Haftada Birden Fazla Güne Ücretsiz Verilen Nöbet Angaryadır!!

Haftada Birden Fazla Güne Ücretsiz Verilen Nöbet Angaryadır!!
04 Temmuz 2016 Pazartesi 09:42

İlköğretim okullarında nöbetle ilgili ayrıntılar; 26.07.2014 tarihli ve

29072 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmenlerin nöbet

görevi" başlıklı 44. maddesinde yer almaktaydı.

İşte ilgili madde;

"Öğretmenlerin nöbet görevi

MADDE 44- (1) Bağımsız anaokulu ve uygulama sınıfı öğretmenleri

kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar.

(2) Ana sınıfı ve özel eğitim sınıfı öğretmenlerine, boş geçen

dersleri doldurma ve nöbet görevi verilmez.

(3) Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama sınıflarında bölüm

şefi de nöbet tutar.

(4) İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci

mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz

önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre

öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan

okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.

(5) Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı

okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet

tutar.

(6) Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda

20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez.

Ancak, ihtiyaç duyulması halinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.

(7) Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir

yıl süre ile nöbet görevi verilmez.

(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son

ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre okulun özelliğine göre

öğretmenler kurulu kararıyla kısaltılabilir.

(9) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse

özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

(10) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek

okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Öğretmenlere

yazılı olarak duyurulur."

Fakat 16.06.2016 tarihli ve 29744 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli

Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 6. maddesi ile 26.07.2014 tarihli ve 29072

sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 44. maddesi değiştirilmiştir.

İşte o yapılan değişiklik;

"Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin

nöbet görevi

MADDE 44 - (1) Müdür yardımcıları,

okulda kendilerine verilen nöbet görevini yerine getirir, nöbetçi öğretmen ve

öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür

başyardımcısına veya müdüre bildirir.

(2) Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve

uygulama sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki

zamanlarda nöbet tutarlar.

(3) Müdür yardımcısı ve öğretmen

sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı ve öğretmenlere haftada

birden fazla nöbet görevi verilir. Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama

sınıflarında bölüm şefi de nöbet tutar.

(4) İlköğretim kurumlarında; okulun

bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili

eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce

düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda

gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet

tutarlar.

(5) Öğretmen, birden fazla okulda

ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok

ders okuttuğu okulda nöbet tutar.

(6) Okuldaki öğretmen sayısının

yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran

öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak ihtiyaç duyulması halinde bu

öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.

(7) Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay

kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez.

(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan

30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu

süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az

olmamak kaydıyla kısaltılabilir.

(9) Nöbet görevine özürsüz olarak

gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem

yapılır.

(10) Nöbetlerde uyulması gereken

esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen

görev talimatnamesi hazırlanır. Bu talimatname, öğretmenlere yazılı olarak

duyurulur.

(11) Engelli çocuğu bulunan

öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine öncelik verilerek

düzenleme yapılır."

Dolayısıyla;

* "Öğretmenlere haftada 2 kez nöbet verilebilir mi?"

* "Valiliklerden öğretmene çift nöbet görevi verilemez yazıları"

* "Haftada birden fazla güne nöbet görevi verilemez"

* "Yönetmelik metninde haftada bir günden fazla güne nöbet görevi yok"

Haberlerimizde; "Haftada bir günden fazla nöbet görevi verilemez." şeklinde vurguladığımız

konuda haklı çıktık. Bakanlık ilköğretim kurumları yönetmeliğine haftada birden

faz güne nöbeti yerleştirdi. Fakat ortaöğretim kurumlarında halen haftada bir

günden fazla güne nöbet verilemez.

26.07.2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim

Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi" başlıklı değişik 44. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı ve öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilir. Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama sınıflarında bölüm şefi de nöbet tutar." hükümleri ile öğretmene haftada birden fazla

nöbet görevi verilmesi sağlanmıştır.

Fakat; Haftada birden fazla güne verilen nöbet angaryadır. Çünkü karşılığında

ücret ödenmemektedir.

NÖBETE HAFTADA BİR KEZ EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEĞİNE GÖRE ÖĞRETMENLERE

HAFTADA BİRDEN FAZLA GÜNE NÖBET GÖREVİ VERİLEMEZ

23.08.2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu

Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara

İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci

Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Örgün

eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 22. .maddesindeki; "(1)

Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi

içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili

mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine

getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve

2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir."

hükümlerine göre öğretmenlere Ocak 2016 tarihinden itibaren nöbet görevine

binaen ek ders ücreti ödenmektedir.

Bu durumda nöbet görevine haftada bir günden fazla ek ders ücret

ödenemeyeceği içinde haftada birden fazla güne nöbet görevi verilmesi de

tamamen imkansız hale gelmiştir.

ANAYASAMIZDA ANGARYA YASAKTIR

Okullarımızdaki personel yetersizliklerinin çözüm yolu olarak yorucu ve ağır

sorumluluk taşıyan ekstra nöbet görevi öğretmenlere dayatılamaz.

Yine ilgi Yönetmelikler dışı angarya olarak verilen bu görev 1982 Anayasa'sının

"II. Zorla çalıştırma yasağı" başlıklı 18.

maddesindeki; "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya

yasaktır" hükümlerine de aykırılık teşkil etmektedir.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE ANGARYA YASAKTIR

İLO diğer adıyla Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye'nin imza koyduğu İLO

sözleşmeleri veya diğer uluslararası sözleşmeler 1982 Anayasası'nın "Milletlerarası

Antlaşmaları Uygun Bulma" başlıklı 90. maddesinde yer almaktadır.

Bilindiği üzere Anayasa'da önemli değişiklikler yapılarak kamu görevlilerine

sendika hakkı açıkça tanınmış, daha sonra yapılan bir değişiklik ile de

Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrasına, 22.05.2004 tarih ve 5170 sayılı Resmi

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 sayılı yasanın 7. maddesi ile

eklenen son cümle uyarınca; "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş

milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya

aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe

konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla

kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek

uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır."

hükümleri ile Uluslararası Sözleşmeler iç hukukumuzun bir parçası haline

getirilmiştir.

Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca iç hukukumuzun bir parçası haline gelen ve

bir uyuşmazlık olması halinde yasalardan önce uygulanacak olan temel hak ve

özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin örgütlenme özgürlüğü ve

sendikal haklara ilişkin hükümler içerdiği bilinmektedir.

Buna göre; 13.01.2004 tarih ve 25345sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş

Sağlığı ve Güvenliği Ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmesinin 3.

maddesi (b) bendindeki; "Bu sözleşmenin amacı bakımından; "b

"İşçiler" terimi, kamu çalışanları dahil olmak üzere istihdam edilen

bütün kişileri kapsar." hükümlerince sözleşme metni memurları da

kapsamaktadır.

23.06.1998 tarih ve 23381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cebri veya

Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşmenin 11. maddesi (b) bendindeki; "Sadece

18'den yukarı ve 45'den aşağı yaşlarda bulunan sağlam yetişkin erkekler cebri

veya mecburi çalıştırmaya tabi olabilirler. Bu sözleşmenin 10 uncu maddesinde

öngörülen iş türleri hariç, aşağıdaki tedbirler ve şartlar dikkate alınmalıdır.

b-Öğretmenler öğrenciler ve genel olarak idari personelin muaf

tutulması;" hükümleri ile memurların cebri ve mecburi çalışmadan

muaf tutulacağı kayıt altına alınmıştır.

KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRI EMİR, YERİNE

GETİRİLMEZ

Diğer taraftan 23.07.1965 tarihli ve 12056

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan657 Sayılı Devlet Memurları

Kanununun "Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları"

başlıklı 11. maddesinde "Devlet memuru amirinden aldığı emri,

Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez

ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini

yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine

getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden

emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan

kurtulamaz?" hükmü mevcut olup bu hüküm uyarınca haftada birden

fazla güne nöbet görevi verilmesi yukarıdaki mevzuat hükümlerine aykırı olup

mevzuata aykırı olarak verilen bu görevin yerine getirilme imkanı da

bulunmamaktadır.

Ahmet KANDEMİR


Etiketler; #

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.