Müdür Yardımcıları Müdürlük İçin Başvuru Yapabilir mi ?

Bilindiği gibi eğitim kurumu yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklcrin görevlendirmelerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 'Milli

Müdür Yardımcıları Müdürlük İçin Başvuru Yapabilir mi ?

Söz konusu Yönetmeliğin;1- "Yöneticilik görelinin sona ereceği ve devam edeceği durumlaF başlıklı 25'inei maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde; "...bir yıldan az sûreyle görevlendirilenlerin ise toplamda birytlın dolduğu, tarihten itibaren sona erer." hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde “toplamda bir yılın dolduğu" sürenin belirlenmesinde, mevcut görevlendirmeler itibarıyla başlangıç tarihi olarak Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 22.04.2017 tarihinin dikkate alınması.

2- *Yöneticilik görelinden aynlnıa" başlıklı 26'ncı maddesinin ikinci fıkrasında; ‘ Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can gu senliği, sağlık durumu mazeretlerine bağlı yer değiştirenler, bir üst yönetim görevine görevlendirilenler ve 25 inci maddenin dördüncü ve befinci fıkraları ile 28 inci maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine yöneticilik görevinden ayrı lanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren değerlendirme başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz." hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde 2017 Yılı Millî Eğilim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlanna Yönetici Görevlendirme Kılavuzunun "A-Gcııcl Açıklamalar* başlıklı bölümün 2.23'üncü maddesinin; halen müdür yardımcısı olarak görev yapanların müdür başyardımcı lığı ve müdürlüğe, halen müdür başyardımcısı olarak görev yapanların ise müdürlüğe görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilmelerine imkan verecek şekilde uygulanması,gerekmektedir. 

Kamuajans.com
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması