5 yıl hizmeti olan Genel Müdür olabilecek

Meclise sevk edilen tasarının ilgi çekici maddelerinden birisi de müdür ve üstü kadrolara yapılacak atamalara ilişkindir.

5 yıl hizmeti olan Genel Müdür olabilecek

Bugün Meclise sevk edilmiş olan tasarının dikkat çeken hükümlerinden birisi

de müdür ve daha üst unvanlı (Daire Başkanı, Genel müdür yardımcısı, genel müdür,

başkan, müsteşar yardımcısı, müsteşar) kadrolara yapılacak atamalara ilişkindir.

Hali hazırdaki 657 hükmüne göre, Daire Başkanı ve üst unvanlı kadrolara atanabilmek

için 10 veya 12 yıl hizmet gerekmektedir. Ancak tasarıda yer alan hükme göre,

1- Kamu kurumlarında 5 yıl hizmeti olanlar 6400'den daha düşük ek göstergeli

görevlere atanabilecektir.

2- 6400'den fazla ek göstergeli görevlere atanabilmek için yine en az 5 yıl

hizmet aranmaktadır. Ancak bu kez hizmet, kamu ile sınırlı tutulmamaktadır.

Kişinin özel sektörde 5 yıllık hizmeti var ise yeterli görülecek ve Genel Müdür

ve üstü kadrolara atanabilecektir.

3- 6400 ek gösterge ve üzeri görevşere açıktan da atama yapılabilecektir.

4- Müdür ve daha üst kadrolu görevlere atanmada, o kurumdsa belirli süre çalışmış

olma, şu bölüm mezunu olma gibi hiçbir şart aranmayacaktır.

İŞTE TASARININ İLGİLİ MADDELERİ

EK MADDE 44- 59 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla kurumların;

a) Müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadrolarından 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli

olanlarına atanmada, en az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olma

ve kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmetin bulunması,

b) Ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarına atanmada,

en az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olma ve kamu kurum ve kuruluşları

ile özel kurumlarda veya serbest olarak en az beş yıl hizmetin bulunması,

şartlan aranır, bu Kanunun atanma, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine

ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaz. Hizmet süresinin hesabında; 8/6/1984 tarihli

ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda,

Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi

üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda ve uluslararası kuruluşlarda fiilen

çalışılan sürelerin toplamı dikkate alınır, ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek

tespit edilen yönetici kadroları için bu sürelere yükseköğrenim gördükten sonra

sosyal güvenlik kuramlarına tâbi olmak kaydıyla serbest olarak veya özel kurumlarda

fiilen çalışılan süreler de dâhil edilir.

Ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarına, 50 nci

maddede öngörülen sınav şartına tâbi olmaksızın birinci fıkrada öngörülen şartlar

ile 48 inci maddede yer alan genel şartlan taşımak kaydıyla açıktan da atama

yapılabilir. Ancak, anılan kadrolara bu şekilde atanmış olmak, kamu kurum

ve kuruluşlanndaki diğer herhangi bir kadro veya pozisyona atanma veya kamuda

herhangi bir statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca atananlar, atandıkları kadrolar için ilgilimevzuatında öngörülen malî ve sosyal hak ve yardımlardan, bu Kanunun kademe

ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın, aynı

usûl ve esaslar dâhilinde yararlanırlar. Bu suretle üst derecelere atananlann

bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her üç yıl derece yükselmesi

sayılmak suretiyle kazanılmış hak aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne

alınır. Ancak atandıklan kadro aylıklan, başka görevlere atanma hâlinde kazanılmış

hak sayılmaz.

Kurumların müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadrolarına atanabilmek için

öğrenim durumu ile toplam hizmet süresi dışında; belirli bir meslek mensubu,

kariyer meslek mensubu ya da kurum meslek personeli olma, 36 nci maddede belirtilen

hizmet sınıflarına veya hâkimlik ve savcılık mesleklerine ilişkin kadrolarda

bulunmuş veya bulunuyor olma veya belirli kadro veya görevlerde belirli bir

süreyle bulunmuş olma gibi özel şartlar aranmaz. Bu fıkra kapsamında belirtilen

kadrolardan genel idare hizmetleri sınıfı dışındaki sınıflara dâhil olanlar

ile hâkim-savcı sınıfına dâhil olanlara kendi hizmet sınıfı dışından atama yapılması

hâlinde, anılan kadrolann hizmet sınıfı bu süre zarfında genel idare hizmetleri

sınıfı olarak kabul edilir. Diğer mevzuatın bu fıkraya aykın hükümleri uygulanmaz.

Bu maddede yer alan hükümler; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11

inci maddesi kapsamında yer alan kurumların, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

eki (II) sayılı cetvelde yer alan kadrolarda bulunanlardan Adalet Bakanlığının

ve diğer kamu kuram ve kuruluşlannın bu madde kapsamında yer alan kadrolanyla

aynı veya benzer unvanlı kadro veya pozisyonlan ile mevzuatla bu kadrolara denk

kabul edilen yönetici kadro veya pozisyonlanna atananlar hakkında da uygulanır.

Diğer kanunlann bu maddeye aykın hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 4- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 41- Bu maddenin yayımı tarihinde ek 44 üncü maddede yer alan

kadro veya pozisyonlarda bulunanlar için bulunduğu kadro veya pozisyonlannda

kaldığı süre içerisinde, bu maddenin yayımı tarihinden önce aranmakta olan eğitim

şartının uygulanmasına devam olunur.

Ek 44 üncü madde kapsamında yer alan personelden bu maddenin yürürlüğe girdiği

tarihten önce haklarında 68 inci maddenin (B) bendi hükmü uygulanarak 1, 2,

3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atananlar, aynı kurumun aynı unvanlı kadrolannda

bulunduklan sürece ve kazanılmış hak aylık dereceleri atanmış olduklan kadro

derecelerine yükselinceye kadar söz konusu dereceler için öngörülen haklardan

yararlanmaya devam eder.

Bu maddenin yayımı tarihinde ek 41 inci madde ile ek 43 üncü madde kapsamında

yer alan yardımcı veya stajyer kadro veya pozisyonlarında bulunanların, yardımcılık

veya stajyerlik süreleri ile yeterlik sınavları ve ilgili kadrolara atanmaları

ilgisine göre ek 41 inci maddenin bu maddeyi ihdas eden Kanunla değişik hükümleri

ve ek 43 üncü madde hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması