Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınav kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı kılavuzunu yayımladı

Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınav kılavuzu yayımlandı
07 Şubat 2017 Salı 21:12

Milli Eğitim Bakanlığı, Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı kılavuzunu yayımladı

1. GENEL AÇIKLAMALAR

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 43. Maddesi gereğince oluşturulan 17

Nisan 2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim

Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri ile 02

Şubat 2017 tarih ve 1359444 sayılı Bakanlık Makam Onayı gereğince aday öğretmenlere

yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların sınav ücretlerini yatırmaları halinde

başvuruları alınmaksızın giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacaklardır.

Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavı 19 Mart 2017 Pazar Günü Saat: 14.00'da

81 il merkezinde yapılacaktır. Yazılı sınava giren adaylar 27/03/2017-27/04/2017

tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek illerde sözlü

sınava gireceklerdir.

2. SINAVLARA GİRİŞ ESASLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğince performans

değerlendirmesi sonucunda başarılı olan aday öğretmenler bir yıl fiilen çalışma

şartını yerine getirmeleri halinde yazılı sınava girecektir. Yazılı sınava katılan

adaylar sözlü sınava alınacaktır.

2.1. SINAVLARA GİRİŞ ŞARTLARI

Yazılı sınava, performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olan ve sınav

tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlayan aday öğretmenler sınava

girebilecektir. 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak

suretiyle geçirilen süreler, en az bir yıllık fiili çalışma süresinden sayılmaz.

3. YAZILI SINAV İŞLEMLERİ

3.1.1. YAZILI SINAV ÜCRETİ

a. Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak 100 TL'yi (Yüz Türk Lirası

KDV dahil) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin

"Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye

Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, ATM aracılığı

veya bu bankaların internet bankacılığı ile ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI adı

ile 08 Şubat 2017 - 22 Şubat 2017 tarihleri arasında yatıracaktır. Adaylar ücret

yatırırken geçerli bir cep telefonu numarası beyan etmek zorundadır.

b. Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti

ve benzeri gider ödemeyecektir.

c. Sınav ücreti sadece 3.1.1.a maddesinde anılan şekilde bankaya yatırılacaktır.

Mektup, elden, havale veya EFT yoluyla sınav ücreti tahsil edilmeyecektir. ç.

Yazılı Sınav Ücretini süresi içerisinde yatırmayan aday öğretmenler sınava alınmayacaklardır.

d. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da

sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav

ücreti yatırmış olan ve ÖDSGM tarafından sınav yerleştirmesi yapılarak sınav

evrakı düzenlenen adayların ödedikleri sınav ücreti iade edilmeyecektir.

e. ÖYGGM tarafından ÖDSGM'ne gönderilen aday listesinde adı olmadığı

halde sınav ücreti yatıran adayların sınav ücret iadeleri sınavın tamamlanmasından

yaklaşık 4 (dört) hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından

adaylardan herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır. Ücretler, hangi

bankaya yatırıldığı fark etmeksizin yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri

aracılığı ile iade edilmektedir. Ücret iadesi hak eden adaylara iade işlemi

gerçekleştiğinde ücret yatırırken beyan etmiş olduğu cep telefonu numarasına

mesaj gönderilecektir.

UYARI: Aday, sınav ücretini yatırarak Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen

bütün hükümleri kabul etmiş sayılır ve bunun aksine yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan

doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

3.1.2. YAZILI SINAV GİRİŞ BELGESİ

a. Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavına adaylardan başvuru alınmayacaktır.

b. MEBBİS kayıtlarına göre sınava giriş şartlarını taşıyan ve sınav

ücretini yatıran adaylara sınava giriş belgesi düzenlenerek www.meb.gov.tr adresinde

yayımlanacaktır. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

c. MEBBİS bilgilerinin tam ve doğru olarak kayıtlara işlenmemiş olması durumunda

sınava girecek adaylar açısından sınava girememesi gibi sonuçlar doğurabileceğinden

sorumlu birimlerin adayların bilgilerini güncellemesi ile ilgili gerekli özeni

göstermesi gerekmektedir. Aday bilgilerinin MEBBİS'te hatasız, eksiksiz ve sınav

kılavuzuna uygun olması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili sorumluluk adayın kendisi

ile görev yaptığı il milli eğitim müdürlüğüne ait olacaktır. ç. Yazılı sınava

girecek adaylardan MEBBİS kayıtlarına göre engelli olanlardan sınav esnasında

ÖDSGM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna

sahip olan adaylar, MEBBİS aday öğretmen modülünde "yazılı sınavda almak istediği

hizmet" seçenekleri arasından uygun olan hizmeti 08/02/2017-22/02/2017 tarihleri

arasında seçeceklerdir. Süresi içinde herhangi bir hizmet talebinde bulunmayan

engelli adaylar için ÖDSGM tarafından sınav hizmeti planlaması yapılamayacaktır.

Adayların konuyla ilgili itirazları dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen engel

durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday ve MEBBİS özlük bilgilerini kaydeden

personel, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

d. Yazılı sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği

sınav merkezi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, yazılı

sınav giriş belgesinde yer alan sınav merkezinde (görev yaptığı ilde), binada,

salonda ve sırada sınava girecektir. e. Adayların görev yaptığı ilde sınava

girmesi esastır. Ancak mazereti nedeniyle başka bir sınav merkezinde sınava

girmek isteyen aday öğretmenler dilekçelerini ve belgelerini 01/03/2017 tarihine

mesai bitimine kadar ÖYGGM'ne ulaştırmaları halinde talebi değerlendirilecektir.

3.2. YAZILI SINAVLA İLGİLİ ESASLAR

3.2.1. YAZILI SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Sınavda, adaylara toplam 100 adet çoktan seçmeli (5 seçenekli) soru

sorulacaktır. Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları

aşağıda yer almaktadır;

A. 657 ve 4483 sayılı kanunlar (%15), 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu-

( kısım 8 ve 9 hariç ) 2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Yargılanması Hakkında Kanun B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30),

1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 2. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 3. 5580 sayılı Özel

Öğretim Kurumları Kanunu 4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat a) 3071 sayılı

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

c) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu d) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

e) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği f)

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler

Yönetmeliği g) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

Yönetmeliği h) Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi C. Öğretmenlik uygulamaları

(%50). 1. Eğitim öğretimin planlanması, 2. Öğrenme ortamları, 3. Sınıf yönetimi,

4. Öğretim yöntem ve teknikleri, 5. Ölçme ve değerlendirme. Ç. T.C. İnkılap

Tarihi ve Atatürkçülük (%5)

3.2.2. YAZILI SINAVIN UYGULANMASI

a. Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavı 19 Mart 2017 Pazar günü saat 14.00'da

başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecektir.

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için

adaylar en geç saat 13.30'da sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır

bulunmaları gerekmektedir. Adaylar sınava gelirken yanlarında sınav giriş belgesi

ve üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan geçerli kimlik belgelerinden birisi

(nüfus cüzdanı, veya geçerlik süresi devam eden pasaport) ile en az iki adet

koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi

bulunduracaktır.

c. Sınav giriş belgesi ile üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan geçerli

kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya geçerlik süresi devam eden pasaport) yanında

olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

ç. Adaylar, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait

cihazlar hariç sınava; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan

cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile

her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, depolama kayıt ve veri aktarma

cihazları, databank sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not vb. dökümanlar,

pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah

ve silah yerine geçebilecek nesnelerle sınav binasına alınmayacaklardır. Bu

eşyaları, sınav sırasında yanında bulunduran adayların sınavı, sınav kurallarını

ihlal ettiği için geçersiz sayılacaktır.

d. Adaylar sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak,

gerektiğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır.

Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı

sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik poşetlerini

adayların önünde açarak cevap kağıtlarını dağıtacaktır.

e. Aday; cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini

kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını

isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap

kağıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kağıdına aday kimlik bilgileri

salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.

f. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacaktır.

Bu adaylara ek süre verilmeyecektir. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve

sınav bitimine 15 dakika kala adaylar sınav salonundan çıkamayacaklardır.

g. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kağıtlarını kontrol

ederek dağıtacaktır. Aday da kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa

kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

ğ. Aday, cevap kağıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

h. Cevap kağıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.

ı. Cevap kağıdında bulunan "Bu Bölüme Dokunmayınız" kısmı hiçbir şekilde

işaretlenmeyecektir.

i. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü bulunmaktadır. Aday,

A kitapçığını kullanıyorsa cevap kağıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını,

B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir.

j. Adaylar cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu

gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

k. Her sorunun 5 (beş) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi

doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular

tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

l. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kağıdına işaretlenmediği takdirde

değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

m. Sınavda cevap kağıdının başkaları tarafından görülmesi ya da herhangi bir

dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit

edecektir. Ayrıca; bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin

analiz edilmesi halinde kopya işlemi yapılarak adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

n. Adaylar sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların

sınavı geçersiz sayılacaktır.

o. Adaylar, sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler,

içenler hakkında da 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

p. Sınav bitiminden sonra; Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kağıdını salon

görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır. Salon

görevlileri, salona ait sınav evrakını (soru kitapçığı, cevap kağıdı ve varsa

tutanakları) adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik poşetine

koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir. Bina sınav

komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik poşetlerini ait oldukları sınav

evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli

kuryelere tutanakla teslim edecektir.

Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı iptal

edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri

diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından

gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda

bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla

sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve sınav

sonuç belgesi düzenlenmeyecektir.

3.2.3. YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ

a. Adayın cevap kağıdı optik okuyucu tarafından okutulacaktır.

b. Okutulan cevap kağıtlarında doğru ve yanlış cevap sayıları tespit edilerek

4 (dört) yanlış 1 (bir) doğruyu götürecektir.

c. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.

ç. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi

sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek; hatalı olan soru/soruların doğru

seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil

edilecektir.

e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri

tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli

soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

3.2.4. YAZILI SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a. Sınava giriş şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi,

b. Cevap kağıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması,

eksik çıkması veya yırtılarak zarar görmesi,

c. Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin

salon görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan özel kimlik belgesinin (nüfus

cüzdanı veya geçerlik süresi devam eden pasaport) ve sınav giriş belgesinin

ibraz edilmemesi,

d. Başka adayın sınav evrakının kullanılması,

e. Adayın yerine başkasının sınava girmesi,

f. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında

özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve

defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında

bulundurması,

g. Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı

gönderilmesi,

ğ. Cevap kağıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda

ikili/toplu kopya çekildiğinin tespit etmesi,

h. Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kağıdını yırtmak,

teslim etmemek ve benzeri), ı. Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen

sınav kurallarının ihlal edilmesi durumunda sınav görevlilerinin tuttuğu tutanaklar

da dikkate alınarak adayın sınavı/testi geçersiz sayılır.

3.2.5. YAZILI SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları 05 Mayıs 2017 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde ilan

edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

3.2.6. YAZILI SINAV İTİRAZLARI

a. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlara ilişkin

itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr

internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) gün içerisinde

ÖYGGM' ye yapabileceklerdir.

b. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına itiraz

başvurularını, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı

Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile T.C. Ziraat

Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi

birine 20 TL (yirmi TL KDV Dahil) SINAV İTİRAZ ÜCRETİ adı altında yatırarak

alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile

yapacaklardır.

c. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası,

imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan

itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ç. Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar

10 (on) gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek

üzere ÖYGGM'ne teslim edilecektir. Tüm işlemlerde ÖDSGM'ne gelen evrak kayıt

tarihi dikkate alınacaktır. İtiraz sonuçları ÖYGGM tarafından adaylara duyurulacaktır.

d. Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan

çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. e.

Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı

organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7'nci maddesine göre aday dahil

hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

4. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

4.1. SÖZLÜ SINAV ESASLARI

a. Yazılı sınava katılan adaylar yazılı sınavın sonucunu beklemeksizin sözlü

sınava katılacaktır.

b. Sözlü sınav, yazılı sınavların yapıldığı illerde oluşturulacak sözlü sınav

komisyonu tarafından yapılacaktır.

c. Adaylar bu kılavuzun 4.2. maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığının ilan

ettiği takvim doğrultusunda il milli eğitim müdürlüklerince belirlenen sınav

merkezlerinde sözlü sınava girecektir.

ç. Adaylar sözlü sınav için herhangi bir ücret ödemeyecektir.

4.2. SÖZLÜ SINAV UYGULAMASI

a. İl milli eğitim müdürlükleri, il milli eğitim müdürlüğü internet sitesi

ana sayfasında en geç 23 Mart 2017 tarihine kadar sözlü sınav tarih,

yer ve saati yayımlayarak ilgili adaylara tebliğ edilecektir. b. Sözlü sınavlar

27 Mart 2017 tarihinde başlayıp en geç 27 Nisan 2017 tarihinde tamamlanacaktır.

4.3. SÖZLÜ SINAV KOMİSYONU

İl milli eğitim müdürlüğü sözlü sınava girecek aday sayısına göre sınav komisyonu

oluşturacaktır. Komisyonun sekretarya hizmetlerini il milli eğitim müdürlüğü

yürütecektir.

4.3.1. BAŞKAN VE ÜYE BELİRLENMESİ

a. Komisyon il milli eğitim müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının

başkanlığında, bir ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdürlüğünden bir

şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü, bir eğitim kurumu

müdürü ve ihtiyaç duyulması halinde bir öğretim üyesinden oluşur. Aynı usulle

birer yedek üye belirlenir.

b. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek

üye katılır.

c. Sözlü sınav komisyonu üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşleri, ikinci dereceye

kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımları ile evlatlıklarının katıldığı

sözlü sınavda görev alamaz.

4.4. SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınav komisyonu, aday öğretmenlere "Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinde"

yapılan faaliyetleri de göz önünde bulundurarak soru hazırlar veya hazırlatır.

Komisyon, sözlü sınavda aday öğretmenleri;

1) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü 2) İletişim

becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti 3) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere

açıklığı 4) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri, yönünden

değerlendirilir.

4.5. SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRMESİ

a. Sözlü sınavının konuları sözlü sınav komisyonu üyelerince bu kılavuzun 4.4.

maddesinde belirtilen sınav konularından dört konu ayrı ayrı 25 puan üzerinden

değerlendirilir.

b. Sözlü sınavda adayların değerlendirmesi Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ve bu kılavuzun ekinde yer alan Ek-4

Aday Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna işlenir.

c. Sözlü sınav nihai başarı puanı, sözlü sınav komisyonu üyelerinin puanlarının

aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Buçuklu puanlar bir üst tam puana

tamamlanır.

4.6. SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Sınav sonuçları 05 Mayıs 2017 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde ilan

edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

 

4.7. SÖZLÜ SINAVA İTİRAZLAR

a. Adaylar sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren

en geç beş gün içinde sözlü sınavı yapan sınav komisyonuna itiraz edebilir.

b. Sözlü sınava itirazlar, en geç beş gün içinde sözlü sınav komisyonunca incelenerek

karara bağlanır. c. İtirazlara ilişkin kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların

eşit olması halinde başkanın tarafı çoğunluk sayılır. ç. İtiraz sonuçları, il

milli eğitim müdürlüklerince sözlü sınav komisyonunun karar süresi bitiminde

itiraz sahibi adaya tebliğ edilir.

5. SINAV SONRASI İŞLEMLER

Yazılı ve sözlü sınavların her biri 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması aday öğretmenin

başarı puanını oluşturur. Başarı puanı altmış ve üzerinde olan aday öğretmenler

başarılı sayılır.

Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere

bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler valiliklerce "öğretmen"

olarak atanır. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği usul ve esaslarınca il içinde aynı

hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilir.

6. DİĞER HUSUSLAR

Bu kılavuz kapsamında oluşabilecek yeni durumlar karşısında yapılması gereken

düzenlemeler ile ilgili yetkili birim Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel

Müdürlüğüdür. Gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler www.meb.gov.tr internet

adresinden duyurulacaktır.

SINAV TAKVİMİ

YAZILI SINAV ÜCRETİ YATIRMA

YAZILI SINAV

SÖZLÜ SINAV

SINAV SONUÇ İLANI

08/02/2017 22/02/2017

19/03/2017 Pazar Günü Saat: 14:00

27/03/2017 27/04/2017

05/05/2017


Etiketler; #

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.