ALES'te köklü değişikliğe gidildi... Sınavın geçerlilik süresi 5 yıla çıktı

ALES'te köklü değişikliğe gidildi... Sınavın geçerlilik süresi 5 yıla çıktı

Yükseköğretim Kurulu ALES'te değişiklik yaptı. Yapılan değişikliklere göre,

4 testli sınav iki testli sınava dönüştürüldü. Testlerin içeriğinde düzenlemeye

gidildi. Sınav süresi kısaltıldı ve ALES geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

Mevcut Durum

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES), ilk defa 1997

yılında Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (LES) adıyla yapılmaya başlanmış olup

10 yıl sonra Yükseköğretim Kurulu'nun 2 Şubat 2007 tarihli toplantısında, yükseköğretim

kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atanmak için

yapılması gereken sınav ile birleştirilerek sınavın adının Akademik Personel

ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) olmasına karar verilmiş ve ondan sonra

da bu adla yapılmaya başlanmıştır. ALES içeriğine benzer GRE ve GMAT gibi yurt

dışı testler de bulunmaktadır. ALES, daha çok genel GRE testine benzerlik göstermektedir.Mevcut ALES'te adaylara Sayısal-I, Sayısal-II, Sözel-I ve Sözel-II olmak üzere

dört başlık altında bir test uygulanmaktadır. Her iki bölüm, tek kitapçık halinde

adaylara verilmekte olup toplam 160 soru için 180 dakika (üç saat) cevaplama

süresi verilmektedir. Sınavda uygulanan testin sayısal bölümünde 40'ar sorudan

oluşan iki test (Sayısal-I ve Sayısal-II testleri); aynı şekilde sözel bölümünde

de her biri 40'ar sorudan oluşan iki test (Sözel-I ve Sözel-II testleri) yer

almaktadır. Adaylar, istedikleri takdirde bütün testleri cevaplayabilmektedir.

Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri

ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayıp sayısal ve sözel alanlarda genel yeterlikleri

ölçmeye yöneliktir. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim mezunlarının

cevaplayabilecekleri nitelikte olmaktadır.

ALES test puanlarının geçerlik süresi, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten

itibaren üç yıl olup puan türlerine göre alt testlere verilen ağırlıklar farklılık

göstermekte, Sözel-II testinin adayların ALES Sayısal puanlarına; Sayısal-II

testinin adayların ALES Sözel puanına; Sözel-II testinin de adayların ALES Eşit

Ağırlık puanına katkısı bulunmamaktadır.

ALES'in Kapsamına Yönelik Bazı Eleştiriler

ALES, sınava katılan adayların sayısal ve sözel konularda üst düzey düşünme

becerilerini (muhakeme, analiz, çıkarımda bulunma vb.) ölçmeye dönük tasarlanmış

olmakla birlikte zaman içinde daha çok bilgiye dayalı sorulardan oluşan bir

sınava dönüşmüştür. Sayısal-I ve Sayısal-II test soruları, daha çok temel matematik

bilgisini ölçen soru türlerine dönüşmüş, ALES Sayısal Testi ile amaçlanan sayısal

akıl ve mantık yürütme becerisinin ölçülmesine dönük soru tiplerinde bir azalma

eğilimi gözlenmiştir. Benzer şekilde, ALES Sözel-I ve Sözel-II testlerini oluşturan

soruların da daha çok Temel Türkçe Dil Bilgisi konuları etrafında yoğunlaştığı

gözlenmiştir. Bu durum, ALES Sayısal testinde olduğu gibi ALES Sözel testinin

de bu sınavın esas amaç ve kapsamının dışına çıkmasına sebep olmuştur. Ayrıca

Sayısal-I ile Sayısal-II, aynı şekilde Sözel-I ile Sözel-II sorularının benzerlikler

gösterdiği, bunlar arasındaki sınırların çok net olmadığı gözlemlenmiştir.

ALES'in Soru Sayısı ve Süresine Yönelik Eleştiriler

İleri düzey düşünme becerilerini ölçmesi ve zorluk düzeyi yüksek olması beklenen

ALES'in tek oturum halinde yapılmasının, adayların zihni yönden sınava odaklanmasını

ve motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği, insani yönden doğal ihtiyaçlar da

düşünüldüğünde soru sayısının fazla ve sınav süresinin uzun olduğu eleştiri

konusu olmaktadır.

ALES'in Puan Türlerinin Hesaplanmasına Yönelik Eleştiriler

Adayların ALES Sayısal, ALES Sözel ve ALES Eşit Ağırlık puanları hesaplanırken

Sayısal-I, Sayısal-II; Sözel-I ve Sözel-II testlerine verilen ağırlıkların farklılık

göstermesi ve testlerden birinin, ilgili puan türüne hiç etkisinin olmaması,

adayların test puanlarını anlamada ve lisansüstü eğitim başvurularında karışıklıklara

sebep olmaktadır. Ayrıca özellikle ALES Eşit Ağırlık puanlarının hesaplanmasında,

sözel ve sayısal testlerin eşit olarak dağılım göstermemesi (Eşit Ağırlık puanların

hesaplanmasında sayısal testi %60, sözel testi %40 etkilidir) sözel alanlardangelen adayların aleyhine olan bir durum olarak sıklıkla dile getirilmektedir.

ALES'in Geçerlilik Süresi

Halen ALES sonuçlarının geçerlilik süresi 3 yıl olup, özellikle yüksek lisans

eğitimi yapan öğrenciler, sınavlarının geçerlilik süresinin sona ermesi halinde

daha sonra doktora programlarına başvurabilmek için zamanlarını akademik çalışmalarından

daha çok ALES'e tekrar hazırlanmak için geçirmektedirler. Bu da akademik verimliliği

olumsuz yönde etkilemektedir. ALES'in daha çok referans alındığı GRE'deki geçerlilik

süresi 5 yıl olup benzer geçerlilik süresinin ALES için de olması talep edilmektedir.

ALES'te Yapılan Yeni Düzenlemeler

1- ALES'te test sayılarında azaltmaya gidilmiştir. Dört test/bölüm

sayısı ikiye indirilmiş olup yeni ALES, Sözel ve Sayısal olmak üzere

iki bölümden ve testten oluşacaktır. Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve

Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırılmıştır. 2- Yeni ALES'te belirlenen testlerin içeriğine ilişkin de yeni düzenlemeler

yapılmıştır. ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve

metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve

parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altıda yer alan soru alanlarından

oluşacaktır. Burada adaylardan temel dilbilgisi becerilerinin yanı sıra daha

çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanmıştır.

ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden

yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında

yer alan soru alanlarını içerecektir. Burada adayların sıralama, çözümleme,

analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme

becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

3- Yeni ALES'te (a) soru sayısı azaltılmış, (b) soru başına düşen süre artırılmış,

(c) bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltılmıştır. Sınav, 160 soru

ve 180 dakikadan (3 saat) oluşmakta iken yeni düzenleme ile 50'şer sorudan oluşan

sözel ve sayısal iki ayrı testten meydana gelecektir. Toplamda 100 sorudan oluşan

sınavın süresi, 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlenmiştir. Bu düzenlemenin

sınav stresinin azaltılmasına da katkı sağlayacağı beklenmektedir.

4- Eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanı, artık eşit ağırlıklı

hale getirilmiştir. ALES Sayısal ve ALES Sözel puanının hesaplanmasına yönelik

ağırlıklar değiştirilmemekle birlikte, ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında

Sayısal Testinin %50, Sözel Testinin de %50 etkili olmasına karar verilmiştir.

5- ALES sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldan beş yıla çıkartılmıştır.

YÖK BAŞKANI SARAÇ'IN DÜZENLEMEYE İLİŞKİN BEYANATI:

"Yeni YÖK olarak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı

(ALES) yapmış olduğumuz yeni düzenlemeyle ALES'in kapsamında, uluslararası benzer

sınavlarla olabildiğince bir ortaklık sağlamış olup bilgiden çok adayların sayısal

ve sözel alanlara ilişkin mevcut bilgilerini kullanarak üst düzey düşünme becerilerinin

ölçülmesi ve belirlenmesini hedefledik. Adayların aleyhine olan süre, soru sayısı,

kapsam ve puanların hesaplaması, sınavın geçerlilik süresi gibi konularda iyileştirmeler

yaptık.

ALES'in yeniden düzenlenmesi öncesinde, uluslararası benzer sınavlar inceleyerek,

ilgili paydaşların ve alan uzmanlarının görüşlerini aldık. Konuya ilişkin oluşturduğumuz

komisyon çeşitli alternatifleri değerlendirmiş ve neticesinde bu düzenleme yapılmıştır.

Önümüzdeki 2017 Ekim ayında yapılacak ALES'te, yapılan yeni düzenlemeler

uygulanmaya başlanacaktır.

Bu düzenlemeler şu şekildedir:

"ALES'te test sayılarını azalttık."Yeni ALES'te (a) soru sayısı azaltarak, (b) soru başına düşen süreyi

artırdık, (c) bununla birlikte toplam sınav süresini kısalttık.

"Eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanını, artık eşit ağırlıklı

hale getirdik.

"ALES sonuçlarının geçerlilik süresini üç yıldan beş yıla çıkarttık.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES), akademi camiamızın

yıllardır ilettiği görüş, eleştiri ve öneriler dikkate alınarak, daha yalın,

basit ve işlevsel bir hale dönüştürülmüştür.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2017, 13:14YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması