Disiplin Cezalarında Tekerrür Nasıl Uygulanmalı?

Danıştay 12. Dairesi, 657'de yer alan tekerrür'ün nasıl uygulanacağını açıkladı

Disiplin Cezalarında Tekerrür Nasıl Uygulanmalı?
27 Mayıs 2016 Cuma 09:58

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yaşanan olayda, bir memura tekerrür

eden disiplin suçu nedeniyle aylıktan kesme cezası verilmiştir. İdare mahkemesi

de söz konusu cezayı hukuka uygun bulmuştur.

Temyiz incelemesi yapan Danıştay, tekerrür'de ikili ayrıma gitmiştir.

657 sayılı Kanunun 125/2 maddesi şu şekildedir:

"Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların

özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece

ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya

haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece

ağır ceza verilir."

Bu maddeye göre, fiili veya halin ikinci tekrarında, aynı derecede cezayı gerektiren

fakat ayrı fiil veya hallerin olması durumunda ise üçüncü tekrarda bir üst disiplin

cezası verilmelidir. Danıştay fiilin veya halin tekrarında birerbir aynı olayın

olmasının gerekli olmadığını belirtmiştir.

İŞTE MAHKEME KARAR

Danıştay 12. Daire Başkanlığı

ESAS: 2012/6364

KARAR: 2016/1596

İstemin Özeti : Antalya 1. İdare Mahkemesince verilen 25/11/2011 tarihli ve

E:2009/901; K:2011/1582 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması

istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile temyize konu

kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, 08.06.2011 tarihli, 27958 (Mükerrer)

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 635 sayılı Bilim, Sanayi

ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Geçici 2. maddesi uyarınca, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı davalı konumuna

alınarak işin gereği görüşüldü:

Dava, ...görev yapan davacının 657 sayılı Kanunun 125/B-(a) maddesi uyarınca

önerilen dört adet kınama cezasından birinin tekerrür hükmü nedeniyle 1/30

oranında aylıktan kesme cezası olarak uygulanmasına ilişkin 08.09.2009 tarihli

işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, soruşturma kapsamında incelenen iki eylemi nedeniyle kusurlu

olduğu sonucuna varılan ve iki adet kınama cezası ile cezalandırılması gereken

davacı hakkında tekerrür hükmü uyarınca tesis edilen dava konusu işlemde hukuka

uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülmekte

ve kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/B-(a) maddesinde, "verilen emir

ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen

usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve

gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak" fiili,

kınama cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

Aynı Kanunun 125/2. maddesinde, "Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş

bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde

tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren

fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında

bir derece ağır ceza verilir." hükmü getirilmiştir.

Anılan Kanunda düzenlenen tekerrür hükümlerinde, "fiil veya halin tekerrürü"

ile "aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle

verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulaması" şeklinde iki ayrı durum

düzenlenmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; ... olan davacı hakkında açılan soruşturma

sonucunda Bakanlık müfettişleri tarafından düzenlenen 31.07.2009 tarihli ve

2-4 sayılı soruşturma raporunda dört ayrı başlık altında toplanan fiilleri nedeniyle

657 sayılı Yasanın 125/B-a maddesi uyarınca dört ayrı kınama cezasının teklif

edildiği, bu kınama cezalarından birinin tekerrür hükmü nedeniyle 1/30 oranında

aylıktan kesme cezası olarak uygulanması üzerine bu işlemin iptali istemiyle

bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere tekerrür hükmünün uygulanabilmesi için, sonraki fiilin önceki

fiilden ve bu fiil nedeniyle verilmiş olan disiplin cezasının tebliğinden sonra

işlenmiş olması gerekmektedir. Tekerrür halinde bir ağır cezanın uygulanmasının

altında yatan hukuki gerekçe de bunu gerektirir. Ayrıca, "fiil veya halin

tekerrürü" ibaresinden bire bir aynı olayın gerçekleşmesinin değil, aynı

madde kapsamında cezalandırılabilecek ve aynı nitelikte değerlendirilme imkanı

bulunan fiil ve halin anlaşılması gerekmektedir.

Dava konusu işlemde tekerrür uygulamasına esas alınan disiplin cezasına ilişkin

olarak bir belirleme yapılmamış olmakla birlikte, soruşturma raporu ve savunma

dilekçesinden, davacının 657 sayılı Kanunun 125/B-(a) maddesi uyarınca kınama

cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 03.03.2006 tarihli 281 sayılı işleme konu

olan fiil ve halin tekerrüre esas alınmış olduğu anlaşılmaktadır.

Temyize konu edilen ve sadece 31.07.2009 tarihli ve 2-4 sayılı soruşturma raporunda

yer alan isnatlar incelenerek verilen kararda, tekerrüre esas alınan söz konusu

fiilin incelenmemiş olması anılan kararın bozulmasını gerektirmektedir.

Bunun yanı sıra, dava konusu işlemde yukarıda aktarılan iki farklı tekerrür

uygulamasından hangisine dayalı olarak 1/30 oranında aylıktan kesme cezasının

verildiği; dört ayrı fiil ve halden hangisinin bu uygulamaya esas alındığının

belirtilmemiş olduğu görülmektedir.

İdare mahkemesince bu husus yapılacak ara kararıyla açıklığa kavuşturulduktan

sonra uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi gerektiğinden, salt dava konusu

işlemde bu belirlemenin yapılmamış olmasının dava konusu işlemi sakatlayacak

nitelikte bir eksiklik olup olmadığı konusu temyiz aşamasında irdelenmemiştir.

Davalı idare tarafından aynı soruşturma raporunda getirilen kınama cezası teklifleri

uyarınca -varsa- tesis edilen diğer işlemlerin dayanağı isnatlar göz önüne alınarak

da yapılabilecek olan bu belirlemenin -herhangi bir nedenle- yapılmasının mümkün

olmaması durumunda mahkemece bu husus ayrıca değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak, davacı hakkında tesis edilen dava konusu işleme gerekçe yapılan

ve tekerrür uygulamasına esas alınan fiil incelenmeksizin işlemin iptali yolunda

verilen temyize konu kararda bu nedenle hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının

bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine,

bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi

yolu açık olmak üzere 23/03/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Etiketler; #

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.