FLAŞ, MÜDÜR YARDIMCILIĞI SORULARINI YAYINLIYORUZ!

Bilindiği gibi MEB, eğitim kurumlarına müdür yardımcısı görevlendirmesi için, 20 Mart 2016 tarihinde yazılı sınav yapacağını duyurdu. Yapılacak sınav içeriği incelendiğinde soruların yine yaklaşık olarak 2011 müdür yardımcılığı sınavında çıkan sorulara yakın olmasını bekliyoruz. Personelmebhaber.net olarak sizler için çıkmış soruları derledik ve sunuyoruz. Tüm adaylara sınavda başarılar dileriz.

FLAŞ, MÜDÜR YARDIMCILIĞI SORULARINI YAYINLIYORUZ!
19 Kasım 2015 Perşembe 21:21

 1.                   Aşağıdakilerin hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A)                   Güller ve yaseminler bir bir açıyordu.

B)                   Dedemin şakaklarındaki adaleler titriyorlar.

C)                   Yollarda çocuklar ve kadınlar muz satıyorlar.

D)                   Dağların doruklarından akan bakışlar, hür maviliklerde kaybolur.

2.                   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işare­tinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)                   Ömer Seyfettin 1884 yılında Gönen'de doğ­muştur.

B)                   Küçük kedimiz Pamuk’u hırpalayarak canın­dan bezdirdi.

C)                   Bu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görev ala­nıyla ilgilidir.

D)                   8 inci kata yürüyerek çıkmayı gözüm almıyor açıkçası.

3.                   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılmış bir kelime vardır?

A)                   Birçok insan olanlara sabredemez duruma geldi.

B)                   Yorgunsun uzdur, bu akşam size gelmiyelim.

C)                   Plan yapmak için akşam üzeri toplandılar.

D)                   İnsan her zaman bu kadarda bekletilmez ki.

4.                   Gözlerimizi dışarıya dikiyoruz, güya çevremiz­de olup bitenleri seyrediyoruz. Kendimizden başka ne varsa ilgimizin odağı olmayı başarıyor, bizi kendisine cezbediyor, zihnimizi meş­gul ediyor, bizi bizden edip kendisine yönelt­meyi başarıyor. Ancak gözlerini dışarıya diken gözün kendisi, kendisini göremiyor. (...)

Bu paragraf aşağıdaki cümlelerin hangisiyle devam ettirilirse anlam bütünlüğü bozulur?

A)                   Dışarıyı seyreden kendi özünü göremiyor.

B)                   Kişi ne varsa enteresan buluyor kendisi dışında.

C)                   Başkalarıyla meşgul olan kendisiyle meşgul olamıyor.

D)                   Kendinden başkasını tanımayan idrak edemi­yor gerçeği.

B

5.                   insan, bir kitabı okuduktan sonra eskisinden daha akıllı hareket edebilmeli; şunun bunun sözlerine daha az aldanmalı, her şeyi daha açık görmeye, daha derin hissetmeye baş­lamalıdır. Güzelliği daha çok anladım; daha nazik, daha neşeli, daha mutlu oldum, düşün­celerim gelişti, hayatı ve insanlan daha iyi anladım, diyebilmelidir.

Bu parçada kitapla ilgili olarak asıl vurgulan­mak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A)                   Günlük hayatın sıkıntılarından uzaklaştırarak eğlendiımelidir.

B)                   İnsana o ana kadar yaşamadıklarını göster­melidir.

C)                   İnsanı okuma beğenisi gelişmiş bir okur hâline getirmelidir.

D)                   İnsanı olumlu yönde değiştirmeli, geliştirmeli­dir.

6.                   Reşat Nuri Güntekin, edebiyat sanatının her şeyden önce bir dil sanatı olduğunu bilen bir yazardı. Okul çocuklarından yurdun en uzak köşelerindeki sadece okuyabilen yurttaşlara kadar yayılmış bulunan büyük ününü bu bilgi­sine borçludur. Başka yazarların ne dediklerini anlamayanlar, Reşat Nuri'de kendilerini bulu­yorlardı. Okuyucular onun kişilerine söylettiği sözleri kendileri söylemişler gibi bir duygu içindeydiler. Bu duygu bütün toplumu edebi­yat sanatına ısındırıyordu.

Bu parçaya göre Reşat Nuri’nin ününün büyük olmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangi­sidir?

A)                   Halkın anlayabileceği bir dille yazması

B)                   Halkın ilgisini çeken konulara değinmesi

C)                   Eserde her kesimden insana yer vermesi

D)                   Sanata ihtiyaç duyan insanlara yönelmesi

7.                   “Şam gibi adı efsanelerle anılan kentlerin başı hep dumanlı olur.”

7. Bu cümleden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılmaz?

A)                   Şam efsanelere konu olmuş bir şehirdir.

B)                   Şam sıkıntıları tükenmeyen bir şehirdir.

C)                   Adı efsanelerle anılan şehirlerin başında Şam gelir.

D)                   İçinde efsaneler barındıran şehirlerin başı dertten kurtulmaz.

 

8.                    (I) Şairin, aralarında on yıldan fazla bir zaman olan iki şiir kitabı “Hun Aşkı" ve “ Şafağa Çekilenler" i kısaca gözden geçirelim. (II) Onun şiirinin insanı bir anda kendi dünyasına çeken büyülü bir havası var. (III) Okuduğunuz ilk mısralardan itibaren sizi sarıp sarmalayan bu bü­yülü havanın etkisine giriyor, sınırlanın şairin çizdiği bir atmosfere doğru hızla sürükleniyor­sunuz. (IV) Hele peş peşe birkaç şiir okumuş­sanız bu havanın mutlak esiri oluyorsunuz.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir “değerlendirme" yoktur?

A) I         B) II       C) III      D) IV

9.                   (I) Âdemden bu deme neslim getirdi

(II)Bana türlü türlü meyve yetirdi

(III)Her gün beni tepesinde götürdü

(IV)Benim sadık yârim kara topraktır.

Numaralandırılmış dizelerin hangisinde “ünlü düşmesi" vardır?

A) IV      B) III      C) II        D) I

10.                Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun Nadir duyabildiği taze bir heyecanla, Karıştım o gün bu gün bu zavallı çobanla Bingöl yaylalarının mavi dumanlarına. Gönlümü yayla yaptım Bingöl Çobanlarına.

(Kemalettin Kamu)

Bu şiirdeki birinci cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) usanmış         B) mavi dumanlarına

C) Karıştı m         D) yayla yaptım

11.                Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre, yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum ta rafından belirlenen en fazla kaç görevli tarafından paraf edilir?

A) 3        B) 4        C) 5        D) 7

12.                Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'e göre kayıt kaşesi evrakın neresine basılır?

E)                   Sayfanın arka yüzüne

F)                   Sayfanın ön yüzü üst ortasına

G)                   Sayfanın ön yüzü alt ortasına

H)                   Sayfanın ön yüzü sağ üst kısmına

13.                Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre “resmî bilgi" nasıl tanımlanmıştır?

E)                   Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belge

F)                   Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her tür­lü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünleri

G)                   Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi araların­da veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturduktan, gönder­dikleri ^ya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgeler

H)                   Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasın­da metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgiler

14.                Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'e göre resmî ya­zıların başlıktan ile ilgili olarak aşağıda verilen örneklerden hangisinin yazımı doğrudur?

A)                           T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

B)                           T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

C)                           T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

D)                           TC.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 

15.                Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre “metin" bölümü hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)           Metin, İlgi'den sonra başlayıp İmza'ya kadar süren kısımdır.

B)           Metne, İlginin son satırından itibaren bir aralık, İlgi' yoksa gönderilen yerden sonra iki aralık bırakılarak başlanır.

C)           Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar ara­sına nokta (22.465.660), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33-yirmi beş tam yüzde otuz üç) kullanılır.

D)           Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılma­dığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır.

16.          Müdafaa-i Hukukçuların, Son Osmanlı Mebusan Meclisinde kurduktan grup, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tesanüt Grubu            B) Islahat Grubu              C) İstiklal Grubu               D) Felâh-ı Vatan Grubu

17.          Yeni Türk devletinin ilk anayasası, aşağıdakilerden hangisidir?

E)                   Tevhid-i Tedrisat Kanunu

F)                   Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

G)                   1924 Anayasası

H)                   Kanunuesasi

18.          Millî Güvenlik Kurulunun gündemi, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

A)           Başbakan

B)           Cumhurbaşkanı

C)           Bakanlar Kurulu

D)           Genelkurmay Başkanı

19.          Jandarma Genel Komutanlığı, mülki ve adli görevleri bakımından aşağıdakilerden hangisi­ne karşı sorumludur?

A)           Genelkurmay Başkanlığına

B)           Millî Savunma Bakanlığına

C)           İçişleri Bakanlığına

D)           Bakanlar Kuruluna

20.          Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi’nde yaşanan “Coğrafi Formasyonlar Sorunu" aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A)           Kara suları

B)           Kıta Sahanlığı

C)           Gayri Askerî Statüdeki Ada lan n Silah la ndınl- ması

D)           Ada. Adacık ve Kayalıklar Üzerindeki Ege­menlik İddiaları

21)         Lozan Barış Görüşmelerinde ele alınan aşağı­daki konulardan hangisi 5 Haziran 1926 tarihli Ankara Antlaşması ile çözüme kavuşmuştur?

A) Irak Sınırı       B) Boğazlar Meselesi

C) Suriye Sınırı   D) Nüfus Mübadelesi

22.          Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin özel şartlan ve dünyanın 1929'da yaşadığı ekono­mik bunalımın sonucunda ülkemizde ekono­mik model olarak uygulanan Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laiklik              B) Halkçılık

C) Devletçilik     D) Milliyetçilik

23.          Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerden biri değildir?

A)                   Wilson Prensipleri Cemiyeti

B)                   Mavri Mira Cemiyeti

C)                   Hınçak Cemiyeti

D)                   Taşnak Cemiyeti

 

24.          “Millet Mektebi Talimatnamesi"nin Mustafa Kemal'e “Başöğretmen" unvanım verdiği tarihin yıl dönümü, aşağıdaki tarihlerin han­gisinden itibaren “öğretmenler Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır?

A)           24 Kasım 1924                   B) 24 Kasım 1928

C)           24 Kasım 1981                  D) 24 Kasım 1989

25.          T.C. Anayasası'na göre Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangisini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı “Yüce Divan" sıfatıyla yargı­lamaz?

A)           Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını

B)           Anayasa Mahkemesi üyelerini

C)           Askerî Yargıtay Başkanını

D)           Milletvekillerini

26.          I              Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi

II             Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılması

III            Şeriye ve Evkâf Vekâletinin kaldırılması

IV           Halifeliğe son verilmesi

Yukarıdaki inkılapların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

İ)                     Aynı gün ve tarihte gerçekleşmeleri

J)                    Eğitimi geliştirmek için yapılmaları

K)                   Demokratikleşmeyi amaçlamaları

L)                    Toplumsal alanla ilgili olmaları

27.          T.C. Anayasası'na göre, milletvekilliğinin düş­mesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)           İstifa eden milletvekilinin, milletvekilliğinin düş­mesine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı karar verir.

B)           Meclis çalışmalarına bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmayan bir milletvekilinin milletvekilliği kendiliğinden sona erer.

C)           Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kı­sıtlanma hâlinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiy­le olur.

D)           Milletvekilliği üyeliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletve­kilinin milletvekilliği, bu durumun Meclis Baş­kanlığınca TBMM Genel Kurulunun bilgisine sunulduğu anda sona erer.

28.          T.C. Anayasası'na göre Genelkurmay Başkanının atanma şekli nasıldır?

A)           Doğrudan Bakanlar Kurulunca atanır.

B)           Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhur­başkanınca atanır.

C)           Yüksek Askerî Şura üyelerinin teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır.

D)           Millî Savunma Bakanının önerisi, Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.

29.          T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangi si için alınacak tedbirler kanun önünde eşitlik ilkesine aykırıdır?

A)           Yaşlılar

B)           Çocuklar

C)           Malul ve gazilerin anne ve babalan

D)           Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri

30.          I- Dili Türkçedir.

II-                   Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

III-                 Milli marşı “istiklal Marşı”dır.

IV-                 Başkenti Ankara’dır.

T.C. Anayasası’na göre, Anayasa'nın değiş­tirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) I - II - III          B) I - III - IV

C) II-III-IV            D) I - II - III - IV

31.          T.C. Anayasası'nda Türkiye Cumhuriyetinin ni­telikleri tanımlanırken aşağıdakilerden hangisi bu tanımlama içinde yer almamıştır?

A)                   Millî Devlet olması

B)                   İnsan haklarına saygılı olması

C)                   Atatürk milliyetçiliğine bağlı olması

D)                   Millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde olması

 

32.          T.C. Anayasası'na göre, Kamu hizmetlerine girme haklarından olan “mal bildirimi" aşağı­daki hangi “Temel Haklar ve ödevlerdendir?

A)           Sosyal haklar ve ödevler

B)           Siyasi haklar ve ödevler

C)           Kişinin hakları ve ödevleri

D)           Ekonomik haklar ve ödevler

33.          2011 yılı, aşağıdaki şairlerimizden hangisinin yılı olarak kabul edilmiştir?

E)                   Behçet NECATİGİL

F)                   Mehmet Akif ERSOY

G)                   Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

H)                   Necip Fazıl KISAKÜREK

34.          T.C. Anayasası'na göre “kişi hürriyeti ve güven­liği” ile ilgili olarak, olağanüstü hâl, sıkıyönetim ve savaş hâlleri hariç olmak üzere yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç, toplu olarak işlenen suçlarda en çok kaç gün içinde hâkim önüne çıkarılır?

A)Bir      B) iki      C) Üç     D) Dört

35.          T.C. Anayasası'na göre “yerleşme ve seyahat hürriyeti” ile ilgili olarak vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak aşağıdaki hangi sebep­le, hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir?

A)           Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak

B)           Suç soruşturması veya kovuşturması

C)           Suç işlenmesini önlemek

D)           Kamu mallarını korumak

36.          2011 Cannes Film Festivali (64. Cannes) Altın Palmiye yarışmasında Jüri Büyük ödülü alan “Bir Zamanlar Anadolu'da" filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fatih AKIN                     B) Çağan IRMAK

C) Abdullah OĞUZ          D) Nuri Bilge CEYLAN

36.          Türkiye - Avrupa Birliği Müzakereleri kapsa­mında açılan ve Türkiye'nin gerekli kriterleri yerine getirdiği için geçici olarak kapatılan fasıl aşağıdakilerden hangisidir?

A)           Balıkçılık

B)           Mali Hizmetler

C)           Bilim ve Araştırma

D)           Malların Serbest Dolaşımı

37.          2013 Akdeniz Oyunları aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılacaktır?

A)Türkiye            B) İspanya

C) İtalya               D) Yunanistan

38.          Banknotlarda halka ve profesyonellere yönelik güvenlik özellikleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi halka yönelik güvenlik özellik­lerinden biridir?

A)           Floresan Etkili Mürekkep

B)           Emniyet Şeridi

C)           Kılcal Lifler

D)           Mikro Yazı

39.          Eğitimde fırsat eşitliği ve kalitenin artırılma­sının amaçlandığı Millî Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığının beraber yürüttükleri proje aşağıdakilerden hangisidir?

A)           Fatih Projesi

B)           Her Çocuk Başarır Projesi

C)           özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi

D)           Hayat Boyu öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi

40.          4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre, “bilgi edinme hakkının sınırlan" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bu Kanun kap­samı dışında olan adli soruşturma ve kovuş­turmaya ilişkin bilgi veya belgelerdendir?

A)                   Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek bilgi veya belgeler

B)                   Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdaha­le sonucunu doğuracak bilgi veya belgeler

C)                   Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek bilgi veya belgeler

D)                   Suç işlenmesine yol açacak bilgi veya belgeler

 

 

41.          4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun sekreterya hizmetleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?

A)           Başbakanlık

B)           Adalet Bakanlığı

C)           İçişleri Bakanlığı

D)           Türkiye Büyük Millet Meclisi

42.          1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun'a göre, ders ücretlerinin kesilmesi cezası ile ilgili ola­rak mazeret sebebiyle derse girmeyen mualli­min mazeretini en geç ne kadar süre zarfında ispat etmesi lazımdır?

A) İki hafta         B) Bir hafta

C)5gün D) 3 gün

43.          4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre, bir önceki yıla ait Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun, Nisan ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderdiği raporlar, takip eden kaç ay içinde Türkiye Bü­yük Millet Meclisi Başkanlığınca kamuoyuna açıklanır?

A)Bir      B) İki      C) Üç     D) Dört

44.          1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun'a göre, muallimler hakkında tatbik edilecek cezalarla ilgili olarak “sarhoş olarak mektebe gelmek" fiili aşağıdaki cezalardan hangisini gerektirir?

A)           Ders ücretlerinin kesilmesi

B)           Kıdem indirilmesi

C)           Derece indirilmesi

D)           Maaş kesilmesi

45.          3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre “dilekçe”, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumun­da, bu makam tarafından aşağıdaki işlemler­den hangisi yapılır?

A)           Dilekçe sahibine iade edilir.

B)           Meclis Dilekçe Komisyonuna gönderilir.

C)           Yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilek­çe sahibine de bilgi verilir.

D)           Hiç bir işlem yapılmaz, dilekçe sahibinin müra­caatı beklenir.

46.          3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'a göre Türkiye’de ikamet eden yabancıların kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları baş­vuruların sonucu hakkında dilekçe sahiplerine en geç kaç gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir?

A)Yedi B) On    C) On beş            D) Otuz

47.          4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli­lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlile­rinden hangisi hakkında hazırlık soruşturma­sını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili yapar?

A)           Valiler

B)           Kaymakamlar

C)           İl Emniyet Müdürü

D)           İl Millî Eğitim Müdürü

 

48 4483 sayılı Memurları ve Diğer Kamu Görevli­lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre “ön inceleme" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

16.                ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tara­fından yapılabilir.

17.                ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir.

18.                Yargı kuruluşlarında çalışanlar başka mercile­rin ön incelemelerinde görevlendirilebilir.

19.                ön incelemeyi yapacak kişi, hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki kamu görevli­si olmalıdır.

51. 4483 sayılı Memurları ve Diğer Kamu Görevlile­rinin Yargılanması personelmebhaber.net Hakkında Kanun’a göre ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bu Kanun’da hüküm bulunmayan hususlarda hangi kanuna göre işlem yapabilirler?

A)           Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkın­da Kanun

B)           Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

C)           Devlet Memurları Kanunu

D)           Türk Ceza Kanunu

52.          657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aşağıdaki fiillerden hangisi "aylıktan kesme" disiplin cezasını gerektirir?

A)           Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek

B)           Devlete ait resmî araç, gereç ve benzeri eşya­yı özel işlerinde kullanmak

C)           Amirine, maiyetindekilere, iş aıkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek

D)           Görev yeri sınırlan içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlaria izinsiz kullanmak veya kullandırmak

53.          657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memura, eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâlinde isteği üzerine kaç gün mazeret izni verilir?

A) 1        B)3         C)5         D)7

54. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin cezalarında “karar süresi” ile ilgili ola­rak aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?

A)           Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 30 gün içinde vermek zorun­dadırlar.

B)           Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hâllerde soruşturma dosyası, ka­rarını bildirmek üzere yetkili disiplin kumluna 30 gün içinde tevdi edilir.

C)           Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında yetkili disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

D)           Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami üç ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.

55.          657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “üstün başarı belgesi” verilenlere, illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % kaçına kadar ödül verilebilir?

A)25'ine               B) 50'sine

C) 100'üne          D) 200'üne

56. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre, “ödeneklerin kullanılması" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)           Cari yılda kullanılmayan ödenekler yılsonunda iptal edilir.

B)           Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ayrıntılı harcama programlarını hazırlar ve vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderir.

C)           Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına, vize edilmesine, uygulanma­sına ve uygulamanın izlenmesine dair usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.

D)           özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurum­lan ayrıntılı finansman programlarını hazırlar ve harcamalarını bu programa uygun olarak yaparlar.

 

57.          5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, “taşınır ve taşınmaz edinme" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)           Genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarele­rinin edindiği taşınmazlar Hazine adına tapu sicilinde tescil olunur.

B)           Kamu idareleri, taşınmaz satın alma veya kamulaştırma işlemlerini yetki devri yoluyla bir başka kamu idaresi eliyle yürütebilir.

C)           Kamu idarelerince üretilen malların kendi tüketimlerinde kullanılması hâlinde bunların bedelleri, rayiç bedel üzerinden ilgili ödenek tertibine gider ve karşılığı gelir kaydedilir.

D)           Kamu idareleri, ihtiyaç fazlası taşımdan ile görmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanıl­maması hâlinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla taşınmaz­larını diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredebilir.

58.          1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nda “öğ­retmenlerin nitelikleri ve seçimi" ile ilgili yer alan aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)           Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Yüksek öğretim Kurulunca tespit olunur.

B)           Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alan­da öğrenim görmüş olanların ne gibi şartlarda seçilebilecekleri yönetmelikle düzenlenir.

C)           Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik for­masyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alanlarda, öğretmenliğe atanmaları hâlinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.

D)           Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğ­retim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, Millî Eğitim Bakanlı­ğınca seçilirler.

59.          5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, Sayıştay, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleye­ceği genel uygunluk bildirimini, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç kaç gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar?

A)Otuz                 B) Kırk beş

C) Altmış             D) Yetmiş beş

60.          1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nda, “Eğitim kurumlan dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitim­de hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz." şeklinde açıklanan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A)           Eğitim hakkı

B)           Genellik ve eşitlik

C)           Fırsat ve imkân eşitliği

D)           Ferdin ve toplumun ihtiyaçları

61.          1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre ilköğretim rehberlik servisince, orta öğretim­de devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler verilmesi için öğrencilere yönelik gerekli çalışmalar ne zaman yapılır?

A)           Yedinci sınıfın birinci yarısında

B)           Yedinci sınıfın ikinci yarısında

C)           Son ders yılının ikinci yarısında

D)           Son ders yılının birinci yansında

62.          222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre mecburi ilköğretim çağı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A)           Bu çağ, çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın, öğretim yılı sonunda biter.

B)           Bu çağ, çocuğun 6 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın, öğretim yılı sonunda biter.

C)           Bu çağ, çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın, öğretim yılı sonunda biter.

D)           Bu çağ, çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın aralık ayı sonunda başlar. 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın, aralık ayı sonunda biter.

 

63.          222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre her öğrenci velisi, özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?

A)İki      B) Üç     C) Beş   D) Yedi

64.          222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar en fazla kaç dekar olabilir?

A)25      B) 30      C) 40      D) 50

65.          5442 sayılı il idaresi Kanunu'na göre valiler, ilin yönetim, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işleriyle ilgili hizmetle­rin ahenkli olarak yürütülmesi için alınması gereken en uygun tedbirler görüşülmek üzere kaymakamları yılda kaç defa toplantıya çağırır?

A)Bir      B) İki      C) Üç     D) Dört

66.          5442 sayılı il İdaresi Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi “ilçe idare kurulu" teşekkülü içinde ver almaz?

A)           Tahrirat kâtibi

B)           Hükümet hekimi

C)           Tarım memuru

D)           İlçe emniyet müdürü

67.          5442 sayılı il İdaresi Kanunu'na göre il idare kurullarının gerek birinci ve gerek ikinci dere­cede verdikleri kararlar aleyhine aşağıdakilerden hangisine ilgililer tarafından, ilgili kanuna göre itiraz olunabilir?

A)           Vali

B)           Danıştay

C)           Yargıtay

D)           Bölge idare Mahkemesi

68.          Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği'ne göre taşra teşkilatında, ilçedeki okullarda görevli bir öğretmenin “disiplin amiri" aşağıdakilerden hangisidir?

A)           Okul Müdürü

B)           Müdür Başyardımcısı

C)           İlçe Mili? Eğitim Müdürü

D)           İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü

69.          Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği'ne göre ilçedeki Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürünün disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?

A)           Kaymakam

B)           İl Millî Eğitim Müdürü

C)           İlçe Millî Eğitim Müdürü

D)           İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü

70.          Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “sınavlar” ile ilgili aşağı­da verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)           Klasik sınav türünde soru sayısının üçten az olmaması esastır.

B)           Seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.

C)           Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, açık uçlu, doğru/ yanlış, tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olması esastır.

D)           Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmamak kaydıyla geriye doğru artan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi esastır.

 

71.          Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim Kurumlan Yönetmeliğine göre “ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması ve saklanması” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A)           Öğrencilerin hazırladıkları proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri iki yıl saklanır.

B)           Öğretmenler, sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği ve performans görevinin verilen sure içe­risinde tamamlandığı tarihten başlayarak en geç on işgünü içinde sonuçtan öğrencilere bildirir.

C)           Proje ve performans görevleri, öğretmence değerlendirildikten sonra öğrenciye dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandık­tan sonra geri alınarak bir öğretim yılı saklanır.

D)           Yazılı sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğren­cilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak iki öğretim yılı saklanır.

72.          Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğime göre, 1 ve 2’nci döneme ait öğrenci davranışlarını değerlendirme sonuçlan e-okul sistemine girilerek sistemden çıktısı alınan çizelge, öğretmen tarafından dönem sona erme­den kaç gün önce okul yönetimine teslim edilir?

A)5 (beş)             B) 7 (Yedi)

C) 10 (on)            D) 12 (on iki)

73.          Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğ­retim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre, “geziler” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)           Gezilerde, 30 öğrenciye kadar bir yönetici ve en fazla uç sorumlu öğretmen görevlendirilir.

B)           Ders öğretmenleri veya danışman öğretmen­lerce herhangi bir ders veya sosyal etkinlik kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili Gezi Planları en az 5 gün önce okul müdürlüğüne verilir.

C)           İlçe belediye sınırlan içinde yapılan ders prog­ramları kapsamındaki yıllık ders planında yer alan bilimsel inceleme, araştırma, gözlem ve uygulama gezileriyle ilgili onay ilçe milli eğitim müdürlüğünce verilir.

D)           Sosyal etkinlikler kapsamında yapılacak gezi­ler, dersleri aksatmayacak şekilde hafta sonu tatilleri veya bayram tatili günlerinde düzen­lenir. Ancak gezi düzenlenen yerin uzaklığı sebebiyle daha uzun zaman gerektiren gezi­lerden dolayı yapılamayan dersler telafi edilir.

 

74.          Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre bu Yönetmelikteki Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesinde yer almayan diğer ulusal veya uluslararası gün ve haftaların kutlanıp anılma­sına aşağıdakilerden hangisi tarafından karar verilebilir?

A)           öğretmenler Kurulu

B)           Okul Müdürlüğü

C)           ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü

D)           il Millî Eğitim Müdürlüğü

75.          Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim ve Or­taöğretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre, okullarca yayınlanan dergi, gazete ve yıllıklarda yer alan yazı, resim ve karikatürlerin birer örneği ile duvar gazete­lerinin kaldırılan nüshaları, dosyalarında kaç yıl süreyle saklanır?

A) Bir     B) iki      C) Üç     D) Dört

76.          Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği’ne göre “Genel Kurul” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A)           Genel kurul, gündem maddelerini görüşürken bu maddelere ekleme ve çıkarma yapılması ile ilgili taleplerde oy çokluğu aramaz.

B)           Genel kurul toplantılarının yeri, zamanı ve gündemi en az 10 gün önceden üyelere okul ilan panosu ve diğer iletişim araçları ile duyu­mlu r.

C)           Okul öğrenci kurulu/okul öğrenci meclisi/onur kurulu başkanları ile her sınıf seviyesinden seçilen birer temsilci öğrenci, genel kurula üye olarak katılabilir, birlik organlarında görev alabilir, oy kullanabilir.

D)           Genel kurul, katılan üyelerle toplanır ve bunla­rın çoğunluğu ile karar alır. Ancak toplantı ye­ter sayısı, yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üye sayısının dört katından, öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üye sayısının iki katından az olamaz.

 

77.          Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönet­meliğine göre Genel Kurul, Birlik Yönetim Kurulunun davetiyle her yıl en geç hangi ayın sonuna kadar toplanır? (Yeni açılan okullar hariç)

A)Aralık               B) Kasım              C) Ekim                D) Eylül

78.          Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönet­meliğine göre özürsüz olarak üst üste kaç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır?

A)iki       B) Üç     C) Dört D) Beş

79.          “Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az ... öğrenci tarafından seçilmesi gerekir. An­cak, okulun imkânlarının uygun olması duru­munda, il ya da ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile en az ... öğrencinin seçtiği dersler de okutulabilir.”

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre. “Seçmeli Dersin Eğitim-öğretime Açılması" ile ilgili olarak resmî ortaöğretim kurumlan için yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıy­la aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)20-10                                B)15 - 7

C)12-8                   D) 10 - 6

80.          Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre “Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavla­rının Uygulanması, Sınavlara Girecek öğren­cilerin Tespiti” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)           Sınav programında yer alması düşünülen dersler program ilan edilmeden önce değiştiri­lebilir.

B)           Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler öğrenci, veli ve sınıf rehber öğretmeninin iş biri iğ i ile belirlenir.

C)           Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler, öğrenci tarafından ders kesimini izleyen 3 iş günü içinde, örneğine uygun dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirilir.

D)           Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına alınacak öğrenciler ve sınavı yapılacak dersler ile ilgili hazırlanan listeler sınavların başlama­sından 5 iş günü öncesinde okul müdürlüğün­ce ilan edilir.

81.          Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan ödül ve Disiplin Yönetmeliği’ne göre, “okula geldiği hâlde özürsüz olarak derslere, uygu­lamalara, etütlere, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere geç katılmak veya erken ayrılmak" fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

A)           Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma

B)           Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma

C)           örgün Eğitim Dışına Çıkarma

D)           Kınama

82.          Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerin sorumlu olarak sınıf geçmesi ile ilgili personelmebhaber.net olarak (alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler hariç) aşağıda- kilerden hangisi doğrudur?

A)           Alt sınıflar da dâhil toplam 5 ten fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır.

B)           10'uncu sınıfta en fazla 3 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ede der.

C)           11'inci sınıfta en fazla 3 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ede der.

D)           9'uncu sınıfta en fazla 4 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir ust sınıfa devam ede der.

83.          Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan ödül ve Disiplin Yönetmeliği'ne göre “Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma" cezası aşağıdakiler- den hangisinin onayından sonra uygulanır?

A)           Okul Müdürünün

B)           Üst Disiplin Kurulunun

C)           il öğrenci Disiplin Kurulunun

D)           İlçe öğrenci Disiplin Kurulunun

 

84.          Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan ödül ve Disiplin Yönetmeliği'ne göre, “okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası" alan öğren­cilerin davranış puanlarından kaç puan indirilir?

A)20      B) 40      C) 60      D) 80

85.          Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği’ne göre, örgün ortaöğretim okul veya kurumlarına ilk defa kaydolacakların, öğretim yılının başlayacağı tarihte kaç yaşını bitirmemiş olmaları gerekir?

A)15      B) 16      C) 17      D) 18

86.          Aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin ilkelerinden biridir?

A)           Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.

B)           Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrencilerin kendilerini gerçekleştiımelerine yöneliktir.

C)           Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, öğrencilerin gizil güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir.

D)           Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, öğrencilerin eğitim surecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanma- lanna yöneliktir.

87.          Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği’ne göre “devamsızlık ve kayıt silme” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)           Bir ders yılında özürsüz olarak 20 gun okula devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

B)           öğrencinin devamsızlığı ile ilgili velisine yapı­lacak tebligat işlemi, normal posta ile yapılabi­leceği gibi bilişim araçları ile de yapılabilir.

C)           özürsüz olarak devamsızlık yapan öğrencile­rin durumları, okul veya kurum müdürlüğünce devamsızlığın yedi ve on dördüncü günleri bitiminde velilerine bildirilir.

D)           Devamsızlığı 15 günü aşanların durumları ile öğrencinin devamının sağlanamaması hâlinde devamsızlık nedeniyle başarısız sayılacağı hu­susu iadeli taahhütlü posta ile velilere bildirilir.

88.          Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği’ne göre diplomaların düzenlen­mesindeki esaslarla ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi yanlıştır?

A)           Diploma numaraları, kurumun açılış tarihinden başlanarak sıra ile verilir.

B)           Diplomalar, mezuniyet tarihini izleyen 20 gun içinde düzenlenerek soğuk damga için millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.

C)           Diplomanın kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması durumunda bir defaya mahsus olmak üzere yenisi düzenlenir.

D)           Diplomalar, müdür ve ilgili müdür yardımcısı, mudur yardımcısının bulunmadığı durumlarda ise millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen öğretmen tarafından imzalanır.

89.          Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolo­jik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre personelmebhaber.net oluşturulan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri il Danışma Komisyonu yılın hangi aylarında olmak üzere en az iki kez toplanır?

A) Ekim-Mayıs B) Eylül - Haziran              C) Kasım-Haziran             D) Aralık - Mayıs

90.          Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi Rehberlik ve Araştırma Merkezinde oluşturulan Rehberlik ve Psikolo­jik Danışma Hizmetleri Bölümündeki “psikolo­jik danışman"ın görevlerinden biridir?

A)           Psikolojik ölçme araçlarını standartlarına uy­gun olarak uygular, değerlendirir, sonucunda gerekli rehberlik hizmetini verir.

B)           Atipik özellikleri, uyum güçlükleri, sorunları veya özürleri bakımından incelenmesi ve tanınması gereken danışanlar için tanılama çalışması yapar.

C)           Hizmetlerde kullanılan mevcut psikolojik ölçme araçlarının geçerlik, güvenirlik gibi niteliklerini izler, normlarını sağlar, gerekli düzenleme ve düzeltme çalışmalarını yürütür.

D)           Merkeze gelen öğrenci veya bireylerin sos­yal ve ekonomik durumlarına göre çevrede yararlanabilecekleri eğitsel ve sosyal hizmet olanaklarını araştırır, tanıtır.

 

91.          Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi eğitsel değerlendirme ve tanılamaya alınacak bireylerden istenecek belgelerden değildir?

A)           Okula/kuruma kayıtlı öğrenciler için bireysel gelişim raporu

B)           Bireyin, velisinin ya da resmî okul ve kurum yönetiminin yazılı başvurusu

C)           Destek eğitim amaçlı müracaatlarda tıbbi tanı­laması ile ilgili özürlü sağlık kurulu raporu

D)           Herhangi bir ok ula/ kuruma kayıtlı olmayan bireyler için başvurduğu RAM'ın sorumluluk bölgesi içinde ikamet ettiğini gösteren belge

92.          Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğine göre, il ve ilçelerde bütün törenlerde (Zafer Bayramı hariç) Mahalli Mülkiye Amirinin veya görevlendireceği kişi­nin başkanlığında oluşturulan kutlama komite­lerinde aşağıdakilerden hangisinin temsilcisi bulunmaz?

A)           Sivil Toplum örgütü

B)           Belediye Başkanlığı

C)           Emniyet

D)           Jandarma

93.          Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre özel eğitim değerlendirme kurulunun çalışma usul ve esasları ile ilgili olarak “eğitsel de­ğerlendirme ve tanılama amacıyla yapılacak başvurular" en geç kaç gün içinde karara bağlanır?

A)15      B) 30      C) 45      D) 60

94.          Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Tö­renler Yönetmeliğine göre, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı gösterileri, bir senaryoya bağlı olarak değişik renk ve nitelik arz eden gösteri ve fon çalışmaları bir bütün hâlinde kaç senede bir yalnız Başkent'te uy­gulanır?

A) On    B) Beş   C) Üç     D) İki

95.          Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre destek eğitim odasında, eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde dikkate alına­cak hususlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)           Destek eğitim odasında yürütülecek eğitim hiz­metlerinin planlaması okul yönetimince yapılır.

B)           Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri içinde yapılır.

C)           Öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde, destek eğitim odasında yapılan değerlendirme sonuçları dikkate alınmaz.

D)           Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saati­nin %40'ını aşmayacak şekilde planlanır.

96.          Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenle­rinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar'a göre “aylık karşılığı ders görevi" ile ilgili olarak örgün eğitim kurumlarında görevli okul öncesi öğretmenleri haftada personelmebhaber.net kaç saat ders okutmakla yükümlüdürler?

A) 12     B)15       C)18       D)20

97.          Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenle­rinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar'a göre, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, ortalama yük­seltme, seviye tespiti sınavlarında görevlendi­rilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava girme­leri kaydıyla, her bir sınav gözcülüğü için kaç saat ek ders ücreti ödenir?

A) 5

B) 6

C) 8

D) 10

 

 

98.          Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenle­rinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar’a göre örgün ve yaygın eğitim kurumlarında gö­revli olup, aylık karşılığı ders görevini tamam­layan müdür yardımcılarına haftada kaç saate kadar alanlarında ek ders görevi verilebilir?

A)12      B) 10      C) 8        D) 6

99.          Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi'ne göre törenlerde nöbetçi öğret­men eşliğinde seyyar direkli Bayrağı getiren ve götüren Bayrak taşıma grubu kaç öğrenci den oluşur?

A) İki     B) Üç     C) Dört D) Beş

100.       Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi’ne göre, tek bayrak direği bulunan okul/kurumlarda bayrak töreninin gerçekleşti­rilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)           Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından hızlı bir şekilde direğe çekilir.

B)           Törenlerde Bayrağın çekilme, indirilme ve ta­şınmasında son sınıftaki kız ve erkek öğrenci­ler sırayla görevlendirilir.

C)           Bayrağı çeken öğrenci, çekme işi tamamlan­dıktan sonra ipi sabitlemeden direğin hemen yanında ön cephesi tören mahalline dönük, hazır ol duruşunda İstiklal Marşına katılır.

D)           öğrenciler ve diğer görevliler tören için yerini almadan bir sure önce direkte çekili bulunan Bayrak, cephesi Bayrağa dönük olarak duran iki öğrenci ve Bayrağı indirecek bir öğrenci tarafından hazır ol duruşta başla selamlandık­tan sonra, nöbetçi öğretmen eşliğinde yavaş yavaş indirilir.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.