Milli Eğitim Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi

Milli Eğitim Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi

Milli Eğitim Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi
22 Eylül 2016 Perşembe 21:17

  

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hukuk Müşavirliği

Sayı : 14168703-10.04-E.9762297 09.09.2016

Konu : İmza Yetkileri Yönergesi

BAKANLIK MAKAMINA

Yeniden hazırlanan Bakanlığımız Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi yürürlüğe konulmak üzere ilişikte sunulmuştur.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.

 Abdulkerim GÖKLER

 I.Hukuk Müşaviri V.

Ek: Yönerge (5 Sayfa)

Uygun görüşle arz ederim.

Yusuf TEKİN

 Müsteşar

OLUR

09.09.2016

 İsmet YILMAZ

 Bakan

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MERKEZ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı alt

kademe yöneticilerine yetki tanıyarak sorumluluk duygusunu geliştirmek, üst kademelere

politika oluşturmak ve karar almada zaman kazandırmak, bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği azaltarak

hizmetlerde sürat ve verimliliği artırmak için imza yetkilerinin kullanımıyla ilgili usul ve esasları

belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Bakan, Bakan Yardımcısı, Müsteşar ve her kademedeki

Bakanlık merkez teşkilatı yöneticilerinin imza yetkilerinin kullanımıyla ilgili usul ve esasları

kapsar.

Dayanak

 MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 25/08/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakan Yardımcısı: Milli Eğitim Bakan Yardımcısını,

 c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

 ç) Birim: Bakanlık hizmet birimleri ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

 d) Birim amiri: Bakanlık birimlerinin en üst yöneticisini,

 e) Daire başkanı: Bakanlık birimlerinin daire başkanlarını,

 f) Müsteşar: Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarını,

 g) Müsteşar Yardımcısı: Milli Eğitim Bakanlığı müsteşar yardımcılarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Usul ve Esaslar

Usul ve esaslar

MADDE 5- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında aşağıdaki usul ve esaslar göz önünde

bulundurulur:

 a) Bakan tarafından kendilerine devredilen imza yetkisi kullanılırken Bakanlık dışına

gönderilen yazışmalarda "Bakan a." ibaresi kullanılır. Bakanlık birimleri arasında yapılan

yazışmalarda bu ibare kullanılmaz.

b) İmza yetkisinin kullanılmasında, hitap edilen makam dikkate alınır.

c) Kendilerine imza yetkisi devredilen her kademedeki yönetici, üst kademe

yöneticilerinin bilgilendirilmesi gereken durumlarda imzalamadan önce bilgi vermekle

yükümlüdür.

 ç) Yazılar, 15/12/2014 tarihli ve 2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe

konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine

uygun olarak hazırlanır.

d) Yetkilinin izin, hastalık, geçici görev gibi nedenlerle bulunmadığı hâllerde, vekili imza

yetkisini kullanır. Yetkiliye, yapılan iş ve işlemlerle ilgili bilgi verilir.

e) Birden fazla birimi ilgilendiren veya görüş alınmasını gerektiren yazılarda, sadece

koordine edilen birim amirlerinin parafı bulunur.

f) Mevzuatla münhasıran verilen yetki devredilemez.

g) Yazıların asgari sayıda parafla hazırlanması ve yazıyı ilk hazırlayanın parafının

bulunması esastır. Ancak, paraf sayısı koordine paraflar hariç hiçbir şekilde beşi geçmeyecektir.

 ğ) Birim amirleri, birimlerince yürütülen bütün iş ve işlemlerden sorumludur.

 h) Her kademedeki Bakanlık yöneticilerinin sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek

koşuluyla yetkilerinden bir kısmını alt kademe yöneticilerine devretmesi esastır. Yetki devri,

yetkiyi devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. Ancak devir yoluyla elde edilen yetki alt

kademelere devredilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İmza Yetkileri

 Bakan tarafından imzalanacak yazılar

 MADDE 6- (1) Bakan tarafından imzalanacak yazılar aşağıda belirtilmiştir:

 a) Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Başbakanlığa,

yüksek yargı organlarına, Genelkurmay Başkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasi parti

grup başkanlıklarına, siyasi parti genel başkanlarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon

başkanlıklarına ve milletvekillerine görüş bildiren, karar veya teklif niteliğindeki yazılar.

 b) Ortaöğretim kurumlarının nevi değişikliğine ait onay yazıları.

 c) Bakanlığın politikasını, ilke ve kararlarını oluşturan yazılarla, mevzuat gereği bizzat

Bakan tarafından imzalanması öngörülen yazılar.

Bakan Yardımcısı tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 7- (1) Bakan Yardımcısı tarafından imzalanacak yazılar aşağıda belirtilmiştir:

a) İl millî eğitim müdür yardımcılarının atamaya ilişkin onayları.

b) İlçe millî eğitim müdürlerinin atamaya ilişkin onayları.

Müsteşar tarafından imzalanacak yazılar

 MADDE 8- (1) Müsteşar tarafından imzalanacak yazılar aşağıda belirtilmiştir:

 a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Başbakanlığa, yüksek yargı organlarına,

Genelkurmay Başkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasi parti grup başkanlıklarına,

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon başkanlıklarına ve milletvekillerine yazılan ve teklif

içermeyen bilgi mahiyetindeki yazılar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Millî Güvenlik

Kurulu Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Millî İstihbarat

Teşkilatı Müsteşarlığına yazılan yazılar.

b) Mevzuat gereği Müsteşar tarafından imzalanması öngörülen yazılar.

c) Bakanlıklara, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Devlet Denetleme Kurulu

Başkanlığına ve bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılanlar dışında kalan kamu

kurum ve kuruluşlarına öneri ve görüş bildiren yazılar.

ç) Müsteşar yardımcıları, birim amirleri ve Müsteşarlık Özel Kalem Müdürlüğü

personelinin kanuni izin, yurtiçi geçici görev onayları ve bu sürelerde yerlerine görevlendirilen

personelin vekâlet onayları ile diğer özlük işlemlerine ilişkin onaylar.

d) Kadro aktarma, değişiklik ve dağılımına ait onaylar.

e) Birden fazla birimi ilgilendiren iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin komisyon

kurulması onayları ile genel ve ortak iş ve işlemlere ait talimat ve genelgeler.

f) Yüksek Disiplin Kurulu işlemlerine ilişkin yazılar.

g) Müşterek kararname ile atananlar dışındaki Bakanlık merkez teşkilatı ve Talim ve

Terbiye Kurulunda görevli personelin atamaya ilişkin onayları ile hukuk müşaviri ve avukatlar,

taşra teşkilatı şube müdürleri, hizmetiçi eğitim merkezlerinin yönetici ve öğretmenleri,

öğretmenevi yöneticileri, merkeze bağlı eğitim kurumlarının yöneticileri ve proje okullarının

yönetici ve öğretmenlerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin onaylar.

ğ) Gayrimenkul satın alınmasına, kiralanmasına ve satışına dair onaylar.

 h) Müsteşarın bizzat imzalamayı uygun gördüğü yazılar.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı tarafından imzalanacak yazılar

 MADDE 9- (1) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı tarafından imzalanacak yazılar

aşağıda belirtilmiştir:

a) 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen görevler kapsamında yürütülen iş ve

işlemlere ilişkin yazı ve onaylar.

b) Bakanlık makamınca verilen işlere ilişkin yazılar.

Müsteşar yardımcıları tarafından imzalanacak yazılar

 MADDE 10- (1) İlgili mevzuatında kendilerine bağlı birimlerin uhdesine verilmiş

bulunan görevlerle sınırlı olmak üzere, müsteşar yardımcıları tarafından imzalanacak yazılar

aşağıda belirtilmiştir:

 a) Başbakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Bakanlık teklif ve görüşlerini

içermeyen, sadece bilgi vermek amacıyla yazılan yazılar.

 b) Bakanlıklardan “Müsteşar Yardımcısı” imzasıyla gelen yazılara verilen cevaplar.

c) Merkez Disiplin Kurulu savunma istem yazıları.

 ç) Bakanlık müşavirlerinin izinleri, eğitim ve kurslara katılım işlemleri ile ilgili yazılar.

 d) Bu Yönergeye göre Bakan, Bakan Yardımcısı ve Müsteşar tarafından imzalanması

öngörülmeyen ve birim amirlerine bırakılmamış olan her türlü yazı ve onaylar.

 Birim amirleri tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 11- (1) İlgili mevzuatında birimleri uhdesine verilmiş bulunan görevlerle sınırlı

olmak üzere, birim amirleri tarafından imzalanacak yazı ve onaylar aşağıda belirtilmiştir:

 a) Diğer bakanlıklardan veya kurumlardan aynı veya denk unvandaki yöneticilerin

imzasıyla gelen yazılardan Müsteşar ve müsteşar yardımcısının yetki alanına girmeyen cevabi

yazılar.

 b) Birimler arasında görüş bildirme ve isteme ile birimin hizmet ve faaliyetlerine yönelik

olarak yayımlayacakları iç emir ve yazılar.

 c) Yargı mercileri, yükseköğretim kurumları, belediyeler, meslek kuruluşları, vakıflar,

dernekler ve benzeri kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere yönelik yapılacak yazışmalar.

 ç) Birimlerin kendi görev alanları içerisinde yer alan konularla üst amirler tarafından

verilen işlere ilişkin yazı ve onaylar.

 d) Birim personelinin emeklilik işlemlerine ilişkin yazılar.

 e) Birim personelinin özlük hakları, kurs, toplantı, seminer ve eğitime katılma

konularındaki teklif yazıları ile kanuni izin onayları.

 f) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının incelemesine ve görüşüne sunulan yazılar.

g) Personelin iznini yurt dışında geçirmesine ilişkin yazı ve onaylar.

 ğ) Birimin görev alanları ile ilgili uygulamaya yönelik valiliklere gönderilen yazılar.

h) Daire başkanı ve alt kademe personelin imza yetkilerini belirleyen onay ve yazılar.

ı) Daire başkanı ve alt kademe personelin kanuni izin, yurtiçi geçici görev onayları ve bu

sürelerde yerlerine görevlendirilen personelin vekâlet onayları.

i) Merkez ve taşra teşkilatında şube müdürü altında görevli personelin diğer kamu kurum

ve kuruluşlarına geçişlerine ilişkin muvafakat verme ve görevlendirme yazıları; merkez ve taşra

teşkilatında şube müdürü altındaki personel ile merkeze bağlı eğitim kurumlarının öğretmenleri

ve diğer eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenlerinin atama onayları, yargı kararlarına bağlı

onaylar, istifa onayları.

j) Ortaöğretim kurumlarının açma ve kapatma onaylarına ilişkin yazılar.

k) Özel öğretim kurumu açma ve kapatmaya ilişkin onaylar.

 l) Merkez ve taşrada görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin geçici görevle

görevlendirilme onayları.

 m) Diğer kamu kuruluşlarından Bakanlığımız kadrolarına atanmak isteyen personelin

naklen geçişlerine ilişkin muvafakat isteme yazıları.

 n) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılanlar hariç personelin emeklilik,

yurtiçi ve yurtdışı aylıksız izin ile ilgili yazı ve onayları.

 o) Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatında görevli personelin görevde yükselme ve

görevden çekilme onayları.

 ö) Telefon tahsis talepleri ile telefonların şehirlerarası ve milletlerarası görüşmeye açılma

onayları.

 p) Disiplin iş ve işlemlerine ilişkin yazışmalar.

 r) Bakanlığa ait kamu konutlarının tahsisi ile ilgili yazılar.

 s) Resmî burslu statüde öğrenim gören öğrencilerin süre uzatımı veya öğrencilikle

ilişiklerinin kesilmesi, tazminat kovuşturması, öğrenim dalı ya da ülke değişikliği, özel

öğrencilik statüsünden resmî burslu öğrencilik statüsüne geçilmesi, yeni burs kontenjanlarının

belirlenmesi hakkındaki teklifler ile yeni eğitim ve öğretim döneminde özel öğrencilerden

istenecek belgelerle ilgili onay teklifleri.

 ş) Kalkınma plan ve programlarının öngördüğü çalışmaların yapılması ile

alınan tedbirlerin uygulanmasına ilişkin yazılar.

 t) Personelin yurtiçi geçici görevlendirilmelerinde uçakla yapacakları seyahatleri ve

araçların şehirlerarası geçici görevlendirilme onayları.

 u) Denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme onay teklifleri.

 ü) Bakan, Bakan Yardımcısı, Müsteşar veya müsteşar yardımcıları tarafından

imzalanmayacak ve birim yetki alanına giren her türlü yazı ve onaylar.

Daire başkanları tarafından imzalanacak yazılar

 MADDE 12- (1) İlgili mevzuatında daireleri uhdesine verilmiş bulunan görevlerle sınırlı

olmak üzere, daire başkanları tarafından imzalanacak yazılar aşağıda belirtilmiştir:

 a) Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık birimlerinden eşdeğer unvanlardaki

yöneticilerin imzasıyla gelen yazılara verilecek cevap yazıları.

 b) Birime yapılan başvurularla ilgili her türlü iş ve işlemlere ilişkin yazılar.

 c) Personelin askere celp ve sevklerinin ertelenmesine ilişkin Millî Savunma

Bakanlığına yapılacak teklif yazıları.

 ç) İmzalanması yetki devri yoluyla birim amiri tarafından uygun görülen yazılar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönergede yer almayan hususlar

 MADDE 13- (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda eşdeğer görevler için öngörülen

imza yetkisi dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

 MADDE 14- (1) 05/12/2013 tarihli ve 35427624/10.04/3696087 sayılı Makam Onayı ile

yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

 MADDE 15- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bakan yürütür.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.