MEB'den öğretmenlerin il içi yer değiştirme duyurusu

MEB'den Öğretmenlerin 2016 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

MEB'den öğretmenlerin il içi yer değiştirme duyurusu
04 Mayıs 2016 Çarşamba 23:35

MEB, özür durumu hariç, nakil takvimini yayımladı

ÖĞRETMENLERİN 2016 YILI İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER

DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim

kurumlarında görevli öğretmenlerin 2016 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme

işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelere;

1- Zorunlu

çalışma yükümlülüğü olmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu

çalışma yükümlüsü olanlar veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler ile

sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek

öğretmenlerden 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en

az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde

bulunabilecektir.

2- Zorunlu

çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;

a)

1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında

adaylık dahil 3 yıl görev yapanlar,

b) 4,

5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan

bulundukları eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,

c) 1,

2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan

başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar 3 yıllık çalışma

süresi şartı aranmadan,

istemeleri halinde, il içinde zorunlu çalışma

yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde

bulunabilecektir.

3-

Zorunlu çalışma

yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma

yükümlüğünü tamamlayacak olanlar istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3'üncü

hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değişikliği isteğinde

bulunabilecektir.

4- Üç

yıllık sürenin hesabında öğretmenin;

a) Kadrosunun

bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak

geçirdiği süreler dahil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer

eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak

görevlendirildiği süreler,

b) Hizmetin

gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı

kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev

yerlerindeki hizmet süreleri,

c)

Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi,

kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve

çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da

resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında

ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birlikte

değerlendirilecektir.

5- İl

içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, 26 Mayıs 2016

tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

6- Halen

görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan

öğretmenler ile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak

görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık

çalışma şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

7- Bakanlık

veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler,

görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde

bulunamayacaktır; ancak, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen

öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma

süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir.

8-

Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Başvurular,

sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince

onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri

tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

9- Yer

değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya

reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim

müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.

10- İl

içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe

dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim

kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını

isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları

onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim

kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra

imzalattırılacaktır.

11- İl

içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller arasında

isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il

içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret

durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Başvuru yaparken

öğretmenlerin, bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

12-

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler;

Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı,

hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS

e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin

düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim

müdürlüklerinden talep edecektir.

13-

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli

olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül

2016 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da

taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer

değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 30 Eylül 2016 tarihi

itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il milli eğitim müdürlüklerince

iptal edilecektir.

14- İl

içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin

hesabında, daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de

dikkate alınacaktır. Ancak bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce

görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme

isteğinde bulunamayacaktır.

15-

Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları

eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne

dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal

ettirebilecektir.

16-

Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en

çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecektir.

17- Bilişim

Teknolojileri alan öğretmenlerinden "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar

Bilimleri", "Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim

Sistemleri Bölümü" ve "Bilgi Teknolojileri" mezunları, mesleki ve teknik

ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.

18- Fen

liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor

liseleri ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan

öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim

kurumlarını da tercih edebilecektir.

19- Spor

liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli

görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili

mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar,

ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması

şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

20- Fen

liseleri ve sosyal bilimler liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli

öğretmenlerden başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık

dahil en az üç yıl öğretmenlik yapmış olanlar fen liseleri ve sosyal bilimler

liselerini tercih edebilecektir.

21- Öğretmenlerden

bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha önce görev yapmış

olanlar, bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir. Halen bilim ve sanat

merkezlerinde görev yapanlar istemeleri halinde diğer eğitim kurumlarını da

tercih edebilecektir.

22-

Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim

kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde il içi yer değiştirme

isteğinde bulunabilecektir.

23-

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre

öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet

puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla

olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı

halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

24- İl

içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen

öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin,

başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak

bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki

yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev

yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal

edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il

içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara

valiliklerce atanacaktır.

25- İl

içi yer değiştirme başvuruları 20-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında alınacak;

atamalar valiliklerce 6 Haziran 2016 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve

ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 17 Haziran 2016 tarihinden itibaren

başlatılacaktır.

26- Yer

değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il milli eğitim

müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa

bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli

Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas

alınacaktır.

İnsan

Kaynakları Genel Müdürlüğü


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.