MEB, 2017 yılı tüm hizmetiçi eğitim planları

MEB, 2017 yılı tüm hizmetiçi eğitim planları
30 Aralık 2016 Cuma 07:48



2017 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ UYGULAMA ESASLARI

1-2017 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı, Bakanlığımız ilgili birimlerinin eğitim ihtiyaçları ve

öncelikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Zorunlu haller dışında Planda

değişiklik yapılmayacaktır.

2-Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri, hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, öğretmen dışında personele yönelik (okul yöneticileri ile özel öğretim

kurumlarının yönetici konumundaki eğitim personeli dahil) düzenlenecek

hizmetiçi eğitim faaliyetleri için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, öğretmenlerle

ilgili düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde ise Öğretmen Yetiştirme ve

Geliştirme Genel Müdürlüğü ile koordinasyon ve işbirliği ile yapacaklardır.

3-Hizmetiçi Eğitim Planı, faaliyetlere başvurular ve başvuru sonuçları http://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden takip edilecektir. İşlemler aşağıda belirtilen takvime göre internet üzerinden yapılacaktır. Bu uygulama kurum amirlerince personele

duyurulacaktır.

Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ait başvuru, onay ve değerlendirme işlemleri ilgili birimlerce aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir. Buna göre;

a) Herhangi bir faaliyete başvuru, o faaliyetin başlama tarihinden 75 gün (2,5 ay) öncesine kadar yapılabilecektir.

b) Onaylama işlemleri okul/kurum, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince 10'ar günlük süreler içerisinde, ilgili merkez teşkilatı birimlerince de takip eden 20 gün içerisinde

gerçekleştirilecektir.

4-Bir personel, yıl içinde en çok 5 faaliyet için başvuru yapabilecektir. Personel; projeli faaliyetler, birbirinin devamı niteliğinde olan veya görev değişikliği

nedeniyle katılma zorunluluğu olan faaliyetler dışında yılda en fazla bir

hizmetiçi eğitim faaliyetine katılabilecektir.

5-Her onay makamı onaylama sırasında, başvuru yapan personelin faaliyete katılma kriterlerine uygun olup olmadığını inceleyecektir. Kriterlere uymayan personelin başvurusu

onaylanmayacaktır. Herhangi bir faaliyete yapılan başvurunun uygunluğundan

personelin kendisi ve kurum amiri doğrudan sorumlu olacaktır. Personelin

hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden eşit oranda faydalanabilmesi göz önünde

bulundurulacaktır.

6- Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri;

a)Faaliyete katılacakların listelerini (Liste-I), onay takvimi süresinde

http://mebbis.meb.gov.tr adresinde yer alan hizmetiçi eğitim başvuru modülünde

onaylamış olacaklardır.

b)Hizmetiçi eğitim etkinlik programını, ders dağılım çizelgesi ile eğitim görevlileri listesini (Liste II) ilgili faaliyetin başlama tarihinden 25 gün önce (birimlere ait son

onay tarihi) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.

7-Tüm yazışmalarda faaliyetin adı, tarihi, yeri, numarası, faaliyetteki görevlilerin ve

katılımcıların vatandaşlık numaraları, görevli oldukları kurum ve kadrolarının

bulunduğu kurum mutlaka belirtilecektir.

8-Hizmetiçi Eğitim Planında yer alan hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ait planlama, düzenleme, başvuru, onay, duyuru, erteleme, değişiklik, açılış onayı, iptal, görevlendirme vb. işlemler İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yapılarak http://mebbis.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Muhtemel ilave ve değişiklikler ile internet ortamında yapılmayan işlemler dışında ayrıca herhangi bir yazı/faks gönderilmeyecektir.

9-Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri ve valilikler, açılış işlemleri tamamlanarak eğitim faaliyetlerine katılması kesinleşen ve görevlendirilen personelin görevlendirme

onaylarını ve listelerini http://mebbis.meb.gov.tr adresinden alarak ilgililere

gerekli duyurunun zamanında yapılmasını sağlayacaklardır.

10-Görev değişikliği veya mazereti sebebiyle faaliyete katılamayacak personelin yerine Bakanlık birimleri ve valilikler görevlendirilmesini istedikleri personeli, faaliyetin

başlama tarihinden en az bir hafta önce İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne

bildireceklerdir. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce onay alınmadan ilgili

kişi/kişiler görev mahallinden ayrılmayacaktır.

11-MEBBIS veri tabanında bilgileri olmayan ancak faaliyete katılması gereken personelin kimlik ve görev yeri bilgileri, ilgili birimce İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne

bildirilecektir.

12- Faaliyetlerde

görevlendirilecek eğitim görevlilerinin seçimine özen gösterilecektir.

13-Bakanlığımız merkez

teşkilatı birimlerinin, hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile ilgili her türlü iş

ve işlemlerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü kanalıyla yapmaları esastır. Bu

sebeple, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri, hizmetiçi eğitim planları

dışında faaliyet düzenlenmesi için doğrudan valiliklere talimat göndermeyip

ihtiyaç duydukları faaliyete ilişkin tekliflerini İnsan Kaynakları Genel

Müdürlüğüne ileteceklerdir. Valilikler, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce

uygun görülerek bildirilen faaliyetleri planlayıp düzenleyeceklerdir.

14-Hizmetiçi eğitim

faaliyeti sonunda, eğitim görevlilerinden alınacak eğitim materyali (ders

notları, CD, disket vb.), eğitim yöneticisi tarafından İnsan Kaynakları Genel

Müdürlüğüne teslim edilecektir.

15-Mazeretleri

sebebiyle, çağrıldıkları hizmetiçi eğitim faaliyetine katılamayacak olanların,

mazeretlerine ilişkin dilekçe ve belgeleri en kısa zamanda İnsan Kaynakları

Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Faaliyetlere mazeretsiz olarak katılmayanlar

hakkında yasal işlem yapılacaktır.

16-Hizmetiçi eğitim

planında yer almayan, ancak ilgili birimlerce açılması zaruri görülen plan dışı

ek faaliyetlere ait teklifler, gerekli işlemlerin zamanında yetiştirilebilmesi

için faaliyetin başlayacağı tarihten en az 20 gün önce tüm bilgi ve belgelerle

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

17- Giderleri kendileri

veya kurumlarınca karşılanmak kaydıyla;

a) Özel öğretim kurumları, özel öğrenci

yurtları ve benzer statüdeki kurumlarda görevli personel, kurum amirleri ve

ilgili birim teklifleri ile,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında

görev yapan personel, kurum amirlerince doğrudan İnsan Kaynakları Genel

Müdürlüğüne teklifleri ile,

c) Kuzey Kıbns

Türk Cumhuriyeti kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmen ve

yöneticiler kendi kurumlarınca seçilmiş olmak kaydıyla,

d)Bakanlığımızca yurt dışında

görevlendirilen öğretmenler, yaz tatillerinde veya kurumlarınca izinli

sayılacakları dönemlerde bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla hizmetiçi

eğitim faaliyetlerine katılabilecektir.

18-İlgili birim

tarafından süresi içerisinde tamamlanmayan faaliyetlere ait teklifler İnsan

Kaynakları Genel Müdürlüğünce işleme alınmayacak ve o faaliyetler iptal

edilecektir.

19-Hizmetiçi eğitim

faaliyetlerine çağrılanlar, eğitim merkezine eş ve çocuklarını

getirmeyeceklerdir.

20-Hizmetiçi Eğitim

Planı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet adresinde yayınlanacaktır.

Katılımcılar hizmetiçi eğitim ile ilgili bilgilere ihtiyaç duymaları halinde

aşağıdaki telefon ve adreslerden ulaşabileceklerdir.

İletişim Bilgileri:

İnsan Kaynakları Genel

Müdürlüğü

Atatürk Bulvarı 06648

Bakanlıklar/ANKARA Tel: 0312 4131569-4133810-4132822- 4133811-1431861-Faks:0312 4180771 E-posta:

ikg_egitim@meb.gov.tr- İnternet Adresi: http://ikgm.meb.gov.tr

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 2017 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ UYGULAMA ESASLARI ve yetki devri konulu yazısı.


Merkezi 2017 Yılı Genel Hizmetiçi Eğitim Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Merkezi 2017 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İdarecilerin Hizmetiçi Eğitim Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı 2017 Yılı Fatih Projesi Hizmetiçi Eğitimleri Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Doküman Yönetim Sistemi DYS Hizmetiçi Eğitimleri Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Diğer Hizmetiçi Eğitim Planları temin edildikçe dosyamıza eklenecektir. Kendi ilinizdeki Mahalli Hizmetiçi Eğitim Planları için il milli eğitim müdürlüğünün internet sitesine bakınız.

Ahmet KANDEMİR


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.