İşçiler için Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik yayımlandı

İş Kanununa göre çalışan işçileri ilgilendiren kısmi zamanlı çalışmanın detaylarını belirleyen yönetmelik yayımlandı

İşçiler için Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik yayımlandı
08 Kasım 2016 Salı 09:24

8 Kasım 2016 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 29882

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığından:

ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK

KISMİ

SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 -

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, doğum ya da evlat edinilmesi sonrası işçinin

kısmi süreli çalışma yapabileceği işleri belirlemek ile uygulamaya ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 -

(1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857

sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca kısmi

süreli çalışma talebinde bulunan işçiler ile bunların işverenlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 -

(1) Bu Yönetmelik, 4857 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 -

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)

Analık izni: Kadın işçinin doğum nedeniyle çalıştırılmadığı süre için

verilen izni,

b)

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

c)

Haftalık çalışma süresi: Genel bakımdan haftalık en çok kırk beş saat, yer

altı maden işlerinde çalışan işçiler için ise haftalık en çok otuz yedi

buçuk saat olan süreyi,

ç) Kısmi

süreli çalışma: İşçinin, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan

emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yaptığı çalışmayı,

d)

Ücretsiz izin: Analık izninin bitiminden itibaren işçiye isteği halinde

verilen izni,

ifade

eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Analık İzni ve Ücretsiz İzne İlişkin Esaslar

Analık izni hakkı

MADDE 5 - (1)Kadın işçinin doğumdan önce sekiz

ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için

çalıştırılmaması esastır.

(2)

Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye

iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumunun uygun olduğunundoktor raporuyla belgelendirilmesi halinde kadın

işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu

durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

(3)

Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı

çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle

kullandırılır.

(4)

Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası

kullanılamayan süreler babaya kullandırılır.

(5) Üç

yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen

işçiye, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta

analık izni kullandırılır.

(6)

Analık izninde belirtilen süreler, işçinin sağlık durumuna ve işin

özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler

doktor raporu ile belirtilir.

Çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakkı

MADDE 6 - (1) Analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun

bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın

işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek

işçilere istekleri halinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz

yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma

süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.

(2)

Çoğul doğum halinde bu sürelere otuzar gün eklenir.

(3)

Çocuğun engelli doğduğunun doktor raporu ile belgelendirilmesi halinde bu

süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır.

(4)

Ücretsiz izinden yararlanan kadın işçiye, bir yaşından küçük çocuğunu

emzirmesi için günde toplam bir buçuk saat olan süt izni uygulanmaz.

Altı aya kadar ücretsiz izin hakkı

MADDE 7 -

(1) Kadın işçiye, analık izninin bitiminden itibaren isteği halinde altı

aya kadar ücretsiz izin verilir.

(2)

Ücretsiz izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme halinde eşlerden

birine veya evlat edinene verilir.

(3) Bu

maddede belirtilen ücretsiz izin süresi, yıllık ücretli izin hakkının

hesabında dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kısmi Süreli Çalışmanın Süresi, Şekli ve Şartları

Kısmi süreli çalışma talebi ve şekli

MADDE 8 -

(1) İşçi, 5 inci maddede belirtilen analık izninin, 6 ncı

maddede belirtilen ücretsiz iznin veya 7 nci

maddede belirtilen ücretsiz iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi

ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına

kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir.

(2)

Kısmi süreli çalışma talebi, 7 nci maddede

belirtilen ücretsiz izin süresi kesilerek de yapılabilir. Ücretsiz iznin

tamamının kullanılması şartı aranmaz.

(3)

Kısmi süreli çalışma talebi, bu haktan faydalanmaya başlamadan en az bir ay

önce işçi tarafından yazılı olarak işverene bildirilir.

Kısmi süreli çalışma talebinin unsurları

MADDE 9 - (1)

İşçinin kısmi süreli çalışma talebinde, kısmi süreli çalışmaya başlayacağı

tarih ile tüm iş günlerinde çalışılacak olması halinde çalışmanın başlama

ve bitiş saatleri, haftanın belirli günlerinde çalışılacak olması halinde

ise tercih edilen iş günleri yer alır.

(2)İşçi, eşinin çalıştığına dair belgeyi kısmi

süreli çalışma talebine eklemek zorundadır.

(3)

İşçinin kısmi süreli çalışma talep dilekçesi, işveren tarafından işçinin

özlük dosyasında saklanır.

Kısmi süreli çalışma talebinin şartları

MADDE 10 -

(1) Ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli

çalışma talebinde bulunamaz. Ancak,

ebeveynlerden birinin çalışma şartı;

a)

Ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren bir

hastalığının olması ve bu hastalığın tam teşekküllü hastane ya da

üniversite hastanesinden alınacak doktor raporuyla belgelendirilmesi,

b)

Velayetin mahkemece eşlerden birine verilmesi halinde çocuğun velayetine

sahip ebeveynin talepte bulunması,

c) Üç

yaşını doldurmamış bir çocuğun münferiden evlat edinilmesi,

hallerinde aranmaz.

(2)

Birinci fıkra kapsamındaki kısmi süreli çalışma talebi şartları, sadece

başvuru sırasında aranır. Bu şartların kısmi süreli çalışma sırasında

kaybedilmesi durumunda söz konusu hak devam eder.

Kısmi süreli çalışma talebinin işverence

karşılanması

MADDE 11 - (1)

Usulüne uygun olarak yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim

tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işveren tarafından karşılanır.

(2)

İşveren; işçiye, talebin karşılandığını yazılı olarak bildirir.

(3)

İşveren tarafından süresi içinde işçinin talep dilekçesine cevap

verilmemesi halinde, talep işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu

tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanır.

(4)

İşçinin belirtilen tarihte iş edimini sunmaya başlaması kaydıyla kısmi

süreli çalışma talebi geçerli fesih nedeni sayılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamaya İlişkin Esaslar

Kısmi süreli çalışma yapılabilecek işler

MADDE 12 -

(1) Kısmi süreli çalışma;

a) Özel

sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan

işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen

işlerde,

b)

Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri

ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan

işlerde,

c)

Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya

taahhüt işlerinde,

ç) İş

süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine

nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde,

işverenin

uygun bulması halinde yapılabilir.

(2)

Birinci fıkrada sayılmayan işlerde işverenin uygun bulma şartı aranmaksızın

kısmi süreli çalışma yapılabilir.

Toplu iş sözleşmesi ile belirleme

MADDE 13 -

(1) 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre bağıtlanan toplu iş

sözleşmelerinde kısmi süreli çalışma yapılabilecek işler, 12 nci madde hükümlerine bağlı olmaksızın ayrıca

taraflarca da belirlenebilir.

Tam süreli çalışmaya geçiş

MADDE 14 -

(1) Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu

haktan faydalanmamak üzere tam süreli çalışmaya dönebilir.

(2) Tam

süreli çalışmaya geri dönmek isteyen işçi, işverene en az bir ay önce

yazılı olarak talebini bildirir.

(3)

Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam süreli çalışmaya başlaması halinde

yerine alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer.

(4)

Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin iş sözleşmesini feshetmesi halinde,

yerine alınan işçinin iş sözleşmesi yazılı onayı olması koşuluyla fesih

tarihinden itibaren belirsiz ve tam süreli sözleşmeye dönüşür.

Çalışma zamanının belirlenmesi

MADDE 15 - (1)

Kısmi süreli çalışmanın belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi

içerisinde yapılacağı zaman aralığı, o yerin gelenekleri, işçinin yapmakta

olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren tarafından

belirlenir.

(2)

Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir

menfaatleri çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sağlık hizmeti işleri

MADDE 16 -

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, sağlık hizmetinden sayılan işler;

tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, hemşire, ebe ve optisyenler ile 11/4/1928

tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü

maddesinde tanımlanan diğer meslek mensupları tarafından yerine getirilen

işleri ifade eder.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 -

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ile uygulamada doğacak

tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere mevzuat

hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık

yetkilidir.

(2) Bu

Yönetmeliğe göre yapılan kısmi süreli çalışmalar, ilgili mevzuatta

düzenlenen kısmi çalışmaya ilişkin hükümlere tabidir.

Yürürlük

MADDE 18 - (1)Bu Yönetmelik yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 - (1)

Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.


Etiketler; #

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.