MEB, il içi ek mazeret duyurusunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, ek il içi mazeret duyurusunu yayımladı.

MEB, il içi ek mazeret duyurusunu yayımladı
12 Eylül 2017 Salı 17:42

Milli Eğitim Bakanlığı, ek il içi mazeret duyurusunu yayımladı.

ÖĞRETMENLERİN 2017 EYLÜL İL İÇİ AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK, CAN GÜVENLİĞİ MAZERETLERİ

VE ENGELLİLİK DURUMU İLE DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi

aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer

nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve

Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle

Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtildiği

şekilde yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin 37'nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim

kurumları, bilim sanat merkezleri ile halk eğitim merkezleri hariç olmak üzere

alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı, Bakanlığın

http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine

açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü göre

yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında ise yer değiştirme başvurularının

son günü esas alınacaktır.

2. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer

nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun

görülen öğretmenlerin talebi halinde, eşleri de yer değiştirme başvurusunda

bulunabilecektir.

3. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki

MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak

ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim

kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

4. Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur.

Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı

bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme

talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki başvuruları reddedilerek, onaylanmış

başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.

5. Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da

kadrosunun bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle

yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları

elektronik ortamda da iptal edilecektir.

6. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları

il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon,

faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne

süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler

bu başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını

göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.

7. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile

kadroları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını

kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapacaktır.

8. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden

yurt dışı görev sürelerinin veya izinlerinin 30 Eylül 2017 tarihine kadar sona

ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme

başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en

geç 30 Eylül 2017 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

9. Başvurular tercihleri de dahil tek aşamada alınacak; sırasıyla eğitim kurumu,

ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır.

10. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan

başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle

ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile

Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular

geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.

11. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı

beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları

onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

12. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr

internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

13- 2017 yılı yer değiştirme döneminde il içinde yer değiştiren öğretmenler

sonradan mazereti oluşanlar hariç ayrıldıkları ilçeye mazeret durumuna bağlı

olarak yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

SAĞLIK MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerden;

a) Kendisi, eşi veya çocuklarının,

b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin,

hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya

mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini

resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu

ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçedeki eğitim kurumlarına atanmak

üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Ayrıca, anne, baba veya

yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmi veya özel

sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında "Başkasının

güç ve yardımı

olmaksızın hayatını devam ettiremez." ibaresi bulunanlar da anne, baba veya

kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer

değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

aşvuruda istenecek belgeler şunlardır:

a) Başvuru tarihi itibarıyla resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından

son altı ay içinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu,

b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı. Eş, anne, baba, çocuk

ve kardeş için veya vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporları ile

yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin

özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek

kontrol edecektir.

AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

1. Öğretmenlerden eşleri;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamında,

b) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı,

c) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel

emeklilik sandığına tabi,

ç) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,

d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak,

e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak, çalışanlar ile aşağıda

2 nci maddede belirtilenlerin eşleri, eşlerinin görev yaptığı ilçeye yer değiştirme

başvurusunda bulunabilecektir.

2. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar, noter, 2451 sayılı Bakanlıklar ve

Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde

belirtilen görevlerde bulunanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel

Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun

4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar dahil);

399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar; özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve

kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak

çalışanlardan, eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri

belgesi (Başvurularının son günü itibarıyla başka bir ilçeye atamasının yapıldığını

belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi

aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir), 5510 sayılı Sosyal

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b)

bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlardan;

a) Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,

b) Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak

işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

c) Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında

en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini

gösterir belge,

ç) İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet

gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden;

ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim

şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki

vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar

1. Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış

olanlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma

süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda

bulunabilecektir.

2. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama veya yeniden atama ve

kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş

durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.

3. Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı

yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

4. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin

tamamı birlikte değerlendirilecektir.

5. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında,

borçlanılmak kaydıyla askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık

izni sürelerinde geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında

değerlendirilecektir.

6. Öğretmenlerden;

a) Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,

b) Eşleri geçici görevli olanlar,

c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar, yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.

CAN GÜVENLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerden;

a) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev

yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya

mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler,

b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin

Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca

haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir

kararı alınanlar, can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda

bulunabilecektir.

ENGELLİLİK DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerden;

a) Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,

b) Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli

olduğunu, ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler,

bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Başvuruyu onaylayanlar,

sağlık kurulu raporları ile aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini

gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol

edecektir.

DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

1. Öğretmenlerden;

a) Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir

yıl içinde istedikleri yere,

b) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede

malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile

er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba

ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili

makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın

istedikleri yere,

c) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede

engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri

olanlar, memuriyet mahalli dışında resmi veya özel özel eğitim kurumlarında

eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından

belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere, yer değiştirme

başvurusunda bulunabilecektir.

2. Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenlerden;

a) Eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge,

b) Eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul

gazi olduğuna dair belge,

c) Çocuğu veya kardeşi özel eğitim alması gerekenlerden, sağlık kurulu raporu

ve özel eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge istenecektir.

YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, EĞİTİM KURUMU, İLÇE VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında

Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru

Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden

"kullanıcı adı" ve "şifre" ile ulaşılabilecektir. Öğretmenler, yer değiştirme

başvurularını yaptıktan sonra mazeret durumuna ilişkin belgelerini onay için

kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Görevli

oldukları il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon,

faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne

süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretmenler

sorumludur.

Eğitim kurumu müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar

elektronik ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak

başvurular onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu

reddedilecektir. Eğitim kurumu müdürlükleri, mazeret durumu belgelerini elektronik

ortamda sisteme yansıtarak onay için ilçe ve il milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesini

sağlayacaktır.

Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün içinde;

il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ise eğitim kurumu müdürlüğünün onayını

müteakip aynı gün içinde onaylanacaktır. Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını

takiben başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

Öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi

gerekmektedir. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, yer değiştirme iş ve işlemleri

ile başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur.

Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği 16 Eylül 2017 Cumartesi

günü için eğitim kurumu müdürlükleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince

gerekli tedbirler alınarak yeterli sayıda personel bulundurulacak ve başvuruların

onaylanması sağlanacaktır.

Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il milli eğitim

müdürlüğünce giderilecek; bu aşamada giderilemeyen tereddütler Bakanlığa bildirilecektir.

BAŞVURU VE TERCİHLER

1. Başvuru ve tercihler

Başvurular, tek aşamada alınacaktır. Öğretmenlerin atanmak istedikleri ilçede

alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları http://ikgm.meb.gov.tr

internet adresinde yayımlanacaktır. Öğretmenler atanmak istedikleri eğitim kurumu

kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyecektir.

İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirecek öğretmenler, mazeretlerinin

bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte

bulunabilecektir. Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin

görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgahlarının

bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Büyükşehir statüsünde

olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler,

beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek

ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir.

Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca

mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dahil) ya da ilçedeki (belde

ve köyler dahil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle

eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu

yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın

köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Fen liseleri

ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve

güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri

aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını

da tercih edebilecektir. Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerine daha önce

atanmış olup bu görevlerinden ayrılanlar ayrıldıkları tarihten itibaren aradan

beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih

edebilecektir. Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında

görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce

ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar,

ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması

şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne

göre yapılacaktır. Sonuçlar, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat ve ayrılma işlemleri Yer Değiştirme

Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

Açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama

ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle

Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci : 15-16 EYLÜL 2017

Atamalar : 17 EYLÜL 2017

Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri : 18-20 EYLÜL 2017 tarihleri arası

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.