MEB, il ilçe müdürleri yer değiştirme kılavuzunu yayımladı

MEB, il ilçe müdürleri yer değiştirme kılavuzunu yayımladı
09 Mayıs 2017 Salı 21:04

A-GENEL AÇIKLAMALAR

1- İlgili Mevzuat

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

1.2. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname,

1.3. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik,

1.4. Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği

ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

2- Esaslar

2.1. Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği

ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin 1.

fıkrasının ç, g, ğ bentleri ile 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. maddeleri ile geçici

2. maddesi çerçevesinde;

a) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler,

b) Aile birliği mazereti ile isteğe bağlı yer değiştirmeler, gerçekleştirilecektir.

2.2. Yer değiştirme işlemleri, Ek-1 2017 Yılı Yer Değiştirme Takvimine göre

yürütülecektir.

2.3. Şube müdürlerinin yer değiştirmeleri, tercihleri dikkate alınarak yer

değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir.

2.4. Puanların eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile

Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır.

2.5. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden tercihlerine

göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerden hizmet bölgelerinin

tümünde görev süresini tamamlamış olanların atamaları halen bulundukları il

hariç hizmet bölgelerinin tamamındaki illere; diğerlerinin atamaları ise görev

yapmadıkları hizmet bölgelerine, elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek

kura sonucuna göre resen yapılacaktır.

2.6. Yer değiştirmeye esas puan; Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde

Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe

ekli Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ve Ek-3 Hizmet Bölgeleri

Çizelgesi ile Yönetmeliğin 28. maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan

puanların toplamından oluşacaktır.

2.7. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinin hizmet bölgesi

süresi ile yer değiştirmeye esas puanının hesabında 31/05/2017 tarihi esas alınacaktır.

2.8. Aile birliği mazereti ile isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak

şube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas puanının hesabında

30/06/2017 tarihi esas alınacaktır.

2.9. Hizmet bölgesi süresinin hesabında bir ay 30 gün olarak dikkate alınacaktır.

2.10. Yer değiştirmeye esas puanın hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate

alınmayacaktır.

2.11. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde, Yönetmeliğin 26, 27, 28, 29

ve 30. maddeleri ile geçici 2. maddesi çerçevesinde sırasıyla;

- Mazerete bağlı tercihte bulunanlar,

- Bölge hizmet süresini tamamladığından tercihte bulunanlar,

- Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayanların ataması

yapılacaktır.

Yer değiştirme takvimi için TIKLAYINIZ

B- TERCİHLERİN ALINMASI

1- İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

1.1. İşlemlerde 2014 yılında uygulamaya konulan MEBBİS 'Norm Taşra Yönetici'

modülü esas alındığından, modüldeki 'Zorunlu Hizmet Listesi'nin kayıtlara uygunluğu

kontrol edilecektir.

1.2. Hizmet süreleri ve puanların hesabı Bakanlığımızın veri tabanına kayıtlı

bilgilerden elektronik ortamda derlenerek oluşturulmaktadır. Bu nedenle MEBBİS

e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan, il milli eğitim müdürlüklerinin

insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğü sorumlu olacaktır.

1.3. Başvurular, il milli eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.

Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak il milli eğitim müdürlüklerinin insan

kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğünde muhafaza edilecektir.

1.4. Dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini 2017

yılı atama döneminde tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde görev yapmakta

olan şube müdürlerinden, bu bölgeler için öngörülen hizmet süresi kadar daha

yerinde kalmak isteyenlerin dilekçeleri alınarak bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme

Takviminde belirtilen sürede İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinde 2017 yılı atama döneminde 4 yıl hizmet

sürelerini tamamlayanlar hakkında ise bu işlem uygulanmayacaktır.

1.5. Yönetmeliğin 29. maddesinin 5. fıkrasında "Dördüncü veya beşinci hizmet

bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde

görev yapmakta olan yöneticiler, istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak

üzere bu bölgeler için öngörülen hizmet süresi kadar daha yerlerinde kalabilirler."

denilmektedir.

Yönetmeliğin 29. maddesinin 5. fıkrasının uygulanması bakımından, 2016 yılı

atama döneminde 4. veya 5. hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayarak,

Yönetmeliğin 29. maddesinin 5. fıkrası hükmü gereğince yerinde kalması uygun

görülenlerden,

a) Yönetmeliğin 29. maddesinin 5. fıkrası hükmü gereğince 1 yıl daha yerinde

kalmak isteyenlerin dilekçeleri alınarak bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme

Takviminde belirtilen sürede İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

b) 2017 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı olarak yer değiştirmek isteyenlerin,

bu isteklerine ilişkin dilekçeleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre

içerisinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

1.6. 2017 yılında bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden

Yönetmeliğin 30. maddesine göre mazereti bulunanların mazerete dayalı istekleri

bu Kılavuza ekli EK-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre içerisinde İnsan

Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

1.7. 2016 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi

şube müdürlerinden mazerete bağlı yerinde bırakılanlar ile aynı hizmet bölgesine

dahil yere atananların mazeretlerinin varsa devam ettiğine dair belgeleri Ek-1

Takvimde belirtilen süre içerisinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

1.8. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden tercih

işleminden sonra tercihte bulunmayanlara ilişkin, bu Kılavuza ekli Ek-2 Tercihte

Bulunmayanlar Çizelgesi excel ortamında hazırlanıp İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne

gönderilecektir.

1.9. 2017 yılı atama döneminde bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi

olmayanların aile birliği mazereti başvuruları bu Kılavuza ekli EK-1 Yer Değiştirme

Takviminde belirtilen süre içerisinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

1.10. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye esas puanın hesabında 31/05/2017

tarihi esas alınacağından, kapsamdaki şube müdürlerinin görev kayıtları 31/05/2017

tarihinden öncesine ilişkin olarak güncellenebilecek; ancak, bu tarih ile başvurunun

son günü olan 16/06/2017 tarihleri arasında herhangi bir yeni "görev kaydı"

ve "görevlendirme kaydı" eklemesi yapılmayacaktır.

1.11. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme kapsamı dışındaki şube müdürlerinin

yer değiştirmeye esas puanın hesabında 30/06/2017 tarihi esas alınacağından,

01/07/2017- 21/07/2017 tarihleri arasında herhangi bir yeni "görev kaydı" ve

"görevlendirme kaydı" eklemesi yapılmayacaktır.

2- Merkez Teşkilatı Birimince Yapılacak İşlemler

2.1. Başvuruda bulunanlara ilişkin tereddütler incelenerek karara bağlanacaktır.

3- Diğer Hususlar

3.1. Yer değiştirmeye esas bölge hizmet süresinin hesaplanmasında;

a) Yer değiştirmelerde, halen bulunulan yöneticilik kadrosunda asaleten geçirilen

süreler esas alınacaktır.

b) Bölge hizmet süresinin hesabında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle

Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22'nci maddesi (değişik: 30.06.2014) uygulanacaktır.

c) Yargı kararları ilgili konuda yapılan işlemleri yok saydığından, mahkeme

kararı ile göreve iade edilenlerin hizmetlerinin hesaplanmasında, yargıya konu

işlemin yapıldığı tarihten önceki göreve başlama tarihi esas alınacaktır.

3.2. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde

halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen

hizmet süreleri, o bölgenin hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

3.3. Bulundukları hizmet bölgesindeki görev süreleri, öngörülen bölge hizmet

süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, bulundukları hizmet bölgesinde

geçmiş sayılacaktır.

3.4. Yaş haddi nedeniyle 31/05/2018 tarihinden önce emekliye sevk edilecekler

hakkında istemeleri halinde bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işlemi yapılmayacaktır.

3.5. İlçe niteliğini kaybeden, başka bir ilçeyle birleştirilen, il'e dönüştürülen

veya bağlı bulunduğu ili değişen ilçelerin hizmet bölgesi ve puanlarının tespitinde

Yönetmeliğe ekli Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi dikkate alınacaktır.

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Başvurular

1.1. Şube müdürleri; MEBBİS e-Personel Modülündeki kimlik, öğrenim durumu,

hizmet akışı ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda

düzeltmeye esas belgeleri ile il milli eğitim müdürlükleri insan kaynakları

hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğüne başvuracaklardır. İlgili bölümce

gerekli düzeltmelerin MEBBİS ortamında yapılması sağlanacaktır.

1.2. Başvuru yapıldıktan sonra bilgilerinde düzeltme yapılanların başvuruları

reddedilecek; yeniden başvuru yapmaları ve başvurularının onaylanması sağlanacaktır.

1.3. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürleri;

a) Yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri

dışında olmak üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere

20 tercihte bulunabileceklerdir.

Örneğin;

1- İkinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir şube

müdürü, birinci, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

2- Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir şube

müdürü, birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte

bulunabilecektir.

b) Bölge hizmeti süresini tamamlayan şube müdürlerinden daha önce bölge hizmetini

tamamladıkları iki alt veya üst hizmet bölgeleri dışındaki yerler için 20 tercihte

bulunabileceklerdir.

Örneğin;

1- Beşinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü ve dördüncü

bölge hizmetlerini de tamamlayan bir şube müdürü, birinci ve ikinci hizmet bölgeleri

için 20 tercihte bulunabilecektir.

2- Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile ikinci ve üçüncü

bölge hizmetlerini de tamamlayan bir şube müdürü, dördüncü ve beşinci hizmet

bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir.

3- Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü bölge hizmetini

de tamamlayan bir şube müdürü ikinci ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte

bulunabilecektir.

c) Hizmet bölgelerinin tümünde bu Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen

sürelerde görev yapmış olanlar, halen bulundukları hizmet bölgesindeki diğer

iller dahil hizmet bölgelerinin tamamı için tercihte bulunabilecektir.

1.4. Yer değiştirme kapsamındaki yöneticilerin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği

12/10/2013 tarihinden önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten

bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri

ile söz konusu tarihten 31/05/2017 tarihine kadar aynı kapsamda geçen hizmet

süreleri, ilgili bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında birlikte dikkate

alınacaktır.

1.5. Halen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinin

en az yarısını 30/06/2017 tarihi itibarıyla tamamlayan şube müdürleri isteğe

bağlı olarak, Bakanlıkça belirlenen aynı veya alt hizmet bölgelerinde, bölge

hizmeti süresini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında durumlarına uygun kadrolar

arasından en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.

1.6. İl milli eğitim şube müdürleri, ilçe milli eğitim şube müdürü; ilçe milli

eğitim şube müdürleri ise il milli eğitim şube müdürü kadrolarına atanmak için

yer değişikliği tercihinde bulunabileceklerdir.

1.7. Başvurular, bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen

sürelerde http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru

Formu eksiksiz ve doğru olarak doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun

çıktısı imzalanarak çıktılar, başvuruyu yapan ilçe milli eğitim şube müdürlerince

ilçe, il milli eğitim şube müdürlerince il milli eğitim müdürlüklerinin insan

kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğüne teslim edilecektir.

1.8. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru

yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde

takip edeceklerdir.

1.9. Başvuru sahipleri, Elektronik Başvuru Formu ile yapılan başvuruda, duyuruda

belirtilen bütün şartları taşıdıklarını kabul etmiş sayılacaklar; eksiklik ve

yanlışlıklardan kendileri sorumlu olacaklardır.

2- Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar

a) Gerekli şartları taşımadığı halde başvurusu onaylanan,

b) Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular işleme

alınmayacak; yapılmış olması halinde yer değiştirme işlemleri iptal edilecektir.

D- ATAMA İŞLEMLERİ

1- Atamalar

1.1. Yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir.

1.2. Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın http://ikgm.meb.gov.tr

internet adresinden duyurulacaktır.

EKLER:

1- Ek-1 2017 Yılı Yer Değiştirme Takvimi

2- Ek-2 Başvuruda Bulunmayanlar Çizelgesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefon: (312) 413 17 26-30-32-34

Belgegeçer: (312) 418 23 43

www.meb.gov.tr

http://ikgm.meb.gov.tr/

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Bakanlıklar 06648 Çankaya/ANKARA


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.