Yeni Sistem İçin Dev Reform

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve genelgesi ile ekonomi alanında çok önemli düzenlemeler hayata geçti. Güçlü ekonomiye geçişin yol

Yeni Sistem İçin Dev Reform

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve genelgesi ile ekonomi alanında da önemli düzenlemelere gidildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Cumhurbaşkanlığı; Merkez Bankası ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgilendirildi. Resmi Gazete'de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve genelge ile şu düzenlemeler yapıldı:

TMSF CUMHURBAŞKANLIĞI'NA

TMSF Cumhurbaşkanlığı ile ilgilendirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Adalet Bakanlığı; Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Nükleer Düzenleme Kurumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü, Merkezi Finans ve İhale Birimi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgilendirildi.

MİLLİ PİYANGO'DA YENİ DÖNEM

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü'nün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre İdare, kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, karşılığı nakit olmak üzere şans oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, şans oyunlarına ilişkin lisans haklarının ayrı ayrı ya da tamamını belirlenen sürelerle vermek ve denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere görev yapacak.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl görev yapmak üzere atanacak. Yönetim kurulu, Başkan'ın çağrısı üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere toplanacak.

Loto çekilişleri naklen Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun tüm ülkede yayın yapan televizyon kanalından yayınlanacak.

HELAL AKREDİTASYON KURUMU AÇILDI

Kararname ile Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu. Ticaret Bakanlığı ile ilgili Kurum, Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine haiz tek kurum olacak. HAK, ülkede ve yurtdışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunacak, helal akreditasyonla ilgili kıstas ve tedbirleri belirleyecek ve uygulayacak. Kurumun yurtdışında yürüteceği hizmetler için yurt dışında ofisler kurulabilecek.AOÇ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Kararname ile Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ile Orman Genel müdürlüklerinin yapısında düzenlemeye gidildi. Buna göre Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'ne kuruluşunda tahsis edilen sermaye miktarını, güncel karşılığı üzerinden bir katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kuruluşlarından bölge müdürlüğü ve müdürlüklerin kurulmasına ve kaldırılmasına Cumhurbaşkanı karar verecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlandı.

BOR ÜRETİMİNE BİLİMSEL DESTEK GELİYOR

Kararname ile Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nün (BOREN) görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. Buna göre BOREN, Türkiye'de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini teminen, değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamakla görevli olacak. Enstitü, Türkiye'nin bor kimyasalları konusunda dünya pazarında sahip olduğu cevher zenginliğine eşit bir konuma gelebilmesi için kısa, orta ve uzun dönem bor uç ürünleri pazar ve teknolojilerine ilişkin politika ve strateji kararları almaya ışık tutacak bilgileri oluşturacak.

KOSGEB'İN YAPISINDA DÜZENLEME

Kararname ile KOSGEB'inyapısında da önemlidüzenlemeleregidildi. KOSGEBtarafından verilecekhizmetler vedesteklerdenyararlanacak işletmelere ilişkinsektörel ve bölgesel öncelikler, gününekonomik ve sosyal şartlarına göreCumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.Genel Kurul, yılda en az bir defa olmaküzere, Cumhurbaşkanının veya Sanayive Teknoloji Bakanın daveti üzerinetoplanacak. Kararnamede kalkınmaajansı ile ilgili düzenleme de yer aldı.Buna göre Kalkınma Ajansları, bölgeleresas alınarak Cumhurbaşkanı kararı ilekurulacak. Ajansların ulusal düzeydekoordinasyonundan Sanayi ve TeknolojiBakanlığı sorumlu olacak.

NÜKLEER ENERJİDE STRATEJİ DÖNEMİ

Kararname ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun (TAEK) görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. Buna göre, nükleer enerji, iyonlaştırıcı radyasyon ve hızlandırıcı teknolojilerinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılması için teknik çalışmaları yapmak, yaptırmak ve koordine etmek üzere çalışan TAEK, bu kapsamda izlenecek ulusal politika ve strateji önerilerini hazırlayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na sunacak.

EDA IŞIK

Sabah 

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 08:44YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

izmit escort

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması