Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik

Milli eğitim bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde Değişiklik.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik

MİLLİ EĞİTİM

BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 -

7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 3 üncü

maddesinin birinci fıkrasına "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu," ibaresinden

sonra gelmek üzere "25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri

Kanunu," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"ğğ) Merkezi sınav: Fen

liseleri, sosyal bilimler liseleri,

proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu

liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirme amacıyla

Bakanlıkça yapılan sınavı,

hh) Merkezi sınav puanı: Fen liseleri, sosyal

bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik

Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmede

kullanılan Bakanlıkça yapılan sınav puanını,

ıı) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul: Fen

liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile

mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarını,

ii) Ortaokul başarı puanı (OBP): Ortaokulun 6, 7 ve

8. sınıf seviyesinde alınan yılsonu başarı puanlarının aritmetik

ortalamasını,

jj) Ortaöğretim kayıt alanı: Eğitimde süreklilik ve

coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan

ve donanımları göz önünde bulundurularak il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce

ortaokul ve liselerin birbirleri ile eşleştirildiği ve tercihe bağlı olarak

kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alanı,

kk) Proje uygulayan eğitim kurumu: 1/9/2016

tarihli ve 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı

Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği kapsamında

Bakanlıkça belirlenen okulu,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra

eklenmiştir.

"(5) Ortaöğretim kurumlarında, destekleme ve

yetiştirme kursları açılabilir. Bu kurslarla ilgili usul ve esaslar,

Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci

fıkrasının (g) bendinde yer alan "ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla"

ibaresi "merkezi sınav puanı ile" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 20

- (1) Ortaokulu veya imam hatip

ortaokulunu bitiren öğrenciler bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda;

a) Merkezi sınav puanıyla,

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara

tercihe bağlı olarak,

c) Ortaöğretim kayıt alanı dışındaki pansiyonlu

okullara tercihe bağlı olarak,

ç) Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı

puanıyla,

d) Yetenek sınav puanıyla,

ortaöğretim kurumlarına geçiş yaparlar.

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç)

bentlerinde belirtilen yerleştirme ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça

hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz, (d) bendi ise genelge ile belirlenir.

(3) Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak

yapılan yerleştirme ve kayıt işlemleri;

a) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların

açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okulların açık

kontenjanlarına, tercihe bağlı olarak,

c) Pansiyonlu okullarda belirlenen pansiyon

kontenjanı kadar, il içinde uzaktan yakına ilkesi gözetilerek tercihe göre,

ç) Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı ile

öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

d) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile

klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi

uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınav puanı ve OBP

kullanılarak puan üstünlüğüne göre,

yapılır.

(4) Özel ortaöğretim okullarına geçişler, 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin

ilgili hükümleri doğrultusunda yapılır."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin

23 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış;

ikinci fıkrasının mülga (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş;

aynı fıkranın (b), (f) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş;

aynı fıkranın (ç) bendine "eşit sayıda olacak şekilde" ibaresinden sonra

gelmek üzere "ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci

alan" ibaresi eklenmiş; (g) bendinde yer alan "bakım tedbiri kararı

verilen" ibaresi "bakım tedbiri kararı verilenlere birden fazla nakil,"

olarak değiştirilmiş ve aynı bende "bir defaya mahsus olmak üzere,"

ibaresinden sonra gelmek üzere "ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe

bağlı olarak öğrenci alan okullara; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan

okullardan gelen öğrencileri ise" ibaresi eklenmiştir.

"a) Komisyon; nakil ve yerleştirmeleri, ortaöğretim

kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir

şekilde yapar. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi

ve/veya Kılavuzu hükümleri çerçevesinde ortaöğretim kayıt alanı içindeki

okullara yerleşemeyen öğrencileri, aynı merkez ilçe/ilçedeki diğer ortaöğretim

kayıt alanlarındaki boş kontenjanı bulunan okullara tercihe ve OBP

üstünlüğüne bağlı olarak yerleştirir."

"b) Yurtdışından gelen ve denkliği yapılan Türkiye

Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe

bağlı olarak öğrenci alan okullara kontenjanları da dikkate alarak dengeli

bir şekilde yerleştirme ve nakil işlemlerini yürütür."

"f) Önceki yıllarda 8 inci sınıfı bitiren, herhangi

bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan

öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe ve OBP

üstünlüğüne bağlı olarak kayıtları yapılır."

"ı) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları

Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki öğrencilerin;

ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara

kontenjanı da dikkate alarak dengeli bir şekilde yerleştirme ve nakil

işlemlerini yapar."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin

25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "kontenjanla tercih

ve yerleştirmeye" ibaresi "kontenjan ile tercih, yerleştirme ve kayıt

işlemlerine" olarak, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "ve yerleştirmeye

esas puan" ibaresi "ile OBP" olarak değiştirilmiştir.

"b) Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflara her yıl

alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fiziki imkan ve

donanımı dikkate alınarak komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Fen

liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri,

proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında bir

şubeye alınacak öğrenci sayısı 30'dur. Anadolu liselerinde, Anadolu imam

hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek

programlarında, çok programlı Anadolu liselerinde, mesleki ve teknik eğitim

merkezlerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde ise bir şubeye alınacak

öğrenci sayısının 34 olması esastır. Ancak öğrenci kayıt alanındaki öğrenci

sayısının yoğunluğu ve zorunlu hallerde okulun fiziki şartları da dikkate

alınarak bu sayı 40'a kadar artırılabilir.

c) Spor liselerinde 9 uncu sınıfa her yıl alınacak

öğrenci sayısı 5 şube, güzel sanatlar liselerinde ise her bir alana

alınacak öğrenci sayısı 2'şer şube olması esastır."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Yurtdışında 8 inci sınıfı

bitiren öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarında asgari bir eğitim ve

öğretim yılı öğrenim gören öğrencilerin kayıt ve nakilleri; denklik

belgelerine göre program uyumu dikkate alınarak ortaöğretim kayıt alanı

içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde

yerleştirme ve nakil işlemleri, öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu

tarafından yapılır. Bu

öğrencilerin nakli yapılan okuldan bir başka okula naklinde de bu fıkra

hükümleri uygulanır."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten

kaldırılmıştır.

"(1) Anadolu teknik programlarına merkezi sınav

puanıyla, tercihleri doğrultusunda, doğrudan alana öğrenci

yerleştirilir. Merkezi sınav

puanıyla öğrenci alan diğer ortaöğretim kurumlarından 9 uncu sınıfı

doğrudan geçen öğrenciler, geçiş yapmak istediği Anadolu teknik programının

kontenjanı bulunan alanlarına başvurabilir. Başvuru ve yerleştirme

işlemleri, Bakanlıkça belirlenen esaslar ve kayıt takvimi çerçevesinde

e-Okul sistemi üzerinden merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılır."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci,

ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; beşinci

fıkrasına "belgelendirmeleri şartıyla" ibaresinden sonra gelmek üzere

"Anadolu meslek programlarında" ibaresi eklenmiştir.

"(1) Anadolu teknik programlarına merkezi sınav

puanıyla tercihleri doğrultusunda doğrudan alana öğrenci yerleştirilir.

Anadolu meslek programlarında alan seçimi ise 9 uncu sınıfın sonunda

yapılır. Anadolu teknik ve Anadolu

meslek programlarında dala yerleştirme işlemi 10 uncu sınıfın sonunda

e-Okul sistemi üzerinden yapılır.

(2) Alan ve dala yerleştirme;

a) Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme

puanı, öğrencilerin ortaokul başarı puanlarının %40'ı ile 9 uncu sınıf

yılsonu başarı puanının %60'ı toplanarak belirlenir. Yerleştirme işlemi,

tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılır.

b) Dala yerleştirme işlemleri 10 uncu sınıfın

sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün

ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate

alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılır. Tercihlerin belli dallarda

yoğunlaşması halinde 10 uncu sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olanlara

öncelik verilir.

(3) Anadolu teknik ve Anadolu meslek

programlarında, sınıf tekrar edenler dahil, bir alanda eğitime başlanabilmesi

için en az 10, bir dalda eğitime başlanabilmesi için en az 8 öğrencinin

kayıtlı olması gerekir. Ancak öğrenci sayısının çeşitli nedenlerle azalması

halinde alan ve dal eğitimine devam edilir."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 37 nci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 37

- (1) Fen liseleri, sosyal

bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik

programlarına nakil ve geçişler;

a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında her

sınıf seviyesinde,

b) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile proje

uygulayan eğitim kurumu olan Anadolu liselerinden Anadolu liselerine her

sınıf seviyesinde,

c) Proje uygulayan eğitim kurumu olan imam hatipliseleri ile Anadolu teknik programlarından aynı türden okullara her sınıf

seviyesinde,

ç) Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi

sınav puan üstünlüğüne göre 10 uncu sınıf sonuna kadar,

d) Sınavsız öğrenci alan okullardan bu okullara;

kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 9 uncu sınıf sonuna kadar,

e) Anadolu teknik programlarında alan/dal bulunmak

kaydıyla kendi arasında her sınıf seviyesinde, merkezi sınav puanı ile

öğrenci alan okullardan Anadolu teknik programlarına 10 uncu sınıfın

birinci dönem sonuna kadar, Anadolu teknik programında aynı alanda olmak

kaydıyla 11 inci sınıfın birinci dönemi sonuna kadar dal değiştirerek,

f) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan

Anadolu teknik programlarına 10 uncu sınıfın sonunda nakil ve geçiş yapan

öğrenciler ile alan değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan öğrenciler

alan ortak derslerinden telafi eğitimine alınarak,

bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.

(2) Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasında

nakil ve geçişler;

a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında her

sınıf seviyesinde,

b) Okul türleri arasında 10 uncu sınıf sonuna

kadar,

c) Mesleki ve teknik ortaöğretim programları

arasında, alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli;

alan/dal bulunmaması halinde, alan değiştirerek 10 uncu sınıfın birinci

dönemi sonuna kadar, aynı alanda dal değiştirerek 11 inci sınıfın birinci

dönemi sonuna kadar,

ç) Anadolu ve Anadolu İmam Hatip

liselerinden mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim

merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerine; 9 uncu sınıfta sürekli, 10

uncu sınıfta ise birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı

meslek derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı

olarak,

d) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve

teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liseleri bünyesindeki

program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu fıkra kapsamında

değerlendirilerek,

e) Mesleki eğitim merkezlerinden Anadolu meslek

programlarına 9 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar,

bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.

(3) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin nakilleri;

alan/dal bulunması ve naklen gidilmek istenilen yerleşim biriminde bir

işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla zamana bakılmaksızın yapılır.

Mesleki eğitim merkezlerinde 9 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar

alan, 10 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar aynı alan içinde dal değişikliği

yapılabilir. Mesleki eğitim merkezlerine, okul türüne bakılmaksızın her

sınıf seviyesinde nakil ve geçiş yapılabilir. Ancak bunlardan daha önce

mesleki ve teknik eğitim almamış olanlar ile farklı bir alanda mesleki

eğitim almak isteyenlerin alan seçimi için 10 uncu sınıfın ikinci döneminin

başlangıcına kadar nakil ve geçiş yapmış olması gerekir. Daha önce mesleki

eğitim almamış olup ikinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş

yapmak isteyenlerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede

mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılır, ancak ilgili ders yılı

itibarıyla bunlara yılsonu puanı verilmez. Mesleki eğitim merkezlerine,

diğer okul türlerinin 11 inci ve 12 nci sınıflarından

nakil gelmek isteyenlerin 10 uncu sınıfa nakilleri kabul edilir.

(4) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının

yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan

alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş

yapılmaz.

(5) Bu okullara, akşam liselerinden nakil ve geçiş

yapılmaz.

(6) Özel ortaöğretim kurumlarından resmi

ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler program uyumuna ve okulların

nakil şartlarına göre yapılır. Özel temel lise öğrencilerinin ortaöğretim

kurumlarına nakil ve geçişleri ise Talim ve Terbiye Kurulunun ilgili

kararlarına göre gerçekleştirilir. Resmi ortaöğretim kurumlarından özel

ortaöğretim kurumlarına geçişler ile özel ortaöğretim kurumlarının kendi

aralarındaki nakillerde ise Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları

Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) Uluslararası Bakalorya (IB) Programı uygulayan

okullara, diğer okullardan nakil ve geçiş yapacak öğrenciler kontenjan dışı

değerlendirilir.

(8) Ortaöğretim kurumlarından,

Araştırma-Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi Anadolu Lisesine mülakat

sınavıyla öğrenci geçişi yapılır. Bu öğrencilerden önceki okuluna dönmek

isteyenler için kontenjan şartı aranmaz. Yapılacak mülakat sınavı ile bu

okulun işleyişine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça düzenlenir."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci ve

ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; dördüncü fıkrasına "a) Nakil" ibaresinden önce gelmek üzere "Nakil ve geçiş

işlemleri;" ibaresi, aynı fıkranın (a) bendine "dönem bitiminin öncesindeki

üç hafta" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile e-Okul sisteminde dönem ve

sınıf atlatma süresi" ibaresi, "dilekçe ile" ibaresinden sonra gelmek üzere

"veya e-Devlet üzerinden" ibaresi eklenmiş; aynı fıkranın (b) ve (c)

bentleri aşağıdaki şekilde, yedinci fıkrasında yer alan "yerleştirmeye esas

puan" ibaresi "OBP" olarak ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"(1) Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve

geçişler, 37 nci madde hükümleri çerçevesinde;

a) Merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık

kontenjanlarına merkezi sınav puan üstünlüğüne göre yapılır.

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara

tercihe bağlı olarak yapılır.

c) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi

kapsamındaki öğrencilerin nakil ve geçiş işlemleri, bu maddenin ikinci

fıkra hükümlerine göre okulların kontenjan durumları dikkate alınarak

dengeli bir şekilde yapılır.

(2) Sınıf bazındaki açık kontenjanlar her bir şube

için fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim

kurumları ile Anadolu teknik programlarında 30, diğer okullarda ise 34

öğrenci olması esastır. Ancak sınıf tekrar edenler, yargı

kararına bağlı gelenler ile öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca

yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dahil olmak üzere şube

öğrenci kontenjanının; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje

uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında 34'ü, diğer

okul türlerinde ise 40'ı, ancak kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden

özel eğitim ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 30, bir bireyin

bulunduğu sınıflarda ise 35'i geçmemesi esastır."

"b) Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak

yapılan yerleştirmeye esas nakil işlemleri, merkezi sınav puanıyla öğrenci

alan okullara merkezi sınav puan üstünlüğü dikkate alınarak okulların açık

kontenjanlarına göre, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak

öğrenci alan okullara Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz hükümleri

doğrultusunda yürütülür.

c) Hazırlık sınıfları ile 9 uncu sınıflardaki

olağan nakil işlemleri, Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz

hükümlerine ve takvimine göre yerleştirme ve yerleştirmeye esas nakil

işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır."

"(9) Bu madde kapsamında yapılan nakil ve

geçişlerde;

a) Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi

sınav puanının eşitliği halinde yaşı küçük olana,

b) Diğer okullarda başvurunun

kontenjandan fazla olması durumunda 9 uncu sınıflarda sırasıyla; OBP, 8

inci, 7 nci ve 6 ncı

sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitliğin bozulmaması halinde yaşı

küçük olana; 10 uncu, 11 inci ve 12 nci

sınıflarda ise sırasıyla bir önceki sınıfın yılsonu başarı puanı yüksek

olana, eşitlik yine bozulmaz ise yaşı küçük olana,

öncelik verilir."

MADDE 13 - Aynı

Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "aralık ve mayıs

ayları" ibaresi "dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde

dönem ve sınıf atlatma süresi" olarak, "yerleştirmeye esas puanı" ibaresi

"OBP" olarak değiştirilmiş; "dilekçe ile" ibaresinden sonra gelmek üzere

"veya e-Devlet üzerinden" ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

"Eşitlik halinde yaşı küçük olan

öğrenciye öncelik verilir."

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci

fıkrasının (a) bendinde yer alan "varsa Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş

Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas puanla, yoksa" ibaresi "ortaöğretim

kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak," olarak, "mesleki ve teknik

Anadolu liseleri" ibaresi "mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu

meslek programları," olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde

eklenmiştir.

"Ortaöğretim

kurumlarına yerleştirme, nakil ve geçişler

GEÇİCİ

MADDE 9 - (1) Bu Yönetmelikte yer

alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümler, 2018-2019 eğitim ve

öğretim yılından itibaren ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 8 inci

sınıfını tamamlayıp ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencileri kapsar.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla

ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin nakil ve

geçişleri; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan

Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür."

Yürürlük

MADDE 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/9/2013

28918

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı

Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/2/2014

28918

2-

21/6/2014

29037

3-

13/9/2014

29118

4-

1/7/2015

29403

5-

28/10/2016

29871

6-

26/3/2017

30019

7-

16/9/2017

30182

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2018, 05:58YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması