aday öğretmen sınavı çalışma notları

aday öğretmen sınavı çalışma notları

aday öğretmen sınavı çalışma notları

1.657 sayılı kanuna göre çekilen devlet memurlarından "devir teslim ile yükümlü olanlar" bu işlemin sonuna kadar görevi bırakamazlar. bu duruma uymayan memurlar ....3....YIL..........süreliğine tekrar devlet memurluğuna alınmazlar. 2.657 sayılı kanuna göre devlete ait resmi belge araç-gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanan memura ......AYLIKTAN KESME......cezası verilir. 3.657 sayılı kanuna göre merkezde günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatlerini ve dinlenme süresini ......bakanlar kurulu...........belirler. (İLLERDE VALİ) 4.memur hakkında disiplin soruşturması en fazla .....3.......... sürer. 5.görevinden uzaklaştırılan memur hakkında ......10...... gün içerisinde soruşturma başlanması şarttır. 6.657 sayılı kanuna göre yurt dışına gönderilen devlet memurlarının geçici görevle en çok ....1 AY........ süreyle merkeze çağrılır. 7.devlet memurları kanununa göre ölüm yardımı ödeneğinin belirlenmesinde ..EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI..(KENDİ ÖLÜMÜNDE 2 KATI)................esas alınır. 8.657 sayılı kanuna göre bir göreve ilk defa ve yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın kanunda öngörülen süre içerisinde göreve başlamayanlar ....1YIL...... devlet memurluğuna alınmazlar. 9.657 sayılı kanuna göre kademe ilerlemesi durdurulması ile tecziye edilenler ....10 ......yıl vali kadrosuna alınmazlar. 10.4483 sayılı kanuna göre soruşturma izninin verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memura yetkili mercinin kararının tebiliğinden itibaren en çok ....10........gün içinde itiraz edilir. 11.1739 sayılı kanuna göre kariyer basamaklarının değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanının en az %.....60...... almış olması gerekir. 12.652 k.h.k göre eğitim teşkilatı MERKEZ-TAŞRA-YURTDIŞI 13.5580 sayılı kanuna göre bir okua alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı o okulda okuyan TC uyruklu öğrenci sayısının %......30.......... geçemez. 14.5580 sayılı kanuna göre ........2.........teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilen yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin çalışma izni, izni veren makam tarafından iptal edilir. 15.okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların temizlik beslenme vb. almak için alınacak ücret ...NİSAN...ayında beirlenir. 16.rehberlik ve psikoljik danışma hizmetleri yürütme komisyonu yılda en az......3DEFA........defa toplanır. 17.222 sayılı kanuna göre tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri ..........müfettişler...........tarafından verilir. 18.büyükşehir belediye sınırları dahil olmak üzere il/ilçe belediye sınırları içinde yapılan yıllık ders planında yer alan bilimsel inceleme araştırma uygulama gezileriyle ilgili izin onayını......OKUL MÜDÜRÜ..........verir. 19.okul öncesi kurumlarda bir etkinlik saati .....50......dakikadır 20.657 sayılı kanuna göre kadrosu kaldırılan memurlar en geç .....6.......ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. 21.memur hakkında disiplin soruşturması en fazla ....3.....ay sürer. 22.devlet memurları kanununa göre yurtdışına gönderilen devlet memurları geçici görevle en çok .........1.....ay süreyle merkeze çağrılır. 23.okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını ............İLÇE DİSİPLİN KURULU.............................onaylar. 24.il milli eğitim müdürünün disiplin amiri..........VALİ...... 25.şube müdürünün üst disiplin amiri.........KAYMAKAM..... 26.tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinlerini.......BÖLGE İLK ÖĞRETİM MÜFFETTİŞLERİ - MEM.......verir. 27.öğrencilerin üstün başarı belgesini alması için öğrencinin...........3 YIL BOYUNCA TAKDİR......alması gerekir. 28.sorumluluk sınavları.............EYLÜLÜN 2.HAFTASI.............yapılır. 29.657ye göre 1.2.3 ve 4. derecelerde kadro ihdas edilebilmesi için ..........BAKANLAR KURULU....................kararı gerekir. 30.657ye göre hizmet sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan memurlara her yıl yıllık izinleri haricinde ......1AY......izin verilir 31.657ye göre devlet memurları asli devlet memurluğuna atandıktan sonra - bir an heyecan yaptın itiraf et, ay hadi inşallah- en geç ....1 AY.........içinde yemin ettirilir. 32.öğrenci velisi yazılı sınav sonuçlarına .....5 GÜN.......içinde itiraz edebilir. 33.ortaöğretim yönetmeliğine göre okul birincileri........ÖSYM YE............bildirilir. 34.doğumdan sonra bayan memura ......2 YIL..........süre ile gece nöbeti verilmez. 36.il sınırları içinde yapılacak gezilere............MÜLKİ AMİR............onay verir. 37.okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde sosyal etkinlik kapsamında yapılacak gezilerle ilgili onayı..........MEM..................verir. 38.bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az .........15.............yaşını doldurmuş olmak ve kazai rüşd olmak şartı ile devlet memurluğuna atanırlar. 39.başka bir yerdeki göreve atananların belirtilen süre içinde göreve başlamayanlara.........10 gün...ek süre verilir. 40...........8 YIL......ceza almayan memura bir kademe ilerlemesi uygulanır. 41.yabancı memleketlerin resmi kurumlarında çalışanlara ......10....YIL..........aylıksız izin verilir. 42.uluslar arası kuruluşlarda görev yapan memurlara .........21............yıl aylıksız izin verilir. (azmış 21 yıl) 43.silah altında bulunan memurların askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler .....1 AY........içinde göreve başlamak zorundadır. 44.kurumlarca kabul edilmeyen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ......10GÜN..........sürerse çekilme isteğinde bulunmuş sayılır. 45.usulüne uygun olarak görevinden çekilen devlet memuru.........6 AY....süre ile memurluğa alınmazlar. 46.yerine vekil ataması gereken durumda beklemeksizin ayrılan memur ......1 YIL..........süre ile memuriyete alınmazlar. 47.kadın memura doğumdan önce ve doğumdan sonra ............8+8 =16 HAFTA................izin verilir. 48.kadın memura çoğul gebelikte ......18 HAFTA...............doğum izni verilir. 49.kadın memur hekim raporunda belirtilmişse doğumdan ......3 HAFTA............öncesine kadar çalışabilir. 50.memura ......70......oranında engelli çocuğunun olması halinde ......10.............gün izin verilir. 51.memura kanser verem ve akıl hastalığı gibi durumlarda ...........18......AY.......kadar izin verilir. 52.memura normal hastalık halinde .........12.AY......izin verilir. 53.refakatçi izni.......3 AY...... 54.doğum yapan memur doğumdan sonra ..........24 AY.............aylıksız izin verilir. 55.üç defa üstsüte başarı belgesi alan memura .........ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ......belgesi verilir. 56.uyarma-kınama-aylıktan kesme cezalarını ......DİSİPLİN AMİRİ....................verir. 57.kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını .........VALİ..............verir. 58.disiplin cezalarının reddi halinde yetkili amirler ......15...........gün içinde başka ceza vermekte serbesttirler. 59.uyarma-kınama-aylıktan kesme cezalarında........1 AY...........içinde soruştuma başlatılmazsa zamanaşımına uğrar. 60.memurluktan çıkarılma cezasına .......6.............ay sürede karar verilmezse zamanaşımına uğrar. 61.disiplin amirleri uyarma-kınama-aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren .....15GÜN..........sürede vermek zorundadır. 62.disiplin cezalarına karşı savunma ......7GÜN...........içinde yapılması gerekir. 63.aylıktan kesme cezası alanlar .........5.................yıl idare başkanlığına atanamazlar. 64.kademe ilerlemesi cezası alanlar ..........10....yıl süre ile daire başkanlığına alınmazlar. 65.özel eğitime muhtaç öğrencilerin öğrenim gördüğü yerlerde ve cezaevlerinde görev yapan öğretmen, usta öğetici ve yöneticilere ücretler ............%25.................fazla ödenir. 66.4483 sayılı kanuna göre soruşturma izni kanundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en fazla........30 GÜN......içinde vermesi gerekir. zorunlu hallerde ......15GÜN.........gün daha uzatılır. 67.4483 sayılı kanuna göre itirazlar incelendikten sonra .......3 AY.......içinde karar verilir. 68.cumhurbaşkanı sekreterliği,bakan,tbmm genel sekreterliği için itirazlara......DANIŞTAY.........bakar. 69.kaymakam için hazırlık soruşturmasını ................İL CUMHURİYET SAVCISI.........yapar. 70.hazırlık soruşturmasında hakim kararı alınması gereken durumlarda kaymakam için .............İL SLİYE CEZA MAHKEMESİ...........başvurulur. 71.mecburi ilköğretim yaşı.........6-13 ......... 72.ilköğretimde mecbruri okul çağı .........5 YAŞINI BİTİRDİĞİ EYLÜL AYI SONUNDA...............başlar. 73.meb teşkilatı........MERKEZ -TAŞRA -YURT DIŞI.......... 74.talim terbiye kurulu ........1BAŞKAN 10 ÜYE.........................üyeden oluşur. (futbol takımı gibi mübarek) 75.talim terbiye kurulu üyeleri.........4 YIL ..............süreliğine atanırlar. 76.milli eğitim şurasının sekretarya görevini ..........TAİLİM TERBİYE KURULU..............................yürütür. 77.yurtdışı sürekli görev süresi.......3...yıldır. 78.müsteşara yardımcı olmak için .....5...............yardımcı görevlendirilir. 79.kurum açmak için yapılan başvurular...........İL MİLLİ EĞİTİME..................yapılır. 80.kurum açmak için yapılan başvuruları .......VALİLİK.....inceler ve izin verir. 81.kurum açma izninin valilkçe red edilmesinden sonra kurum yöneticileri ...15...........gün içinde itiraz edebilir. 82.kurum açma iznine yapılan itirazlar ....15.....gün içinde karara bağlanır. 83.milletlerarası özel öğretim kurumlarını açmak ................BAKANLAR KURULU...............iznine bağlıdır. 84.bir kurumda öğrenim gören öğrenci sayısının ....%3 TEN.......az ve .......%10 DAN................fazla olmamak şartıyla ücretsiz öğrenci okutulması zorunludur. 85.kurum açma izni verilen kurumlarda .......2YIL........süre içinde eğitim-öğretime başlanmazsa izinleri iptal olur. 86.bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı o okulda okuyan TC uyruklu öğrenci sayısının ......%30...............geçemez. 87.5580 sayılı kanuna göre öğetmenlik yapan ve bu şartları taşıyan devlet memurlarına ilgili birimlerin izniyle haftada .......10 SAATE.............ücretli ders veebilir. 88.1-10 yıl arası çalışma süresi olan memurun izin süresi.........20............gündür. 89.10 yıl üstü çalışan memurun yıllık izin süresi.........30..........gündür. 90.erkek memura ........10........gün babalık izni verilir. 91.ölüm izni......7.......gündür. 92.son derece ve kademede olan memura kademe ilerlemesi cezası uygulanırsa bu ceza yerine aylığından ............1/4 - 1/2............arasında kesinti yapılır. 93.evlenen memura .....7......gün izin verilir. (az bence Ocakta düğünüm var beklerim) 94. 7 günü aşan hastalıklarda zam ve tazminatlarda ....%25..........eksik ödenir. 95.yükseköğretim harç ücretlerini............MALİYE BAKANLIĞI-MEB................belirler. 96.özre dayalı yer değiştirmede istedikleri yere puan sıralaması sonucu atanamayanlara ......3............yıllık aylıksız izin verilir. 97.özelöğretim okulları-özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden destek eğitimi alınabilmesi için engelli oranı en az ......%20................olmalıdır. 98.bilgi edinme kanununa göre başvuru birden fazla kurumu ilgilendiriyorsa .........30GÜN...........içinde cevaplanır. 99.bilgi edinme kurumuna göre başvuru tek bir makamı ilgilendiriyorsa .......15 GÜN.......içinde cevaplanır. 100.5580 sayılı kanuna göre üstüste ......2.....defa teftiş raporuyla başarızılığı tespit edilen öğretmenlerin çalışma izni, izni veren makam tarafından iptal edilir 101.devlet memurluğunun temel ilkeleri .....SINIFLANDIRMA-LİYAKAT-KARİYER... 102.devlet memuları istihdam şekilleri............MEMUR-İŞÇİ-GEÇİCİ PERSONEL- SÖZLEŞMELİ PERSONEL.......................................................... 103.eşleri, reşit olmayan ve mahcur olan çocukları yasaklanan faaliyetlerde memurlar bu durumu ...15.................gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirirler. 104.hediye alma yasağını......DEVLET MEMURU YÜKSEK ETİK KURULU...................belirler. 105.memurlar mal bildiriminde ............EŞİ -KENDİSİ -VELAYETİ ALTINDAKİ ÇOCUĞU...............................................için bildirimde bulunur. 106.adaylık devresi içinde veya sonunda atılanlar....3...........yıl devlet memurluğuna alınmazlar. 107.zamanında göreve başlamayan memurlar....1.......yıl devlet memurluğuna alınmazlar. 108.memurların çalışma süresi .....40.......saattir. bu süreyi...........BAKANLAR KURULU..................belirler. 109.ders yılı..........180.............günden az olamaz. 110.çalışma takvimini..........İL MİLLİ EĞİTİM.......hazırlar...........VALİ.............onaylar 111.fen-sosyal-spor güzel sanatlar liselerinde bir şubede en fazla ........30.........öğrenci olur. 112.diğer liselerde bir şubede en fazla ............34........öğrenci olur. 113.alana geçiş....9.....sınıfta olur. 114.dala geçiş.........10........sınıfta olur 

MEB aday öğretmenlik sınavı ders çalışma notları - Personel Meb

https://www.personelmebhaber.net/.../meb-aday-ogretmenlik-sinavi-ders-calisma-notl...15 Şub 2016 - MEB aday öğretmenlik sınavı ders çalışma notları. MEB aday öğretmenlik sınavı konu özetleri 2016. Aday öğretmenlik sınavı ders çalışma ...

Meb Aday Öğretmenlik Sınavı Ders Çalışma Notları Haberleri - MEB ...

www.personelmebhaber.net/.../meb+aday+öğretmenlik+sınavı+ders+çalışma+notları

meb aday öğretmenlik sınavı ders çalışma notları. ... Arama Sonuçları. MEB aday öğretmenlik sınavı ders çalışma notları. 15 Şubat 2016, 06:36 ...

Öğretmenlikten memurluğa geçiş - Personel Meb

https://www.personelmebhaber.net/.../danistay-karari-mebi-nasil-etkileyecek-h6333.ht...

5 Kas 2017 - Aday durumunda olan memurlar ancak KPSS süreci ile başka kurum ve ... MEB aday öğretmenlik sınavı ders çalışma notları - Personel Meb.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2017, 17:13YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması