Lojman giderinin hangisini oturan hangisini kamu kurumu karşılar?

Lojman giderinin hangisini oturan hangisini kamu kurumu karşılar?
05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:08

 

SORU: Merhabalar tarafima yeni lojman tahsisi yapıldı. Doğalgazı açtırmak

için gaz dağıtım şirketine müracaat ettiğimde binanın betonarme olduğu güncel

baca temizlik raporunun yetersiz olduğu bu nedenle gaz verilemeyeceğini söylediler.

Gazi açmak için eve celik baca tesisatı yapılmasını veya hermetik kombi takılması

gerektiğini söylediler. Bunun maliyeti minimum 2000-3000 aralığında olacağını

öğrendim. Söz konusu gider idare tarafından mi ödenecek yoksa konutta oturan

tarafından mi ? Bunun cevabını ivedi olarak rica ediyor iyi çalışmalar diliyorum.

CEVAP: Kamu Konutları Yönetmeliğinin "Kurum ve Kuruluşlarca Karşılanacak

İşletme, Bakım ve Onarım Giderleri" başlıklı 26 maddesinde; "a) Bu Yönetmeliğe göre, kamu konutu olarak ayrılan konutların;

1) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli konutların

ısınma giderleri,

2) Borçlar Kanununun 258 nci maddesinde bahsi geçen ve konutların olağan

kullanılmasından doğan temizlik ve küçük onarım giderleri dışında kalan asansör,

kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması

ve onarımı ile ilgili giderleri,

3) Kalorifer, hidrofor ve asansör gibi ortak tesislerin elektrik ve işletme

giderleri,

4) Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren beş yılda bir boya (yağlı,

plastik gibi) ve üç yılda bir badana giderleri,

b) Özel tahsisli konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri

ile demirbaş eşya ve mefruşat giderleri ve konutun aydınlatma, elektrik, su,

gaz, temizlik, telefon, kapıcı, ahçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri,

c) Görev tahsisli konutlardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve

rütbe sahiplerine tahsis edilen konutların (a) bendinde belirtilen giderlerine

ilave olarak, demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı ile konutun aydınlatma,

elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerinin, konutun yüzyirmi metrekaresine isabet

eden kısmından fazlası,

Kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır.

Konutta oturanlar, kurum ve kuruluşlara ait olup, yapılması uygun görülen

onarımların yapılmasına engel olamazlar ve meşru bir mazeret olmadıkça tarihini

erteleyemezler.

Konutta oturanların kurumlarının muvafakatını almadan yaptıkları onarım

giderleri ödenmez." düzenlemesi yer almaktadır.

Ayrıca, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13'üncü maddesinin (e) bendi gereğince; "Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek ve her yıl yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tespit etmek" görevi Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) verilmiştir.

Sözkonusu hüküm uyarınca yayımlanan 294 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinde; Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Karşılanacak Giderler şu şekilde sıralanmıştır.

"Kamu konutu olarak tahsis tarihinden itibaren;

a) Özel tahsisli konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri

ile demirbaş eşya ve mefruşat giderleri ve konutun aydınlatma, elektrik, su,

gaz, temizlik, telefon, kapıcı, aşçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri,

b) Eşyalı görev tahsisli konutların demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,

c) Konutların, tahsis edilenlerce karşılanacak giderleri dışındaki

esaslı bakım ve onarım giderleri, (EK:5)

d) İdarelerce inşa veya satın alma yoluyla edinilenler hariç olmak üzere;

diğer yollarla edinilen kullanılmış konutlardan ilk defa kamu konutu olarak

kullanılacak olanlardan onarıma ihtiyaç duyulan kamu konutlarının, bu Genel

Tebliğin 3.2. bölümünde belirtilen hükümlere uyulmadan, söz konusu konutların

kullanıma uygun duruma getirilmesi için yapılması gereken onarım giderleri,

e) Konutların boş kaldığı süreler için ortak kullanım alanlarına ait

giderler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanır." düzenlemesi

yer almaktadır.

Tebliğ eki, (EK 4) Konutlarda Oturanlarca Karşılanacak Giderler ve (EK 5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Karşılanacak Giderler incelendiğinde; yaşamış olduğunuz sorun için (doğalgaz giderinin bacalı hale dönüştürülmesi) herhangi bir düzenleme bulunmadığı ve bu giderin kimin tarafından ödeneceğine dair bir madde yer almadığından; Tebliğ sonunda ki Not 6 " EK:5'teki listede yer almayan bakım, onarım ve yenileme giderleri konutlarda oturanlarca karşılanır." maddesi gereği sizin tarafınızdan karşılanacağı anlaşılmaktadır.

Ancak şahsi görüşümüz bu giderin kurum tarafından karşılanacağı yönünde olduğundan; konutu size tahsis eden kurumunuza konu hakkında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne görüş sorulması için dilekçe vermenizi tavsiye ederiz.

Konu hakkında en son yapılan düzenleme aşağıdadır.

1 Şubat 2012 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 28191

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 339)MADDE 1 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli

Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)'nin ekinde yer alan EK:4 ve EK:5, bu Genel

Tebliğin EK-1'inde yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

"(EK:4)

KONUTLARDA OTURANLARCA KARŞILANACAK GİDERLER

Sıra No

Gider

1

Kırılan camların yenilenmesi,

2

Kapı, pencere ve camların bakım ve onarımı (kapı ve pencere kolları, fitilleri ve kilitlerinin bakımı, onarımı ve yenilenmesi),

3

Süpürgelik ve alınlıkların onarımı,

4

Gömme dolap-vestiyer-elbise/yük dolabı türü ahşap malzemelerin onarımı,

5

Mutfak dolaplarının, tezgahının ve evyenin bakım ve onarımı,

6

Kornejlerin bakım, onarım ve yenilenmesi,

7

Zemin ve duvar seramik kaplamalarının onarımı,

8

PVC ve ahşap zemin döşemelerinin bakım ve onarımı,

9

Tuvalet taşının (alaturka ve alafranga) onarımı,

10

Taharet musluğu ve borusunun bakım, onarım ve yenilenmesi,

11

Klozet kapağının bakım, onarım ve yenilenmesi,

12

Rezervuar-sifon bakım, onarım ve yenilenmesi,

13

Su tesisatının bakımı,

14

Lavabo onarımı,

15

Lavabo sifonlarının bakım, onarım ve yenilenmesi,

16

Duş teknesi ve küvet onarımı,

17

Duşakabin bakım ve onarımı,

18

Banyo-lavabo/evye bataryalarının bakımı, onarımı ve arızalı olanların değiştirilmesi,

19

Çamaşır-bulaşık makinesi muslukları ve tekli muslukların bakımı-onarımı ve değiştirilmesi,

2

Duş spirali ve duş ahizesinin bakım, onarım ve yenilenmesi,

21

Kombi, termosifon, şofben, banyo kazanı bakım ve onarımı,

22

Elektrik tesisatının bakımı,

23

Lamba anahtarları, priz grupları, sigorta ve lamba duylarının bakım, onarım ve yenilenmesi,

24

Kapı zili bakım, onarım ve yenilenmesi,

25

Aspiratör bakım ve onarımı,

26

Boya ve badana yapılması (kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılanlar hariç olmak üzere),

27

Konutların aydınlatma, elektrik, su ve gaz giderleri,

28

Binalara ait ortak kullanım alanlarının aydınlatma, elektrik, su ve gaz, otomat vb. giderleri,

29

Binalara ait ortak kullanım alanlarının ve malzemelerinin bakım ve onarım giderleri,

30

Binaların kanalizasyon hatlarının bakımı ve tıkalı hatların açtırılması,

31

Hidrofor ve tesisatının bakım ve onarımları,

32

Asansör bakımı (periyodik bakım giderleri) ve küçük onarımı,

33

Konutun boşaltılması nedeniyle teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesinde idarece görülen eksiklerin karşılanması veya kötü kullanılmasından doğan onarımlar,

34

Elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının bakım ve onarımları,

35

Kalorifer kazanları ve ısıtma sistemlerinin; basınç testleri, baca gazı analizleri, küçük onarımları ile brülör bakım ve onarımları,

36

Kalorifer kazanları ve ısıtma sistemlerinin ömrünün uzatılması ve korunması maksadıyla kimyasal ve koruyucu malzemenin temini,

37

Boylerlerin bakım ve onarımları,

38

Sığınak ve eşya depolarının bakım ve onarımları,

39

Güvenliğinin sağlanmasının zaruri olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerine ait konutlarda bulunan çevre emniyeti kamera sisteminin bakım ve onarımı,

40

Çatı arası temizliklerinin yapılması,

41

Baca temizliği yapılması.

"(EK:5)

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA KARŞILANACAK GİDERLER

Sıra No

Gider

Kullanım Ömrü

1

Kullanım ömrünü tamamlamış kapı ve pencere doğramalarının değiştirilmesi

a. Ahşap kapı

20 yıl

b. PVC kapı

25 yıl

c. Ahşap pencere

20 yıl

ç. PVC pencere

25 yıl

d. Alüminyum kapı ve pencere

e. Çelik kapı (dış kapı)

20 yıl

25 yıl

2

Kullanım ömrünü tamamlamış gömme dolap-vestiyer-elbise/yük dolaplarının yenilenmesi

20 yıl

3

Kullanım ömrünü tamamlamış mutfak dolaplarının, tezgahının ve evyenin yenilenmesi

a. Mutfak dolabı

10 yıl

b. Mutfak tezgahı (mermer)

10 yıl

c. Mutfak tezgahı (laminat)

10 yıl

ç. Seramik evye

10 yıl

d. Çelik evye

e. Mutfak tezgahı (mermerit)

10 yıl

10 yıl

4

Kullanım ömrünü tamamlamış zemin ve duvar seramik kaplamalarının yenilenmesi

20 yıl

5

Kullanım ömrünü tamamlamış zemin döşemeleri ve süpürgeliklerin yenilenmesi

a. Ahşap (rabıta, masif, lamine)

20 yıl

b. Marley

15 yıl

c. PVC esaslı laminat

15 yıl

6

Kullanım ömrünü tamamlamış tuvalet taşının (alafranga-alaturka) yenilenmesi

20 yıl

7

Esaslı pis su gider tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi

_

8

Esaslı temiz su tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi

_

9

Kullanım ömrünü tamamlamış lavabonun yenilenmesi

20 yıl

10

Kullanım ömrünü tamamlamış duş teknesi ve küvet yenilenmesi

a. Duş teknesi

15 yıl

b. Banyo küvetic. Duşakabin

ç. Banyo dolabı

15 yıl

15 yıl

10 yıl

11

Kullanım ömrünü tamamlamış banyo-lavabo/evye bataryası yenilenmesi

15 yıl

12

Kullanım ömrünü tamamlamış termosifon-şofben, kombi ve banyo kazanı yenilenmesi

a. Termosifon

b. Şofben

c. Banyo kazanı

d. Kombi

10 yıl

10 yıl

10 yıl

15 yıl

13

Esaslı elektrik tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi

_

14

Kullanım ömrünü tamamlamış fırın üstü aspiratörün yenilenmesi

10 yıl

15

Konutların her personele ilk tahsis edildiğinde boya ve badanasının standarda göre ve 3 yılda bir kireç badana, 5 yılda bir boya (yağlı boya, plastik boya gibi) yapılması

_

16

Binalara ait çatı onarımları (izolasyon ve oluklar dahil)

10 yıl

17

Binaların mevcut durumuna uygun dış cephe onarımları ve boyası

10 yıl

18

Kanalizasyon hatlarının onarımları ve yenilenmesi

_

19

Kullanım ömrünü tamamlamış hidrofor ve tesisatının yenilenmesi

20 yıl

20

Asansörün kumanda panosu, makine motor grubu, taşıma sistemi, kabin tesisatı ile kuyu içi tesisatı gibi ana parçalarının değiştirilmesi ve asansörün emniyetli kullanım standartlarının artmasına ilişkin yapılacak lüks sayılmayan ilave tertibatının eklenmesi

_

21

Daire duvarlarına dıştan veya içten ısı yalıtımının yapılması

Bir defaya mahsus yapılacaktır

22

Eşanjörlerin bakımı, onarımı ve yenilenmesi

_

23

Güvenliğin sağlanmasının zaruri olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerine ait konutlarda, çevre emniyeti kamera sisteminin yenilenmesi,

7 yıl

24

Kalorifer kazanları ve tesisatı ile ısıtma sistemine ait ana parçaların (kazan, brülör, otomatik kontrol panelleri, sirkülasyon pompaları, kalorifer boruları, radyotörler vb.) yenilenmesi

_

25

Esaslı onarımlar esnasında oluşan hasarların giderilmesi

_

26

Kullanım özelliğini kaybetmiş boylerlerin yenilenmesi

_

27

Kullanım özelliğini kaybetmiş elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının yenilenmesi

10 yıl

NOT

1- Malzemeler kullanım ömürleri sonunda yapılacak incelemeler neticesinde teknik

personel tarafından tanzim edilecek rapora göre değiştirilir veya kullanıma

devam edilir.

2- Kullanım ömrünü tamamlamış sorunlu malzemeler kullanıcı hatasından kaynaklanmaması

ve yetkili personel tarafından teknik rapor düzenlenmesi şartıyla kamu idareleri

sorumluluğunda onarılır veya değiştirilir.

3- Değiştirilecek ya da kullanılacak malzemenin yerine aynı malzemenin kullanılması

esastır. Malzemenin üretimden kalkması ve maliyet etkinlik açısından uygun olması

durumunda teknik raporda belirtilen malzeme kullanılır.

4-Listede bulunmayan ancak, aynı maksatla kullanılan farklı özellikteki malzemelerin

kullanım ömürleri, listede belirtilen malzemeler baz alınarak belirlenir.

5- Doğal afetler sonucunda (deprem, sel, fırtına vb.) veya kullanıcı hatası

olmayan başka sebeplerle oluşan malzeme hasarları teknik personelin tanzim edeceği

rapora göre değiştirilir.

6- EK:5'teki listede yer almayan bakım, onarım ve yenileme giderleri konutlarda

oturanlarca karşılanır.

7- Kamu kurum ve kuruluşları sorumluluğunda bulunan EK:5'teki listede yer alan

ana malzemelerden daha önce mevcudu bulunmayanlar teknik personel


Etiketler; #

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.