Sanayi bölgesindeki okullarda okuyacak öğrencilere verilecek teşvik miktarı belirlendi

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Liselerde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

Sanayi bölgesindeki okullarda okuyacak öğrencilere verilecek teşvik miktarı belirlendi
04 Ağustos 2017 Cuma 12:34

4 Ağustos 2017 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 30144

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığından:

2017-2018

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

İÇİNDE VE DIŞINDA AÇILAN/AÇILACAK ÖZEL MESLEKİ VE

TEKNİK

LİSELERDE ÖĞRENİM GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

Bilindiği üzere, 8/2/2007

tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı

fıkralarında;

"Bu Kanun kapsamında organize

sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören

her bir öğrenci için, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere,

resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre Devlete

maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı

itibarıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlık tarafından müştereken belirlenen

tutarda, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten eğitim ve öğretim

desteği yapılabilir.

Bakanlar Kurulu kararıyla, bu Kanun kapsamında

organize sanayi bölgeleri dışında açılan mesleki ve teknik eğitim

okullarında öğrenim gören öğrenciler için de altıncı fıkradaki usul ve

esaslar çerçevesinde eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya

yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye

sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten

itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre

hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak

tebligatla sebebiyet verenlerden istenir bu süre içinde ödenmemesi halinde

bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi

daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı halinde,

ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.

Bu konu ile ilgili öğrenci başarı durumu da dahil

olmak üzere destek verilme kriterleri, hangi

eğitim ve öğretim alanlarına destek verileceğine dair kurallar ile diğer

usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan

yönetmelikle belirlenir."

hükümleri yer almaktadır.

5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 1 inci

maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde;

"a) Okulun organize sanayi bölgesi içerisinde veya 21/3/2016 tarihli ve 2016/8660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki

ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Öğretim

Desteği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında 2016-2017 öğretim yılından

itibaren uygulanmak üzere organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması,

c) Her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim

desteği süresinin okulun öğretim süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen

öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden fazla olmaması,

ç) Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının

başlamasından en geç otuz gün içerisinde okula kaydının veya eğitim ve

öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin yapılmış

olması,

d) Öğrencinin okula devam ediyor olması

e) Organize sanayi bölgesi dışında açılacak özel

mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okulun açıldığı il veya ilçe

nüfusunun 20.000 ve üzerinde olması,

f) Organize sanayi bölgesi dışında açılan özel

mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, takviye kursları, yemek, servis,

pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere eğitim ve öğretim desteği

kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan/dallarda belirlenen

eğitim öğretim desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek

olması

şartıyla eğitim ve öğretim desteği yapılabilir." hükmü ve

aynı maddenin ikinci fıkrasında ise ; "Eğitim ve öğretim desteği verilecek

okul tür, alan ve dalları ile her bir öğrenci için verilecek eğitim ve

öğretim desteği tutarı, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul

türüne, alanına ve dalına göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek

üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak her yıl Temmuz ayında Maliye

Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanacak olan tebliğde belirlenir."

hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek

alanlar, destek tutarları ve bunlara ilişkin diğer hususlar aşağıda

belirtilmiştir.

1- 5580 sayılı Kanun kapsamında

organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik liselerinin

Tablo-1'de yer alan alan/dallarında öğrenim gören her bir öğrenciye

verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9 uncu sınıflar için aynı,

10, 11 ve 12 nci sınıflarda ise alanlara göre

ayrı ayrı olmak üzere belirlenmiştir.

TABLO- 1

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DIŞINDA AÇILAN ÖZEL

MESLEKİ VE TEKNİK LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE

ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLEN ALANLAR VE TUTARI

TABLO- 1

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DIŞINDA AÇILAN ÖZEL

MESLEKİ VE TEKNİK LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE

ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLEN ALANLAR VE TUTARI

Sıra No

Alan Adı

Destek Tutarı (TL)

1

Ayakkabı

ve Saraciye Teknolojisi

4.600,00

2

Biyomedikal

Cihaz Teknolojileri

5.500,00

3

Denizcilik

Alanı

6.000,00

4

Elektrik

Elektronik Teknolojisi

6.500,00

5

Endüstriyel

Otomasyon Teknolojileri

6.000,00

6

Gemi

Yapımı

6.900,00

7

Gıda

Teknolojisi

5.800,00

8

Hayvan

Yetiştiriciliği ve Sağlığı

5.000,00

9

İnşaat

Teknolojisi

5.500,00

10

Kimya

Teknolojisi

5.900,00

11

Kuyumculuk

Teknolojisi

4.400,00

12

Makine

Teknolojisi

6.500,00

13

Matbaa

Teknolojisi

6.400,00

14

Metal

Teknolojisi

5.900,00

15

Metalürji

Teknolojisi

5.000,00

16

Mobilya

ve İç Mekan Tasarımı

5.200,00

17

Motorlu

Araçlar Teknolojisi

6.500,00

18

Tarım

Teknolojileri

6.500,00

19

Tekstil

Teknolojisi

5.700,00

20

Tesisat

Teknolojisi ve İklimlendirme

5.300,00

21

Plastik

Teknolojisi

5.900,00

22

Raylı

Sistemler Teknolojisi

5.000,00

23

Seramik

Cam Teknolojisi

4.400,00

24

Tasarım

Teknolojisi

4.400,00

25

Uçak

Bakım Alanı

5.500,00

26

Yenilenebilir

Enerji Teknolojileri

6.700,00

27

9.

Sınıf

4.270,00

2- 5580 sayılı Kanun kapsamında

organize sanayi bölgelerinde açılan özel her türdeki mesleki ve teknik

liselerinin Tablo-2'de yer alan alan/dallarında öğrenim gören her bir

öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9 uncu sınıflarda

her alan için aynı, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda

ise alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere

belirlenmiştir.

TABLO-2

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE AÇILAN ÖZEL MESLEKİ

VE TEKNİK LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM

DESTEĞİ VERİLEN ALANLAR VE TUTARI

TABLO-2

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE AÇILAN ÖZEL MESLEKİ

VE TEKNİK LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM

DESTEĞİ VERİLEN ALANLAR VE TUTARI

Sıra No

Alan Adı

Destek Tutarı (TL)

1

Ayakkabı

ve Saraciye Teknolojisi

4.700,00

2

Bilişim

Teknolojisi

4.300,00

3

Biyomedikal

Cihaz Teknolojileri

5.500,00

4

Elektrik

Elektronik Teknolojisi

6.900,00

5

Endüstriyel

Otomasyon Teknolojileri

6.400,00

6

Gıda

Teknolojisi

6.000,00

7

Kimya

Teknolojisi

6.300,00

8

Makine

Teknolojisi

6.900,00

9

Matbaa Teknolojisi

6.500,00

10

Metal

Teknolojisi

6.300,00

11

Metalürji

Teknolojisi

5.500,00

12

Mobilya

ve İç Mekan Tasarımı

5.700,00

13

Motorlu

Araçlar Teknolojisi

6.900,00

14

Plastik

Teknolojisi

6.300,00

15

Tarım

Teknolojileri

6.800,00

16

Tasarım

Teknolojisi

5.000,00

17

Tekstil

Teknolojisi

6.000,00

18

Tesisat

Teknolojisi ve İklimlendirme

5.600,00

19

Seramik

Cam Teknolojisi

5.000,00

20

Yenilenebilir

Enerji Teknolojileri

6.900,00

21

9.

Sınıf

4.300,00

3- Eğitim ve öğretim desteği, yukarıda belirlenen

alanların dallarında eğitim görecek öğrencilere de uygulanır.

4- Tablo-1 ve Tablo-2'de yer alan alan/dallarda

açılan özel mesleki ve teknik liselerinin öğrencilerinin 10 uncu sınıftan

itibaren, okulun Tablo-1 ve Tablo-2'de yer alan alan/dallarına devam etmesi

halinde eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilecektir.

5- Bu Tebliğ kapsamda eğitim ve öğretim desteği

alan öğrenciler ayrıca 5580 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında

verilen eğitim ve öğretim desteğinden yararlanamazlar.

6- Belirlenen destek tutarları, Milli Eğitim

Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Ödemeye ilişkin

usulleri belirlemeye Milli Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

7- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme

yapmaya ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye

Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilidir.

8- Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

tarafından müştereken hazırlanan bu Tebliğ, 2017-2018 eğitim ve öğretim

yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

9- Bu Tebliğ hükümleri Maliye Bakanı ve Milli

Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.

Tebliğ olunur.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.