690 sayılı KHK Resmi Gazetede yayımlandı

690 sayılı KHK Resmi Gazetede yayımlandı

29 Nisan 2017 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 30052

KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER

YAPILMASI

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar

Sayısı: KHK/690

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler

yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983

tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre,

Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 17/4/2017

tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Yargı ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 1 - 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri,

İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında

Kanuna 3/H maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 3/I maddesi eklenmiştir.

"Soruşturma ve kovuşturma usulü:

MADDE 3/I - Bölge idare mahkemelerinde görev yapan

başkan, daire başkanı ve üyelerin görevden doğan veya görev sırasında

işlenen suçları ve şahsi suçlarıyla ilgili soruşturma ve kovuşturmalar, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece

Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri

Hakkında Kanunun 47 nci maddesi hükümleri

uyarınca yürütülür. Ancak, anılan maddede yer alan en yakın bölge adliye mahkemesi

ibaresinden, görev yapılan bölge idare mahkemesinin bulunduğu ilin bağlı

olduğu bölge adliye mahkemesi anlaşılır."

MADDE 2 -

4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 46 ncı maddesinin mülga altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

yeniden düzenlenmiştir.

"Ağır ceza mahkemesinin görevine giren kişisel

suçlarla ilgili suçüstü halinde genel hükümlere göre yürütülen soruşturma

sonucunda dosya, düzenlenen fezlekeyle birlikte Yargıtay Cumhuriyet

Başsavcılığına gönderilir. Hakim kararı gerektiren işlemlere dair Yargıtay

Cumhuriyet Başsavcılığının talepleri ile kovuşturmaya yer olmadığına dair

kararlara yapılan itirazlar hakkında, soruşturma konusu suçların en ağırına

bakmakla görevli Yargıtay ceza dairesini numara itibarıyla izleyen ceza

dairesi başkanı tarafından karar verilir. Suçun son numaralı ceza

dairesinin görevine girmesi halinde talebi inceleme yetkisi Birinci Ceza

Dairesi Başkanına aittir. Hakim kararı gerektiren işlemlerde başkanın

verdiği kararlara karşı yapılan itirazı numara itibarıyla izleyen ceza

dairesi başkanı inceler. Son numaralı daire başkanının kararı, Birinci Ceza

Dairesi Başkanı tarafından incelenir. İddianame hazırlanması halinde

kovuşturma Yargıtay ilgili ceza dairesince yapılır."

MADDE 3 -

26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece

Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri

Hakkında Kanunun 47 nci maddesine aşağıdaki

fıkralar eklenmiştir.

"Soruşturma aşamasında hakim kararı gerektiren

işlemlere dair Cumhuriyet başsavcılığının talepleri ile kovuşturmaya yer

olmadığına dair kararlara yapılan itirazlar hakkında, soruşturma konusu

suçların en ağırına bakmakla görevli bölge adliye mahkemesi ceza dairesini

numara itibarıyla izleyen ceza dairesi başkanı tarafından karar verilir.

Suçun son numaralı ceza dairesinin görevine girmesi halinde talebi inceleme

yetkisi birinci ceza dairesi başkanına aittir. Hakim kararı gerektiren

işlemlerde başkanın verdiği kararlara karşı yapılan itirazı, numara

itibarıyla izleyen ceza dairesi başkanı inceler. Son numaralı daire

başkanının kararı, birinci ceza dairesi başkanı tarafından incelenir.

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları ile

ceza dairelerinin idari yaptırım kararı verme yetkisi bakımından 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22

ila 31 inci maddeleri uygulanır. Cumhuriyet savcısının verdiği idari

yaptırım kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi ceza dairesine

başvurulabilir."

MADDE 4 -

25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa

27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

27/A maddesi eklenmiştir.

"Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen

boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescili

MADDE 27/A - (1) Yabancı ülke

adli veya idari makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya

mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat

veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği

devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adli veya idari makam tarafından

verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı

bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir.

(2) Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt

dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise

Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılır.

(3) Bu maddede sayılan şartlar yerine getirilmediği

gerekçesiyle tescil talebi reddedilen kararların Türkiye'de tanınması, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel

Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yapılır.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar

Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenir."

MADDE 5 - 11/12/2010 tarihli ve

6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 38 inci maddesinin

dokuzuncu fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Kurula" ibaresi "Yargıtay

Cumhuriyet Başsavcılığına" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki

cümleler eklenmiştir.

"Başsavcılık tarafından yerine

getirilecek müteakip iş ve işlemlerde 4/2/1983

tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 46 ncı

maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uygulanır. İddianame hazırlanması

halinde kovuşturma, görevle ilgili suçlarda Yüce Divan sıfatıyla Anayasa

Mahkemesince, kişisel suçlarda Yargıtay ilgili ceza dairesince yapılır."

MADDE 6 -

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası

Koruma Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araca elkoyma

EK MADDE 1 - (1) Göçmen kaçakçılığı suçunun

işlenmesinde kullanılan araçlara, 4/12/2004

tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesinin

dördüncü fıkrası hükmüne göre elkonulur.

(2) Birinci fıkraya göre elkonulan

aracın;

a) Soruşturma ve kovuşturma devam ederken aynı

suçun işlenmesinde tekrar kullanılması,

b) Türkiye'de sicile kayıtlı olmaması,

c) Toplam yolcu sayısına göre önemli sayıda göçmen

taşınırken ele geçirilmesi,

ç) Suçun işlenmesini kolaylaştıracak özel

tertibatının bulunması,

hallerinden birinin varlığı durumunda, elkonulan

araç sahibine iade edilmez. Bu durumda sahibinin, aracın değeri kadar

teminatı elkoyma tarihinden itibaren otuz gün içinde

Maliye Bakanlığına teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir. Aksi

takdirde, Maliye Bakanlığı tarafından soruşturma ve kovuşturma sonucu

beklenmeksizin derhal tasfiye olunur. Tasfiyenin satış suretiyle

gerçekleşmesi halinde, satıştan elde edilen gelirden aracın muhafaza

edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar karşılandıktan sonra

kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına

alınır.

(3) İkinci fıkra hükmünün uygulanmasındaki

değerden, kara araçlarında kasko değeri; deniz araçlarında tekne ve makine

sigortasına esas teşkil eden değer; sigortasız araçlar ile hava ve

demiryolu araçlarında ise piyasa değeri anlaşılır."

İKİNCİ BÖLÜM

Milli Savunma ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 7 - 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri

Personel Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 -

926 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu

mezunu olup da astsubay nasbedilmek üzere temel

askerlik eğitimine tabi tutulanlardan başarılı olanlar astsubaylığa nasıp

onayı tarihinden geçerli olarak astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

Bu personelin astsubaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe

ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıpları için onay

takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır ve kademe ilerlemesi veya üst

rütbeye yükselmelerinde 79 uncu ve 80 inci madde hükümlerine göre işlem

yapılır. Nasıp düzeltilmesinden ötürü maaş veya maaş farkı ödenmez ve diğer

özlük hakları verilmez. Astsubay meslek yüksek okullarını başarıyla

bitirenler ise o yılın 30 Ağustos tarihinde astsubay çavuşluğa nasbedilirler. Bunlardan;

a) Astsubay meslek yüksek okullarını bitirip de

astsubay çavuş nasbedilmeden önce astsubaylar

hakkında açığa alınmayı gerektiren bir suçtan haklarında kamu davası

açılanlar veya herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınanların

astsubay çavuşluğa nasıpları yapılmaz. Bunlardan

öğrencilik hukukunun kaybedilmesine sebep olacak şekilde mahküm olanlarla

okul yüksek disiplin kurulunca okulla ilişiğinin kesilmesine karar

verilenler hariç olmak üzere haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, ceza

verilmesine yer olmadığına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beraate veya kamu davasının her ne sebeple olursa olsun

ortadan kaldırılmasına karar verilenlerle gözaltına alınanlardan başka bir

işlem yapılmaksızın serbest bırakılanlar astsubay çavuşluğa nasbedilir ve nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

b) Kazai, idari veya

sıhhi zorunluluklar nedeniyle astsubay meslek yüksek okullarını 30

Ağustostan sonra bitirenler, bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak

astsubay çavuşluğa nasbedilirler. Bunların

nasıpları emsalleri tarihine götürülür."

MADDE 9 -

926 sayılı Kanunun ek geçici 92 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine

"Kuvvet Komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile"

ibaresinden sonra gelmek üzere "31/12/2017

tarihine kadar" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan "pilot

subayların" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10

- 31/7/1970

tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında

Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına

aşağıdaki bent eklenmiştir.

"d) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı,

ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev alacak personelin güvenlik

soruşturması ve arşiv araştırması hizmetlerini Milli İstihbarat Teşkilatı

Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla,"

MADDE 11

- 1325 sayılı Kanunun 4 üncü

maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu

hizmetleri; tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle

düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve

kuruluş yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça

belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak

yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz."

MADDE 12

- 21/3/2007

tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesine

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) 10/11/1988 tarihli ve 3497 sayılı Kara

Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun uyarınca görev verilen

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri (desteğine/emrine verilen

unsurlar dahil) personeli ile yardım talep

edilmesi halinde kaçakçılıkla mücadele görevi verilen Deniz Kuvvetleri

Komutanlığı personeline de bu maddede düzenlenen usul ve esaslara göre

ikramiye ödenir."

MADDE 13

- 31/1/2013

tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

"h) Terör örgütleriyle ilişkisi olmak: Terör

örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek,

kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya

da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmaktır."

MADDE 14

- 6413 sayılı Kanunun 21 inci

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Aşağıda belirtilen durumlar disiplinsizliği

alışkanlık haline getirme olarak kabul edilir ve bu durumlarda sözleşmeli

subay ve astsubaylar hariç subaylar ve astsubaylar hakkında ayırma cezası

verilebilir.

a) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği

tarihten geriye doğru son bir yıl içinde onsekiz

disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam oniki defa veya daha fazla disiplin cezası almak.

b) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği

tarihten geriye doğru son beş yıl içinde otuzbeş

disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmibeş defa veya daha fazla disiplin cezası almak."

MADDE 15

- 22/1/2015

tarihli ve 6586 sayılı Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin

Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bunlara ödenecek ücretin net

tutarı, birinci dereceli Milli Savunma Uzmanına ödenen aylık net tutarının

yıllık ortalamasının %150'sini aşmamak üzere Bakan tarafından tespit

edilir."

MADDE 16

- 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında

Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci

fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Astsubay meslek yüksekokulları ile yabancı

diller ve savunma ile ilgili diğer yüksekokullardan,"

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İç Güvenlik ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 17 -

10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi

Kanununun 11 inci maddesinin (D) fıkrasının birinci cümlesinde yer alan

"Jandarma Genel Komutanlığının veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18

- 10/7/1953

tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler

Hakkında Kanunun ek 12 nci maddesinin birinci

fıkrasının birinci cümlesine "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki

suçlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile uyuşturucu veya uyarıcı madde

imal ve ticareti suçları" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19

- 18/12/1981

tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri

Kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı

birliklerinin bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla konuşlu

bulunduğu hizmet binaları, karakollar ve benzeri yerler için, kendiliğinden

özel güvenlik bölgesi oluşmuş sayılır. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil

Güvenlik Komutanlığı birliklerinin yeni konuşlanacakları aynı neviden

yerler bakımından konuşlanma tarihinden itibaren kendiliğinden özel

güvenlik bölgeleri oluşmuş sayılır. Bu fıkra çerçevesinde oluşturulan özel

güvenlik bölgelerinin sınırları İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birliklerinin

konuşlu bulundukları yerlerin özel güvenlik bölgesi olması lüzumlu

görülmüyorsa İçişleri Bakanlığı tarafından buna ilişkin ayrıca bir karar

alınır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri

Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir."

MADDE 20

- 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı

Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 12 - Sahil Güvenlik Komutanlığının halihazırda devam eden yabancı ülkeler ile eğitim ve işbirliği

faaliyetleri, askeri eğitim işbirliği anlaşmaları ve protokollerinde

belirtilen esaslara göre İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülür."

MADDE 21

- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve

Yetkileri Kanununun 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bütçe kanunları ve diğer kanunlarla Milli Savunma

Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine tanınan gümrük, her türlü vergi,

resim, harç ve ardiye ücretlerine ilişkin muafiyet ve istisna hükümleri

Jandarma Genel Komutanlığı hakkında da uygulanır."

MADDE 22

- 2803 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasına "esaslara göre"

ibaresinden sonra gelmek üzere "İçişleri Bakanlığı tarafından" ibaresi

eklenmiştir.

MADDE 23

- 11/6/2010

tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem

Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkrasına

aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının birliklerince talep

edilen içme ve kullanma sularına ilişkin analizler ilgili mevzuatına göre

Sağlık Bakanlığına bağlı laboratuvarlarda

ücretsiz olarak yapılır."

MADDE 24

- 5996 sayılı Kanunun 45 inci

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Bakanlık tarafından üçüncü fıkra uyarınca

yürütülen gıda denetim ve kontrol hizmetleri, satın alma amaçlı yapılan

denetim ve kontrol hizmetlerini kapsamaz. Üçüncü fıkra uyarınca yapılan

resmi denetim ve kontrollerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi

halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimleri ile Jandarma Genel

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bu Kanunun yaptırımlarla ilgili

hükümleri uygulanmaz. Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili gerekli

önlemler, ilgili Komutanlık tarafından alınır. Türk Silahlı Kuvvetleri,

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile bunların

bağlılarına 30 uncu madde hükümleri uygulanmaz."

MADDE 25

- 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında

Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul

Edilmesine Dair Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde

yer alan "edilir" ibaresi "edilebilir" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26

- Ekli (1) sayılı cetvelde yer

alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki

(I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Güvenlik ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 27 -

18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74

üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin

sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasının

birinci cümlesinde yer alan "ek 16 ncı ve ek 17 nci maddeleri" ibaresi "mülga ek 16 ncı

ve mülga ek 17 nci maddeleri ile 31/5/2006 tarihli

ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 15

inci maddesi" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası

yürürlükten kaldırılmıştır.

"Güvenlik korucularından 55 yaşını

dolduranların görevleriyle ilişikleri kesilir."

"Güvenlik korucusu olarak görevlendirilenler

hakkında 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş

Kanunu ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

hükümleri uygulanmaz."

MADDE 28

- 442 sayılı Kanunun ek 16 ncı ve ek 17 nci maddeleri

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29

- 442 sayılı Kanuna aşağıdaki

geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği

tarihten önce güvenlik koruculuğu görevi sona ermiş olanlardan mülga ek 16 ncı veya mülga ek 17 nci

madde hükümleri kapsamında aylık bağlanmasına, tazminat veya ölüm yardımı

ödenmesine hak kazananlar hakkında anılan mülga madde hükümlerinin

uygulanmasına devam olunur. Ayrıca, mülga ek 16 ncı

madde kapsamında aylık bağlanmasına hak kazanan güvenlik korucularının

vefatı halinde, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre hak sahiplerine,

müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır ve geçmişe

dönük herhangi bir ödeme yapılmaz."

MADDE 30

- 8/6/1949

tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 79

uncu maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ödemeler, her eğitim-öğretim

yılında bir kez olmak üzere, ilgili eğitim-öğretim yılının Eylül ayında

geçerli olan memur aylık katsayısı ve aynı eğitim-öğretim yılındaki öğrenim

seviyesine göre hesaplanarak 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında toptan

yapılır. Öğrenim durumu ve seviyeleri tespit edilemeyenlere ise ilgili

eğitim-öğretim yılı içinde talepleri üzerine eğitim ve öğretim yardımları

ödenir."

"Birinci fıkra kapsamında aylık

almakta olanlar da aynı usul ve esaslar çerçevesinde bu yardımdan yararlandırılır."

MADDE 31

- 5434 sayılı Kanunun ek 81 inci maddesinin

birinci fıkrasında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetlerine" ibaresi "Türk

Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

Komutanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32

- 29/8/1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik

Yasasının 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına "il özel idare" ibaresinden

sonra gelmek üzere "ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları"

ibaresi eklenmiştir.

MADDE 33

- 2108 sayılı Yasanın 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasında yer alan "4 üncü maddesi kapsamında

sigortalı" ibaresi "4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c)

bentleri kapsamında sigortalı" şeklinde, "aylık ve gelir" ibaresi "aylık"

şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"Birinci fıkra kapsamında bulunanların prime esas

kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primleri, il özel

idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından

doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir. Sosyal güvenlik primlerinin

karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulur ve yılı içinde söz

konusu bütçeden il özel idare ve yatırım izleme ve koordinasyon

başkanlıkları bütçelerine aktarılır."

MADDE 34

- 21/4/2005

tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına

(j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"k) 18/3/1924 tarihli ve

442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik

korucuları,"

MADDE 35

- 31/5/2006

tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c)

bendinde yer alan "(d) ve (e)" ibaresi "(d), (e) ve (f)" şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 36

- 5510 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin

ikinci fıkrasında yer alan "üçüncü fıkrasının (d) ve (e)" ibaresi "dördüncü

fıkrasının (d), (e) ve (f)" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37

- 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun

(13) numaralı sırasına "Türk Silahlı Kuvvetlerinde" ibaresinden sonra

gelmek üzere ", Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik

Komutanlığında" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 38 - 5510 sayılı

Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasının

(f) bendinde yer alan "Türk Silahlı Kuvvetlerinin" ibaresi "Türk Silahlı

Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarının"

şeklinde, aynı maddenin onikinci fıkrasında yer

alan "Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları" ibaresi "Türk Silahlı Kuvvetleri,

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları"

şeklinde ve "Milli Savunma Bakanının" ibaresi "ilgisine göre İçişleri

Bakanının veya Milli Savunma Bakanının" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39

- 5510 sayılı Kanunun 49 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer

alan "Türk Silahlı Kuvvetlerinde" ibaresi "Türk Silahlı Kuvvetleri,

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında" şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 40

- 5510 sayılı Kanunun 53 üncü

maddesinin birinci fıkrasına "diğer sigortalılık durumu" ibaresinden sonra

gelmek üzere ", 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında

muhtar sigortalılığı ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki

diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması

durumunda muhtar sigortalılığı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 41

- 5510 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Türk

Silahlı Kuvvetleri" ibaresi "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma GenelKomutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 42

- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (9)

numaralı alt bendinde yer alan "74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre

görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 43

- 5510 sayılı Kanunun 69 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "(d) ve (e)" ibaresi

"(d), (e) ve (f)" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 44

- 5510 sayılı Kanunun 70 inci

maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "(1), (3) ve (9)"

ibaresi "(1) ve (3)" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 45

- 5510 sayılı Kanunun 80 inci

maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"d) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi

kapsamındaki muhtar sigortalılarının aylık prime esas kazançları, günlük

prime esas kazanç alt sınırının otuz katıdır."

MADDE 46

- 5510 sayılı Kanunun 81 inci

maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine "İsteğe bağlı sigortalılar"

ibaresinden sonra gelmek üzere "ve muhtar sigortalılar" ibaresi

eklenmiştir.

MADDE 47

- 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b)

bendindeki muhtar sigortalılar hariç bu bent kapsamında sigortalı olanlar,

isteğe bağlı sigortalı olanlar ve 60 ıncı

maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde sayılan kişilerin

kendileri,"

"h) Muhtarlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının

(b) bendi kapsamında sigortalılığı olanların il özel idareleri veya yatırım

izleme ve koordinasyon başkanlıkları,"

MADDE 48

- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek

madde eklenmiştir.

"EK MADDE 15 - 442 sayılı Kanunun 74 üncü

maddesinin ikinci fıkrası gereğince güvenlik korucusu olarak

görevlendirilenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında

sigortalı sayılır ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları ile genel

sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

Güvenlik korucusu olarak göreve başlayanlar ile

görevleri sona erenlerin sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış

bildirgeleri, çalışmaya başladıkları tarihinden itibaren bir ay içinde

ilgili valiliklerce verilir. Bunların prime esas günlük kazançları bu

Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime

esas günlük kazanç alt sınırıdır. İlgili primlerin sigortalı ve işveren

hissesinin tamamı valiliklerce ödenir.

Güvenlik korucularının veya valiliğin talebi

üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık

kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin

incelenmesi sonucu, çalışma gücünün en az %60'ını veya vazifelerini

yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca

tespit edilen güvenlik korucuları malül sayılır.

Güvenlik korucusu olarak görev yapmakta iken 55

yaşını dolduranlardan en az 15 yıl bu görevde bulunmuş olanlara yaşlılık

aylığı bağlanır. Bu fıkra kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için

ayrıca terör suçlarından hüküm giymemiş olmak şarttır. Hüküm giymeden önce

aylık bağlanmış olması halinde ise bağlanan aylık kesilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla

güvenlik korucusu olarak görevde bulunanların valiliklerin talebi üzerine

güvenlik korucusu olarak geçen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce

uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmadığı süreleri için müracaat

tarihinde geçerli olan prime esas kazanç alt sınırı ve %32.5

oranı üzerinden hesaplanacak prim tutarları, tebliğ tarihinden itibaren bir

ay içinde valiliklerce ödenir. Bu süre içinde sigorta primlerinin

ödenmemesi halinde bu Kanunun 89 uncu maddesi hükümleri uygulanarak primler

tahsil olunur.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce görevi sona

erenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun

kapsamında emekli, yaşlılık veya malüllük aylığı ya da 442 sayılı Kanunun

mülga ek 16 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanun

kapsamında aylık bağlanmış olanlar hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bu madde kapsamındaki sigortalılarla ilgili olarak

bu maddede aksine hüküm bulunmaması kaydıyla bu Kanunun ilgili hükümleri

uygulanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye

Kurum yetkilidir."

MADDE 49

- 5510 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"Bu Kanunun 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilenler

için 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi

ile 80 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen "otuz"

ibaresi, bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için "onbeş"

olarak uygulanır ve prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere

takip eden her yıl için bir puan artırılır."

MADDE 50

- 5510 sayılı Kanunun geçici 18

inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Türk Silahlı

Kuvvetleri" ibaresi "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve

Sahil Güvenlik Komutanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 51

- 5510 sayılı Kanunun geçici 21

inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu ile İlgili

Düzenlemeler

MADDE 52 -

2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Olağanüstü Hal

İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden önce gelmek üzere

aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"Üyeler, Komisyondaki görevleri

süresince kurumlarından aylıklı izinli sayılır."

"(3) Komisyon üyelerinin üyelik görevleri

kapsamındaki karar, görev ve fiillerine ilişkin hukuki, idari, mali ve cezai

sorumlulukları hakkında 8/11/2016 tarihli ve 6755

sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum

ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37 nci maddesi uygulanır."

MADDE 53

- 685 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Komisyonun karara bağladığı dosyaya ilişkin

olarak Komisyonda bulunan tüm evrak, birinci fıkra kapsamına giren

dosyalarda ilgilinin son görev yaptığı kurum veya kuruluşa, ikinci fıkra

kapsamına giren dosyalarda ilgili kurum veya kuruluşa, diğer dosyalarda ise

ek 1 inci maddeye göre husumetin yöneltileceği kurum veya kuruluşa devredilir."

MADDE 54

- 685 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına "Ankara idare

mahkemelerinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "ilgilinin en son görev

yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine" ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

"Bu davalarda ayrıca Başbakanlığa

husumet yöneltilemez."

MADDE 55

- 685 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Açılacak davalarda husumet

EK MADDE 1 - (1) Komisyon kararlarına karşı

açılacak iptal davaları;

a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan

teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlerce en son görev yapılan kurum

veya kuruluş,

b) Devlet memurları ve işçiler dahil

Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlarca Milli Savunma Bakanlığı,

c) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

Komutanlığı teşkilatlarından çıkarılanlarca İçişleri Bakanlığı,

ç) Öğrencilikle ilişiği kesilen öğrencilerce Milli

Eğitim Bakanlığı,

d) Kapatılan derneklerce İçişleri Bakanlığı,

e) Kapatılan vakıflarca Vakıflar Genel Müdürlüğü,

f) Kapatılan sendika, federasyon ve

konfederasyonlarca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

g) Kapatılan özel sağlık kuruluşlarınca Sağlık

Bakanlığı,

ğ) Kapatılan özel öğretim kurumları, özel öğrenci

yurt ve pansiyonlarınca Milli Eğitim Bakanlığı,

h) Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarınca Milli

Eğitim Bakanlığı,

ı) Kapatılan özel radyo ve televizyon

kuruluşlarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,

i) Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım

kanalı ve haber ajanslarınca Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,

j) Resen emekliye sevk edilmiş, kendi isteğiyle

emekli olmuş, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten

veya Devlet memurluğundan çıkarılmış ya da müstafi sayılmış olup rütbeleri

alınan Emniyet Teşkilatı personelince İçişleri Bakanlığı,

aleyhine açılır."

MADDE 56

- 685 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler

eklenmiştir.

"Bu dosyalar hakkında yargı mercilerince karar

verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde

bırakılmasına dosya üzerinden kesin olarak karar verilir, vekalet ücretine

hükmedilmez. Bu dosyalar, yeni bir başvuru şartı aranmaksızın incelenmek

üzere Komisyona gönderilir."

MADDE 57

- 685 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Komisyona intikal ettirilecek başvurular

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin

kapsamına giren konularda bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği

tarihten önce yapılmış olan başvurular, süre şartı hariç 7 nci maddedeki şartlara uygun olması halinde ilgili

kurumlarca işleme alınmak üzere Komisyona intikal ettirilir."

ALTINCI BÖLÜM

Medya Hizmet Sağlayıcılarla İlgili Düzenlemeler

MADDE 58 -

15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve

Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine

"üçüncü" ibaresinden sonra "ve dördüncü" ibaresi ile maddeye aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

"(4) Türkiye'ye ait uydular üzerinden Türkçe olarak

Türkiye'ye yönelik yayın yapan veya yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye'ye

yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşları, bu

maddenin diğer fıkralarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin

yargı yetkisi altında kabul edilir. Bu kuruluşların da Türkiye Cumhuriyeti

Devletinin yargı yetkisi altındaki kuruluşlar gibi Üst Kuruldan yayın

lisansı alması zorunludur."

MADDE 59

- 6112 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "künye

bilgilerini, iletişim adresini" ibaresi "künye, iletişim ve adres bilgileri

ile kayıtlı elektronik posta adresini" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 60

- 6112 sayılı Kanunun 8 inci

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "koruyucu sembol kullanılmadan"

ibaresi "koruyucu sembol kullanılsa dahi" şeklinde değiştirilmiş ve aynı

maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Radyo ve televizyon yayın

hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya

buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri

destekleyici ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili

mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya

reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin

tanıtımına yer verilemez. Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları,

yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar

ile özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılmak suretiyle,

izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı ve/veya haksız kazanca neden olacak

şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye

taahhüt edilemez ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması

yapılamaz."

MADDE 61

- 6112 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin;

a) Birinci fıkrasında yer alan "(a), (b), (d), (g),

(n), (s), (ş) ve (t) bentlerindeki yayın hizmeti ilkelerine" ibaresi "(a),

(b), (d), (f), (g), (ğ), (h), (n), (ö), (s), (ş) ve (t) bentlerindeki yayın

hizmeti ilkelerine ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına" şeklinde

değiştirilmiştir.

b) İkinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

"8 inci maddenin

birinci fıkrasının diğer bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkralarında ve bu

Kanunun diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara

aykırı yayın yapan ve/veya bu Kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından

belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya

ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı gözönünde

bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari

iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası

verilir."

c) Beşinci fıkrasında yer alan "ilkelere" ibaresi

"ilkelerle dördüncü fıkrasına" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya

aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"8 inci maddenin birinci fıkrasının

(a), (b) ve (d) bentleri dışındaki bentlerini, aynı maddenin ikinci

fıkrasını ve bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen

hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir

yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun

yayını beş güne kadar durdurulur. Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı

halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne

kadar durdurulmasına; ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının

iptaline karar verilir. Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan

medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen

kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın

lisansının iptaline karar verilir."

ç) Altıncı fıkrasının birinci cümlesine

"kaybedilmesi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile 6 ncı

maddenin beşinci fıkrasında düzenlenen yükümlülüğün yerine getirilmemesi"

ibaresi eklenmiştir.

d) Sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Üst Kurul; ihlalin ağırlığı, haksız

ekonomik kazancın ve tekrarın varlığı ile son beş yılda uygulanan idari yaptırımlar

gözetilmek suretiyle ikinci fıkrada belirtilen her bir ihlal için bir

defaya mahsus olmak üzere, idari para cezası uygulamak yerine medya hizmet

sağlayıcı kuruluşu uyarabilir."

e) Onuncu fıkrasının birinci cümlesine "uyarı"

ibaresinden sonra gelmek üzere "ve idari yaptırım" ibaresi eklenmiş, aynı

cümlede yer alan "elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle" ibaresi

"kayıtlı elektronik posta adresine" şeklinde ve bu fıkranın ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üst Kurula bildirilen kayıtlı

elektronik posta adresine tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması

halinde Üst Kurula bildirilen adrese yapılan bildirim tebligat yerine

geçer."

MADDE 62

- 6112 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasına (v) bendinden sonra

gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (y) bendi (z) bendi olarak

teselsül ettirilmiştir.

"y) Yayın hizmetlerinde ailenin

ve çocukların korunması ilkesini gözeterek, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği

ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini

destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri, Üst

Kurulca bir önceki yılda uygulanan idari para cezalarının yüzde yirmisini

aşmamak kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte

belirlenecek usul ve esaslara göre teşvik etmek."

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 63 -

23/5/1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve

Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanuna

aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1 - Resmi Gazete, basılı olarak ve

internet ortamında yayımlanır. Resmi Gazetenin içeriği, düzeni, basımı,

dağıtımı ve ilanlara ilişkin usul ve esaslar ile bu Kanunun uygulanmasına

ilişkin diğer hususlar, Başbakanlık tarafından yürürlüğe konulan

yönetmelikle belirlenir."

MADDE 64

- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 64

üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Rektör, yıllık iznini ve yurtdışına çıkış için

gerekli izni Yükseköğretim Kurulu Başkanından, diğer yöneticiler ise bir

üst makamdan alırlar."

MADDE 65

- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek

madde eklenmiştir.

"EK MADDE 31 - Terör örgütlerine

veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti

veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yurtdışındaki yükseköğretim

kurumları, enstitü ve merkezlerden mezun olanların eğitimlerine ilişkin olarak

almış oldukları diploma ve derecelerin denklik işlemleri yapılmaz ve bu

hususta başlamış olan işlemler tamamlanmaz."

MADDE 66

- 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 61

inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 61/A maddesi eklenmiştir.

"Gayrimenkul sertifikası

MADDE 61/A - (1) Gayrimenkul sertifikası,

ihraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin

finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin

belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan

birimini temsil eden nominal değeri eşit sermaye

piyasası aracıdır. Gayrimenkul sertifikası ihracına ilişkin usul ve esaslar

Kurulca belirlenir. Kurulca belirlenen esaslara ihraççı bazında muafiyet

verilebilir veya bu maddede öngörülen esaslardan farklı esaslar

belirlenebilir.

(2) Gayrimenkul sertifikası itfa edilinceye kadar

gayrimenkul sertifikası ihracı karşılığında elde edilen fon ile gayrimenkul

sertifikasına konu bağımsız bölümler, ihraççının yönetiminin veya

denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi amacı dışında

tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat

gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil

olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dahil edilemez ve bunlar hakkında

ihtiyati tedbir kararı verilemez.

(3) Gayrimenkul sertifikasının vadesi sonunda

edimlerin yerine getirilememesi veya getirilemeyeceğinin anlaşılması

durumunda, ihraççının gayrimenkul sertifikalarına ilişkin yükümlülükleri

saklı kalmak kaydıyla, konuyu görüşmek üzere gayrimenkul sertifikası

sahipleri toplantısı yapılır. Bu toplantıya ilişkin esaslar Kurulca

belirlenir. Kurulca belirlenen esasların dışında kalan konularda 6102

sayılı Kanunun anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin

hükümleri uygulanır."

MADDE 67

- 6362 sayılı Kanunun 99 uncu

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak

internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem ve kaldıraçlı işlemlerle

aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri yaptırıldığına

ilişkin bilgi edinilmesi halinde, Kurulun başvurusu üzerine Bilgi

Teknolojileri ve İletişim Kurumu ilgili internet sitesine erişimi

engeller."

MADDE 68

- 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet

Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları

Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra

gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ç) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi,"

MADDE 69

- 6493 sayılı Kanunun 18 inci

maddesinin birinci fıkrasına "bankalar" ibaresinden sonra gelmek üzere ",

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 70

- 6493 sayılı Kanunun 21 inci

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu ile

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin bu Kanun kapsamındaki denetimi

Kurum tarafından yapılır."

MADDE 71

- 6493 sayılı Kanunun 24 üncü

maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, bu

Kanunun 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 18 inci maddesinin

ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerine tabi değildir. Bu Kanunun diğer

hükümlerinin Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine uygulanmasına

ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Kurul, bu Kanun kapsamında Kurumca

yapılacak denetim sonucunda Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin,

bu Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti sunma veya elektronik para ihraç etme

faaliyetlerini geçici veya süresiz olarak durdurabilir."

MADDE 72

- 18/10/2016

tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4

üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Bu maddede öngörülen usuller

uyarınca, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine

karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara

üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla

irtibatı olduğu değerlendirilerek idari işlem tesis edilmek suretiyle kamu

görevinden çıkarılanların itirazları üzerine yapılacak değerlendirme

sonucunda görevlerine iadesine ilişkin işlemler aynı usullerle yapılır. Bu kapsamda görevine iade edilenlere kamu

görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen

süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu

görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde

bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları

tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve

kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak

suretiyle de yerine getirilebilir."

MADDE 73

- 10/11/2016

tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul

Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut dördüncü fıkra yedinci fıkra

olarak teselsül ettirilmiştir.

"(4) Üçüncü fıkra kapsamında gerçekleştirilen

varlık ve malvarlığı değeri satışlarına bağlı olarak elde edilen gelirden

borçlar ödendikten sonra kalan tutar, şirket işlerinde kullanılabilir.

Üçüncü fıkra kapsamında gerçekleştirilen fesih ve tasfiye işlemleri sonunda

borçlar ödendikten sonra kalan tutar, yargılamanın kesin hükümle

sonuçlandırılmasına kadar bir kamu bankasında açılan hesapta

nemalandırılır.

(5) Üçüncü fıkra kapsamında gerçekleştirilen satış

ve tasfiye işlemlerinde azınlık hisselerinin sahiplerinin rızası aranmaz.

(6) Kayyımlık görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

tarafından yürütülen şirketler, açtıkları davalarda harçtan muaftır."

MADDE 74

- 6758 sayılı Kanunun 45 inci

maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Sadece Emniyet Genel Müdürlüğü ile

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü" ibaresi "Emniyet Genel Müdürlüğü, Sivil

Havacılık Genel Müdürlüğü ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel

Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 75

- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan ", çeşitli statülerde

istihdam edilen sözleşmeli personele," ibaresi "3/7/2005 tarihli ve 5393

sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca

çalışan sözleşmeli personel ile çeşitli statülerde istihdam edilen

sözleşmeli personele" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 76

- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 31 inci, 37 nci, 38

inci, 39 uncu, 41 inci ve 50 nci maddeleri 27/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde,

b) 35 inci, 36 ncı ve 43

üncü maddeleri 6/1/2017 tarihinden geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde,

c) 32 nci, 33 üncü, 40 ıncı, 45 inci, 46 ncı, 47 nci, 49 uncu ve 51 inci maddeleri yayım tarihini izleyen

aybaşında,

ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 77

- Bu Kanun Hükmünde Kararname

Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması