MEB, 80 öğretmeni İngilizce eğitimi için yurt dışına gönderiyor

MEB, 80 öğretmeni İngilizce eğitimi için yurt dışına gönderiyor

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarında görev

yapan 80 atölye ve laboratuvar öğretmeni, İngilizce dil yeterliliklerinin arttırılması

amacıyla yurtdışına gönderilecek. Başvurular 12 ila 23 Şubat 2018 tarihleri

arasında alınacak. İngilizce dil eğitimleri Haziran 2018 - Ekim 2018 tarihleri

arasında 12 hafta (3 ay) olarak planlanmıştır. Başvurmak isteyenlerin, son başvuru

tarihi itibariyle İngilizce dilinden son beş yıl içinde, YDS/KPDS/ÜDS'den en

az kırkbeş (45) puan ve üzerinde puan alması ya da 25.02.2016 tarihinde ÖSYM

tarafından güncellenen Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda yer alan bir dil

belgesine sahip olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI ŞU ŞEKİLDEDİR:

1.2. Genel Esaslara) İngilizce dil eğitimlerinin tamamı yurt dışında; İngiltere, İskoçya, İrlanda,

ABD, Malta veya Kanada ülkelerinden birinde gerçekleştirilecektir.

b) İngilizce dil eğitimleri Haziran 2018 - Ekim 2018 tarihleri arasında 12

hafta (3 ay) olarak planlanmıştır.

c) Eğitim süresi genel İngilizce ve mesleki İngilizce eğitimi olmak üzere toplam

360 ders saati olacaktır.

d) İngilizce dil eğitimine gönderilecek öğretmenlerin; yurt dışı dil eğitimi

masrafları, gidiş-dönüş ulaşım giderleri, konaklama hizmetleri giderleri, vize

ve sigorta ücretleri Bakanlıkça yapılan hizmet alımı doğrultusunda yüklenici

firma tarafından karşılanacaktır. Ayrıca kursiyerlere Bakanlıkça belirlenen

tutar üzerinden günlük ödeme yapılacaktır.

e) Yurt dışı dil eğitimi öncesi kursiyerlere Ankara'da Bakanlık tarafından

belirlenen tarihlerde 1 ay süre ile "Hazırlık Eğitimi" verilecektir. Hazırlık

eğitimine ait tüm giderleri Bakanlık tarafından karşılanacaktır.

f) Kursiyerler, yurt dışında alınacak eğitim süresince eğitim aldığı ülke veya

başka ülkelerde kurs, seminer, çalıştay, proje, toplantı, sınav vb faaliyetlerde

görev almayacaktır.

2. Başvuru İşlemleri

2.1. Başvuru Şartları

Sözlü sınava katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

Genel Şartlar1) T.C. vatandaşı olmak,

2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Milli Eğitim Bakanlığı

bünyesinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor

olmak (sözleşmeli öğretmenler hariç),

3) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda alan/bölüm/atölye

ve laboratuvar şefi veya atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak Tablo-1'de belirtilen

atamaya esas alanlardan birinde veya tematik Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde

alan/bölüm/atölye ve laboratuvar şefi veya atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak

fiilen öğretmenlik yapıyor olmak,

4) Başvuru günü itibariyle yöneticilik görevinde bulunmuyor olmak (Müdür, Müdür

Baş Yardımcısı, Teknik Müdür Yardımcısı, Koordinatör Müdür Yardımcısı, Müdür

Yardımcısı olarak görev yapanların başvuruları dikkate alınmayacaktır),

5) Son başvuru tarihi itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında (adaylık

dahil) en az 2 (iki) yıl hizmeti bulunmak,6) Başvuru yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 50 (Elli) yaşını

doldurmamış olmak,

7) İlgili makamlarca yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda

elde edilecek bilgi ve belgelere göre yurt dışında görevlendirilmesine engel

bir hali bulunmamak,

8) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

9) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

10) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut

sakatlığı ile engeli bulunmamak,11) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde

belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl

veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından

mahküm olmamak,

12) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası

verilmemiş olmak,

13) Son başvuru tarihi itibariyle İngilizce dilinden son beş yıl içinde, YDS/KPDS/ÜDS'den

en az kırkbeş (45) puan ve üzerinde puan almak ya da 25.02.2016 tarihinde ÖSYM

tarafından güncellenen Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda yer alan bir dil

belgesine sahip olmak,

14) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak;

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan,

son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde yapılmış YDS/KPDS/ÜDS İngilizce

dilinden en az kırkbeş (45) puan almış olmak kaydıyla Tablo-1'de ilan edilen

kontenjan sayısının 4 katı kadar aday dil puan üstünlüğüne göre sözlü sınava

çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava

çağırılacaktır.

Sözlü sınava, alanlar itibariyle Tablo-1'de belirtilen kontenjan için öngörülen

sayıda başvurunun olmaması veya kadro sayısınca adayın başarılı olamaması halinde

atama alanının kadro ve ihtiyaç durumuna göre atama alanları arasında sayısal

olarak değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Bakanlık tarafından gerekli görüldüğü takdirde alan bazında yurt dışına gönderilecek

kişi sayısında değişiklik yapılabilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 20 Nisan 2018 tarihinde Milli

Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr) ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

(mtegm.meb.gov.tr) internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat

yapılmayacaktır.

Sözlü sınav Ankara'da gerçekleştirilecek olup internet üzerinden gerekli

duyurular yapılacaktır.

Başvuru

Kılavuzu

Başvuru

Kılavuzu Ekler

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2018, 18:14YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması