MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ

GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 21/6/2018 tarihli ve

30455 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim

Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 2 nci

maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında" ibaresi "Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı

Düzenlemeler Hakkında" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 -

Aynı Yönetmeliğin 3 üncü

maddesinin birinci fıkrasında yer alan "36 ve 37 nci

maddelerine" ibaresi "37 nci maddesine" şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı

maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür

olarak görevlendirileceklerde, atölye ve laboratuvar

öğretmenleri kapsamında olmak,b) İmam hatip liselerine müdür olarak

görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni

olmak,

şartları aranır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen

niteliklerde aday bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de

görevlendirme yapılabilir."

MADDE 4 -

Aynı Yönetmeliğin 8 inci

maddesinin birinci fıkrasında yer alan "müsteşar yardımcısının" ibaresi

"bakan yardımcısının" şeklinde, "İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden"

ibaresi ise "Personel Genel Müdürlüğünden" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci

fıkrasının (f) bendi ile (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 -

Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile (h)

bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci

fıkrasında yer alan "mazeretlerine" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya

alan değişikliğine" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı

yürütür.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2019, 08:13YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması