Ortaöğretim Kurumları yönetmeliği değişti

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ortaöğretim Kurumları yönetmeliği değişti
28 Ekim 2016 Cuma 11:18

28 Ekim 2016 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 29871

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM

BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 7/9/2013

tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında

bir ders saati, mesleki alan uygulamalarına ilişkin derslerin eğitiminin

okul/kurumun atölye ve laboratuvarlarında

yapılması halinde 40 dakika, işletmelerde yapılması durumunda ise 60

dakikadır. Okulda veya işletmede yapılan staj süresi 60 dakika üzerinden değerlendirilir.

(4) İşletmelerdeki mesleki eğitimin gündüz

yapılması esastır. Ancak 22/5/2003 tarihli ve 4857

sayılı İş Kanununun 73 üncü maddesine göre sanayiye ait işlerin dışındaki

diğer sektörlerde mesleki eğitim, sektörün ve program türünün özelliği ile

iklim şartları ve yılın belli zamanlarında çalışan işletmeler dikkate

alınarak il istihdam ve mesleki eğitim kurulunun kararıyla günde 8 saati ve

saat 22:00'yi geçmemek üzere gece de yapılabilir."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına

aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Mesleki ve

teknik ortaöğretim kurumlarının çerçeve öğretim programları ve haftalık

ders çizelgelerinde yer alan mesleki alan/dal uygulamalarına ilişkin

derslerin işletmelerde yapılması durumunda bu dersler işletmelerde mesleki

eğitim olarak adlandırılır."

MADDE 3 -

Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"(1) Hazırlanan haftalık ders programı, okul

müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve

öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır

ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur."

MADDE 4 -

Aynı Yönetmeliğin 14 üncü

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Okulların hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatili

dışındaki resmi tatil günleri, 17/3/1981 tarihli

ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile 16/4/2012

tarihli ve 2012/3073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve

Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümlerine göre

belirlenir ve yıllık çalışma takviminde belirtilir."

MADDE 5 -

Aynı Yönetmeliğin 15 inci

maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İşletmelerde beceri eğitimi gören

öğrenciler de bu fıkra kapsamında değerlendirilir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

"(2) Öğrencilere, spor eğitimi imkanlarının yaygın

olarak sunulması, okullarda sporun geliştirilmesi, spora ilgi duyan

yetenekli öğrencilerin sportif çalışmalarının takip edilmesi amacıyla

öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerinin katılımı ile okul spor

kulübü kurulabilir."

MADDE 7 -

Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"(3) Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan

kullanılarak öğrenci alan güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik

sanatlar ve musiki programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine

öğrenci alımı ve kayıt işlemleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara

göre yapılır."

MADDE 8 -

Aynı Yönetmeliğin 23 üncü

maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "Anne veya babası ölen"

ibaresinden sonra gelmek üzere "," ibaresi eklenmiş, "gazi çocuklarının"

ibaresi "gazi çocukları, milli sporcu olan öğrenciler ile tutuklu ve

hükümlü öğrencilerin" olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent

eklenmiştir.

"h) 8 inci sınıfı tamamlayan ve Diyanet İşleri

Başkanlığınca hafızlık belgesi verilen ancak yerleştirmeye esas puanı

bulunmayan ya da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler

tercihleri de dikkate alınarak hafızlık programı uygulayan Anadolu imam

hatip liselerine komisyonca dengeli bir şekilde yerleştirilir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci

fıkrasının (b) ve ikinci fıkrasının (b) bentleri aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"b) Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflara her yıl

alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fiziki imkan ve

donanımı dikkate alınarak komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel

sanatlar liseleri ile özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında

bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30; Anadolu liselerinde, Anadolu imam

hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, çok programlı

Anadolu liselerinde ve mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde ise bir

şubeye alınacak öğrenci sayısı 34'tür."

"b) Yetenek sınav puanı ve

yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci alan güzel sanatlar liseleri,

spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki programı/projesi uygulayan

Anadolu imam hatip liselerine alınacak öğrenci sayısı ve açılacak şube

sayısı Bakanlıkça belirlenen takvime göre ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince

onaylanarak Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Yapılan değerlendirme sonunda belirlenen kontenjan

ilgili birim tarafından ilan edilir."

MADDE 10

- Aynı Yönetmeliğin 28 inci

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"12 nci sınıfı yurtdışında tamamlayarak gelen öğrenciler

için düzenlenen denklik belgesine dayalı olarak kayıtlı olduğu okul

müdürlüğünce ortaöğretim diploması verilir."

MADDE 11

- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu

teknik programlarına geçiş için ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını

doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 70 olan öğrenciler

başvurabilir. Başvuru ve yerleştirme işlemleri Bakanlıkça belirlenen

esaslara ve kayıt takvimine göre e-Okul sistemi üzerinden yapılır."

MADDE 12

- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Yurt içinde ve yurtdışında,

bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri

eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına

katılmasına Bakanlık, mahalli mülki amirleri ve/veya milli eğitim müdürlüklerince

izin verilen öğrenciler ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen

faaliyetin hazırlık dönemi ve organizasyon sürecine katılan öğrenciler,

okula devam edemedikleri sürece faaliyet izinli sayılırlar ve bu süre

devamsızlık süresine dahil edilmez. Ancak faaliyet için verilen izinlerin toplamı bir eğitim ve öğretim

yılının yarısından fazla olamaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan

öğrencilere milli eğitim müdürlüklerince, yurtdışındaki faaliyetlere

katılan öğrencilere ise Bakanlık ve/veya mahalli mülki idare amirlerince

izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki

dönem puanı almış olmaları gerekir."

"(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda

30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve

durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak

üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü

devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini

gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler,

sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda

koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz

devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60

gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve

öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam

ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık

Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir."

"(9) Yarıyıl ve yaz tatili süresince işletmelerde

mesleki eğitim gören öğrencilerin 3308 sayılı Kanun kapsamında

kullandıkları ücretli ve ücretsiz izin süreleri devamsızlıktan sayılmaz.

Ancak özürsüz devamsızlık süresi ücretsiz izin süresinden düşülür."

MADDE 13

- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri

ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; mülga yedinci fıkrası

aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"b) Okullar arasında onuncu sınıf öğrencileri için

temmuz ayının sonuna kadar,

c) Diğer okullardan bu okullara; onuncu sınıf

öğrencileri için temmuz ayı sonuna kadar,"

"(3) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla

birlikte özel yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla

öğrenci alınan alanlar ile sağlık alanlarına diğer alan ve ortaöğretim

kurumlarından nakil ve geçiş yapılmaz."

"(7) Uluslararası Bakalorya (IB) Programı uygulayan

okullara, diğer okullardan nakil ve geçiş yapacak öğrenciler kontenjan dışı

değerlendirilir."

MADDE 14

- Aynı Yönetmeliğin 38 inci

maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Nakil ve geçiş başvurusu, aralık ve mayıs

ayları hariç olmak üzere her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden

önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü

okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını

taşıması halinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi

üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce

e-Okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma saatleri içerisinde

gerçekleştirilir."

MADDE 15

- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

"a) Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine

kendi türlerinden sadece aynı alan/bölüm arasında her sınıf seviyesinde

öğrenci nakli yapılır. Üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuarlara

bağlı ortaöğretim okul veya kurumları ile özel ortaöğretim kurumlarından da

nakil ve geçiş yapılabilir."

"(3) Bu okullar arasında nakiller, naklen gidilmek

istenilen okulun alanında açık kontenjan bulunmasına bağlı olarak ilgili

okul müdürlüklerince gerçekleştirilir. Nakil ve geçiş başvurusu, aralık ve

mayıs ayları hariç olmak üzere her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş

gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim

gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil

şartlarını taşıması halinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne

e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen

okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma

saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Başvuruların açık kontenjandan fazla

olması halinde 9 uncu sınıflar için yerleştirmeye esas puanı; diğer

sınıflar için alt sınıf veya sınıflara ait yılsonu başarı puanlarının

aritmetik ortalaması esas alınır ve puan üstünlüğüne göre kayıt/nakil

yapılır."

"(5) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile

klasik sanatlar ve musiki programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip

liselerinde açık kontenjan bulunması halinde, sadece diğer ortaöğretim

kurumlarının 9 uncu sınıflarından Bakanlıkça belirlenen esaslara göre eylül

ayının son haftasında yapılacak yetenek sınavı ile öğrenci geçişi

yapılabilir. Bu tarihten sonra diğer ortaöğretim kurumlarından öğrenci

nakli ve geçişi yapılmaz."

MADDE 16

- Aynı Yönetmeliğin 45 inci

maddesinin birinci fıkrasının (a), (f) ve (h) bentleri ile ikinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her

dersten en az iki yazılı sınav yapılması esastır. Sınav sayısı ve tarihleri

her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün

onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili

gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır."

"f) Uygulamalı nitelikteki dersler ile Kur'an-ı Kerim dersi sınavları, her dönemde iki defadan

az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya

bunlardan yalnızca biriyle ortak olarak ya da ayrı ayrı

yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle

hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda

belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır."

"h) Dil ve anlatım ile yabancı dil derslerinin

sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı

ve uygulamalı olarak yapılır."

"(2) Yazılı sınavların açık uçlu maddelerden oluşan

yazılı yoklama şeklinde yapılması esastır. Ancak her dersin sınavlarından

biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle

de yapılabilir."

MADDE 17

- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Performans

çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri

zümre kararlarıyla belirlenir."

MADDE 18

- Aynı Yönetmeliğin 51 inci

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"f) Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin

başarılarının değerlendirilmesi ilgili mevzuata göre yapılır."

MADDE 19

- Aynı Yönetmeliğin 55 inci

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin

sadece eğitimini gördüğü derslerin puanları esas alınır."

MADDE 20

- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"(2) Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte

yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan

öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer."

MADDE 21

- Aynı Yönetmeliğin 58 inci

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve

aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde

yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci

dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması halinde biri

alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır."

"(6) Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan

sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf

öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha

yapılır."

MADDE 22

- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Özürleri nedeniyle; hazırlık sınıfı öğrencileri

hariç okula devam edemeyen, okula devam ettikleri halde iki dönem puanı

alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla o yıla ait

öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış

sayılması hali, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla

sınırlıdır."

MADDE 23

- Aynı Yönetmeliğin 61 inci

maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35 inci

maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslek lisesi mezunu olmak isteyen

ortaöğretim kurumu mezunlarıyla ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu

bitiren kalfa ve ustalara, milli eğitim müdürlüklerince belirlenen takvime

göre,"

MADDE 24

- Aynı Yönetmeliğin 63 üncü

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Sektörün özelliği, çalışma

ve kapasite durumu ile okul ve iklim şartları da dikkate alınarak yılın

belli zamanlarında faal olan yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve

seyahat hizmetleri, eğlence hizmetleri, denizcilik alanları ile Bakanlıkça

uygun bulunan diğer alan/dallarda 10 uncu sınıfta alan ortak derslerinin

eğitimini tamamlayan öğrenciler, 11 ve 12 nci

sınıfın dal derslerinin eğitimini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak

görebilirler. Bu alan/dallarda

yıl boyunca faaliyet gösteren yeterli sayıda iş yeri bulunan yerleşim

birimlerindeki okullarda, öğrencilerin bir kısmı işletme kapasiteleri de

dikkate alınarak yoğunlaştırılmış eğitim yapılmadan işletmelerde mesleki

eğitim uygulamasına devam ettirilebilir."

MADDE 25

- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü

maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Ders kesiminde, mezuniyet puanı en yüksek olan

öğrenci öğretmenler kurulunca okul birincisi olarak tespit edilir. Ancak

bütün derslerden başarılı olmasına rağmen stajını tamamlamayanlar, mezun

olduğu ders yılının tamamını bulunduğu okulda okumayan öğrenciler okul

birincisi olamaz."

"(6) Güzel sanatlar liselerinde; resim ve müzik,

çok programlı Anadolu liselerinde; Anadolu lisesi, Anadolu imam-hatip

lisesi ve Anadolu meslek ve Anadolu teknik programları için ayrı ayrı okul birincisi tespit edilir."

MADDE 26

- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Yeterlilik sınavına girerek başarılı olan ve

hazırlık sınıfını okumadan öğrenimlerini tamamlayanların diplomalarındaki

"öğrenim süresi" bölümü dört yıl olarak doldurulur."

MADDE 27

- Aynı Yönetmeliğin 78 inci

maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendinde yer alan "atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeni" ibaresi

"atölye ve laboratuvar öğretmeni" olarak

değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"(7) Anadolu imam-hatip lisesi

müdürleri, okuldaki eğitim, öğretimle ve işleyişle ilgili olarak okulun

çevreyle ilişki kurmasını sağlamak amacıyla mesleki konularda uygulamaya

yönelik faaliyetlerde meslek dersleri öğretmenlerinin sorumluluğunda sosyal

etkinlikler çerçevesinde hutbe, vaaz ve benzeri programlar düzenler ve bu

konularda müftülük, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri, yükseköğretim

kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Mesleki Açık Öğretim Lisesi imam-hatip bölümü

öğrencilerine yüz yüze eğitim verilmesi konusunda gerekli önlemleri alır.

Ayrıca okulun mescit, kütüphane, kitaplık, laboratuvar

ve benzeri eğitim ortamları ve uygulama çalışmalarında kazanılacak bilgi ve

becerilerin okulun amaçlarına ve öğretim programlarındaki ilkelere uygun

olarak kullanılmasını sağlar."

MADDE 28

- Aynı Yönetmeliğin 85 inci

maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Çocuk gelişimi ve eğitimi alan şefi, ayrıca 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları

Yönetmeliği ile kendisine verilen görevleri yapar."

MADDE 29

- Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi ve altıncı

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Öğrencilerin; öğretim programları doğrultusunda

kazanım ve becerilerini hedefleyen, inceleyerek, araştırarak, yaparak ve

yaşayarak öğrenmelerini amaçlayan etkinlikleri planlar ve uygular.

Öğrencilerin; bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen bilgilerden

sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce belirtmelerine ve

hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlar. Öğrencilerin, eğitim

ve öğretim çalışmalarında her türlü imkandan yararlanmasını sağlar."

"(6) Anadolu imam-hatip lisesi meslek dersleri

öğretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dışında

olmak üzere öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi için çevreyle

ilişki kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının verimli olması

yönünde çalışmalar yapar ve faaliyetlere katılır."

MADDE 30

- Aynı Yönetmeliğin 88 inci

maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeninin" ibaresi

"atölye ve laboratuvar öğretmeninin" olarak

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(7) Aynı il içerisinde olmakla birlikte toplu

taşım araçlarıyla ulaşım sağlanamayan ilçe dışındaki işletmelerde mesleki

eğitim gören öğrencilerin koordinatörlük görevi, işletmenin bulunduğu

yerleşim biriminde bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerce yapılamaması

halinde okul müdürlüğünce ilgili alan öğretmenleri arasından görevlendirme

yapılarak yerine getirilir.

(8) Yarıyıl ve yaz tatilinde staj ve işletmelerde

beceri eğitimine devam eden öğrenci bulunması halinde ikinci fıkranın (b)

bendinde belirlenen esaslara göre koordinatör öğretmen görevlendirilir."

MADDE 31

- Aynı Yönetmeliğin 91 inci

maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve

aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"d) İstekleri halinde hizmet yılı 20 yıldan fazla

olan kadın öğretmenler, 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenler nöbet

görevinden muaf tutulabilirler. Ancak bu kapsamdaki öğretmen sayısının

fazla olması nedeniyle nöbet görevinin aksaması durumunda bu öğretmenlere

de nöbet görevi verilir."

"g) Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan

öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik

verilerek düzenleme yapılır.

ğ) Özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim

öğretmenleri ile çocuk gelişimi alanına ait uygulama ana sınıflarında görev

yapan okul öncesi öğretmenleri nöbet görevinden muaf tutulur."

MADDE 32

- Aynı Yönetmeliğin 93 üncü

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak ulusal

ve uluslararası sözleşmeler ve ilgili mevzuata göre eğitim yapılan

alanlarda, öğretmen bulunmasına rağmen ihtiyaç duyulması halinde ilgili

mevzuatında belirtilen yeterlilikleri haiz usta öğretici

görevlendirilebilir."

MADDE 33

- Aynı Yönetmeliğin 110 uncu

maddesinin madde başlığı "Sınıf veya şube öğretmenler kurulu" olarak ve

beşinci fıkrasında yer alan "Sınıf ve şube öğretmenler kurulunda;" ibaresi

"Sınıf veya şube öğretmenler kurulunda;" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 34

- Aynı Yönetmeliğin 111 inci

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi

okutan öğretmenlerden oluşur. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında

ayrıca uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyenleri de

zümre öğretmenler kuruluna katılır. Tek öğretmen bulunması halinde toplantı

okul müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır. Kurul, ilk

toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan

seçer."

MADDE 35

- Aynı Yönetmeliğin 121 inci

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) Anadolu teknik programı ile işletme kapasitesi

yeterli olmadığından mesleki eğitim için işletmeye gönderilemeyen Anadolu

meslek programı öğrencileri uygulamalı eğitimlerini okul/kurumun atölye ve laboratuvarlarında, okul/kurumda yeterli donanıma sahip

atölye ve laboratuvar bulunmaması halinde

işletmelerle imzalanacak protokole göre işletmenin eğitim biriminde

sürdürür."

MADDE 36

- Aynı Yönetmeliğin 127 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"(1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları

öğrencilerinin staj süresi 40 iş günüdür. Stajın 15 iş gününe kadar olan

kısmı 10 uncu sınıfın sonunda yapılabilir."

MADDE 37

- Aynı Yönetmeliğin 128 inci

maddesinin birinci fıkrasında yer alan "atölye, laboratuvar

ve meslek dersleri öğretmeni" ibaresi "atölye ve laboratuvar

öğretmeni" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 38

- Aynı Yönetmeliğin 156 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"(2) Yarıyıl ve yaz tatilinde işletmede yapılan

mesleki eğitim ve staj çalışmaları tam gün tam yıl eğitim kapsamında

değerlendirilmez."

MADDE 39

- Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"(4) Okul yönetimi, öğrencilerin uyacakları

kurallar ve öğrencilerden beklenen davranışlarla bunlara uyulmaması

durumunda öğrencilerin karşılaşabilecekleri yaptırımlar konusunda

kendilerini ve velilerini bilgilendirir. Ayrıca bu hususlara okul veli

sözleşmesinde yer verilir. Öğrenci nakil olduğunda sözleşme yenilenir."

MADDE 40

- Aynı Yönetmeliğin 164 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (f), (g) ve (n) bentleri ile ikinci fıkrasının

(a), (h) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Okula geldiği halde özürsüz eğitim ve öğretim

faaliyetlerine, törenlere, sosyal etkinliklere ve okul pansiyonlarında

etüde katılmamak, geç katılmak veya bunlardan erken ayrılmak,"

"g) Okul kütüphanesi,

atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer

bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi, eksik vermek veya kötü

kullanmak,"

"n) Ders saatleri içinde öğretmenin bilgisi ve

kontrolü dışında bilişim araçlarını açık tutarak dersin akışını bozmak."

"a) Kişilere, arkadaşlarına, okul yöneticilerine,

öğretmenlerine ve diğer çalışanlarına karşı okul içinde ve dışında sözle,

davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret etmek, hakareti paylaşmak,

yaymak veya başkalarını bu davranışa kışkırtmak,"

"h) Okula geldiği halde özürsüz eğitim ve öğretim

faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç

katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek,"

"l) Milli ve manevi değerlere, genel ahlak ve adaba

uygun olmayan tutum ve davranışlarda bulunmak."

MADDE 41

- Aynı Yönetmeliğin 168 inci

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Özel eğitim ihtiyacı olan zihinsel

yetersizliğe sahip öğrencilerin disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiilleri

gerçekleştirmesi halinde disiplin cezası uygulanmaz. Bu tür davranışlarda

bulunan öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme

Birimi gerekli tedbirleri alır. Ancak görme, işitme ve ortopedik

yetersizliği olan öğrencilere ise yetersizliği olmayan öğrencilere

uygulanan hükümler uygulanır."

MADDE 42

- Aynı Yönetmeliğin 171 inci

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Ceza alan ve davranış puanı indirilmiş olan

ancak davranışları olumlu yönde değişen, iyi halleri görülen ve olumsuz

davranışları tekrarlamayan öğrencilerin durumları, okul öğrenci ödül ve

disiplin kurulunca daha sonraki dönemde/dönemlerde, son sınıf öğrencileri

ise ders yılı sonunda değerlendirilir. Cezalarının kaldırılması ve davranış

puanlarının iadesi öngörülen öğrenciler öğretmenler kuruluna sunulur.

Öğretmenler kurulunca cezası kaldırılan ve davranış puanı iade edilen

öğrencilerin yeni durumları e-Okul sistemine işlenir."

MADDE 43

- Aynı Yönetmeliğin 172 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

"a) Başvurdukları milli eğitim müdürlüklerince

istekleri de dikkate alınarak okul türleri ve bu Yönetmeliğin nakille

ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak zamana bağlı olmaksızın uygun

okullara yerleştirilir. Aynı ilde öğrencinin devam edebileceği programın

bulunmaması halinde Bakanlığın ilgili birimiyle işbirliği yapılarak gerekli

tedbirler alınır."

MADDE 44

- Aynı Yönetmeliğin 208 inci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 208 -

(1) Okullarda; 26/11/2012 tarihli ve 2012/3959

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim

Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair

Yönetmelik hükümlerine uyulur."

MADDE 45

- Aynı Yönetmeliğin 209 uncu

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 209 -

(1) Ortaöğretim kurumlarından; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri

öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve

görsel sanatlar/resim öğretmenlerinin seçimi ve atamaları ile diğer

okullara öğretmen atamaları 17/4/2015 tarihli ve

29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır."

MADDE 46

- Aynı Yönetmeliğin 211 inci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 211 -

(1) Resmi mühürle ilgili iş ve işlemler 8/8/1984

tarihli ve 84/8422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Resmi Mühür Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür."

MADDE 47

- Aynı Yönetmeliğin 220 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 220 -

(1) Resmi yazışmalar, 2/2/2015 tarihli ve

2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmi

Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine

göre yürütülür."

MADDE 48

- Aynı Yönetmeliğin 223 üncü

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Temrinlik ürün satışı; Mesleki ve teknik

eğitim okul ve kurumlarında yapılan uygulamalı eğitim sürecinde temrinlik

malzemeden üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirler, 3308 sayılı

Kanunun 32 nci maddesine göre Milli Eğitim

Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır."

MADDE 49

- Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci

maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 50

- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 51 - Bu

Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.


Etiketler; #

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.