Eğitimle ilgili torba tasarının tam metni

Eğitimle ilgili torba tasarının tam metni
24 Mayıs 2016 Salı 15:51

Milli Eğitim bakanlığınca hazırlanan ve 64. hükümet tarafından TBMM'ye sevk

edilen tasarıda, MEB ve ÖSYM ile ilgili yeni düzenlemeler yer alıyor.

Tasarıya göre MEB'deki müsteşar yardımcısı sayısı 7'ye çıkarılıyor.

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı yeniden yapılandırılıyor.

Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar Eğitim

uzmanı kadrolarına atanıyor.

İŞTE TASARININ TAM METNİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında

yer alan "beş" ibaresi "yedi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci

fıkrasının (j) bendinde yer alan "Rehberlik ve Denetim Başkanlığı" ibaresi "Teftiş

Kurulu Başkanlığı" ve (1) bendinde yer alan "Hukuk Müşavirliği" ibaresi "Hukuk

Hizmetleri Genel Müdürlüğü" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci

fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve mevcut

(ç) bendi (d) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

"ç) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre aday çırak,

çırak, kalfa ve ustaların genel ve mesleki eğitimlerini sağlamak."

MADDE 4- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin birinci

fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesine aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

"(2) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye

Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 22/2/2005 tarihli

ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının

(a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel

barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmaz. Öğrencilere özel barınma

hizmeti veren kuramlara işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça verilir. Bakanlık

bu yetkisini valiliklere devredebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul

ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

MADDE 6- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinin başlığı

"Teftiş Kurulu Başkanlığı" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "Rehberlik

ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır" ibaresi "Teftiş Kurulu Başkanlığı,

Bakanm veya Bakanın yetkili kılması üzerine Müsteşarın emri veya onayı ile Bakan

adına aşağıdaki görevleri yapar" şeklinde, birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri

ile ikinci fıkrasında yer alan "Maarif Müfettişleri" ibareleri "Bakanlık Maarif

Müfettişleri" şeklinde ve üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başkan ile Başkanlık birimlerinde ve çalışma

merkezlerinde görevli Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş

Yardımcılarından oluşur. Başkanlığın görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez, Başkanlık

birimlerinde görevlendirilen müfettişlerin aynı zamanda çalışma merkezidir.

(4) Teftiş Kurulu Başkanlığının ve çalışma merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları,

çalışma usul ve esasları, Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ve Bakanlık Maarif

Müfettiş Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları,

yetiştirilmeleri,

MADDE 7- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesinin başlığı

"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü" şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan "Hukuk

Müşavirliğinin görevleri şunlardır" ibaresi "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün

görevleri şunlardır" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin yedinci

fıkrasında yer alan "Maarif Müfettişi" ibaresi "Bakanlık Maarif Müfettişi" şeklinde

değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi kapsamında üniversitelerde

görev yapan öğretim elemanlarına bu okullarda okul müdürlüğü görevi verilebilir."

MADDE 9- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesinin başlığı

"Bakanlık Maarif Müfettişleri ve çalışma merkezleri" şeklinde, birinci, ikinci

ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer

alan "Maarif Müfettiş Yardımcısı" ibareleri "Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı"

şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan "Maarif Müfettiş Yardımcılığına" ibaresi

"Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılığına" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin

beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin rehberlik

ve teftişini sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde Bakan onayı ile çalışma

merkezleri kurulabilir veya bu merkezler aynı yolla kaldırabilir. Teftiş Kurulu

Başkanlığında ve çalışma merkezlerinde yeterli sayıda Bakanlık Maarif Müfettişi

ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı istihdam edilir.

(2) Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun

48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ck olarak aşağıdaki şartlar aranır.

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi

ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim

Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim

kumullarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak."

"(6) Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının

görevlendirildikleri çalışma merkezinde en az bir yıl çalışmaları esastır. Başkanlık,

hizmetin gereği ve ihtiyaç halinde bu süre kaydını gözetmeden Bakanlık Maarif

Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görevlendirildiği çalışma

merkezini değiştirebilir.'

MADDE 10- 652 sayılı Kanım Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

"(3) Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine kayıt ve

kabul işlemleri ile engelli birey ve eğitim personelinin ders devam takibi,

biyometrik kimlik doğrulama sistemi ile yapılır. Kimlik doğrulaması mümkün olmayan

engelli bireylerin kimlik doğrulama usulü ile kimlik doğrulama sistemine ilişkin

diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

MADDE 11- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 1- (1) Bakanlık tarafından kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile

gerçek kişilere, okul ve kurumların eğitim ve öğretim programları, taslak ders

kitapları ve diğer yayınları ile eğitim araç ve gereçlerinin ve Bakanlıkça yapılan

sınavların sorularının hazırlatılması veya inceletilmesi karşılığı ilgili mevzuatı

uyarınca ödenecek bedel ve telif ücretleri ile taslak kitap, ders kitabı, eğitim

araç ve gereçlerinin inceleme işlerinde görev alanlara yapılacak ödeme döner

sermaye hesabından karşılanır. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeye ilişkin usul

ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilir.

(2) Bakanlığa sunulan taslak ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin

incelenmesi ve Bakanlıkça yapılan sınavlar karşılığında Bakanlık döner sermaye

hesabına yatırılacak bedelin tutarı ile tahsiline ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça

tespit edilir.

(3) 1416 sayılı Kanun uyarınca yapılan sınavlar da dahil olmak üzere Bakanlıkça

yapılan merkezi sınavlarda görev yapan bina sınav sorumluları ile sınav koordinatörüne,

sınav koordinatör yardımcılarına, bina yöneticilerine, salon başkanlarma, gözetmenlere,

sınav güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine, soruların hazırlanmasında kapalı

dönem çalışanlara ve sınav sürecinde görev alan diğer personele döner sermaye

hesabından sınav veya soru ücreti ödenir. Bakanlığın kadrolu veya sözleşmeli

çalışan personeline sınav sorularının hazırlanmasına katkıları sebebiyle ayrıca

soru ücreti ödenmez. Memuriyet mahalli dışma sınav görevi için görevlendirilenlere

sınav ücreti dışında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine

göre sadece yol gideri ödenir. Sınav ücretinin tutan ile usul ve esasları; sınavın

özelliği, sınava katılanlann sayısı, sınav görevlilerinin görev ve yetkileri

ile çalışma süresi, sınav yerinin özelliği ve merkezi sınavlarda sınav ücretinin

ödenme kaynağı gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle Bakanlar Kurulu kararı

ile tespit edilir.

(4) Yurtdışmda büyükelçilikler ve başkonsolosluklar aracılığıyla Bakanlığa

bağlı olarak faaliyet gösteren okulların hizmet binası yapımı, donatımı, kefalet

ücreti ve kira giderleri ile Bakanlıkça uygun görülen diğer ihtiyaçları Bakanlık

bütçesine bü amaçla konulacak ödenekten karşılanır."

MADDE 12- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 4- (1) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin

ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları, 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,

9 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci ve sekizinci

fıkraları ile zorunlu öğretim kapsamında öğrenim gören öğrenciler hariç 10 uncu

maddesi hükümleri Bakanlıkça yapılan merkezi sınavlar hakkında da uygulanır.

(2) Bakanlık tarafından yapılan merkezi sınavlara ilişkin olarak birinci fıkra

hükümlerinin uygulanmasında; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına

yapılan atıflar Bakanlığa yapılmış sayılır ve 6114 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin

üçüncü fıkrasındaki yetkiler Bakanlık, 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 9 uncu

maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları ile 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasındaki

yetkiler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve 10 uncu

maddesinin sekizinci fıkrasındaki yetkiler Bakanlık Müsteşarı tarafından kullanılır."

MADDE 13- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde

eklenmiştir.

"Personele ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 11- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) I. Hukuk Müşaviri olarak görev yapan personel Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü,

Rehberlik ve Denetim Başkam olarak görev yapan personel Teftiş Kurulu Başkanı

olarak başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

b) Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar,

bulundukları kadro dereceleriyle Eğitim Uzmanı kadrolarına atanmış sayılır.

Eğitim Uzmanı kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve 190

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine

eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilmiş sayılan kadroların boşalması halinde,

bu kadrolar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

c) Eğitim Uzmanı kadrolarına (b) bendi kapsamında atanan Maarif Müfettiş Yardımcıları,

yeterlik sınavına girebilmek için gerekli olan süre tamamlanıncaya kadar görev

yaptıkları süre Müfettiş Yardımcılığında geçmiş sayılır. Bu süreyi tamamlayanlar

yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten

önce emsali müfettişlerin tabi olduğu özlük haklarından yararlanır.

ç) (b) bendi kapsamında Eğitim Uzmanı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin

yürürlüğe girdiği tarihten Önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre

söz konusu kadrolarına bağlı olarak mali haklar kapsamında fiilen yapılan her

türlü ödemeler toplamı net tutarının, atanmış sayıldıkları kadro unvanları için

öngörülen mali haklar toplamı net tutarından fazla olması halinde, bu maddenin

yürürlüğe girdiği tarihte anılan kadro unvanlarında bulunanlar hakkında, atanmış

sayıldıkları kadroda bulundukları sürece bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten

önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

d) (b) bendi kapsamında Eğitim Uzmanı kadrolarına atanmış sayılanlar 2015-2016

eğitim-öğretim yılının sonuna kadar Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı

yetkileri ile verilen görevleri yapmaya devam eder.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; 190 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Bakanlığa ait bölümünde

yer alan Bakanlık Maarif Müfettişi unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek

üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğe özel yarışma sınavı

ile girilen ve yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin

"ORTAK HÜKÜMLER" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen

müfettiş ve denetçiler ile Maarif Müfettişi, Eğitim Müfettişi, Milli Eğitim

Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni unvanlarım ihraz etmiş olanlar arasından yapılacak

mülakatta başarılı olanlar, 9/3/2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi

Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen atama sayı sınırlarına tabi tutulmaksızın

Bakan Onayı ile Bakanlık Maarif Müfettişi olarak atanabilir. Bu fıkra uyannca

yapılacak mülakat, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati

ile genel ve fiziki görünümünün,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

d) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir. Mülakat komisyonu başkan

ve üyeleri tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Mülakat

komisyonunun oluşturulması ile komisyonun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça

belirlenir."

MADDE 14- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamein eki (I) sayılı Cetvel

ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15- 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek

Talebe Hakkında Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2- 1 inci maddede sayılan makamlar tarafından ecnebi memleketlere gönderilecek

talebe Milli Eğitim Bakanlığınca yazılı ve/veya sözlü sınav ile seçilir.

Bu makamlar göndermek istedikleri talebenin adedini, ihtisas zümresini ve bu

talebede aradıkları evsafı ve okutmak istedikleri memleketleri ve takip etmesini

arzu eyledikleri tahsil planının esaslı cihetlerini Bakanlıkça düzenlenecek

sınavdan önce Bakanlığa bildirirler. Yükseköğretim kurumlannın bu konudaki talepleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Bakanlığa iletilir.

Bakanlık, gelen talepleri o yılın bütçe imkanları ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda

değerlendirerek o sene ecnebi memleketlere gönderilecek öğrencilerin vasıflarım,

tahsil şartlarını ilan eder."

MADDE 16- 1416 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer

alan "yazılı ve sözlü sınavla" ibaresi "yazılı ve/veya sözlü sınavla" şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 17-1416 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 13- Öğrenci ödeneği, bütün öğrencileri kapsamak üzere her yıl Milli

Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca tespit edilecek aylık miktar ile zaruri giderler

toplamından teşekkül eder.

Bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerin bakmakla yükümlü oldukları

eş ve çocuklarının tedavi giderleri, sürekli görevle yurt dışına gönderilen

Devlet memurlarının bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 31/5/2006 tarihli

ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirlenmiş

olan usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır."

MADDE 18- 1416 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer

alan "üç ay zarfında" ibaresi "iki ay zarfında" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19-1416 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 19- Geriye çağrılan talebe ile tahsillerini bitirerek iki ay zarfında

avdet eylemeyen, 17 nci ve 18 inci maddeler mucibince müracaat ve teklif olunan

hizmetleri kabul etmeyen talebe ile bunlardan mecburi hizmet müddeti içinde

istifa eden veyahut memuriyetten ihraç cezasına uğrayanlar, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun ek 34 üncü maddesine göre tahsil masraflarım faizleriyle

birlikte ödemeye mecburdur.

Yurt dışına gönderilenlerden ruh veya beden sağlığının öğrenimini sürdürmesine

imkan tanımaması durumu, eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden

alınacak sağlık kurulu raporu ve bu hususla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığınca

istenen diğer destekleyici belgeler ile tespit edilenlerin öğrencilikle ilişiği

kesilir. Bu kişilerden tahsil masrafı istenmez ve bu kişiler mecburi hizmetle

yükümlü tutulmaz."

MADDE 20- 1416 sayılı Kanunun 21. maddesine üçüncü fıkrasından sonra

gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlannda memur veya öğretim

elemam olarak çalışırken bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilmeye hak kazananlara,

öğrenim süreleri boyunca kurumlan tarafından aylıksız izin verilir. Bu kişiler

öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek

üzere aylıksız izinli olarak aynldıkları kadrolarına döndükten sonra, adına

öğrenim gördükleri kurumlann ilgili kadrolanna en geç altı ay içerisinde naklen

atanırlar. Aylıksız izin sebebinin ortadan kalkmasından itibaren iki ay içinde

görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

Bu Kanundan kaynaklanan mecburi hizmetin başka kamu kurum ve kuruluşları ve

yükseköğretim kurumlanna devri ile ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca

belirlenir."

MADDE 21- 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü

maddesinin (b) fıkrasında yer alan "Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcıları"

ibaresi "Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcıları"

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1 inci

maddesinin birinci fıkrasına "sosyal güvenlik kurumlan ile" ibaresinden sonra

gelmek üzere "vakıf yükseköğretim kurumlan," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 23- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

1) 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatı"

bölümünün (g) bendine "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Iş Başmüfettiş,

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Milli Eğitim

Bakanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcıları"

ibaresi eklenmiş ve (h) bendinde yer alan "Maarif Müfettişleri" ibaresi yürürlükten

kaldırılmıştır.

2) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı"

bölümünün (g) bendinde yer alan "Milli Eğitim Denetçileri ve Maarif Müfettişleri"

ibaresi "Bakanlık Maarif Müfettişleri" şeklinde değiştirilmiştir.

3) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının (a) bendinde

yer alan "Milli Eğitim Denetçileri" ibaresi "Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık

Maarif Müfettişleri" ibaresi şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun

26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 26- Ortaöğretim; ilköğretime dayalı dört yıllık zorunlu örgün veya yaygın

öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlan ile mesleki eğitim merkezlerinin

tümünü kapsar. Bu okul ve kurumlan bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine

göre diploma verilir. Ancak mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri

için Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlaması zorunludur."

MADDE 25- 1739 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liseler ile mesleki eğitim merkezlerinden

meydana gelir."

MADDE 26- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45

inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d. Bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının, Yükseköğretim

Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir önlisans programına yerleşmelerinde,

merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara bu maddenin (b) bendine göre hesaplanan

ortaöğretim başarı puanı ve bu puanın Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit

edilecek katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak puan eklenir."

MADDE 27- 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin;

1) (a) ve (b) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a. Yükseköğretim Kurulu Başkam üst kuruluşlar, rektörler ve bağımsız vakıf

meslek yüksekokulu müdürlerinin ve 53/Ç maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde

yer alan fiillerle ilgili olarak öğretim elemanlarının, rektör üniversitenin,

bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürü bağımsız vakıf meslek yüksekokulunun,

dekan fakültenin, enstitü ve yüksekokul müdürleri enstitü ve yüksekokulların,

bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de bağlı birim personelinin disiplin

amirleridir.

b. Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlannm öğretim elemanları, memur ve diğer

personeline uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan veya

ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten

kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarıdır.

(1) 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri

için uyarma cezasım gerektiren fiiller şunlardır:

a) Yetkili makamların bilgi ve belge istemini mazeretsiz olarak zamanında yerine

getirmemek.

b) Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde özen göstermemek.

c) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek

veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek.

(2) 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri

için kınama cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Mevzuat uyarınca bildirilmesi gereken hal ve durumları eksik veya yanlış

bildirmek veya hiç bildirmemek.

b) Resmi olarak ders vermekle yükümlü bulunulan öğrencilere özel ders vermek.

c) Resmi ilan, afiş, program, yazı ve benzeri dokümanları koparmak, yırtmak

veya tahrif etmek.

d) Üniversite veya bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri kurumun

izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya kullandırmak.

e) Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek.

f) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik araştırmalarda

ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak.

g) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin

açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak.

h) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında

katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa

ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak.

ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri

yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.

j) Araştırma ve deneylerde, mevzuata veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası

sözleşmelere aykırı çalışmalarda bulunmak.

k) Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak

muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne

uymamak.

l) Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel araştırma

ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.

m) Yasaklanmış her türlü yayın, siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş,

pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumlarm

herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.

(3) Aylıktan veya ücretten kesme: Devlet yükseköğretim kumullarında brüt aylıktan;

vakıf yükseköğretim kurulularında brüt ücretten bir defaya mahsus olmak üzere

1/30 ila 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave

olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için aylıktan veya ücretten kesme

cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kuramlarının organlarında

yapılan konuşma ve alman kararlan, yetkili olmadığı halde organ veya üyelerinin

aleyhinde davranışlara yol açmak maksadıyla dışarı yaymak.

b) Kurama ait araç, gereç, belge ve benzeri eşyayı görevin sona ermesine ve

kuramca yazı ile istenmesine rağmen belirlenen süre içinde geri vermemek.

c) Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek.

d) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kuramlardan temin edilen veri ve bilgileri,

izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet

etmemek ve korunmasını sağlamamak.

e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekanları, imkanları

ve cihazları amaç dışı kullanmak.

f) Mükerrer yayınlarım akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak

sunmak.

g) Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve

uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları

akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.

h) Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar araşma dahil etmek veya olan kişileri

dahil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek,

aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif

katkısı olmadığı halde nüfiizunu kullanarak ismini yazarlar arasına dahil ettirmek.

ı) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunmak.

j) Hukuka aykırı olarak kurumun bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına

kasten girmek veya orada kalmak.

k) Yükseköğretim kuramları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak veya siyasi

parti propagandası yapmak.

(4) Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme: Devlet

yükseköğretim kuramlarında bulunulan kademedeki İlerlemenin, fiilin ağırlık

derecesine göre bir ila üç yıl arasında durdurulması; vakıf yükseköğretim kuramlarında

ise fiilin ağırlık derecesine göre üç ila altı ay süreyle brüt ücretten 1/4

ila 1/2 arasında kesintiye gidilmesidir. 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave

olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için kademe ilerlemesinin durdurulması

cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Hizmet içinde resmi bir belgeyi tahrif etmek, yok etmek, gizlemek veya sahte

olarak düzenlemek, sahte belgeyi bilerek kullanmak, kullandırmak.

b) Görevi sebebiyle veya görevi sırasında doğrudan veya dolaylı olarak her

ne ad altında olursa olsun menfaat sağlamak, iş sahiplerinden veya öğrencilerden

borç para istemek veya almak.

c) Siyasal ve ideolojik amaçlar dışında olan boykot, işgal, kamu hizmetlerinin

yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemler yapmak suretiyle

kamu hizmetlerini aksatacak davranışlarda bulunmak.

d) Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma ve smav gibi öğretim

çalışmalarının yapılmasına engel olmak, görevlileri, öğrencileri eğitim-öğretim

alanı dışına çıkartmak, görev yapılmasına engel olmak, öğrencileri bu tür davranışlara

teşvik etmek veya zorlamak ya da bu maksatla yapılacak hareketlere iştirak etmek.

e) Basm-yaym veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, personeli,

hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı açıklamada

veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili

açıklama yapmak.

f) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda

ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak suretiyle kişilere zarar vermek.

g) Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri

kullanmak, araştırma kayıtlan veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada

kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan

kişi ve kuruluşlann çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek

veya şekillendirmek.

h) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce,

felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef

tutan davranışlarda bulunmak,

(5) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma: Akademik bir kadroya bir daha atanmamak

üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır. Üniversite öğretim mesleğinden

çıkarma cezasını gerektiren fiil, kasten başkalarının özgün fikirlerini, metotlarım,

verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde hiç atıf yapmadan

eserin bütünü dikkate alındığında önem arz edecek şekilde kısmen veya tamamen

kendi eseri gibi göstermektir.

(6) Kamu görevinden çıkarma: Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf yükseköğretim

kurumlarmda öğretim elemanı ve memur olarak bir daha atanmamak üzere kamu görevinden

çıkarmadır, 657 sayılı Kanımdaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki

kamu görevlileri için kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Bölücü amaçlarla veya terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri

desteklemek.

b) Kanunların izin verdiği haller dışında siyasi partilere üye olmak.

c) Amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya öğrencilerine

fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak.

d) Kamu hizmeti veya öğretim elemam sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede

yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

e) Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanmak,

bulundurmak, başkalarına vermek, kullanılmasını özendirmek, satmak, imal etmek.

f) Hukuka aykırı olarak kurumun verilerini elde etmek, kaydetmek, kullanmak,

depolamak, dağıtmak, değiştirmek veya yok etmek.

g) Kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya bozmak."

2) (c) fıkrasının birinci paragrafında yer alan "ileri sürülen suçlar hakkında"

ibaresi "ileri sürülen suçlar hakkında yetkili makamlarca inceleme başlatılabilir,

inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma

başlatılması halinde" şeklinde ve ayiıı fıkranın (2) numaralı bendinin (b) alt

bendinde yer alan "üniversite" ibaresi "Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumu"

şeklinde değiştirilmiştir.

"Disiplin soruşturması ve savunma hakkı:

MADDE 53/A- Disiplin soruşturmasında uyulacak esaslar şunlardır:

a) Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir fiilin işlendiğini öğrenen disiplin

amiri yazılı olarak disiplin soruşturması başlatır. Üst disiplin amirinin soruşturma

açtığı veya açtırdığı disiplin olayında alt disiplin amiri ayrıca soruşturma

yapamaz veya yaptıramaz. Daha önce açılmış soruşturma varsa bunlar üst amirin

açtığı veya açtırdığı soruşturma ile birleştirilir.

b) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin disiplin cezası verilmesini

gerektiren fiiller açısından soruşturma başlatılmadan önce bilimsel araştırma

ve yayın etiği kurullarınca inceleme yapılması zorunludur.

c) Disiplin amiri soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi soruşturmayı yapmak

üzere birim içerisinden soruşturmacı veya komisyon görevlendirebilir. Ancak

zorunlu hallerde rektörlük aracılığıyla diğer birimlerden soruşturmacı talep

edilebilir.

d) Soruşturmacının görev ve unvanı, soruşturulamn görev ve unvanından üst veya

aynı düzeyde olmalıdır.

e) Fiilin ast ile üst tarafından birlikte işlenmesi halinde soruşturma usulü

ve disiplin cezası verme yetkisi üste göre belirlenir.

f) Soruşturulamn disiplin cezası verilmesini gerektiren fiili işlediği ve disiplin

soruşturmasının başlatıldığı tarihteki görev veya unvanının farklı olması halinde

disiplin soruşturması, üst görev veya unvanı esas alınarak yürütülür. Disiplin

amirinin belirlenmesi ve uygulanacak diğer disiplin hükümleri, görev yapılan

kurumun tabi olduğu mevzuata göre belirlenir.

g) Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili bilgi ve belgeleri toplama,

ifade alma, tanık dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma, inceleme yapma

ve ilgili makamlarla yazışma yetkisini haizdir.

h) Soruşturmacının, görevlendirme kapsamında talep ettiği bilgi ve belgeler

gecikmeksizin kendisine verilir.

ı) Soruşturmacı, görevlendirildiği konuda soruşturma yürütür; soruşturma sırasında

disiplin soruşturmasına konu olabilecek başka fiillerin ortaya çıkması durumunda

bunları gecikmeksizin disiplin amirine bildirir.

j) Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur.

k) Soruşturmanın gizliliği esastır.

l) Soruşturma, görevlendirme yazısının tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde

tamamlanır. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamaz ise soruşturmacı gerekçeli

olarak ek süre talep edebilir, disiplin amiri gerekçeyi değerlendirerek ve zamanaşımı

sürelerini dikkate alarak karar verir.

m) Fiili işleyenin emeklilik veya başka nedenlerle görevinin sona ermesi, hakkında

soruşturma açılmasına ve soruşturmanın devamına engel olmaz. Bu durumda soruşturma

sonunda verilen disiplin cezası, özlük dosyasında saklanır. Aylıktan veya ücretten

kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme

cezalan ilgilinin kamu görevine dönmesi ya da bir vakıf yükseköğretim kuruntunda

göreve başlaması halinde uygulanır;

n) Bir fiilden dolayı ilgili hakkında ceza soruşturması veya kovuşturması yapılıyor

olması, aynı fiilden dolayı disiplin soruşturması yapılmasına, ceza verilmesine

ve bu cezanın yerine getirilmesine engel değildir. Gerektiğinde ceza kovuşturması

bekletici mesele yapılabilir. Bu durumda disiplin soruşturmasına ilişkin zaman

aşımı süreleri durur.

o) Bir fiilin diğer kanunlar uyarınca idari yaptırıma bağlanmış olması, aynı

fiile bu Kanun kapsamında disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.

Savunma hakkı kapsamında gözetilecek hususlar şunlardır:

a) Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin cezası

verilemez. Soruşturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde

veya belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan,

savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

b) Savunmaya davet yazısında hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neden

ibaret bulunduğu, savunmasını belirtilen sürede yapmadığı takdirde savunmasından

vazgeçmiş sayılacağı bildirilir.

c) Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar gerek görürse, isnat edilen fiil

ve soruşturma raporunda önerilen disiplin cezasını da belirtmek suretiyle, bu

maddedeki esaslar çerçevesinde (a) ve (b) bentlerindeki usule göre tekrar savunma

isteyebilir. Ancak üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden

çıkarma cezalarında savunma imkanı verilmesi zorunludur.

Görevden uzaklaştırma:

MADDE 53/B- Görevden uzaklaştırma, Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında

yürütülen kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca

görülen üst kuruluşlar ile yükseköğretim kurumu yöneticileri, öğretim elemanları,

memurlar ve diğer personel hakkında alman ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma

tedbiri disiplin veya ceza soruşturmasının herhangi bir safhasında üç ay süreyle

alınabilir. Soruşturmayı yürütenler görevden uzaklaştırmayı teklif edebilirler.

Bu sürenin bitiminde tedbir kararının alınmasına ilişkin sebeplerin devam etmesi

halinde tedbir her defasında üç ay uzatılabilir.

Görevden uzaklaştırmaya Yükseköğretim Kurulu Başkanı ile Devlet yükseköğretim

kurumlarmda atamaya yetkili amirler, vakıf yükseköğretim kurumlarında rektörler

ve bağımsız vakıf meslek yüksekokullarında müdürler yetkilidir.

Rektörlerin, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin ve dekanların görevden

uzaklaştırılması kararı disiplin amirinin teklifi üzerine Yükseköğretim Genel

Kurulu tarafından verilir. Görevden uzaklaştırma kararları atamaya yetkili amirlere

bildirilir.

Görevinden uzaklaştırılanlar hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen on işgünü

içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

Görevden uzaklaştırma işleminden sonra süresi içinde soruşturmaya başlamayan,

görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasının zorunlu olduğu durumlarda bu

tedbiri kaldırmayan veya görevden uzaklaştırma işlemini keyfi olarak veya garaz

ya da kini dolayısı ile yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan yetkililer,

hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.

Görevden uzaklaştırılanlar, kanunların öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan

faydalanmaya devam ederler. Ancak görevden uzaklaştırma süresi içinde kendilerine

aylıklarının veya ücretlerinin üçte ikisi ödenir.

Göreve tekrar başlatılmanın zorunlu olduğu durumlarda, bunların aylıklarının

veya ücretlerinin kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve Devlet yükseköğretim

kurumlarmda çalışanlar bakımından görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki

kademe ilerlemesinde ve bu sürenin dereceye yükselmesi için gerekli en az bekleme

süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi

yapılmak ve akademik yükselme için gerekli bekleme süresinden sayılmak suretiyle

değerlendirilir.

Soruşturma sonunda kamu görevinden çıkarma cezası önerilmesi hali dışında görevden

uzaklaştırma tedbiri, bu tedbiri alan yetkililerce derhal kaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbiri alınmakla beraber, soruşturma sonunda yetkili

makam veya mercilerce hakkında kamu görevinden çıkarmadan başka bir disiplin

cezası verilenler ile ceza kararından evvel haklarındaki disiplin soruşturması

af ile kaldırılanlar, bu kararların kesinleşmesi üzerine veya tedbir süresinin

dolması halinde derhal göreve iade edilirler.

Kişinin görevi başında kalmasının, soruşturmanın devamına engel olmadığı hallerde

görevden uzaklaştırma tedbiri süresi dolmadan da kaldırılabilir.

Zamanaşımı:

MADDE 53/C- Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin

işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması

veya birden fazla ücretten kesme, cezalarında bir ay içinde,

b) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezasında

altı ay içinde,

disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin soruşturması açılamaz.

Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren

iki yıl, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil açısından

altı yıl geçmiş ise disiplin cezası verilemez.

Bilimsel bir eserin akademik atama ve terfilerde kullanılması ya da kısmen

veya tamamen yeniden yayımlanması halinde ikinci fıkrada belirtilen zamanaşımı

süreleri yeniden işlemeye başlar.

Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde, kararın idareye

ulaştığı tarihten itibaren kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi içerisinde,

zamanaşımı süresinin dolması veya üç aydan daha az süre kalması halinde en geç

üç ay içerisinde karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden disiplin cezası tesis

edilebilir.

Disiplin cezası verme yetkisi:

MADDE 53/Ç- Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar şunlardır:

a) Uyarma ve kınama cezaları sıralı disiplin amirleri tarafından, rektörler

ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri hakkında Yükseköğretim Kurulu

Başkam tarafından verilir.

b) Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden

fazla ücretten kesme cezalan kişinin görevli olduğu birimdeki disiplin kurulu

karan ile verilir.

c) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezasının

teklif edildiği hallerde, bu teklifin disiplin kurulunca uygun bulunması üzerine

dosya, atamaya yetkili amir tarafından yüksek disiplin kuruluna sevk edilir,

ceza Yüksek Disiplin Kumlu karanyla verilir.

d) Rektörler, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri ve dekanlar hakkında

aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden

fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden

çıkarma cezaları Yüksek Disiplin Kumlu kararıyla verilir.

e) Metin Kutusu:

A? D

53 üncü maddenin (b) fıkrasının (2) numaralı bendinin (1) ve (m) alt bentleri,

(3) numaralı bendinin (k) alt bendi, (4) numaralı bendinin (b), (c), (f) ve

(h) alt bentleri, (5) ve (6) numaralı bentleri ile 657 sayılı Kanunun 125 inci

maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (ı) alt bendi ve (E) bendinin (b)

alt bendinde belirtilen eylemlerle ilgili olarak öğretim elemanları hakkında

Yükseköğretim Kumlu Başkanı disiplin amiri sıfatıyla doğrudan soruşturma açabilir.

Bu fiillerle ilgili disiplin soruşturmasına üniversitede başlandığı hallerde,

soruşturma raporu tamamlandıktan sonra dosya doğrudan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına

gönderilir. Bu kapsamda yapılan soruşturmalar sonucunda kınama cezası Yükseköğretim

Kumlu Başkanınca, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla

ücretten kesme cezası, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası ile kamu

görevinden çıkarma cezası Yüksek Disiplin Kurulunca verilir. Yükseköğretim Kurulu

Başkam tarafından verilen cezalara karşı Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir.

Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar, soruşturmada eksiklik olduğunun tespiti

halinde eksikliklerin giderilmesi amacıyla dosyayı iade edebilir, soruşturmacı

tarafından önerilen disiplin cezasını aynen verebilir, hafifletebilir veya reddedebilir.

Teklif edilen cezanın reddedilmesi halinde ilgili disiplin amiri ya da kurulu

tarafından ret gerekçesine uygun olarak en geç üç ay içerisinde yeni işlem tesis

edilebilir.

Disiplin cezası verme yetkisi devredilemez.

Disiplin kurulları gerekli gördüğü takdirde ilgilinin özlük dosyasını ve her

türlü evrakı incelemeye, ilgili yerlerden bilgi almaya, her türlü incelemeyi

yaptırmaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye,

keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

Disiplin cezası verilmesinde uygulanacak temel ilkeler:

MADDE 53/D- Aynı fiile birden fazla disiplin cezası verilemez. Fiilin

birden fazla disiplin suçu teşkil etmesi halinde bu suçlardan en ağır cezayı

gerektiren disiplin cezası verilir.

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiilin, cezaların özlük dosyasından

çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.

Tekerrüre esas alınacak cezanın, süresi içerisinde itiraz edilmemesi veya itirazın

reddedilmesi suretiyle kesinleşmiş olması gerekir. Aynı derecede cezayı gerektiren

fakat ayrı fiiller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında

bir derece ağır ceza verilir. Kanunla affedilmiş disiplin cezalan ile tekerrür

nedeniyle verilen bir derece ağır cezalar tekerrüre esas alınmaz.

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül veya başarı

belgesi alanlara verilecek disiplin cezalannda bir derece alt ceza uygulanabilir.

Bir derece alt cezayı, asıl cezayı vermeye yetkili makam verir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasına

bir üst ceza uygulanması gereken hallerde üst ceza kamu görevinden çıkarma cezasıdır.

Kamu görevinden çıkarma cezasına bir alt ceza uygulanması gereken hallerde ise

alt ceza kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme

cezasıdır.

Bu Kanunda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillere nitelik

ve ağırlıkları itibarıyla benzer fiilleri işleyenlere de hangi disiplin fiiline

benzediği belirtilerek aynı türden disiplin cezaları verilir.

Birinci derecenin son kademesinde bulunulması nedeniyle kademe ilerlemesinin

durdurulması cezasının uygulanamaması halinde brüt aylıklarının 1/4'ü ila 1/2'si

oranında aylıktan kesme cezası uygulanır. Tekerrürü halinde ise ilgili disiplin

kurulu tarafından kamu görevinden çıkarma cezası verilir.

Disiplin cezaları, verildikleri tarihten itibaren, aylıktan veya ücretten kesme

cezası ile kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme

cezası ise cezanın verildiği tarihi izleyen aybaşında uygulanır.

Disiplin cezalan üst disiplin amirine, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma

cezası tüm yükseköğretim kurumlarma, kamu görevinden çıkarma cezası ise aynca

Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Aylıktan veya ücretten kesme cezası alanlar üç yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması

veya birden fazla ücretten kesme cezası alanlar beş yıl boyunca rektör, dekan,

enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü, bölüm başkanı,

anabilim dalı başkanı, anasanat dalı başkanı, bilim dalı başkanı, sanat dalı

başkam, daire başkam dengi ve üstü kadrolara atanamazlar. Söz konusu disiplin

cezalarının verildiği tarihte bu görevlerde bulunanların görevleri kendiliğinden

sona erer ve durum ilgili mercilere derhal bildirilir.

Disiplin kurullarının teşekkülü:

MADDE 53/E- Yüksek Disiplin Kurulu Yükseköğretim Genel Kuruludur.

Üniversite disiplin kurulu rektör dışındaki üniversite yönetim kurulu üyelerinden

oluşur; kurula akademik olarak en kıdemli profesör üye başkanlık eder. Üniversite

bağlı birimlerinin yönetim kurulları aym zamanda disiplin kurulu olarak görev

yapar. Bu birimlerin disiplin kurullarında dekan veya müdür yer alamaz. Bu durumda

ilgili disiplin kuruluna kurul üyelerinden en yüksek unvanlı öğretim üyesi,

en yüksek unvanlı öğretim üyesinin birden fazla olması halinde en kıdemli üye,

öğretim üyesi bulunmaması halinde en kıdemli öğretim görevlisi başkanlık eder.

Yükseköğretim Kurulu personeli için disiplin kurulu, Genel Sekreterin başkanlığında,

I. Hukuk Müşaviri ile Personel, Strateji Geliştirme, idari ve Mali İşler Daire

başkanlarından teşekkül eder.

Üniversitelerarası Kurul personeli için disiplin kurulu, Genel Sekreterin başkanlığında

Genel Sekreter Yardımcısı ve I. Hukuk Müşavirinden teşekkül eder.

Yüksek Disiplin Kurulu hariç, disiplin kurullarında profesörlerle ilgili hususların

görüşülmesinde doçent ve yardımcı doçentler, doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde

yardımcı doçentler ve kendileri ile ilgili hususların görüşülmesinde ilgili

üyeler görüşmelere katılamazlar.

Soruşturmada görev alanlar disiplin kurullarındaki oylamalara, disiplin kurulunda

görev alanlar ile disiplin cezası verenler bu cezalara itirazların görüşüldüğü

kurullardaki oylamalara katılamazlar.

Herhangi bir sebeple disiplin kurullarının teşekkül edememesi halinde eksik

üyelikler eşdeğer unvana sahip öğretim üyeleri arasından senato tarafından belirlenir.

Hakkında disiplin cezası teklif edilen ilgilinin üyesi bulunduğu sendika temsilcisi,

ilgiliye ilişkin ceza teklifinin veya itirazının görüşüldüğü disiplin kuruluna,

üyesini temsil etmek üzere katılabilir. Sendika temsilcisinin disiplin kurullarında

oy hakkı bulunmaz.

İtiraz:

MADDE 53/F- Disiplin cezalarına itiraz edilebilecek amir ve kurullar

şunlardır:

a) Uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz ilgilinin görevli olduğu birimin

disiplin kuruluna, dekanlar için üniversite disiplin kuruluna, rektörler ve

bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri için Yüksek Disiplin Kuruluna yapılabilir.

b) Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden

fazla ücretten kesme cezasına karşı itiraz ilgilinin görevli olduğu üniversite

disiplin kuruluna, yükseköğretim üst kuruluşlarında görev yapan personel için

Yüksek Disiplin Kuruluna yapılabilir.

itiraz süresi, cezanın tebliğ tarihinden itibaren yedi gündür.

İtiraz mercileri, itiraz tarihinden itibaren altmış gün içinde karar verir.

İtiraz mercileri itirazı kabul ya da reddedebilir. İtirazın kabul edilmesi

halinde ceza tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar, ancak ilgili disiplin amiri veya

disiplin kurulu tarafından kabul gerekçesine uygun olarak en geç üç ay içerisinde

yeni bir işlem tesis edilebilir.

Özlük dosyasında saklama:

MADDE 53/G- Disiplin cezaları ilgililerin özlük dosyalarında saklanır.

Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren beş yıl, aylıktan veya

ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten

kesme cezalarının uygulanmasından itibaren on yıl sonra atamaya yetkili amire

başvurularak verilmiş olan cezaların özlük dosyasından silinmesi talep edilebilir,

ilgilinin, bu süreler içerisindeki davranışları, isteğini haklı kılacak nitelikte

görülürse, talep yerine getirilir."

"a. Bir süre öğretim üyesi olarak çalışanlardan veya öğretim üyesi olarak çalıştıktan

sonra herhangi bir sebeple kendi isteğiyle öğretim üyeliğinden ayrılanlardan

Bakanlar Kuruluna ve Yasama Organı üyeliğine seçilenlerin, bu görevlerde geçirdikleri

süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık dereceleri yükseltilmek, meslek unvan

ve sıfatlarım kazanma ile ilgili hükümler saklı kalmak şartıyla başvurmaları

halinde, bu Kanun hükümlerine göre ayrıldıkları yükseköğretim kurumlanna kadro

şartı aranmaksızın, bir başka yükseköğretim kurumuna ise uygun kadro olması

halinde atamaları yapılır. Bu şekilde atanmış olanlara, ek ders ücreti ve döner

sermayeden alacakları ek ödemenin yanı sıra mali haklan ile sosyal yardımlarına

ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır."

MADDE 30- 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin (a) fıkrasına aşağıdaki

bent eklenmiştir.

"(14) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullannm oluşumu, görevleri ve çalışmalarına

ilişkin usul ve esaslar."

MADDE 31- 2547 sayılı Kanunun geçici 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında

yer alan "yetmişiki" ibaresi "yetmişbeş" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın

son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı

Kanununun ek 74 üncü maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan "Acıbadem

Üniversitesi" ibareleri "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi" şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 33- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Eskişehir Teknoloji Üniversitesi

EK MADDE 167- Eskişehir'de Eskişehir Teknoloji Üniversitesi adıyla yeni bir

üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Mühendislik Fakültesinden,

b) Havacılık ve Uçak Bilimleri Fakültesinden,

c) İşletme Fakültesinden,

ç) Feri Bilimleri Enstitüsünden,

d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

e) Hesaplamalı ve Uygulamalı Bilimler Enstitüsünden,

f ) Havacılık, Savunma Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsünden,

oluşur.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

EK MADDE 168- Sivas'ta Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla yeni bir

üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Mimarlık Fakültesinin adı ve bağlantısının

değiştirilmesi ile oluşturulan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ile Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Mühendislik ile Teknoloji Fakültesinin adı

ve bağlantısının değiştirilmesi

ile oluşturulan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı

olarak yeni kurulan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden,

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler

Enstitüsünden,

oluşur.

Tarsus Teknoloji Üniversitesi

EK MADDE 169- Mersin İli Tarsus İlçesinde Tarsus Teknoloji Üniversitesi adıyla

yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Mersin Üniversitesine bağlı Tarsus Teknoloji Fakültesinin adı ve bağlantısının

değiştirilmesi ile oluşturulan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Mersin

Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Havacılık

ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi,

İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden,

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler

Enstitüsünden,

c) Mersin Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan

Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı

olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,

ç) Mersin Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan

Tarsus Meslek Yüksekokulu ile Tarsus Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

oluşur.

Trabzon Üniversitesi

EK MADDE 170- Trabzon'da Trabzon Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe

bağlanan Fatih Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

ilahiyat Fakültesi, iletişim Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun adı ve bağlantısının değiştirilmesi ile

oluşturulan Spor Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan

iktisadi, idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Turizm

Fakültesinden;

b) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe

bağlanan Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan

Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

c) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe

bağlanan Uygülamalı Bilimler Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan

Yabancı Diller Yüksekokulundan,

ç) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek oluşturulan

ve Rektörlüğe bağlanan Devlet Konservatuvarından,

d) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe

bağlanan Araklı Meslek Yüksekokulu, Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, Maçka Meslek

Yüksekokulu, Tonya Meslek Yüksekokulu ve Vakfıkebir Meslek Yüksekokulundan,

oluşur.

Van Zehra Üniversitesi

EK MADDE 171- Van'da Van Zehra Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinden,

b) Hukuk Fakültesinden,

c) Siyasal Bilgiler Fakültesinden, ç) Fen Fakültesinden,

d) Yabancı Diller Fakültesinden,

e) İletişim Fakültesinden,

f) Dini İlimler Fakültesinden,

g) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

h) Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsünden,

ı) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünden,

i) Dini Araştırmalar Enstitüsünden,

j) Bölge Dillerini Araştırma Enstitüsünden,

k) Ekonomi ve Ticaret Enstitüsünden, oluşur.

Üniversite Türkçe dışındaki dillerde program açma, yabancı yükseköğretim kurumlan

ile ortak program yürütme de dahil olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim

kurulularıyla her türlü işbirliğine dair protokoller ve anlaşmalar yapabilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Vakfın kuruluşu,

Vakıf resmi senedi ve Vakfın Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin

işlemler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmek ve sonuçlandırılmak

üzere, Van Zehra Üniversitesini Güçlendirme Vakfı kurulur. Vakfın temel amacı,

Van Zehra Üniversitesini desteklemektir. Vakfın organları Mütevelli Heyeti,

Yönetim Kumlu ve Denetleme Kumludur. Maliye Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı ile

orta, lise ve yükseköğretim öğrencilerini burs ve yurt temini ile desteklemek

üzere kumlan kamu yararına faaliyet gösteren demekler ile vergi muafiyeti tanınan

vakıflardan Bakanlar Kumlu tarafından belirlenen beş demek veya vakıf Vakfın

kumcularını oluşturur. Vakfın kuruluşuna katılan kişi ve tüzel kişi temsilcileri

Vakfın Mütevelli Heyetini oluşturur.

Vakfın gelirleri şunlardır.

a) Vakfın yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretler.

b) Her türlü yardım ve bağışlar.

e) Vakfa ait taşınmazların gelirleri, ç) Diğer gelirler.

Vakıf;

a) Kurumlar vergisinden (iktisadi işletmeler hariç),

b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,

e) Her türlü muameleler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemlere

ilişkin damga vergisi ve harçtan,

muaftır.

Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilir.

Vakıf, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla

tanınan vergi ve harç istisnalarından yararlanır.

Vakfın talebi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından Hazinenin özel mülkiyetinde

veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde, gelir getirici

kullanımlar dahil kumluş amaçlarını desteklemek üzere Vakıf lehine kırkdokuz

yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikli bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir

veya kullanım izni verilebilir.

Vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve varsa kalanı kuruluş tamamlandıktan

sonra Vakfa aktarılmak üzere, Bakanlar Kurulu Kararı ile Maliye Bakanlığı bütçesinin

yedek ödenek tertibinden Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine ödenek aktarılabilir.

Van Zehra Üniversitesini Güçlendirme Vakfı okul öncesi eğitim, ilköğretim,

ortaöğretim ve lise düzeyinde özel eğitim okulları açabilir. Söz konusu okulların

açılması, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi ve diğer hususlar Milli

Eğitim Bakanlığı ile Van Zehra Üniversitesini Güçlendirme Vakfı tarafından müştereken

belirlenir.

Fenerbahçe Üniversitesi

EK MADDE 172- İstanbul'da Fenerbahçe Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarma ilişkin hükümlerine

tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Fenerbahçe Üniversitesi adıyla

bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Spor Bilimleri Fakültesinden,

b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

ç) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

d) İletişim Fakültesinden,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur."

MADDE 34- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 47- Bu Kanunla kurulan Eskişehir Teknoloji, Sivas Bilim ve Teknoloji,

Tarsus Teknoloji ve Trabzon Üniversitelerine bağlanan yükseköğretim kurumlanmn

teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu kuruluşlarla

ilgili yılın bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi,

bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları

ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmazları başka bir işleme gerek kalmaksızın

bağlandıkları üniversitelere devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca adı

geçen üniversitelere bağlanan yükseköğretim kurumlarma tahsis edilmiş olan veya

fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis

amacında kullanılmak üzere bağlandıkları üniversitelere tahsis edilmiş sayılır.

Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kumullarında

uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla

çözülür.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte I mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan

öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemesi

halinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın

kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince

verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kumlu yetkilidir."

MADDE 35- 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 1

inci maddesinin birinci fıkrasına "okullarda" ibaresinden sonra gelmek üzere

", yükseköğretim kuramlarında" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 36- 3308 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına "Bu

Kanun," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yükseköğretim Kurulu ve" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 37- 3308 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki

bentler eklenmiştir.

"p) "Eğitim Birimi", bu Kanun kapsamında öğrencilerin teorik ve beceri eğitimi,

staj veya tamamlayıcı eğitim ile işletme personelinin eğitimi amacıyla işletmeler

tarafından oluşturulan, gerekli araç, gereç ve donanıma sahip eğitim ortamını;

r) "Staj", öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki

bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş

hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmede

yaptıkları mesleki çalışmayı;

s) "Tamamlayıcı Eğitim", açık öğretim yoluyla eğitimi yapılamayan alan veya

dallarda, mesleki ve teknik orta öğretim programlarını tamamlayamadan okuldan

ayrılanlar ile yurtdışmda öğrenim görenlerin denklik işlemleri sonucunda tespit

edilen eksik meslek alan veya dal derslerini işletmelerde mesleki eğitim esaslarına

göre tamamlamalarına imkan sağlayan eğitimi;"

MADDE 38- 3308 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının

(a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak."

MADDE 39- 3308 sayılı Kanununun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 40- 3308 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci, üçüncü, beşinci

ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"On ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel

sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu

öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine

staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tam

sayıya tamamlanır. Bu işletmeler mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim

kurumu öğrencilerine staj yaptırabilir."

"Mesleki eğitim kapsamına alınıp alınmadığına bakılmaksızın ondan az personel

çalıştıran işletmeler de mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlan öğrencilerine

bu Kanunun ilgili hükümlerine göre beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim

yaptırabilirler."

"Bu Kanun kapsamında on ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalışma

ve iş kurumu il müdürlüklerince her yıl Şubat ayı içerisinde il milli eğitim

müdürlüklerine ve o ildeki yükseköğretim kurumlarma bildirilir. Beceri eğitimi,

staj ve tamamlayıcı eğitim yaptıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı İşletmeler,

Bakanlık ve Milli Savunma Bakanlığınca birlikte belirlenir."

"Bu madde kapsamında on ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı

eğitim yaptıracak işletmeler bu amaçla bir eğitim birimi kurar. Bu birimde,

yapılan eğitim için alanında ustalık yeterliğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi

almış usta öğretici veya eğitici personel görevlendirilir."

"Mesleki ve teknik eğitim okul ve kuramlarında ve işletmelerde yapılan mesleki

eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitime ilişkin usul ve esaslar ile sınavların yapılış

şekilleri, Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenir."

MADDE 42- 3308 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 21- işletmelerde mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler,

işyerlerinin şartlarına ve çalışma düzenine uymak zorundadırlar."

MADDE 43- 3308 sayılı Kanununun 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 44- 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci ve dördüncü

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aym maddenin beşinci fıkrasına

"mesleki eğitim gören" ibaresinden sonra gelmek üzere ", staj veya tamamlayıcı

eğitime devam eden öğrenciler ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlannda

alan eğitimine başlayan" ibaresi eklenmiştir.

"Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı

eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki

artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki

eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında

staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının

yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden

az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşma

uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum

ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle

stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra

hükmü kapsamı dışındadır."

"Aday çırak ve çıraklar ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlannda alan

eğitimine başlayan veya işletmelerde mesleki eğitim ve tamamlayıcı eğitim gören

öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden, Bakanlık

ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kuramlarının bağlı olduğu üniversitelerin

bütçesine konulan Ödenekten karşılanır."

MADDE 45- 3308 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 35- Kapsamı, şartlan ve süresi Bakanlıkça belirlenen telafi eğitimi

veya tamamlayıcı eğitime katılan ve bu eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı

olan kalfa, usta ve ortaöğretim kurumu mezunlarına, bitirdikleri meslek alanının

diploması verilir.

Önceki öğrenmelere ilişkin mesleki yeterlikler, meslek standartları ve seviyeleri

esas alınarak sınavla belirlenir.

Önceki Öğrenmelerin tanınması ve denklikle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça

çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. "

"GEÇİCİ MADDE 11- 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak

üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde

mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere,

25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin

net tutarının yüzde otuzundan az olamaz. Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden

az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel

çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik

Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt

bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak

ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılma kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajım okulda yapan ortaöğretim

öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim

öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu kurum

ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Türkiye İş Kurumu

tarafından belirlenir."

MADDE 47- 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte

Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"MADDE 2- Bu Kanun, endüstriyel mesleki teknik öğretim veren yükseköğretim

kurumlan mezunları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim

veren ortaöğretim kurumlarmdan mezun olanlar, denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca

kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarmdan

mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okul mezunlanmn unvan, yetki ve sorumlulukları

ile ilgili esaslan kapsar."

MADDE 48- 3795 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)

ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarmdan mezun olanlar

ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik

öğretim veren ortaöğretim kurumlarmdan mezun olanlar ve bu okullara denk mülga

okullardan mezun olanlara "teknisyen","

"e) Teknik öğretmen unvanını kazananlar için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen

mühendislik fakültelerince düzenlenecek en fazla iki yarıyıl süreli mühendislik

eğitimi tamamlama programını başarıyla bitirenlere dallarında "mühendis","

MADDE 49- 3795 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Kanun kapsamında unvana sahip personelin yetki ve sorumlulukları, ulusal

ve uluslararası meslek standartlan ve yeterlilikler çerçevesinde Bilim, Sanayi

ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve

Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Mesleki Yeterlilik Kurumunca hazırlanan

yönetmelikle belirlenir."

MADDE 50- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"FATİH Projesi kapsamında mal ve hizmet alımları ile yapım işleri

EK MADDE 9- Yurtiçi üretimin ve katma değerin artırılması, teknoloji kazanımmm

sağlanması, daha önce yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretilebilmesi,

yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi

ve bilgi toplumuna geçiş hedefleriyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulöncesi,

ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki okulların dersliklerine bilişim teknolojisi

donanımı, yazılımı, ağ altyapısı ve internet erişim imkanının sağlanması, dersler

için çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda e-içerik temin edilmesi ve e-içerik

altyapısının oluşturulması, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan

öğretmenlere ve örgün eğitim gören öğrencilere e-kitap, tablet bilgisayar ve

benzeri ihtiyaçların sağlanması amaçlarıyla Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi

İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları

ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerine

tabi değildir. Bu madde uyarınca yapılacak alımlara ilişkin usul ve esaslar

Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Milli Eğitim Bakanlığı

ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan

yönetmelikle rekabete açık olacak şekilde düzenlenir."

MADDE 51- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"FATİH Projesi kapsamında mal ve hizmet alımları ile yapım işleri

EK MADDE 3- Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi

(FATİH) Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara internet

erişim hizmetleri ve ağ altyapısının sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı

ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılacak mal ve hizmet

alımları ile yapım işlerinde üst yöneticinin onayıyla onbeş yıla kadar gelecek

yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir."

MADDE 52- 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı Cetvelin "A- Yükseköğretim

Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri" bölümüne aşağıdaki üniversiteler

eklenmiştir.

"112) Eskişehir Teknoloji Üniversitesi

113) Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

114) Tarsus Teknoloji Üniversitesi

115) Trabzon Üniversitesi

116) Van Zehra Üniversitesi"

MADDE 53-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel

Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde

yer alan "meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında

staja tabi tutulan öğrenciler" ibaresi "mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri

sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında

tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 54- 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f)

bendinde yer alan "Resmi meslek ve sanat okulları ile yetkili resmi makamların

izniyle kurulan meslek veya sanat okullarında ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 55- 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının

(ı) bendinin dördüncü cümlesine "Bu bent hükümleri;" ibaresinden sonra gelmek

üzere "Milli Eğitim Bakanlığına ait işyerlerinde Okul-Aile Birliklerince çalıştırılanlar

hariç olmak üzere" ibaresi eklenmiştir.

lyiADDE 56- 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının

(e) bendine "mesleki eğitim görenler ile meslek liselerinde staja tabi tutulan"

ibaresi "mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim görenler ile okulda alan

eğitimine devam eden" şeklinde değiştirilmiş, "yüksek öğrenim sırasında staja

tabi tutulan" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya işletmede mesleki eğitim

gören" ibaresi eklenmiş, "eğitim gördükleri okullar" ibaresi "eğitim gördükleri

okullar veya kurumlar" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 57- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 70- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemlerde

Okul-Aile Birliklerinin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında

çalıştırdığı sigortalılar için 81 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi

hükümlerinden yersiz olarak yararlandığı teşvik tutarlarına ilişkin asli ve

feri borçların takip ve tahsilinden vazgeçilir. Aynı dönemlerde Kuramca tahsil

edilmiş olan teşvik tutarlarına ilişkin asli ve feri borçlar ise iade ve mahsup

edilmez."

MADDE 58- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun

3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu Kanun kapsamındaki eğitim-öğretim faaliyetlerini yapan ancak kurum açma

izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça düzenlenmeyen yerler ile

izinsiz eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan yerler valiliklerce kapatılır. Bu

fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

MADDE 59- 5580 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları

ile beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı

maddeye beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurum açma izni verilen kurumlardan iki yıl içerisinde faaliyete başlamayan,

faaliyete başladıktan sonra yönetmelikte belirtilen süreden daha fazla izinsiz

ara veren veya söz konusu izni amacı dışında kullandığı tespit edilen kuramların

kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

Özel öğretim kur umunun;

a) Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması,

b) Kuram açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi,

c) Mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırılmaması veya mevzuata aykırı

personel çalıştırılması,

d) Haftalık ders çizelgesi ve programların Bakanlık izni olmadan kurumda uygulanması,

e) Gerçeğe aykırı reklam ve ilan verilmesi veya reklam ve ilanlarda öğrenci

resim ve bilgilerinin kullanılması,

f) Bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelik ve yönergelerde belirtilen

hükümlere aykırı fiillerde bulunulması,

g) Mevzuata uygun olarak kapatılmaması,

h) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçları ile temel

ilkelerine uymaması,

hallerinde (a) ve (e) bentlerinde belirtilenler için brüt asgari ücretin beş

katı, (c) bendinde belirtilenler için brüt asgari ücretin on katı ve (b), (ç)

ve (d) bentlerinde belirtilenler için brüt asgari ücretin yirmi katı idari para

cezası uygulanır. Bu fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen

fiillerin tekrarı halinde idari para cezası miktarı beş kat artırılarak uygulanır

ve bu bentlerde belirtilen fiillerin üçüncü kez tekrarlanması halinde ise kurum

açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir. (1) ve (g) bentlerinde

belirtilen fiillerin işlenmesi halinde brüt asgari ücretin yirmi katı idari

para cezası verilir ve kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal

edilir."

"Devir ve teslimden kaçman veya bu görevi savsaklayan kurucu hakkında brüt

asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanır.

Bu Kanunda belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatanlar ile soruşturma sonucu

kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya beş

yıl geçmeden tekrar kurum açma izni veya bir kurumu devralma ya da bir kuruma

ortak olma izni verilmez."

MADDE 60- 5580 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu Kanun kapsamında açılan mesleki ve teknik anadolu liselerinde verilen mesleki

eğitimin kalitesini, öğretmen ve öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini

geliştirmek amacıyla alan ve dalların özelliklerine göre Bakanlıkça belirlenen

standartlara ve donanıma sahip atölye ve laboratuvarlarda üretim yapılabilir

ve üretilen malların satışından elde edilen gelir okulun eğitim, öğretim ve

yönetim hizmetlerinde kullanılır. Üretimde görev alan öğrenci ve personele ödenen

paya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 61- 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin

birinci fıkrasının (e) bendine "oluşan" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve adaylar

ile diğer ilgilileri bağlayıcı olan" ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki bentler

ve eklenmiştir.

"j) Bireyselleştirilmiş sınav: Elektronik ortamda her bir adaya aynı veya farklı

zamanlarda adayın verdiği cevaplara ve seviyesine göre soru sayısının ve soruların

niteliğinin değişebildiği sorulardan oluşan sınavı,"

k) Deneme soru: Birbirine denk sonuçlar üreten sınavlar yapabilmek için benzer

güçlük derecesi ve ayırt edicilik özellikleri olan soruları tespit etmek amacıyla

gerçek sınavlarda sorulan fakat değerlendirme aşamasında puanlama dışı bırakılan

soruyu,"

MADDE 62- 6114 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına "birimlere"

ibaresinden sonra gelmek üzere "sınav görevlendirmeleri," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 63

6114 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Yönetim Kurulu toplantıları ses, görüntü veya yazı nakleden bilişim sistemleri

ile de yapılabilir."

MADDE 64- 6114 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci

fıkrasının (a) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aym maddenin

ikinci fıkrasına aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiş, aynı maddenin dördüncü

fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde ve aym fıkranın (g) bendinde yer alan

"Dış İlişkiler ve İş Geliştirme" ibaresi "Kurumsal İlişkiler" şeklinde değiştirilmiş,

aynı bende "koordine etmek," ibaresinden sonra gelmek üzere "telifler," ibaresi

ve aym fıkraya aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

"(1) Başkanlık, merkez teşkilatı ile doğrudan Başkanlığa bağlı temsilciliklerden

ve elektronik smav merkezlerinden oluşur. Temsilciliklerin açılacağı yer ve

sayıları Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla, elektronik

smav merkezlerinin açılacağı yer ve sayılar ise Yönetim Kurulunca belirlenir.

Başkanlık kadro veya pozisyonlarında görevli personel tüm iş ve işlemlerinde

doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere geçici veya sürekli olarak temsilciliklerde

veya elektronik smav merkezlerinde görevlendirilebilir."

"a) Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı."

"g) Kurumsal İlişkiler Daire Başkanlığı."

"h) Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı, ı) Engelli Adaylar Daire Başkanlığı."

"a) Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı: Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda

sorulacak soruları hazırlamak veya hazırlatmak, denetlemek ve güvenli bir şekilde

şifreleyerek saklamak, soru havuzu oluşturmak ve güvenliğini sağlamak, soruların

geçerlik ve güvenirlik düzeylerini artırmak; Başkan tarafından verilen diğer

görevleri yapmak."

"h) Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı: Başta yeni smav veya soru türleri

ve puanlama yöntemleri olmak üzere Başkanlığın faaliyet gösterdiği tüm alanlarda

araştırmalar yapmak veya yaptırmak; yeni yöntem ve teknolojileri takip ederek

bunları ülke koşullarına uyarlamak; bu alanlarda gerekli hizmet içi eğitimler

vermek; eğitim programları düzenlemek; Başkan tarafından verilen diğer görevleri

yapmak.

ı) Engelli Adaylar Daire Başkanlığı: Başkanlıkça yapılan sınavlara başvuruda

bulunan engelli adaylar ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek, gerekli

raporları toplamak, gerekli bilgilendirmeleri yapmak, engelli adayların sınavlarının

sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için smav evrakı ve yardımcı personel konusunda

gerekli düzenlemeleri yapmak, bunun için gerekli eğitimleri vermek, yurtiçi

ve yurtdışı toplantılar düzenlemek, engelli adayların smav koşullarını iyileştirici

tedbirleri araştırmak, takip etmek ve ülke şartlarına uyarlamak; Başkan tarafından

verilen benzeri görevleri yapmak."

MADDE 65- 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin;

1) Üçüncü fıkrasında yer alan "ikiden" ibaresi "dörtten" şeklinde değiştirilmiştir.

2) Dokuzuncu fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan "üçte birini" ibaresi "yarısını"

şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında

Kanun uyarınca Başkanlık adına mecburi hizmet karşılığı yurtdışma gönderilenlerden

doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini

ifa etmek üzere Başkanlığın ilgili kadrolarına atananlar, bu fıkra kapsamında

belirlenen kadro sayısına bağlı kalmaksızın sözleşmeli yerli uzman olarak da

istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler, bu görevleri süresince aylıksız

izinli sayılırlar ve aylıksız izinli sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak

suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine

tabi olmaya devam ederler. Bu görevlerde geçen hizmet süreleri kazanılmış hak

aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir. Bunlara sözleşmeli personel olarak

çalıştıkları süreler için iş sonu tazminatı ödenmez ve bu şekilde çalışılan

süreler bunların emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır. 1416 sayılı

Kanun kapsamında Başkanlık adına mecburi hizmet karşılığı yurtdışına gönderilenlerin

mecburi hizmet yükümlülükleri, 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına giren kurumlara, ilgili kurumun talebi

ve Başkanlığın uygun görmesi suretiyle devredilebilir."

3) Onüçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(13) Başkanlıkça yurtiçinde ve yurtdışmda sınav soru havuzunda yer alacak

soruların hazırlanmasında görevlendirilenlere ve cevapların değerlendirilmesinde

katkısı olanlara soru ücreti; 2 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca

oluşturulan koordinatörlüklerin koordinatörüne ve diğer personeline, bina sınav

sorumluları ile bina yöneticilerine, salon başkanlanna, gözetmenlere, sınav

güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine, kapalı dönem çalışanlara ve sınav

sürecinde görev alan diğer personele sınav ücreti ödenir. Kadrolu veya sözleşmeli

çalışan personele ayrıca soru ücreti ödenmez. Memuriyet mahalli dışına sınav

görevi için görevlendirilenlerden sınav ücreti ödenenlere 10/2/1954 tarihli

ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre sadece yol gideri ödenir. Sınav

ve soru ücreti tutarına ilişkin usul ve esaslar; sınavın ve soruların Özelliği,

sınava katılanlarm sayısı, görev ve yetkileri, sınav yerinin özelliği ve çalışma

süresi gibi hususlar değerlendirilmek suretiyle, Bakanlar Kurulu tarafından

belirlenir. Bu fıkrada yer alan hükümler, yükseköğretim kurumlarımn açık öğretim

sınavları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri

üzerine yükseköğretim kurumlarmca yapılan sınavlar hakkında da uygulanır."

4) Ondördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurum müdürlükleri ile sınav koordinatörlüklerinin

bu fıkra kapsamındaki mal ve hizmet alımlarma ilişkin ödemeleri nedeniyle düzenledikleri

kağıtlar damga vergisinden istisnadır."

5) Onbeşinci fıkrasının birinci cümlesine "Yönetim Kurulu üyeleri ile" ibaresinden

sonra gelmek üzere "Başkanlık Müşaviri," ibaresi ve aym fıkraya aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

"Soru hazırlama ve denetleme faaliyetlerine ilişkin birimlerde görev yapanlardan

bu fıkra hükümlerine aykırı durumları tespit edilenler başka birimlerde görevlendirilir."

6) Onsekizinci fıkrasının birinci cümlesine "ihtisaslaşmış" ibaresinden sonra

gelmek üzere "yardımcı doçent," ibaresi eklenmiştir.

7) Ondokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(20) Başkanlık sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetleri ile sınırlı

olmak üzere öğretim elemanlarına proje, araştırma ve incelemeler yaptırabilir,

bilimsel raporlar hazırlatabilir. Bu hizmetlerde görev alan öğretim elemanlarına

(40.000) gösterge rakamının ve bir ayda yapılacak toplam olarak (60.000) gösterge

rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde

edilecek tutan geçmemek üzere Başkanlıkça belirlenecek tutarda, diğer kanunlardaki

düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın doğrudan ödeme yapılır. Bu fıkra

uyarınca yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun

görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir."

MADDE 66- 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin;

1) İkinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Sınavlardan sonra Başkanlık veya yargı mercileri tarafından iptaline karar

verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin

yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır."

2) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Sınavlar, adaylara aynı veya farklı sorularla aynı anda veya farklı zamanlarda,

basılı veya elektronik ortamda uygulanabilir. Sınavlar bireyselleştirilmiş sınav

şeklinde de yapılabilir. Sınavlarda ek süre verilmek kaydıyla, adaylara aynı

veya farklı sorulardan oluşan deneme sorulan da sorulabilir. Adaylar dahil hiç

kimseye hangi sorunun deneme sorusu olduğu hakkında bilgi verilmez. Sınav puanları

hesaplanırken güçlük ve ayırt edicilik

özelliklerine göre her soru için farklı puan değeri belirlenebilir. Hangi alan

veya konularda hangi sınav türlerinin uygulanacağına, ihtiyaçlar ve imkanlar

çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından karar verilir."

3) Dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Soru kitapçıkları, cevap kağıtları ve diğer sınav evrakının imajlarının güvenli

bir elektronik ortama aynen aktarılması halinde bu süreler beklenmeksizin bunlar

imha işlemine tabi tutulabilir. Bu suretle elektronik ortama aktarılan belgeler

tüm iş ve işlemlerde geçerli olmak üzere sınav evrakının aslı hükmündedir."

4) Altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Başkanlık eşdeğerlik belirlediği uluslararası yabancı dil sınav uygulamalarım

yapan merkezlerde her türlü inceleme yapabilir veya yaptırabilir."

5) Sekizinci fıkrasının başına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Soru hazırlama faaliyetlerine ilişkin olarak, yayımlanmış ve alenileşmiş her

türlü yazılı, görüntülü ve sesli eserlerden yararlanılması veya iktibas yapılması

eğitim ve öğretim kapsamında değerlendirilir, eser ve eser sahibinin kimliği

gizli tutulur."

6) Dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(10) Başkanlık tarafından yurtdışmda yapılan tüm sınavlarda da bu Kanun hükümleri

uygulanır."

MADDE 67- 6114 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile dördüncü

fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

"(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden Başkanlıkça uygun görülenler,

ihtiyaç duyulması halinde sınav hizmetlerinde görevlendirilebilir. Başkanlık

tarafından görevlendirilenlerin seçiminde yapılan tercihler görevlendirilmeyen

diğer personel açısından bir hak doğurmaz. Görevlilerin Başkanlıkça belirlenen

sınav kurallarına aykırı davranışlarının tespiti halinde mevcut görevlerinin

derhal iptalinin yanı sıra bu personele belirli süreli veya süresiz olarak bir

daha sınav görevi verilmeyebilir. Ayrıca görevlinin sınav kurallarına aykın

davranışının derecesi gözetilerek disiplin hükümlerinin uygulanması için bağlı

olduğu kurum veya kuruluşa bilgi verilebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin

ilkeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir."

"Sınav sorularına ve sınav sonuçlarına itirazlar, 2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanununun ivedi yargılamaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili

kılavuzlarda belirtilen süreler içinde doğrudan Başkanlığa yapılır."

"(6) Elektronik smav merkezi ihtiyacı bulunan yerlerde mülkiyeti veya kullanım

hakkı üniversitelere, gerçek veya tüzel kişilere ait olan arsa üzerine elektronik

smav binası inşa etmek isteyen üniversite, gerçek veya tüzel kişilerce, Başkanlığın

uygun göreceği ya da belirleyeceği smav merkezi projesine bağlı olarak yapılacak

olan binalar ile yapımı devam eden veya tamamlanmış binaların, onbeş yıla kadar

kiralanması için 3 üncü madde kapsamında Yönetim Kurulu kararı ile ön protokol

yapılabilir. Başkanlıkça gerekli görülen hallerde hizmet binası ve elektronik

smav binası ile ilgili diğer tesisler, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu

Konut Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine göre de

yaptırılabilir."

MADDE 68-6114 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin;

1) Birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başkanlık, gizlilik ve güvenliğin sağlanması için smav öncesinde, smav sırasında

ve sonrasında gerekli bütün tedbirleri alır, ilgili tüm kurumlarla işbirliği

yapar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlun ile yapılacak protokoller çerçevesinde

veri tabanlarında sınav ve yerleştirmeler için ihtiyaç duyulan kişisel veri

sorgulaması yapabilir."

2) İkinci fıkrasının birinci cümlesine "istinaden" ibaresinden sonra gelmek

üzere "özel erişim usulleri ile adaylara" ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki

cümleler eklenmiştir.

"Ancak deneme soruları ve bu sorulara ilişkin bilgi ve belgeler sınav sonrasında

hiçbir surette açıklanmaz ve paylaşılmaz. Bu soruları sınav sonrasında yetkilendirilmiş

görevliler dışında herhangi bir yolla ezberlemek suretiyle de olsa elde ederek

kaydeden, saklayan, aktaran ya da paylaşanlar hakkında 10 uncu madde hükümleri

uygulanır. Bireyselleştirilmiş veya elektronik sınavlarda soruların açıklanıp

açıklanmayacağı sınava başvuru aşamasında adaylardan alınacak onaylar çerçevesinde

yürütülür."

3) Üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Başkanlık sınavların her aşamasında ve sınav sonrası işlemlerde her türlü

yazışma, açıklama, görevlendirme ve bilgilendirme işlemlerini, tebliğ hükmünde

olmak üzere sınav görevlilerinin kişisel bilgi ve şifreleri ile girebildikleri

Başkanlıkça sağlanan güvenli elektronik ortamlarda yapabilir."

4) Dördüncü fıkrasına "sinyal karıştırıcı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve

her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen

her türlü verinin herhangi bir iletim sistemi vasıtasıyla gönderilmesi veya

alınması yoluyla yapılan iletişimin tespiti için gerekli teknik araç ve gereçler"

ibaresi eklenmiştir.

5) Beşinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

"Sınav sırasında veya sınavdan sonra incelenen tutanaklar, kamera ses ve görüntüleri,

telefon kayıtları, ihbarlar veya başka yollarla bu Kanun ve sınav kurallarının

düzenlendiği yönetmelik veya kılavuz esaslarına aykırılık teşkil eden davranışlarının

tespit edilmesi halinde adayın sınavı geçersiz sayılır, bu sınav veya yerleştirmeyle

kendisine sağlanan haklar geri alınır."

6) Altıncı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Başkanlık, adaylar ve sınav görevlilerini kapsayacak şekilde biyometrik yöntemlerle

kimlik doğrulaması yapabilir. Biyometrik doğrulamanın kullanılmadığı durumlarda;

adayların ve smav görevlilerinin sınav binalarına girişinde nüfus cüzdanı veya

geçerlilik süresi dolmamış pasaport haricinde ilgili kanunlarında resmi kimlik

belgesi hükmünde olsa bile başka bir kimlik belgesi geçerli kabul edilmez. Biyometrik

yöntemlerle kimlik doğrulama uygulamaları için elde edilen veriler smav hizmetlerinde

kullanılmak üzere saklanabilir."

7) Altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(7) Başkanlık, smav güvenliğinin sağlanması amacıyla sınav sırasında veya

sonrasında kopya amaçlı kullanıldığı yolunda şüpheler üzerine ses ve kamera

görüntü çözümleri ile yazı, imza, ifade ve smav evrakında her türlü tespit,

işleme, karşılaştırma, analiz ve inceleme yapabilir veya yaptırabilir, doğruluk

analizi yapmak üzere gerekli cihazları kullanabilir, her türlü cihaz içeriğinin

kopyasını alabilir.

(8) Sınavlardan sonra incelenen smav belgelerinde, elektronik kayıtlarda veya

yapılan analizlerde olağandışı bulgulara rastlanması halinde adaylar, maliyeti

Başkanlık tarafından karşılanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile eşdeğer sınava

çağrılabilir. Adayın sınavının geçerli sayılıp sayılmayacağına eşdeğer smav

sonuçlarına bakılarak Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Çağrıya rağmen

eşdeğer sınava katılmayan adayın sınavı geçersiz sayılır."

MADDE 69- 6114 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasının

birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesine

"sınava" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve yerleştirmeye" ibaresi, üçüncü cümlesine

"bu sınavdaki" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya yasaklılık süresi içinde

girmiş olduğu Başkanlıkça yapılan bir sınavdaki" ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

"Sınavda kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın

sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde kopya çektiği

veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın bu oturumlardan oluşan sınavı

iptal edilir."

"(9) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan görevlilerin kimlik bilgilerini,

deneme sorularım veya sınavın devam ettiği süre içinde sınavlarda sorulan soruları

herhangi bir ortamda paylaşan, ifşa eden, her türlü işaret, ses veya görüntü

nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan veya işleyenler hakkında

beşbin Türk Lirası idari para cezası uygulamr. Fiilin tekerrürü halinde ceza

her defasında bir kat artırımlı olarak uygulanır. İdari para cezası, 5/12/1951

tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan yükümlülükleri

ve bu Kanunun 10 uncu maddesindeki ceza hükümlerinin uygulanmasını ortadan kaldırmaz.

İdari para cezalarına ilişkin karar Yönetim Kurulu tarafından verilir. İdari

para cezalarına karşı açılacak davalarda yetkili mahkeme Başkanlık merkezinin

bulunduğu yerdeki idare mahkemeleridir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezalan

tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir."

MADDE 70- 6114 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında

yer alan "31/12/2015" ibaresi "31/12/2018" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 71- 6114 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- (1) Başkanlığın Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı

ile Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığında görev yapmış olan Devlet

memurları arasından Başkanlıkça uygun görülenlerden;

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Merkezi Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanlar sırasıyla Milli Eğitim Uzmanı

ve Milli Eğitini Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına,

b) Diğer personel ise kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet

Personel Başkanlığına,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş işgünü içinde bildirilir.

(2) Milli Eğitim Bakanlığı birinci fıkranın (a) bendi uyarınca yapılacak atama

işlemlerini on işgünü içinde sonuçlandırır. Bu şekilde atananların Ölçme, Seçme

ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı

kadrolarında geçirdiği süreler Milli Eğitim Uzmanı ve Milli Eğitim Uzman Yardımcısı

kadrolarında geçmiş sayılır.

(3) Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personel, Devlet Personel Başkanlığınca

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun

22 nci maddesinin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen

usul ve esaslar çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilir. Bunlardan

şube müdürü ve üstü kadrolarda olanlar araştırmacı unvanlı kadrolara, diğerleri

ise Devlet Personel Başkanlığınca tespiti edilen kadrolara atanırlar. Personel

nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam

eder ve bu süre boyunca personelin her türlü mali ve sosyal haklan Başkanlık

tarafından karşılanır.

(4) Bu rtıadde kapsamında yer alan personele ilişkin kadrolar; atama teklifi

gerçekleştirilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgililere ilişkin atama

onaylarının alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın

ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas vc tahsis edilmiş sayılır. İhdas

edilmiş sayılan memur kadrolan, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro

ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne

eklenmiş sayılır. Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler en geç onbeş

gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(5) 9/3/2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

ile belirlenen atama sayısı sınırlamasına tabi tutulmaksızın bu madde kapsamında

Başkanlık kadrolarından ayrılan personel sayısı kadar Başkanlığın boş kadrolarına

açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir.

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlıkta Som Hazırlama ve Geliştirme

Daire Başkam olarak görev yapan personel, Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanı;

Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Daire Başkam olarak görev yapan personel, Kurumsal

İlişkiler Daire Başkanı olarak başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır."

MADDE 72- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Öğretim

Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde

eklenmiştir.

"EK MADDE 22- Bu Kanunla yeni kurulan üniversitelerde ve Recep Tayyip Erdoğan

Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listelerde yer alan öğretim

elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanım Hükmünde Kararnameye bağlı

cetvellere ilgili üniversite bölümleri olarak ve söz konusu cetvellerin Recep

Tayyip Erdoğan Üniversitesine ait bölümüne eklenmiştir."

MADDE 73- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 20- Bu Kanunla yeni kurulan üniversitelerde kullanılmak üzere ekli

(2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye

bağlı cetvellere ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir."

MADDE 74- Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983

tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

eki (I) sayılı cetvelin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına ait

bölümünden çıkarılmış ve ekli (4) ve (5) sayılı listelerde yer alan kadrolar

ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin

Milli Eğitim Bakanlığına ve Ölçme; Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına

ait bölümlerine eklenmiştir.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim

Bakanlığına ait bölümünde yer alan Rehberlik ve Denetim Başkanı, I. Hukuk Müşaviri,

Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadroları hiçbir işleme gerek

kalmaksızın iptal edilmiştir.

MADDE 75- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tasarının pdf hali için tıklayınız.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.