Sağlık Özrü ve Engelliğe Bağlı Yer Değiştirme Ataması

Sağlık Özrü ve Engelliğe Bağlı Yer Değiştirme Atamasına Kimler Başvurabilir Şartları Nelerdir?

Sağlık Özrü ve Engelliğe Bağlı Yer Değiştirme Ataması
10 Ekim 2017 Salı 20:16

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 8.bölümünde yer alan “Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 49 maddesine göre Öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hüküm altına alınmıştır. Tabi bu atama şekli Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe göre uygulanmaktadır. Özür durumuna bağlı atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılır. Sağlık özrü atamaları da özür durumuna bağlı yer değiştirmeler arasında değerlendirildiğinden hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Yani tercih ettiği okullara başvuru yapan diğer öğretmenler ile beraber hizmet puanı sıralamasına girer ve en yüksek olana göre atamalar gerçekleştirilir eğer puanı yetmez ise ataması yapılmayabilir. Şunu da belirtmek isterim ki bu şekilde sağlık özrüne bağlı ataması gerçekleşmeyenler idare mahkemesine gidip durumlarının aciliyetini gösterip dava açmaktadırlar ve dava olumlu yönde sonuçlanabilmektedir. Sağlık özrü atamasında üniversite veya eğitim araştırma hastanesi şartı yok. Bilindiği Üzere Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, 16 Ağustos 2014 tarihi itibariyle değişmiş ve 13. maddesindeki değişikle birlikte sağlık mazeretine bağlı atamada alınacak raporda üniversite veya eğitim araştırma hastanesi şartı getirilmişti.Fakat açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 7/10/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/963 sayılı Kararı ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin "Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı 13. maddesi 1. fıkrasındaki; "Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. " hükümlerinde yer alan "eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden" ibaresinin yürürlüğü durdurulmuştu. Yani Sağlık özrü atamasında alınacak sağlık raporunun üniversite veya eğitim araştırma hastanesinden alınma zorunluluğu kaldırılmıştı.

KİMLER SAĞLIK ÖZRÜ ATAMALARINA BAŞVURABİLİR VE ŞARTLARI NELERDİR?

17 Nisan 2015 tarihli resmi gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği “Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 49. maddesi ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin "Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı 13. maddesi 1. fıkrasındaki “"Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. " hükmüne göre gerçekleştirilir.Tekrar hatırlatmak gerekirse “eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden" ibaresi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu mahkeme kararı ile yürütmesi durdurulduğu için alınacak rapor herhangi bir hastaneden olması yeterli kabul edilmektedir.

Başvurular; 1)http://mebbis.meb.gov.tr yada 2) http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurulup ve istenen belgeler okul müdürlüğüne teslim edilerek yapılır.Ayrıca,Onaylı başvuru formu çıktısının bir örneği öğretmene elden teslim edilir. Sağlık durumu özrü atamasına kimler başvurabilir ve istenen belgeler nelerdir? İlk olarak değinmek istediğim husus şu şekilde; önceden öğretmenlerin almış olduğu sağlık raporunda "başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez" şartı istenirken en son yapılan değişiklikle birlikte "öğretmenin mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin( kendi,anne, baba, eş, çocuk.,kardeş) sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini" sağlık raporu ile belgelemeleri şartı getirilmiştir.Fakat en son atama duyurusunda yani “2017 Ocak Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu”nda Öğretmenin anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar için de ayrıca sağlık özrüne atama başvurabilme hakkı tanındı. Sağlık Mazeretine bağlı atamada öğretmenlerden; Kendisi, Eşi, Çocuğu Anne, baba, yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin, hastalığının “öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı” veya “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini” resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler başvurma haklarına sahipler ve tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Şunu da belirtmek de fayda var.Öğretmenin anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler ( bknz https://ikgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_12/29123829_2017_ocak_mazeret_duyurusu.pdf ). Buradan da görüleceği üzere öğretmenin çocuğu ve eşi için “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi geçerli sayılmayacaktır onun yerine sağlık raporunda “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini” veya “öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı” belgelenmiş olması gerekir. Yani sağlık raporunda istenilen durum, öğretmen,eşi ve çocuğu için “öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı” veya “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini” belirtilmiş olmasıdır . Annesi, babası veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşi için sağlık raporunda ise “öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı” ile “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini” nin yanı sıra sağlık raporunda “başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ibaresinin belirtilmiş olma hakkı tanınmıştır. Buna önemle dikkat etmek gerekir. Sağlık özür durumuna bağlı olarak yapılacak yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerden; a) Elektronik Başvuru Formu, b) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu,(yukarıdaki ibarelere uygun) c) Sağlık kurulu raporunun eşine, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği,( Vukuatlı nüfus kayıt örneğini; bu belge, onay makamlarınca elektronik ortamda temin ederek kontrol ederler.) ç) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı belgeleri istenir.

2017 mebbis özür durumuna bağlı yer değiştirme başvuru formu ...

mebbis.personelmebhaber.net/2017-mebbis-ozur-durumuna-bagli-yer-degistirme-bas...

13 Oca 2017 - 2017 mebbis özür durumuna bağlı yer değiştirme başvuru formu ... MEB Öğretmenlerin Özür Grubu Atamaları Takvimi Eş Durumu Sağlık … ... VE ENGELLİLİK DURUMU İLE DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME ...

MEB, Öğretmenlerin sağlık özrünü mevzuata bağlamalı - Personel Meb

https://www.personelmebhaber.net/.../meb-ogretmenlerin-saglik-ozrunu-mevzuata-ba...

23 Ara 2015 - MEB Öğretmenlerin sağlık özrünü mevzuata bağlamalı. ... gidilmiş ve 17.04.2015 tarihli Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde de, atıfla yerini almıştı. ... "Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler

MEB Özür Grubu Atamaları Ve Merak Edilen Cevapları (2016 Ocak)

https://www.personelmebhaber.net/.../meb-ozur-grubu-atamalari-ve-merak-edilen-cev...

8 Oca 2016 - Ataması yapılanların ilişikleri26 OCAK 2016'dan itibaren tarihinden itibaren ... olanların (Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer ... özür durumuna bağlı yer değiştirme başvurularında sadece özrünün bulunduğu ... Soru 14 : Kimler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme ...

Öğretmenlerin sağlık özrü naklinde değişenler - Personel Meb

www.personelmebhaber.net/.../ogretmenlerin-saglik-ozru-naklinde-degisenler-h2102....

8 Tem 2015 - "Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler. Madde 49 - (1) Öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya ...

özür grubu atama ne zaman - Personel Meb

www.personelmebhaber.net/haber/amp/1581

MEB'in atama ve yer değiştirme yönetmeliği genel yönetmeliğe atıfta bulunmaktadır ... aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri ... hükümleri ile sağlık özrü başvurusu yapılabilmektedir.

MEB özür grubu atama tarihi öne alınacak - Personel Meb

https://www.personelmebhaber.net/atamalar/meb-ozur-grubu-atama-tarihi-one-alinaca...

14 Tem 2016 - MEB özür grubu atama tarihi öne alınacak ... Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Ataması kapsamında birinci ... Özür grubu atama takvimini öne alamaz mısınız sayın Aydoğdu eş özrü mağdurları yine mağdur olacak böyle giderse.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.