini sağlamaktır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması şöyledir; Merkez teşkilatı kadroları, il müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarda eşitlik halinde kıdem aylığına esas yılı ve terfi tarihi kıdemli olandır. Eğer kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il ise kıdemsiz eş bu il'e atanır. Aksi taktirde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundan olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa Bakanlık, her iki eş için D hizmet grubundan başlamak üzere uygun bir ilde aile birliğini sağlar. Ancak dönem tayini, kura ve sınav sonucu atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde personel dağılım cetveline göre münhal kadro bulunması halinde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır.

Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyorsa, varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır, yoksa Bakanlık ilgili kurumla ilişki kurarak, ihtiyacın fazla olduğu görev yerinde eşlerin çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. Münhal kadro bulunmaması nedeniyle atama yapılamazsa, personel çevre illerden birine atanma talebinde bulunabilir. Hiçbir şekilde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine göre işlem tesis edilebilir.

ŞIK HEMŞİRE FORMASI TAKIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
 

Eşi asistan olanların; eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan asistanlık süresinin 6 aydan fazla olması şarttır.

Eş durumu nedeniyle, bu Yönetmelikte düzenlenen atama ve nakil çeşit ve usullerinden farklı işlem tesis edilemez. Personel Öncelikle ilgili madde hükümlerine göre atanır, daha sonra eş durumu nedeniyle naklen atanma talebinde bulunabilir.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması