MTSK Görevlilerine Bakanlıktan Önemli Uyarılar

MTSK Görevlilerine Bakanlıktan Önemli Uyarılar

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü
Sayı : 32501511-410.02-E.5122562           13.04.2017
 
Konu: Tereddüt Edilen Hususlar
 
............VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
 
İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği, e) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Derslerini İnceleme ve Kontrol ile Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi.
 
Bilindiği üzere ilgi (b) Yönetmelik değişikliği 07 Mart 2017 tarihinde, ilgi (e) Yönerge değişikliği ise 15 Mart 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Valiliklerden gelen bilgiler, bazı hususlarda tereddütler yaşandığını göstermiş olup yaşanan tereddütlerle ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir.
 
1- Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon uygulama sınavlarında, direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesi olarak görevlendirileceklerden; hizmet içi eğitim almayan, hizmet içi eğitim sonunda yapılan sınavda başarısız olan veya sınava girmeyenlerle ilgili işlemlere en kısa sürede başlanarak süreç en geç 7.9.2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. Daha önce açılan hizmet içi tamamlama programına katılmayan ve eğitim almayanlara istemeleri halinde eğitim verilecektir. Eğitim aldıkları halde sınavda başarısız olanlar veya sınava girmeyenler istemeleri halinde eğitime alınmadan tekrar sınava alınacaktır. Sınavı mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmadığı tespit edilerek bir yıl süre ile sınavlarda görev verilmeyen direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyelerine, herhangi bir işlem yapılmadan görev verilmeye devam edilecektir.
 
2- İlgi (b) Yönetmeliğin 7 nci maddesinin sekizinci fıkrası hükmü gereğince; “B” sınıfı sertifikası almak üzere yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavında, kursun kursiyerlerinin başarısızlık oranının bir dönemde % 55 ve üzerinde olması durumunda ilgili kursa idari para cezası uygulanacaktır. Bu madde hükmünün uygulanamaması için bir dönemde sınava girecek kursiyer sayısını 10’un altında planlayan kurslara izin verilmeyecektir.
 
3- Kurslara kayıtlı kursiyerlerin, kurslarda verilen teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin devam durumlarının incelemesini ve kontrolünü yapmak üzere Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilenler bir günde en az üç kursa bir kere, imkânlar ölçüsünde ikişer kez giderek:
 
a) Özel MTSK Modülünden alınarak inceleme ve kontrolünü yapmak üzere kendisine verilen bilgilerden yola çıkarak belirtilen tarih ve saatte derste olması gereken usta öğretici ve kursiyerlerin listesi ile kursta bulunan usta öğretici ve kursiyerlerin kontrolünü yapar.
 
b) Teorik dersler için yaptığı inceleme ve kontrol sonucunda sınıfta bulunmayan kursiyerlere ait bilgileri kendisine verilen Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Verilen Teorik Eğitimleri İnceleme ve Kontrol Formu’na (EK-8) işler.
 
e) Teorik derslerin eğiticisine ait bilgilerin incelemesini ve kontrolünü yaparak usta öğreticinin sınıfta bulunmaması veya farklı bir usta öğreticinin bulunması ya da çalışma izni düzenlenmemiş bir kişinin bulunduğunu tespit etmesi halinde durumu (EK-8) formun “Diğer Tespitler” bölümünde belirtir.
 
ç) Direksiyon eğitimi dersleri için yaptığı inceleme ve kontrol sonucunda direksiyon eğitim ve sınav aracında bulunmayan kursiyerlere ait bilgileri, kendisine verilen Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Verilen Direksiyon Uygulama Eğitimleri İnceleme ve Kontrol Formu’na (EK-9) işler.
 
d) Direksiyon eğitimi dersi usta öğreticisine ait bilgilerin incelemesini ve kontrolünü yaparak usta öğreticinin direksiyon eğitim ve sınav aracında bulunmaması veya farklı bir usta öğreticinin bulunması ya da çalışma izni düzenlenmemiş bir kişinin bulunduğunu tespit etmesi halinde durumu (EK-9) formun “Diğer Tespitler” bölümünde belirtir.
 
e)  Gerçekleştirilen inceleme        ve kontrol           sonucunda düzenlenen (EK-8) veya (EK-9)formları, varsa tutulan tutanaklar             ile diğer               belgeler ilgi (e) Yönerge’de          belirtilen süre içerisinde millî eğitim müdürlüğüne teslim eder.
 
f)  Bakanlık görevlisi gönderilen il              ve ilçelere il ve ilçeler      görevlendirme yapmayacaklardır.
 
4- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin devam durumlarını inceleme ve kontrolünü yapmak üzere görevlendirme yaparken il/ilçe millî eğitim    müdürlüklerinde açılan hesaptaki meblağ dikkate alınarak            görevlendirme yapacaklardır.
 
5- Sürücü kursu sayısı fazla olan merkez ilçe ve diğer ilçeler, teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin devam durumlarını inceleme ve kontrolünü yapmak üzere görevlendirme yaparken bir dönemdeki planlamaya sürücü kurslarının bu bölümünü alarak daha sonraki dönemde kalan kursların incelenmesine dikkat edeceklerdir. Görevlendirilen kişiler bir sonraki görevlendirilmelerinde ilk gittiği kursların dışındaki kurslarda görevlendirilecektir.
 
6- Sınavın yapıldığı ilçede, direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunca görevlendirilecek mutemet tarafından, sınavlarda görev alanların sınav ücretleri ve varsa yoluk-yevmiye ödemeleri yapıldıktan sonra, ilçenin banka hesabında kalan miktarın % 40’ı il millî eğitim müdürlüğünce belirlenen bir Devlet bankasında açılan hesap numarasına aktarılacaktır.
 
7- Merkez ilçe ve diğer ilçelerde, il sınav sorumlusu yardımcısının teklifi ile il sınav sorumlusu tarafından sınav güzergâhında görev yapacağı alan da belirtilerek direksiyon eğitimi dersi sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemek üzere, gerekli şartlan taşıyan il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü/maarif müfettişi/maarif müfettiş yardımcıları arasından görevlendirme yapılacaktır. İlgi (b) Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki sıralama ile ilgi (e) Yönerge’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası (d) bendindeki sıralama öncelik sıralaması olmayıp yetki il sınav sorumlusuna aittir. İl sınav sorumlusu yukarıda belirtilen kişiler arasından uygun gördüklerini herhangi bir ortalama gözetmeden görevlendirebilecektir. Sınav yürütme komisyonu üyelerinin sınavdaki görev yerleri sınav yürütme komisyonu başkanı tarafından belirlenecektir.
 
8- Direksiyon eğitimi dersi sınavında görev alan direksiyon eğitimi dersi usta öğreticilerine, görevlendirildiği direksiyon eğitim ve sınav araç/araçlarında o tarihte kursun sınava giren kursiyer sayısının resmî okullar için tespit edilen net bir saat ek ders ücreti çarpımı sonucu belirlenen miktar kadar sınav ücreti ödenecektir. Sınav ücreti sınavdan önce sürücü kursu tarafından sınavda görev alan direksiyon usta öğreticisinin adına açılan banka hesabına yatırılacaktır.
 
9- Direksiyon eğitimi dersi sınavında bir günde kursun bütün kursiyerlerinin sınava alınamaması durumunda, yapılacak bir sonraki sınavda ilk sınavda görevlendirilmeyen direksiyon eğitim ve sınav araçları ile usta öğreticiler görevlendirilir. Ancak, direksiyon eğitim ve sınav araçlarının arızalanması, usta öğreticilerin izinli/raporlu olması veya millî eğitim müdürlüğünce mazeretinin uygun görülmesi durumunda bu şart aranmayacaktır.
 
10- Direksiyon eğitimi dersi sınavında kullanılan direksiyon eğitim ve sınav araçlarında, kursiyeri sözlü olarak uyaran (sesli olarak uyaranlar hariç) park sensörleri ile geri görüş kamerası varsa bunların kapatılması halinde aracın kullanılmasına izin verilecektir.
 
11- Direksiyon eğitimi dersi sınav güzergâhında geri geri giderken sağa ya da sola “L” dönüşlerde, kursiyer şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola 90 derecelik açı ile tek hamlede, konilere ve kaldırıma çarpmadan, şeridin dışına çıkmadan dönüş yapacaktır.
 
12- Direksiyon eğitimi dersini tamamlayan kursiyerler ön sınava tabi tutulacaktır. Ön sınavda başarısız olan kursiyerlere kurs tarafından 45 gün içerisinde üç defa daha ön sınav yapılacaktır. Dört ön sınav sonucunda da başarısız olan kursiyerler, yeniden 45 gün içerisinde akan trafikte yapılan direksiyon eğitimi dersinin tamamını alarak tekrar ön sınava aynı usulle gireceklerdir.
 
13- Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu açma şartlarını taşıyanların; ilgi (a) Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükmü gereği, Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan başvuru ekranında istenen bilgileri doldurarak ilan tarihinden sonra bir ay içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir. Yapılan müracaatlar, başvuru önceliğine göre Genel Müdürlük tarafından incelenecektir. İnceleme sonucunda Valilikçe kendilerine kurs açmalarında sakınca görülmediği belirtilen kişilerin ilgi (a) Yönetmelik’te istenen belgeleri üç ay içerisinde tamamlayıp il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Ayrıca “ Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Kursiyer Kayıt Sözleşmesi” güncellenerek ekte sunulmuştur. Bundan sonraki dönemlerde bu sözleşme kullanılacaktır.
 
Yukarıda açıklanan hususlarla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve gereğini önemle rica ederim.
 
Kemal ŞAMLIOĞLU
Bakan a. Genel Müdür
 
 
 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması