Öğretmenler Özel Dershanelerde Çalışabilir mi?

Öğretmenler Özel Dershanelerde Çalışabilir mi?

Öğretmenler Özel Dershanelerde Çalışabilir mi?

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.ÖÖG.0.19.01.05.420 / 54755 29 HAZİRAN 2005
Konu: İzinsiz Reklâm ve Öğretmen Çalıştırılması

. . . . . . . . . . . . VALİLİĞİNE
(Millî Eğitim Müdürlüğü)

(GENELGE 2005/ 55)

İlgi: a)625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
b)Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
c)Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği

Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden özel dershanelerde resmî veya özel okul öğretmenlerinin çalıştırıldığı, ilgili mevzuata uyulmadan okullarda dershanelerin reklâmlarının yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere:

1-Özel dershanelerde resmî veya özel okul öğretmenlerinin görevlendirilemeyeceğine ilişkin olarak;

a)İlgi (a) Kanunun 21'inci maddesinin yedinci fıkrasında; ?Resmî ve özel okul yöneticileri ile öğretmenlerine özel okul, öğrenci etüt eğitim merkezi ve kurslar dışındaki özel öğretim kurumlarında görev verilemez. Buna aykırı hareket eden kurum hakkında Kanunun 15 inci maddesi, görev alanlar hakkında da 47 nci ve 48 inci maddelerine göre işlem yapılır.?, [15. maddesinde "Kanun, tüzük ve yönetmeliklere veya umumi emirlere aykırı hareketi veya aykırı harekette ısrarı tesbit edilen özel öğretim kurumu, hareketinin ağırlık derecesine göre, geçici veya sürekli olarak Milli Eğitim Bakanlığınca kapatılabilir" hükmü, 47. maddesinde ise "Özel öğretim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri hakkında, kurumun bünyesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun, 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunda yazılı olan ve bu kurum öğretmenlerinin özelliklerine göre uygulanabilen ödül ve ceza hükümleri uygulanır" hükmü yer almaktadır.]

b)İlgi (b) Yönetmeliğin 39'uncu maddesinin beşinci fıkrasında; ?Resmî ve özel okul yöneticileri ile öğretmenlerine özel dershanelerde görev verilemez.?,

Aynı Yönetmeliğin 51'inci maddesinin dördüncü fıkrasında; ?Özel öğretim kurumlarında görevli yönetici, rehber öğretmen ve aday olarak çalışan personele bir başka kurumda, resmî ve özel okul yöneticileri ile öğretmenlerine de özel dershanelerde ders saati ücretli olarak ek görev verilemez.?,

c)İlgi (c) Yönetmeliğin 15'inci maddesinin ikinci fıkrasında da; ?Dershane öğretmenleri, resmî veya özel okullarda ders veremezler.?,hükümleri,

2-Özel dershaneler tarafından verilecek reklâm ve ilanlara ilişkin olarak da;

a)İlgi (a) Kanunun 30'uncu maddesinde; ?Özel öğretim kurumları ancak tanıtıcı mahiyette reklâm ve ilan verebilirler.
Özel öğretim kurumları reklâm ve ilanlarının birer örneğini yayımından en az onbeş gün önce Valiliğe vermek zorundadır. Reklâm ve ilanın tanıtıcı mahiyette olduğuna valilik karar verir. Bu kurumlar reklâm ve ilanlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar, televizyonda reklâm ve ilan yapamazlar.?,

b)İlgi (b) Yönetmeliğin 34'üncü maddesinde; ?Kurumlar, ilan ve reklâmlarını Kanunun 30. maddesindeki esaslar dâhilinde verirler.?,

c)İlgi (c) Yönetmeliğin 52'nci maddesinde de; ?Dershaneler; tanıtıcı mahiyette reklâm ve ilân (Gazete ilânı, el ilânları, çeşitli broşürler ve benzeri) verebilirler. Bu ilân ve reklâmların izinleri, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun ilgili hükümlerine göre alınır.
İlân ve reklâmlarda; öğretmen, öğrenci ve diğer dershanelerin adı kullanılamaz.?

hükümleri yer almaktadır.

Bu nedenle mevzuata aykırı olarak, resmî veya özel okullarda görevli öğretmenlerin özel dershanelerde görevlendirilmemesi ve ilgili mevzuata göre millî eğitim müdürlüklerinden izin alınmadan okullarda reklâm yapılmasına müsaade edilmemesi konusunda Valiliğinizce gerekli tedbirlerin alınması,

Ayrıca, denetimlerde de; özel dershanelerde, resmî veya özel okullarda görevli öğretmenlerin çalıştırılması ile mevzuata aykırı reklâm ve ilan verilmesi hususlarının incelenerek, sorumlular hakkında hukuki düzenlemeler doğrultusunda işlem yapılması

gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İmza Edilmiştir

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2017, 09:58YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması