İşte İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi

İşte İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokulların 3 ve 4. Sınıflara devam eden, eğitim öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri ve doğal sayılar, doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarında yeterli kazanımlara ulaşamayan öğrenciler için İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) hazırlanmıştır.

31.08.2018 tarihi Resmi Gazete'de yayımlanan 51 sayılı Karar doğrultusunda Yetiştirme Programı 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle uygulanacak olup söz konusu programa ait tüm iş ve işlemlerin, İlkokullarda Yetiştirme Programı yönergesi çerçevesinde yürütülecek.

İşte İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi;

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKULLARDA

YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı,

İlkokullarda Yetiştirme Programının düzenlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve

değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, ilkokulların 3

üncü ve 4 üncü sınıflarına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan, önceki

eğitim ve öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi

öğretim programlarında yer alan ve İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında

belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin yetiştirilmesi

için uygulanacak olan programın düzenlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve

değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 5/1/1961

tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739

sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi

Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim

Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakan:

Milli Eğitim Bakanını,

b)

Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

c)

Genel Müdürlük: Temel Eğitim Genel Müdürlüğünü,

ç)

Milli Eğitim Müdürlüğü: İl/ilçe milli eğitim müdürlüğünü,

d)

Okul müdürü: Programın uygulanacağı ilkokul müdürünü,

e)

Öğrenci: İlkokullarda yetiştirme programı kapsamına

alınan öğrenciyi,

f)

Öğrenci belirleme aracı (ÖBA): İlkokullarda yetiştirme

programına alınacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla kullanılan aracı,

g)

Öğrenci değerlendirme aracı (ÖDA): İlkokullarda

yetiştirme programındaki öğrencilerin kazanımlara erişme düzeyini belirlemek

amacıyla kullanılan aracı,

ğ)

Öğretmen: İlkokullarda yetiştirme programında görevlendirilen sınıf

öğretmenini,

h)

Rehberlik öğretmeni: Eğitim kurumlarındaki rehberlik

servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde rehberlik hizmetlerini

yürüten personeli,

ı)

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP): İlkokulların 3 üncü ve 4 üncü

sınıflarına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan, önceki eğitim ve öğretim

yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim

programlarında yer alan ve bu program kapsamında belirlenen kazanımları yeterli

düzeyde edinemeyen öğrencilerin yetiştirilmesi için uygulanacak olan programı,

i)

İlkokullarda yetiştirme programı il ve ilçe komisyonu:

İlkokullarda düzenlenecek yetiştirme programının yürütülmesi, izlenmesi ve

değerlendirilmesi amacıyla il ve ilçede oluşturulan komisyonu,

j) İlkokullarda yetiştirme programı okul komisyonu:

İlkokullarda düzenlenecek yetiştirme programının planlanması, uygulanması,

izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla okulda oluşturulan komisyonu ifade

eder.

İKİNCİ

BÖLÜM

Amaçlar

ve İlkeler

Amaçlar

MADDE 5 - (1) İlkokullarda

yetiştirme programının amaçları şunlardır:

a)

Öğrencilerin Türkçe ve matematik derslerinde İYEP

kapsamında belirlenen kazanımlara ulaşmalarını sağlayacak etkinlikler ve

öğrenme yaşantıları planlamak,

b)

Öğrencilerin psikososyal açıdan desteklenmesini sağlamak,

c)

Sonraki eğitim kademelerinde ortaya çıkması muhtemel

uyum sorunlarını önlemek, ç) Akademik başarısızlıktan kaynaklanan

devamsızlıkların önüne geçmek,

d)

Programa dahil edilen öğrencilerin beklenen öğrenme

seviyesine ulaşmasına yardımcı olmak,

e)

Sorun çözebilen, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven

ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkan

sağlamaktır.

İlkeler

MADDE 6 -(1)

İlkokullarda Yetiştirme Programının ilkeleri şunlardır:

a) İYEP'e dahil olan öğrenciler belirlenen eksiklikleri

doğrultusunda programa alınır.

b) Öğrenciler

için bulunduğu okullarda yetiştirme programının uygulanması esastır.

c) Öğrencilerin

akranlarından ayrışma hissine kapılmasını önleyici tedbirler alınır. ç)

Öğrencilere psikososyal destek sağlanır.

d) Öğrencilerin,

program süresince devamları sağlanır.

e) Öğrencilerin

velilerinden hiçbir ad altında ücret alınmaz.

ÜÇÜNCÜ

BÖLÜM

Komisyonlar,

Görevler ve Uygulama Süreci

İlkokullarda Yetiştirme

Programı okul komisyonu

MADDE 7 - (1) İlkokullarda Yetiştirme Programı Okul Komisyonu; okul

müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında, üç sınıf öğretmeni ile varsa

rehberlik öğretmeninden oluşur. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy

yönünde çoğunluk sağlanır. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda

komisyon mevcut öğretmenlerden oluşur. Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı

ilkokullarda müdür yetkili öğretmen komisyonun görevini yapar. Okul komisyonu

ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulu toplantısında oluşturulur.

(2)

Komisyonun görevleri

a)

Ekim ayının 3 üncü haftasında sınıf öğretmenleri

tarafından uygulanacak ÖBA ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım

durumunu karara bağlar.

b)

Okulun fiziki şartlarını dikkate alarak programa

alınacak öğrenci gruplarını oluşturur ve haftalık çalışma çizelgesini hazırlar.

c)

Programda görev alacak öğretmenleri belirler. ç)

Programın uygulanmasını sağlar.

d)

Program bitimini takip eden 2 hafta içerisinde

değerlendirme raporu düzenleyerek il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilmek

üzere okul müdürlüğüne sunar.

İlkokullarda Yetiştirme Programı il ve ilçe

komisyonu

MADDE 8- (1) İYEP, illerde temel

eğitimden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında

ilçelerde ise temel eğitimden sorumlu şube müdürü başkanlığında oluşturulur.

Komisyonda ayrıca iki ilkokul müdürü ve bir sınıf öğretmeni ile bir rehberlik

öğretmeni yer alır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde

çoğunluk sağlanır. İl ve İlçe Komisyonu eylül ayının son haftasına kadar

oluşturulur.

(2)

Komisyonun görevleri

a)

İl ve ilçedeki İYEP'e

alınacak öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.

b)

İYEP kapsamında okullarda yapılan planlama ile ilgiliiş ve işlemleri takip eder.

c)

İYEP ile ilgili itirazları karara bağlar.

ç) Okullardan gelen

raporları inceler ve Bakanlığa sunulmak üzere, her il ve ilçe kendi raporunu

oluşturarak bir üst makama haziran ayının son haftasına kadar gönderir.

Komisyonların toplanması

MADDE 9 - (1) Komisyonlar, ekim ayının

son haftası, ikinci dönem başında ve program bitimini takip eden ilk hafta

toplanır. Ayrıca başkanın gerekli gördüğü zamanlarda da komisyon toplanabilir.

Öğretmenin görevleri

MADDE 10- (1) Öğrencinin sınıf

öğretmeni, öğrencilere ÖBA'yı uygular ve öğrenci

cevaplarını e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler.

(2) Herhangi

bir sebeple ÖBA uygulanmamış öğrencilere ÖBA uygular.

(3)

İYEP'te görev alan

öğretmenler aşağıdaki işlemleri yaparlar:

a)

Okutacağı modül ve öğrenci seviyelerine göre plan

hazırlar, okul müdürüne imzalatır ve uygular.

b)

Öğrencilerin programa devam durumunu takip eder ve

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler.

c)

Yaptığı değerlendirme sonucunda belirlenen kazanımlara

ulaştığı tespit edilen öğrencilerin bir üst modüle geçmesine karar verir ve bu

öğrencileri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler.

ç) İYEP

Sınıf Ders Defterini zamanında doldurur ve imzalar.

d)

Programın uygulanmasının her aşamasında psikososyal

destek hizmetlerini yürütür ve gerektiğinde varsa okul rehberlik öğretmeni ile

işbirliği yapar.

e) Programın

uygulanmasının her aşamasında veli ile sürekli iş birliği yapar.

f) Öğrencilerin

yetiştirme programına istekli olarak devamlarını sağlamak için sosyal

etkinlikler düzenleyebilir.

Okul yönetiminin görevleri

MADDE 11(1) Okul müdürü, İYEP'in amaç ve ilkeleri doğrultusunda etkili, sağlıklı ve

verimli bir şekilde uygulanmasından birinci derecede sorumludur.

(2)

Okulda İYEP kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin

yürütülmesini sağlar.

(3)

İYEP Okul Komisyonunca oluşturulan İYEP gruplarında yer

alacak öğrencileri ve bu gruplar için görevlendirilen öğretmenleri e-Okul

Yönetim Bilgi Sistemi İYEP Modülüne tanımlar.

(4)

Komisyon tarafından belirlenen öğretmenlerin isim

listelerini, il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayına sunar.

(5)

Programa alınacak öğrenci gruplarını ve haftalık

çalışma çizelgesini onaylanmak üzere il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne sunar.

(6)

Programda görev alacak öğretmen sayısının yetersiz

olması durumunda sınıf öğretmenlerinin görevlendirilmesi için il/ilçe milli

eğitim müdürlüğüne talepte bulunur.

(7)

Üçüncü modül hariç olmak üzere, bulunduğu modülün

kazanımlarına ulaşan öğrencileri bir üst modüle tanımlar.

(8) Okul

komisyonu tarafından düzenlenen değerlendirme raporunu il/ilçe milli eğitim

müdürlüğüne gönderir.

İlkokullarda Yetiştirme Programı uygulama

süreci

MADDE 12-(1) Bakanlık tarafından

hazırlanan ÖBA, ekim ayının 3 üncü haftasında öğrencilere uygulanır.

(2)

ÖBA sonuçları öğrencinin kendi sınıf öğretmeni

tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne 2 iş günü içerisinde

girilir. İYEP'e alınacak öğrenciler e-Okul Yönetim

Bilgi Sistemi tarafından belirlenir.

(3) Program

kasım ayının ilk haftasında başlar.

(4)

Program, hafta sonlarında, hafta içi ders saatleri

dışında, bunların uygun olmaması durumunda okulun şartları ve personel durumu

da dikkate alınarak okul yönetimince planlanacak zamanlarda uygulanır.

(5)

Program süresi, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta

sonu günde 6 ders saatini ve haftada toplam 10 ders saatini geçemez.

(6)

İYEP'in uygulanmasında;

öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, okulun diğer sınıf öğretmenleri, ilçe norm fazlası

sınıf öğretmenleri, ilçede programda görev almak isteyen sınıf öğretmenleri,

bunların olmaması durumunda ders ücreti karşılığında görevlendirilen sınıf

öğretmenleri de görev alabilir.

(7)

Bir İYEP grubunun 1 -6 öğrenciden oluşturulması

esastır, 6 öğrencilik bir grup tamamlanmadan ikinci grup açılamaz. Ancak bu

sayı en fazla 10 öğrenciye kadar çıkarılabilir.

(8)

İYEP'e alınacak öğrencilerin

velilerinden veli izin muvafakatnamesi alınır.

(9) Sınıf

öğretmeni tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, belirlenen kazanımlara

ulaştığı tespit edilen öğrencilerin bir üst modüle geçmesine karar verilir.

Diğer öğrenciler için programın uygulanmasına devam edilir.

(10) Bakanlık

tarafından hazırlanan ÖDA en geç nisan ayının son haftasına kadar uygulanır.

Devam zorunluluğu

MADDE 13- (1) Yetiştirme programına

katılan öğrencilerin devamları sağlanır.

(2)

Öğrencilerin devam takibi öğretmen tarafından yapılır

ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine zamanında işlenir.

(3)

Devamsızlık yapan öğrencilerin durumu öğrenci velisine

ivedilikle bildirilir ve devamının sağlanması için gerekli tedbirler alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlkokullarda Yetiştirme Programında

tutulacak defter ve dosyalar

MADDE 14-(1) İYEP'in

uygulandığı okullarda aşağıdaki defter, dosya ve formlar tutulur.

a)

Sınıf ders defteri ve yoklama defteri

b) Modül

planları dosyası

c) Psikososyal

Destek Öğrenci Bilgi Formu

ç)

İYEP yazışma dosyası

Sorumluluk

MADDE 15- (1) Bu yönerge hükümleri

çerçevesinde İYEP'te görevlendirilen her kademedeki

personel, görevlerini eksiksiz, zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle

yükümlüdür.

Denetim

MADDE 16- (1) Yetiştirme programı

uygulanan ilkokullar, denetim yetkisi bulunan görevliler tarafından uygun

görülen zamanlarda eğitim öğretim yılında en az bir defa denetlenir.

Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 17- (1) Bu Yönergede hüküm

bulunmayan hususlarda ilgili mevzuatın hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 18- (1) Bu Yönergenin onayı

tarihinden itibaren 10/7/2008 tarihli ve 149 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu

kararı ile kabul edilen Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında

Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- İYEP, 4 üncü sınıf

öğrencileri için bu yönergenin yayımı tarihinden itibaren 2018-2019 ders yılı

süresince, 3 üncü sınıf öğrencileri için ise bu yönergenin yayımı tarihinden

itibaren her öğretim yılında uygulanacaktır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönerge onay tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1)

Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 08:27YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması